| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 1/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

z dnia 15 stycznia 2014r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Soły dla Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach na potrzeby Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Soły, zlokalizowanego w miejscowości Porąbka, gmina Porąbka, powiat bielski, zwaną dalej strefą ochronną.

2. Strefę ochronną dzieli się na:

1) teren ochrony bezpośredniej o łącznej powierzchni ok. 13,06 ha, obejmujący część tafli wody Zbiornika Czaniec oraz część brzegu w otoczeniu ujęcia wody, a także teren z budynkiem, w którym zlokalizowana jest studnia i wyloty z głowicami samoodpowietrzającymi, usytuowanym po zachodniej stronie drogi nr 948 i teren Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach,

2) teren ochrony pośredniej o łącznej powierzchni ok. 2800 ha, obejmujący Zbiornik Czaniec od zapory w km 28+800 biegu rzeki Soły, koryto rzeki Soły od cofki Zbiornika Czaniec do zapory Porąbka w km 32+300 oraz zlewnie potoków Mała Puszcza i Wielka Puszcza.

§ 2. 1. Teren ochrony bezpośredniej przedmiotowego ujęcia przedstawiono na mapie w skali 1:2000
w załączniku nr 1 i obejmuje swym zasięgiem działki wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Teren ochrony pośredniej przedstawiono na mapie w skali 1:25000 w załączniku nr 3 i opisano w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabrania się użytkowania gruntów i tafli wody Zbiornika Czaniec do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody, a ponadto należy:

1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;

2) ścieki technologiczne i wody opadowe ze Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” odprowadzać do potoku (rowu) Struga, a następnie do rzeki Soły;

3) pielęgnować tereny zielone i w miarę potrzeby wprowadzać nowe nasadzenia;

4) ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody deponować w zbiorniku szczelnym i cyklicznie wywozić do oczyszczalni ścieków, a na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” odprowadzać do kanalizacji;

5) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru i uzdatniania wody.

2. Na obszar tafli zbiornika Czaniec w granicach terenu ochrony bezpośredniej mogą wpływać wyłącznie jednostki pływające należące do:

1) użytkownika ujęcia - dla wykonywania czynności kontrolnych i eksploatacyjnych ujęcia;

2) policji, WOPR lub straży pożarnej - w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi;

3) wojska, policji lub służb antyterrorystycznych - w przypadku zagrożenia terrorystycznego.

3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające przez wody Zbiornika Czaniec oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub pływających. Na ogrodzeniu należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

§ 4. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poza oczyszczonymi wodami opadowymi i roztopowymi,
o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne, oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni komunalnych i przydomowych oraz poza ściekami pochodzącymi z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych lub ryb innych niż łososiowate, jeżeli wzrost zawartości poszczególnych substancji w wykorzystanych wodach przekracza:

- Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)              3 mg O2/l,

- Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)                                          7 mg O2/l,

- Zawiesiny ogólne                                                                                    6 mg/l,

- Azot ogólny                                                                                                  1 mg N/l,

- Fosfor ogólny                                                                                                  0,1 mg P/l;

2) wprowadzania do czaszy zbiornika ścieków komunalnych i przemysłowych, także oczyszczonych;

3) rolniczego wykorzystania ścieków;

4) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;

5) stosowania nawozów niezgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa wydanych na podstawie
art. 22 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu;

6) stosowania środków ochrony roślin wskazanych jako niebezpieczne dla organizmów wodnych, określonych w rejestrze środków ochrony roślin prowadzonym na podstawie art. 47 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.);

7) budowy nowych dróg dojazdowych oraz mostów na ciągach tych dróg, a także budowy parkingów bez ujmowania wód opadowych i roztopowych w systemy kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej w postaci rowów izolowanych oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie ich przed wprowadzaniem do wód i do ziemi, do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi;

8) prowadzenia robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych w pasie do 50 m po obu stronach cieków bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika ujęcia wody;

9) lokalizowania zakładów przemysłowych, których instalacje zaliczone są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem:

a) przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem w energię, gaz lub inne nośniki energii,

b) przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków lub oczyszczeniem ścieków,

c) przedsięwzięć związanych z komunikowaniem się społeczeństwa,

d) przedsięwzięć służących bezpieczeństwu publicznemu;

10) prowadzenia ferm chowu lub hodowli zwierząt, bez posiadania zbiornika na gnojowicę i gnojówkę oraz szczelnej płyty gnojowej. Działalność hodowlana nie może przekraczać ilości zwierząt w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), liczone wg załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397)w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla:

- bydła – 20 DJP,

- trzody chlewnej – 15 DJP,

- drobiu – 10 DJP,

- zwierząt futerkowych dużych – 2 DJP,

- zwierząt futerkowych małych – 5 DJP;

11) lokalizowania magazynów i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych
(z wyłączeniem gazu płynnego) oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a także substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne;

12) lokalizowania nowych składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;

13) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych;

14) użytkowania tafli wody do kąpieli oraz uprawiania sportów wodnych;

15) realizowania budownictwa mieszkalnego i usługowego oraz urządzania kempingów, obozowisk i pól namiotowych bez przyłączenia do kanalizacji zbiorczej, a w przypadku braku takiej kanalizacji, bez wyposażenia w szczelny zbiornik do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Po zrealizowaniu systemu kanalizacji zbiorczej wprowadza się obowiązek przyłączenia do niej istniejących obiektów budownictwa mieszkalnego oraz kempingów w terminie nie dłuższym niż 2 lata od wykonania kanalizacji, a w przypadku urządzeń mających ważne pozwolenie wodnoprawne do czasu jego wygaśnięcia;

16) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;

17) urządzania pryzm kiszonkowych bez szczelnej izolacji od podłoża;

18) urządzania pryzm obornika pochodzącego z hodowli zwierząt, w tym drobiu, bez zabezpieczenia przed spływami stokowymi i szczelnej izolacji od podłoża;

19) wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinania roślin z wód lub brzegu, oprócz koniecznych prac pielęgnacyjnych, utrzymaniowych i ubezpieczeniowych, wykonywanych w ramach obowiązków przez właściciela ujęcia wody oraz administratora wód;

20) użytkowania jednostek pływających, za wyjątkiem:

a) administratora zbiornika,

b) właściciela ujęcia wody,

c) służb ratowniczych,

d) policji,

e) straży rybackiej;

21) lokalizowania pomostów, z wyłączeniem pomostów realizowanych na potrzeby cumowania sprzętu pływającego administratora zbiornika lub właściciela ujęcia wody.

§ 5. 1. Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć przez umieszczenie, w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy ochronnej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia. Tablice należy umieścić zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Wykonanie obowiązków wynikających z § 3 ust. 1 i 2 oraz z § 5 ust. 1 należy do Właściciela ujęcia wody z rzeki Soły dla Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec”.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dyrektor


Joanna Ślusarczyk


Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 1/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 15 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 1/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Wykaz działek (nieruchomości gruntowych) zlokalizowanych w całości lub w części na terenie ochrony bezpośredniej strefy ochronnej ustanowionej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Soły dla Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach na potrzeby Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach

L.p.

Gmina

Jednostka ewidencyjna

Numer obrębu

Numer działki zlokalizowanej na terenie ochrony bezpośredniej

Nazwa obiektu zlokalizowanego na działkach

Powierzchnia działek
[ha]

1

2

3

4

5

6

7

1

Porąbka

240208_2, Porąbka

0003 Kobiernice

1608/1

SUW w Kobiernicach

0,2763

2

1608/2

0,7802

3

1608/3

0,9784

4

1608/4

0,1006

5

1608/5

0,2790

6

1608/6

0,2846

7

1608/7

0,0047

8

1608/8

0,6522

9

1608/9

0,2996

10

1608/10

0,2022

11

1608/11

0,2064

12

1608/12

0,2148

13

1608/13

0,1940

14

1608/14

0,2099

15

1608/15

0,2524

16

1608/16

0,2296

17

1608/17

0,2276

18

1608/18

0,1441

19

1608/19

0,3024

20

1608/20

0,6286

21

1608/21

0,4418

22

1608/22

0,4164

23

1608/23

0,4319

24

1608/24

0,7704

25

1608/26

0,0883

26

1608/27

0,0127

27

1608/28

0,0167

28

1608/29

0,0365

29

1608/30

0,0623

30

1608/41

0,0044

31

1608/42

0,0014

32

4871

0,6167

33

1620/90

0,0457

34

1620/56

1,0238

35

0004 Porąbka

547/1

Studnia zbiorcza

0,1059

36

547/2

0,0138

37

547/3

0,0291

38

293/36

Ujęcie wody

75,1134

Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 1/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 15 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 1/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ustanowionej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Soły dla Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach na potrzeby Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach

Granica terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody z rzeki Soły dla Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach, poczynając od lewego przyczółka zapory Porąbka, biegnie początkowo na północ w kierunku Kobiernic, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 948 relacji Oświęcim–Żywiec. Na wysokości miejscowości Zawodzie granica ta odbija na północny-wschód i biegnie wzdłuż lewej zapory bocznej Zbiornika Czaniec, następnie skręca na południowy-wschód i wzdłuż korony zapory Czaniec dociera do przelewu na Młynówkę Czaniecką i kanał obiegowy, zlokalizowany w północno-wschodnim rogu Zbiornika Czaniec. Tak przebiegająca zachodnia część granicy, wzdłuż Zbiornika Czaniec, w znacznej części pokrywa się z zachodnią częścią granicy terenu strefy ochrony pośredniej ujęcia SOŁA II i SOŁA III (Dz.U.Śląsk.2008.174.3198). Następnie granica terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody ze Zbiornika Czaniec odbija w kierunku południowo-wschodnim przecinając ulicę Krakowską (drogę powiatową nr 1456S relacji Czaniec–Porąbka) i Bukowską (drogę powiatową nr 4477S relacji Czaniec–Bukowiec–Porąbka) na wysokości Kozłówka. Następnie kierując się dalej na południowy-wschód granica poprzez kompleks leśny, przechodzi przez Górę Palenicę 767 m n.p.m., lokalne wzniesienia o wysokości 730,5 m n.p.m. oraz 724,8 m n.p.m. i dociera do szlaku turystycznego zielonego, po czym skręca na południe. Wschodnia granica terenu ochrony pośredniej pokrywa się z zachodnią granicą terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody „Targanica” z rzeki Targaniczanki (Dz.U.Małop.2012.4679). Idąc wzdłuż szlaku poprzez Bukowską Górę 712,5 m n.p.m., lokalne wzniesienie o wysokości 640,4 m n.p.m., Górę Koprówkę 743,4 m n.p.m. granicą strefy dociera do Korolówki i obiera bieg wzdłuż szlaku turystycznego czerwonego, zmieniając kierunek na zachodni i północny. Następnie przechodząc kolejno przez Górę Błasiakówkę, Górę Beskid 758,9 m n.p.m., Wielką Górę 884,0 m n.p.m., Górę Wielki Cisownik 805,7 m n.p.m., mijając po lewej Zbiornik Żar i za nim kierując się na północny-zachód granica terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej dociera do prawego przyczółka zapory Porąbka.

Szczegółowo przebieg granicy terenu ochrony pośredniej obejmujący koryto rzeki Soły od zapory Porąbka w km 32+300 do cofki Zbiornika Czaniec, a także Zbiornik Czaniec do zapory w km 28+800 oraz zlewnie potoków Mała Puszcza oraz Wielka Puszcza, zaznaczono na mapie topograficznej w skali
1:25 000 w załączniku nr 3.


Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Nr 1/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 15 stycznia 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Rozporządzenia Nr 1/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Lokalizacja tablic oznaczających granice terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ustanowionej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Soły dla Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach na potrzeby Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach

Tablice zawierające informacje o ustanowieniu terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Soły dla Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach powinny znajdować się w punktach przecięcia się przedmiotowej granicy z drogami wojewódzkimi, krajowymi i powiatowymi, a także gminnymi oraz na brzegu Zbiornika Czaniec, zgodnie ze wskazaniami na mapie w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Dotyczy to następujących dróg i ulic:

- na drodze powiatowej 1456S relacji Czaniec-Porąbka na wysokośći zapory Czaniec (ul. Krakowska),

- na drodze powiatowej 4477S relacji Czaniec-Bukowiec-Porąbka na wysokośći przysiółka Kozłówka (ul. Bukowska),

- na drodze gminnej prowadzącej z Brzezinki Górnej do Wielkiej Puszczy (ul. Podhalańska),

- na drodze powiatowej 1456S na wysokości zapory Porąbka (przy przejściu ul. Łazki w ul. Żywiecką),

- na drodze wojewódzkiej 948 relacji Oświęcim-Żywiec na wysokości zapory Porąbka (w kierunku Kobiernic),

- przed wjazdem na kładkę łączącą drogę wojewódzką 948 z drogą powiatową 1456S Czaniec-Porąbka (od strony drogi wojewódzkiej).

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »