| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/389/2013 Rady Gminy Lipie

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 26 lipca 2013 r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2013 r. poz 885 z   późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. c.), d.) i   lit. i.) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2013 r. poz. 594; z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w   łącznej kwocie                                                           18.917.301,74zł  
w tym:  

a)   dochody bieżące:                                                                                                                                               16.745.665,20zł  

b)   dochody majątkowe:                                                                                                                                               2.171.636,54zł  

-   jak w   Załączniku nr 1.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w   łącznej kwocie                                                           19.864.964,06zł  

-   jak w   Załączniku nr 2                                                                                                                                                              
a/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę                                             16.842.658,78zł  
z   tego:  
● wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                   12.962.147,78zł  
w   tym:  

-   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane                                                                                                     8.491.490,00zł  

-   wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań                                                                                       4.470.657,78zł  
● dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                 388.000,00zł  
● świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     2.348.145,00zł  
● wydatki na programy finansowane z   udziałem środków o   których mowa w   art.5ust.1pkt 2i3                 894.366,00zł  
● obsługa długu                                                                                                                                               250.000,00zł  
b/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę                                             3.022.305,28zł  
z   tego:  
● wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychw kwocie                               3.022.305,28zł  
w   tym:  

-   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust.1   pkt 2i3                 2.237.288,88zł  

  jak w   Załączniku Nr 2  

§   3.   1.   Różnica między dochodami i   wydatkami stanowi deficyt budżetu w   kwocie                               947.662,32zł  
źródłem pokrycia deficytu są przychody:  

-   z kredytów 833.668,74 zł i   wolnych środków 113.993,58 zł  

2.   Ustala się plan przychodów i   rozchodów budżetu na rok 2014                
przychody                                                                                                                                                             1.148.422,32zł                
rozchody                                                                                                                                                             200.760,00zł  

  zgodnie z   Załącznikiem Nr 3  

§   4.   Limit z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi                                                                                                                                                                                         833.668,74zł  
Limit z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu wynosi                                                                                                                                                                           1.000.000,00zł  

§   5.   1.   Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w   kwocie                                                                         120.000,00zł  

-   z czego:  

1)   rezerwę celową na zadania kryzysowe                                                                         41.000,00zł  

2)   rezerwę ogólną                                                                                                                   79.000,00zł  

§   6.   1.   Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 1.865.367,00zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 4;  

1)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań własnych bieżących gmin realizowanych z   dotacji celowych otrzymanych z   budżetu państwa                                                                                                                   129.934,00zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 4;  

2)   plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z   realizacją zadań zleconych                                                                                                                                                                                         27.400,00zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 4a;  

3)   plan dochodów gminy w   związku z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                                                       10.020,00zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 4a;  

§   7.   1.   Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1)   dochody z   opłat z   tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                             78.000,00zł  

2)   wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani                                                                                                                                                                                                                                                               79.500,00zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 5  

§   8.   Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z   budżetu w   roku 2014 w   kwocie                                                                                                                                                                                         438.000,00zł  

1)   dla jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                     350.000,00zł  

2)   dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                                                                       48.000,00zł  

3)   realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego                               40.000,00zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 6  

§   9.   1.   Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania ze środków z   art. 2   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lutego 2009 r. o   funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę                                                                         236.669,78zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 7  

§   10.   1.   Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w   2014 roku w   kwocie   3.022.305,28zł  
z tego:  

1)   na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2014                                                                         627.000,00zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 8  

1)   na zadania z   wykazu przedsięwzięć do WPF                                                                                                     2.345.305,28zł  

2)   dotacje na inwestycje udzielane na podstawie porozumień i   umów                                                           50.000,00zł  

  zgodnie z   załącznikiem Nr 6  

§   11.   1.   Ustala się wydatki na programy i   projekty współfinansowane w   2014 roku ze środków pochodzących z   funduszy strukturalnych i   funduszu spójności                                                                                                     2.237.288,88zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 9  

§   12.   1.   Upoważnia się Wójta Gminy  

1)   do dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

2)   zaciągania w   roku 2014 kredytów i   pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z   których zadłużenie w   trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00zł.  

3)   lokowania w   trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lipie  


Henryka   Siejka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »