| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/335/2013 Rady Gminy Ciasna

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciasna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie              24 525 405,00 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie                            21 426 718,00 zł,

b) majątkowe w kwocie              3 098 687,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiemnr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie              25 034 114,00 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie                            20 127 176,17 zł,

b) majątkowe w kwocie              4 906 937,83 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwałyzałącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 508 709,00 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 508 709,00 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 700 536,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 191 827,00 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości                                          - 140 000,00 zł,

2) celową w wysokości                                          - 560 000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
60 000,00 zł oraz z przeznaczeniem na ryzyka prawne związane z ewentualnym zwrotem środków w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 500 000,00 zł.

             

§ 5.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawamiz załącznikiem nr 4do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 105 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102 454,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14 946,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodniez załącznikiem nr 5do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków w wysokości 217 519,98 zł, na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie zzałącznikiemnr 6do niniejszej uchwały.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              - w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu              - w kwocie 508 709,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 647 301,40 zł.

4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 913 233,60 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej Gminy Ciasna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/335/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/335/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/335/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/335/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/335/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/335/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków na zadania zrealizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2014

Sołectwo

Nazwa zadania

Kwota

Ciasna

Budowa kortu tenisowego w miejscowości Ciasna – wkład własny do projektu

29 228,70

Dzielna

Adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i społeczno – kulturalne oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Dzielnej – wkład własny do projektu

14 585,12

Glinica

Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej wokół budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna – wkład własny do projektu

29 228,70

Jeżowa

Zakup sprzętu pożarniczego

20 000,00

Organizacja dożynek

1 804,61

Molna

Adaptacja budynku na cele społeczno – kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenów przestrzeni publicznej – wkład własny do projektu

16 484,99

Panoszów

Zagospodarowanie terenów przy ul. Tysiąclecia na cele sportowe, kulturalne i społeczne m. In. poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw

22 827,61

Sieraków Śląski

Montaż siedzisk na terenie boiska

25 000,00

Organizacja dożynek sołeckich

4 228,70

Wędzina

Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej na cele rekreacyjne i społeczno kulturalne w Wędzinie – wkład własny do projektu

24 902,85

Zborowskie

Modernizacja sali przy ul. Głównej celem zaadaptowania na Remizę Strażacką

29 228,70

OGÓŁEM:

217 519,98

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »