| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 13 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czewionce-Leszczynach

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

ogłasza się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr LI/594/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach z uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXIV/452/13 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminnej jednostki organizacyjnej - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr LI/594/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 203, poz. 3079).

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr LI/594/10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach


z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 7, 40 ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala co następuje:

§ 1.

Nadać gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach  Statut, w brzmieniu określonym w załączniku  stanowiącym integralną  część  niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny .

§ 3.

Traci moc załącznik o którym mowa w § 4 uchwały nr XV/139/07 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej –Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce –Leszczynach .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .


Załącznik do Uchwały Nr LI/594/10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 czerwca 2010 r.

STATUT

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce- Leszczynach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach, zwany dalej ZGM, jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny prowadzącą gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego.

2. ZGM wykonuje swoje zadania statutowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

1. Siedziba ZGM mieści się w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Ligonia 5c.

2. Terenem działania ZGM jest obszar Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.

Rozdział 2.
Przedmiot działania

§ 3.

ZGM realizuje zadania Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w zakresie:

1) gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.);

2) gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny;

3) prowadzenie spraw wspólnot mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.);

4) usuwanie nieczystości płynnych i stałych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1042 z późn. zm.):

5) utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna

§ 4.

1. Działalnością ZGM kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za całokształt działalności, działania pracowników zakładu i powierzone składniki majątkowe.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.

3. Dyrektor działa jednoosobowo i jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.

§ 5.

Wewnętrzną organizację ZGM, szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących kierownicze i samodzielne funkcje określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.

§ 6.

1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w zakładzie pracowników i wykonuje w stosunku do nich uprawnienia zwierzchnika służbowego.

2. Pracownicy ZGM są pracownikami samorządowymi w rozumieniu  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 7.

1. ZGM prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w zakładach budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej ZGM jest plan finansowy.

3. Źródłem przychodów ZGM są wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników zasobu mieszkaniowego, lokali użytkowych i użyteczności publicznej Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny, oraz innych usług,

- dotacji budżetowych w zakresie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach,

- inne przychody wynikające z przepisów prawa.

4. Środki, o których mowa w ust. 3 przeznaczane są na realizację zadań statutowych.

§ 8.

1. ZGM jest wyposażony w majątek konieczny do realizacji nałożonych na niego zadań statutowych.

2. Majątek ZGM jest własnością Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny i jest przekazywany do ZGM zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9.

Nadzór nad całokształtem działalności ZGM sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.

§ 10.

Zmiana statutu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »