| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.591.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 stycznia 2014r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXVI/877/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie włączenia Bursy w Bielsku-Białej do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXVI/877/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie włączenia Bursy w Bielsku-Białej do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej, jako niezgodnej z przepisem art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 ze zm.), dalej jako "ustawa".

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Bielsku-Białej postanowiła o włączeniu Bursy do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. W podstawie prawnej uchwały powołano przepisy art. 62 ust. 3 i 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2009r. o finansach publicznych, a w § 4 uchwały postanowiono o jej wejściu w życiu po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, tym samym nadając jej charakter aktu prawa miejscowego.

Norma ustrojowa wyrażona m.in. w przepisach art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji RP upoważnia organy samorządu terytorialnego do stanowienia - na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie - aktów prawa miejscowego, tj. przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze ich działania. Przepisem powszechnie obowiązującym jest taka realizacja upoważnienia ustawowego, która kształtuje sytuację prawną adresatów normy w sposób generalny i abstrakcyjny. Normę możemy uznać za generalną, jeżeli zdefiniowany nią krąg adresatów obejmuje ogół charakteryzujących się określoną, relewantną cechą. Abstrakcyjność normy wynika z jej powtarzalności, tj. możliwości wielokrotnego stosowana przy każdoczesnym zaistnieniu określonych w niej przesłanek.

W ocenie organu nadzoru normy zawarte w kwestionowanej uchwale nie posiadają cechy abstrakcyjności czy cechy generalności, istotnej dla przypisania im charakteru powszechnie obowiązującego. Przedmiotowa uchwała, rozstrzygająca o włączeniu Bursy do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej, ma nie tylko zindiwidualizowanego adresata, lecz również nie wprowadza norm wielokrotnego stosowania, ulegając skonsumowaniu w wyniku jednorazowego aktu włączenia Bursy do Zespołu. Odmówienie jej przymiotu aktu prawa miejscowego wyłącza możliwość zastosowania określonego - w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych - trybu wejścia uchwały w życie, uzależniającego nabycie mocy obowiązującej od wcześniejszego jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Publikacji tak określonej podlegają uchwały będące aktami prawa miejscowego, a inne wyłącznie w przypadku, gdy przepisy szczególne tak stanowią, stosownie do przepisu art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Uchwała objęta rozstrzygnięciem nadzorczym nie mieści się w tym katalogu.

Z uwagi na powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości należy uznać za uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Bielsku-Białej

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »