| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/389/2013 Rady Gminy Lipie

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 26 lipca 2013 r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2013 r. poz 885 z   późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. c.), d.) i   lit. i.) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2013 r. poz. 594; z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w   łącznej kwocie                                                           18.917.301,74zł  
w tym:  

a)   dochody bieżące:                                                                                                                                               16.745.665,20zł  

b)   dochody majątkowe:                                                                                                                                               2.171.636,54zł  

-   jak w   Załączniku nr 1.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w   łącznej kwocie                                                           19.864.964,06zł  

-   jak w   Załączniku nr 2                                                                                                                                                              
a/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę                                             16.842.658,78zł  
z   tego:  
● wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                   12.962.147,78zł  
w   tym:  

-   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane                                                                                                     8.491.490,00zł  

-   wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań                                                                                       4.470.657,78zł  
● dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                 388.000,00zł  
● świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     2.348.145,00zł  
● wydatki na programy finansowane z   udziałem środków o   których mowa w   art.5ust.1pkt 2i3                 894.366,00zł  
● obsługa długu                                                                                                                                               250.000,00zł  
b/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę                                             3.022.305,28zł  
z   tego:  
● wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychw kwocie                               3.022.305,28zł  
w   tym:  

-   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust.1   pkt 2i3                 2.237.288,88zł  

  jak w   Załączniku Nr 2  

§   3.   1.   Różnica między dochodami i   wydatkami stanowi deficyt budżetu w   kwocie                               947.662,32zł  
źródłem pokrycia deficytu są przychody:  

-   z kredytów 833.668,74 zł i   wolnych środków 113.993,58 zł  

2.   Ustala się plan przychodów i   rozchodów budżetu na rok 2014                
przychody                                                                                                                                                             1.148.422,32zł                
rozchody                                                                                                                                                             200.760,00zł  

  zgodnie z   Załącznikiem Nr 3  

§   4.   Limit z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi                                                                                                                                                                                         833.668,74zł  
Limit z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu wynosi                                                                                                                                                                           1.000.000,00zł  

§   5.   1.   Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w   kwocie                                                                         120.000,00zł  

-   z czego:  

1)   rezerwę celową na zadania kryzysowe                                                                         41.000,00zł  

2)   rezerwę ogólną                                                                                                                   79.000,00zł  

§   6.   1.   Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 1.865.367,00zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 4;  

1)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań własnych bieżących gmin realizowanych z   dotacji celowych otrzymanych z   budżetu państwa                                                                                                                   129.934,00zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 4;  

2)   plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z   realizacją zadań zleconych                                                                                                                                                                                         27.400,00zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 4a;  

3)   plan dochodów gminy w   związku z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                                                       10.020,00zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 4a;  

§   7.   1.   Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1)   dochody z   opłat z   tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                             78.000,00zł  

2)   wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani                                                                                                                                                                                                                                                               79.500,00zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 5  

§   8.   Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z   budżetu w   roku 2014 w   kwocie                                                                                                                                                                                         438.000,00zł  

1)   dla jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                     350.000,00zł  

2)   dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                                                                       48.000,00zł  

3)   realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego                               40.000,00zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 6  

§   9.   1.   Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania ze środków z   art. 2   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lutego 2009 r. o   funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę                                                                         236.669,78zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 7  

§   10.   1.   Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w   2014 roku w   kwocie   3.022.305,28zł  
z tego:  

1)   na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2014                                                                         627.000,00zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 8  

1)   na zadania z   wykazu przedsięwzięć do WPF                                                                                                     2.345.305,28zł  

2)   dotacje na inwestycje udzielane na podstawie porozumień i   umów                                                           50.000,00zł  

  zgodnie z   załącznikiem Nr 6  

§   11.   1.   Ustala się wydatki na programy i   projekty współfinansowane w   2014 roku ze środków pochodzących z   funduszy strukturalnych i   funduszu spójności                                                                                                     2.237.288,88zł  

  zgodnie z   Załącznikiem nr 9  

§   12.   1.   Upoważnia się Wójta Gminy  

1)   do dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

2)   zaciągania w   roku 2014 kredytów i   pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z   których zadłużenie w   trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00zł.  

3)   lokowania w   trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lipie  


Henryka   Siejka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIII/389/2013
Rady Gminy Lipie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »