| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 1/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

z dnia 15 stycznia 2014r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Soły dla Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach na potrzeby Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Soły, zlokalizowanego w miejscowości Porąbka, gmina Porąbka, powiat bielski, zwaną dalej strefą ochronną.

2. Strefę ochronną dzieli się na:

1) teren ochrony bezpośredniej o łącznej powierzchni ok. 13,06 ha, obejmujący część tafli wody Zbiornika Czaniec oraz część brzegu w otoczeniu ujęcia wody, a także teren z budynkiem, w którym zlokalizowana jest studnia i wyloty z głowicami samoodpowietrzającymi, usytuowanym po zachodniej stronie drogi nr 948 i teren Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach,

2) teren ochrony pośredniej o łącznej powierzchni ok. 2800 ha, obejmujący Zbiornik Czaniec od zapory w km 28+800 biegu rzeki Soły, koryto rzeki Soły od cofki Zbiornika Czaniec do zapory Porąbka w km 32+300 oraz zlewnie potoków Mała Puszcza i Wielka Puszcza.

§ 2. 1. Teren ochrony bezpośredniej przedmiotowego ujęcia przedstawiono na mapie w skali 1:2000
w załączniku nr 1 i obejmuje swym zasięgiem działki wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Teren ochrony pośredniej przedstawiono na mapie w skali 1:25000 w załączniku nr 3 i opisano w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabrania się użytkowania gruntów i tafli wody Zbiornika Czaniec do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody, a ponadto należy:

1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;

2) ścieki technologiczne i wody opadowe ze Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” odprowadzać do potoku (rowu) Struga, a następnie do rzeki Soły;

3) pielęgnować tereny zielone i w miarę potrzeby wprowadzać nowe nasadzenia;

4) ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody deponować w zbiorniku szczelnym i cyklicznie wywozić do oczyszczalni ścieków, a na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” odprowadzać do kanalizacji;

5) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru i uzdatniania wody.

2. Na obszar tafli zbiornika Czaniec w granicach terenu ochrony bezpośredniej mogą wpływać wyłącznie jednostki pływające należące do:

1) użytkownika ujęcia - dla wykonywania czynności kontrolnych i eksploatacyjnych ujęcia;

2) policji, WOPR lub straży pożarnej - w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi;

3) wojska, policji lub służb antyterrorystycznych - w przypadku zagrożenia terrorystycznego.

3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające przez wody Zbiornika Czaniec oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub pływających. Na ogrodzeniu należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

§ 4. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poza oczyszczonymi wodami opadowymi i roztopowymi,
o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne, oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni komunalnych i przydomowych oraz poza ściekami pochodzącymi z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych lub ryb innych niż łososiowate, jeżeli wzrost zawartości poszczególnych substancji w wykorzystanych wodach przekracza:

- Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)              3 mg O2/l,

- Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)                                          7 mg O2/l,

- Zawiesiny ogólne                                                                                    6 mg/l,

- Azot ogólny                                                                                                  1 mg N/l,

- Fosfor ogólny                                                                                                  0,1 mg P/l;

2) wprowadzania do czaszy zbiornika ścieków komunalnych i przemysłowych, także oczyszczonych;

3) rolniczego wykorzystania ścieków;

4) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;

5) stosowania nawozów niezgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa wydanych na podstawie
art. 22 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu;

6) stosowania środków ochrony roślin wskazanych jako niebezpieczne dla organizmów wodnych, określonych w rejestrze środków ochrony roślin prowadzonym na podstawie art. 47 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.);

7) budowy nowych dróg dojazdowych oraz mostów na ciągach tych dróg, a także budowy parkingów bez ujmowania wód opadowych i roztopowych w systemy kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej w postaci rowów izolowanych oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie ich przed wprowadzaniem do wód i do ziemi, do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi;

8) prowadzenia robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych w pasie do 50 m po obu stronach cieków bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika ujęcia wody;

9) lokalizowania zakładów przemysłowych, których instalacje zaliczone są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem:

a) przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem w energię, gaz lub inne nośniki energii,

b) przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków lub oczyszczeniem ścieków,

c) przedsięwzięć związanych z komunikowaniem się społeczeństwa,

d) przedsięwzięć służących bezpieczeństwu publicznemu;

10) prowadzenia ferm chowu lub hodowli zwierząt, bez posiadania zbiornika na gnojowicę i gnojówkę oraz szczelnej płyty gnojowej. Działalność hodowlana nie może przekraczać ilości zwierząt w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), liczone wg załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397)w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla:

- bydła – 20 DJP,

- trzody chlewnej – 15 DJP,

- drobiu – 10 DJP,

- zwierząt futerkowych dużych – 2 DJP,

- zwierząt futerkowych małych – 5 DJP;

11) lokalizowania magazynów i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych
(z wyłączeniem gazu płynnego) oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a także substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne;

12) lokalizowania nowych składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;

13) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych;

14) użytkowania tafli wody do kąpieli oraz uprawiania sportów wodnych;

15) realizowania budownictwa mieszkalnego i usługowego oraz urządzania kempingów, obozowisk i pól namiotowych bez przyłączenia do kanalizacji zbiorczej, a w przypadku braku takiej kanalizacji, bez wyposażenia w szczelny zbiornik do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Po zrealizowaniu systemu kanalizacji zbiorczej wprowadza się obowiązek przyłączenia do niej istniejących obiektów budownictwa mieszkalnego oraz kempingów w terminie nie dłuższym niż 2 lata od wykonania kanalizacji, a w przypadku urządzeń mających ważne pozwolenie wodnoprawne do czasu jego wygaśnięcia;

16) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;

17) urządzania pryzm kiszonkowych bez szczelnej izolacji od podłoża;

18) urządzania pryzm obornika pochodzącego z hodowli zwierząt, w tym drobiu, bez zabezpieczenia przed spływami stokowymi i szczelnej izolacji od podłoża;

19) wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinania roślin z wód lub brzegu, oprócz koniecznych prac pielęgnacyjnych, utrzymaniowych i ubezpieczeniowych, wykonywanych w ramach obowiązków przez właściciela ujęcia wody oraz administratora wód;

20) użytkowania jednostek pływających, za wyjątkiem:

a) administratora zbiornika,

b) właściciela ujęcia wody,

c) służb ratowniczych,

d) policji,

e) straży rybackiej;

21) lokalizowania pomostów, z wyłączeniem pomostów realizowanych na potrzeby cumowania sprzętu pływającego administratora zbiornika lub właściciela ujęcia wody.

§ 5. 1. Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć przez umieszczenie, w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy ochronnej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia. Tablice należy umieścić zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Wykonanie obowiązków wynikających z § 3 ust. 1 i 2 oraz z § 5 ust. 1 należy do Właściciela ujęcia wody z rzeki Soły dla Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec”.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dyrektor


Joanna Ślusarczyk


Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 1/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 15 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 1/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Wykaz działek (nieruchomości gruntowych) zlokalizowanych w całości lub w części na terenie ochrony bezpośredniej strefy ochronnej ustanowionej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Soły dla Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach na potrzeby Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach

L.p.

Gmina

Jednostka ewidencyjna

Numer obrębu

Numer działki zlokalizowanej na terenie ochrony bezpośredniej

Nazwa obiektu zlokalizowanego na działkach

Powierzchnia działek
[ha]

1

2

3

4

5

6

7

1

Porąbka

240208_2, Porąbka

0003 Kobiernice

1608/1

SUW w Kobiernicach

0,2763

2

1608/2

0,7802

3

1608/3

0,9784

4

1608/4

0,1006

5

1608/5

0,2790

6

1608/6

0,2846

7

1608/7

0,0047

8

1608/8

0,6522

9

1608/9

0,2996

10

1608/10

0,2022

11

1608/11

0,2064

12

1608/12

0,2148

13

1608/13

0,1940

14

1608/14

0,2099

15

1608/15

0,2524

16

1608/16

0,2296

17

1608/17

0,2276

18

1608/18

0,1441

19

1608/19

0,3024

20

1608/20

0,6286

21

1608/21

0,4418

22

1608/22

0,4164

23

1608/23

0,4319

24

1608/24

0,7704

25

1608/26

0,0883

26

1608/27

0,0127

27

1608/28

0,0167

28

1608/29

0,0365

29

1608/30

0,0623

30

1608/41

0,0044

31

1608/42

0,0014

32

4871

0,6167

33

1620/90

0,0457

34

1620/56

1,0238

35

0004 Porąbka

547/1

Studnia zbiorcza

0,1059

36

547/2

0,0138

37

547/3

0,0291

38

293/36

Ujęcie wody

75,1134

Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 1/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 15 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 1/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ustanowionej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Soły dla Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach na potrzeby Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach

Granica terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody z rzeki Soły dla Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach, poczynając od lewego przyczółka zapory Porąbka, biegnie początkowo na północ w kierunku Kobiernic, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 948 relacji Oświęcim–Żywiec. Na wysokości miejscowości Zawodzie granica ta odbija na północny-wschód i biegnie wzdłuż lewej zapory bocznej Zbiornika Czaniec, następnie skręca na południowy-wschód i wzdłuż korony zapory Czaniec dociera do przelewu na Młynówkę Czaniecką i kanał obiegowy, zlokalizowany w północno-wschodnim rogu Zbiornika Czaniec. Tak przebiegająca zachodnia część granicy, wzdłuż Zbiornika Czaniec, w znacznej części pokrywa się z zachodnią częścią granicy terenu strefy ochrony pośredniej ujęcia SOŁA II i SOŁA III (Dz.U.Śląsk.2008.174.3198). Następnie granica terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody ze Zbiornika Czaniec odbija w kierunku południowo-wschodnim przecinając ulicę Krakowską (drogę powiatową nr 1456S relacji Czaniec–Porąbka) i Bukowską (drogę powiatową nr 4477S relacji Czaniec–Bukowiec–Porąbka) na wysokości Kozłówka. Następnie kierując się dalej na południowy-wschód granica poprzez kompleks leśny, przechodzi przez Górę Palenicę 767 m n.p.m., lokalne wzniesienia o wysokości 730,5 m n.p.m. oraz 724,8 m n.p.m. i dociera do szlaku turystycznego zielonego, po czym skręca na południe. Wschodnia granica terenu ochrony pośredniej pokrywa się z zachodnią granicą terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody „Targanica” z rzeki Targaniczanki (Dz.U.Małop.2012.4679). Idąc wzdłuż szlaku poprzez Bukowską Górę 712,5 m n.p.m., lokalne wzniesienie o wysokości 640,4 m n.p.m., Górę Koprówkę 743,4 m n.p.m. granicą strefy dociera do Korolówki i obiera bieg wzdłuż szlaku turystycznego czerwonego, zmieniając kierunek na zachodni i północny. Następnie przechodząc kolejno przez Górę Błasiakówkę, Górę Beskid 758,9 m n.p.m., Wielką Górę 884,0 m n.p.m., Górę Wielki Cisownik 805,7 m n.p.m., mijając po lewej Zbiornik Żar i za nim kierując się na północny-zachód granica terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej dociera do prawego przyczółka zapory Porąbka.

Szczegółowo przebieg granicy terenu ochrony pośredniej obejmujący koryto rzeki Soły od zapory Porąbka w km 32+300 do cofki Zbiornika Czaniec, a także Zbiornik Czaniec do zapory w km 28+800 oraz zlewnie potoków Mała Puszcza oraz Wielka Puszcza, zaznaczono na mapie topograficznej w skali
1:25 000 w załączniku nr 3.


Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Nr 1/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 15 stycznia 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Rozporządzenia Nr 1/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Lokalizacja tablic oznaczających granice terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ustanowionej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Soły dla Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach na potrzeby Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach

Tablice zawierające informacje o ustanowieniu terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Soły dla Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach powinny znajdować się w punktach przecięcia się przedmiotowej granicy z drogami wojewódzkimi, krajowymi i powiatowymi, a także gminnymi oraz na brzegu Zbiornika Czaniec, zgodnie ze wskazaniami na mapie w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Dotyczy to następujących dróg i ulic:

- na drodze powiatowej 1456S relacji Czaniec-Porąbka na wysokośći zapory Czaniec (ul. Krakowska),

- na drodze powiatowej 4477S relacji Czaniec-Bukowiec-Porąbka na wysokośći przysiółka Kozłówka (ul. Bukowska),

- na drodze gminnej prowadzącej z Brzezinki Górnej do Wielkiej Puszczy (ul. Podhalańska),

- na drodze powiatowej 1456S na wysokości zapory Porąbka (przy przejściu ul. Łazki w ul. Żywiecką),

- na drodze wojewódzkiej 948 relacji Oświęcim-Żywiec na wysokości zapory Porąbka (w kierunku Kobiernic),

- przed wjazdem na kładkę łączącą drogę wojewódzką 948 z drogą powiatową 1456S Czaniec-Porąbka (od strony drogi wojewódzkiej).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »