| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED/14/0331/1/P3 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice, uczniów klas wielozawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory

§ 1. 1. Miasto Żory powierza Miastu Gliwice, NIP: 631 10 06 640 REGON: 276255335, prowadzenie zadania publicznego - kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012.204).

2. Kształcenie będzie odbywało się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego zwanego dalej Ośrodkiem, z siedzibą w Gliwicach przy ul. St.Okrzei 20.

§ 2. 1. Miasto Żory przekaże Miastu Gliwice dotację w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) w wysokości 400 za jednego ucznia.

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kursu przekaże Ośrodkowi imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia wraz z indywidualnymi skierowaniami.

3. Miasto Żory przekaże dotację, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Miasta Gliwice nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po rozpoczęciu każdego stopnia kursu, który stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji (Załącznik nr 1 do porozumienia).

4. Do dnia 15 stycznia 2015r. strona szkoląca przedstawi ostateczne rozliczenie kosztów, poniesionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na uczniów o których mowa w §1- z uwzględnieniem ilości uczniów oraz poniesionych wydatków.

5. W przypadku nadpłaty poniesionych przez Miasto Gliwice kosztów, wynikających z rozliczenia za 2014 r., o których mowa w § 2 Miasto Żory otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty w terminie do 31 stycznia 2015 r.

6. W przypadku niedopłaty poniesionych przez Miasto Gliwice kosztów, wynikających z rozliczenia za 2014 r., o którym mowa w § 2 miasto Żory dokona wpłaty należnej kwoty w terminie do 31 stycznia 2015 r.

7. Termin wypłaty dotacji jest terminem wykorzystania dotacji.

8. Przez uczestnictwo w kursie rozumie się rozpoczęcie przez ucznia kształcenia, o którym mowa w § 1.

9. Miasto Gliwice przekaże wykaz uczniów uczestniczących w ostatnim kursie w roku budżetowym najpóźniej do dnia 15 grudnia 2014 r.

10. Na realizację zadania wymienionego w § 1 ust. 1 Miasto Żory zabezpiecza środki w wysokości:  10 000,00 zł.

11. Środki na realizację zadania płatne będą z budżetu Miasta Żory na 2014 rok w/g klasyfikacji budżetowej - dział: 801 rozdział: 80130 § 2320.

12. Ze strony Miasta Żory za rozliczenie rzeczowe i finansowe przekazywanej dotacji jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Edukacji – Bożena Dąbrowska.

13. Ze strony Miasta Gliwice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor Zespołu Kształcenia Zawodowego w Gliwicach - Bogumiła Kluszczyńska.

§ 3. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Żory z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki będą naliczone zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia podpisania z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego terminu okresu wypowiedzenia.

§ 5. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 6. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Miasta Żory, jeden dla Miasta Gliwice i jeden dla celów ogłoszenia.

§ 7. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala

Prezydent Miasta Żory


Waldemar Socha


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ED/14/0331/1/P3
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice, uczniów klas wielozawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory

Termin kursu …………………………………………

Lp.

Nazwisko i imię

Stopień kursu

Koszt kształcenia

1

2

3

RAZEM:Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sporządził: ………………………….                             Zatwierdził: …………………………...

                                          /podpis/                                                                                     /podpis/


Miejscowość, data ………………………………..

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »