| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED/14/0331/1/P3 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice, uczniów klas wielozawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory

§ 1. 1. Miasto Żory powierza Miastu Gliwice, NIP: 631 10 06 640 REGON: 276255335, prowadzenie zadania publicznego - kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012.204).

2. Kształcenie będzie odbywało się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego zwanego dalej Ośrodkiem, z siedzibą w Gliwicach przy ul. St.Okrzei 20.

§ 2. 1. Miasto Żory przekaże Miastu Gliwice dotację w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) w wysokości 400 za jednego ucznia.

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kursu przekaże Ośrodkowi imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia wraz z indywidualnymi skierowaniami.

3. Miasto Żory przekaże dotację, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Miasta Gliwice nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po rozpoczęciu każdego stopnia kursu, który stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji (Załącznik nr 1 do porozumienia).

4. Do dnia 15 stycznia 2015r. strona szkoląca przedstawi ostateczne rozliczenie kosztów, poniesionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na uczniów o których mowa w §1- z uwzględnieniem ilości uczniów oraz poniesionych wydatków.

5. W przypadku nadpłaty poniesionych przez Miasto Gliwice kosztów, wynikających z rozliczenia za 2014 r., o których mowa w § 2 Miasto Żory otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty w terminie do 31 stycznia 2015 r.

6. W przypadku niedopłaty poniesionych przez Miasto Gliwice kosztów, wynikających z rozliczenia za 2014 r., o którym mowa w § 2 miasto Żory dokona wpłaty należnej kwoty w terminie do 31 stycznia 2015 r.

7. Termin wypłaty dotacji jest terminem wykorzystania dotacji.

8. Przez uczestnictwo w kursie rozumie się rozpoczęcie przez ucznia kształcenia, o którym mowa w § 1.

9. Miasto Gliwice przekaże wykaz uczniów uczestniczących w ostatnim kursie w roku budżetowym najpóźniej do dnia 15 grudnia 2014 r.

10. Na realizację zadania wymienionego w § 1 ust. 1 Miasto Żory zabezpiecza środki w wysokości:  10 000,00 zł.

11. Środki na realizację zadania płatne będą z budżetu Miasta Żory na 2014 rok w/g klasyfikacji budżetowej - dział: 801 rozdział: 80130 § 2320.

12. Ze strony Miasta Żory za rozliczenie rzeczowe i finansowe przekazywanej dotacji jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Edukacji – Bożena Dąbrowska.

13. Ze strony Miasta Gliwice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor Zespołu Kształcenia Zawodowego w Gliwicach - Bogumiła Kluszczyńska.

§ 3. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Żory z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki będą naliczone zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia podpisania z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego terminu okresu wypowiedzenia.

§ 5. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 6. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Miasta Żory, jeden dla Miasta Gliwice i jeden dla celów ogłoszenia.

§ 7. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala

Prezydent Miasta Żory


Waldemar Socha


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ED/14/0331/1/P3
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice, uczniów klas wielozawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory

Termin kursu …………………………………………

Lp.

Nazwisko i imię

Stopień kursu

Koszt kształcenia

1

2

3

RAZEM:Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sporządził: ………………………….                             Zatwierdził: …………………………...

                                          /podpis/                                                                                     /podpis/


Miejscowość, data ………………………………..

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »