| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.591.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 stycznia 2014r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXVI/877/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie włączenia Bursy w Bielsku-Białej do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXVI/877/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie włączenia Bursy w Bielsku-Białej do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej, jako niezgodnej z przepisem art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 ze zm.), dalej jako "ustawa".

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Bielsku-Białej postanowiła o włączeniu Bursy do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. W podstawie prawnej uchwały powołano przepisy art. 62 ust. 3 i 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2009r. o finansach publicznych, a w § 4 uchwały postanowiono o jej wejściu w życiu po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, tym samym nadając jej charakter aktu prawa miejscowego.

Norma ustrojowa wyrażona m.in. w przepisach art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji RP upoważnia organy samorządu terytorialnego do stanowienia - na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie - aktów prawa miejscowego, tj. przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze ich działania. Przepisem powszechnie obowiązującym jest taka realizacja upoważnienia ustawowego, która kształtuje sytuację prawną adresatów normy w sposób generalny i abstrakcyjny. Normę możemy uznać za generalną, jeżeli zdefiniowany nią krąg adresatów obejmuje ogół charakteryzujących się określoną, relewantną cechą. Abstrakcyjność normy wynika z jej powtarzalności, tj. możliwości wielokrotnego stosowana przy każdoczesnym zaistnieniu określonych w niej przesłanek.

W ocenie organu nadzoru normy zawarte w kwestionowanej uchwale nie posiadają cechy abstrakcyjności czy cechy generalności, istotnej dla przypisania im charakteru powszechnie obowiązującego. Przedmiotowa uchwała, rozstrzygająca o włączeniu Bursy do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej, ma nie tylko zindiwidualizowanego adresata, lecz również nie wprowadza norm wielokrotnego stosowania, ulegając skonsumowaniu w wyniku jednorazowego aktu włączenia Bursy do Zespołu. Odmówienie jej przymiotu aktu prawa miejscowego wyłącza możliwość zastosowania określonego - w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych - trybu wejścia uchwały w życie, uzależniającego nabycie mocy obowiązującej od wcześniejszego jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Publikacji tak określonej podlegają uchwały będące aktami prawa miejscowego, a inne wyłącznie w przypadku, gdy przepisy szczególne tak stanowią, stosownie do przepisu art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Uchwała objęta rozstrzygnięciem nadzorczym nie mieści się w tym katalogu.

Z uwagi na powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości należy uznać za uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Bielsku-Białej

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ratajczak Adwokaci

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »