| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Tarnogórskiego

z dnia 16 stycznia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku opierała się w głównej mierze na wytycznych zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014”, przyjętego przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach uchwałą nr VI/70/2011 w dniu 29 marca 2011 r.

Na mocy Zarządzenia nr 18/2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.02.2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w roku 2013 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała w składzie:

Przewodniczący: Lucyna Ekkert - Starosta Tarnogórski

Członkowie:

Andrzej Fiała - Przewodniczący Rady Powiatu w Tarnowskich Górach;

Kazimierz Gwóźdź - Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach;

Władysław Walicki – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach;

Artur Wieczorek - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach;

Anna Szymocha-Żak - Prokurator Rejonowy w Tarnowskich Górach;

Gustaw Jochlik – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego;

Ryszard Świderski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach;

Krzysztof Kubat - Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Zgodnie z art. 38 a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) prace Komisji w roku 2013 skupiały się przede wszystkim na:

1) opiniowaniu:

a) oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego za 2012 r.;

b) sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2012 rok;

c) pracy Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie przedłożonej informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2012 roku;

d) pracy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie sporządzonej informacji o stanie środowiska na terenie powiatu w 2012 roku;

e) opiniowaniu propozycji do projektu budżetu oraz projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2014;

2) ocenie realizacji w 2012 roku Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014;

3) przygotowaniu pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do sezonu letniego 2013 r. znajdujących się na terenie Powiatu Tarnogórskiego;

4) ograniczeniu zjawiska przemocy w rodzinie poprzez:

- realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z zakresu przeciwdziałania przemocy;

- realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie;

- opracowanie i realizacja powiatowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Przestępstw i Przemocy;

- powołanie i prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej;

- pracę w oparciu o metodę zespołów interdyscyplinarnych;

5) budowie oraz unowocześnieniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie osiedli mieszkaniowych np. boiska, place zabaw, itp.;

6) doskonaleniu systemu ratownictwa drogowego i organizowaniu kursów pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności dla kierowców i młodzieży.

7) analizie infrastruktury i wyposażenia służb, straży i wymiaru sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2013 odbyło się w dniu 21 lutego.

Plan posiedzenia obejmował następujące punkty:

1.1. Opiniowanie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2012 rok.

1.2. Opiniowanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego za 2012 r.

1.3. Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez:

- realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z zakresu przeciwdziałania przemocy;

- realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie;

- opracowanie i realizacja powiatowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Przestępstw
i Przemocy;

- powołanie i prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej;

- pracę w oparciu o metodę zespołów interdyscyplinarnych;             

W ramach pierwszego tematu posiedzenia głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach – Pan Andrzej Wystalski przedstawiając „Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tarnogórskiego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.”

W czasie swojego wystąpienia Pan Komendant zwrócił uwagę na spadek kradzieży samochodów oraz niewielki spadek przestępstw w 7 najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa kategoriach tj.: rozboje, bójki i pobicia, kradzieże samochodów, kradzieże z włamaniem, kradzieże, uszkodzenie ciała, zniszczenie mienia. Zaobserwowany wzrost ww. przestępstw w gminie Świerklaniec, nie ma jednak nic wspólnego ze zlikwidowanym tam posterunkiem Policji, gdyż wzrost przestępstw w gminie odnotowano podczas odbywających się nad Jeziorem Chechło-Nakło imprez masowych. Biorąc jednak pod uwagę samą gminę Świerklaniec – po dokonanych przez Pana Komendanta analizach bezpieczeństwa – przestępczość sukcesywnie tam spada. Na zakończenie swojej prezentacji Pan Komendant podziękował Pani Staroście za dotychczasową współpracę oraz za dofinansowanie w ubiegłym roku służb ponad normatywnych nad Jeziorem Chechło-Nakło.

W ramach omawianego tematu, obecna na posiedzeniu Komisji Z-ca Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach powiedziała, iż zarówno miasto Tarnowskie Góry jak i cały powiat tarnogórski są miejscami bezpiecznymi, przynajmniej w porównaniu do innych miast i powiatów województwa śląskiego. Został ponadto poruszony - przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach - problem monitoringu, o którym już nie raz wspominano m.in. w trakcie posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W odpowiedzi na powyższe Pani Starosta zaproponowała aby ponowić rozmowy z wójtami i burmistrzami na temat montażu monitoringu na terenie powiatu. Być może po ponownym rozpatrzeniu problemu będzie możliwość realizacji takiej inwestycji w latach 2014 bądź 2015.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli pozytywnie przedstawioną Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tarnogórskiego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012” która zawiera również w sobie sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w 2012 r.

W kolejnym punkcie posiedzenia Komisji, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przedstawił „Ocenę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego za 2012 rok”, która została pozytywnie przyjęta (jednogłośnie) w głosowaniu jawnym przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku.

Omawiając ostatni temat posiedzenia - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła sprawozdanie/informację o realizacji zadań z zakresu ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez:

- realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z zakresu przeciwdziałania przemocy;

- realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie;

- opracowanie i realizacja powiatowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Przestępstw i Przemocy;

- powołanie i prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej;

- praca w oparciu o metodę zespołów interdyscyplinarnych.

Podsumowując informację Dyrektora PCPR-u, Radny Sejmiku Wojewódzkiego – Pan Gustaw Jochlik nadmienił, iż po przeczytanym sprawozdaniu nie można mówić, że zarówno państwo jak i samorządy lokalne nie robią nic dla rodziny, dla społeczeństwa. Jest wręcz odwrotnie, czyli - robią dużo. Jest to poza tym bardzo trudna i często niewdzięczna praca. Nie można jej jednak zaprzestawać bez względu na to czy prowadzone są działania represyjne czy przez szeroko pojętą profilaktykę.             

Na posiedzeniu Komisji wypracowano następującywniosek:

„Rozpocząć działania zmierzające do podjęcia rozmów z lokalnymi samorządami w zakresie budowy
i uruchomienia monitoringu na terenie Powiatu Tarnogórskiego”.,

Powyższy wniosek będzie realizowany jako odrębny temat na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w roku 2014.

Tematem posiedzenia Komisji w dniu 21 maja 2013 r. było:

2.1. Opiniowanie pracy Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie przedłożonej informacjio stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2012 roku;

2.2. Opiniowanie pracy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie sporządzonej informacji o stanie środowiska na terenie powiatu w 2012 roku;

2.3. Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku.             

Głównymi tematami posiedzenia, któremu przewodniczył Wicestarosta Tarnogórski było opiniowanie:

- pracy Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie przedłożonej informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2012 roku oraz

- pracy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie sporządzonej informacji o stanie środowiska na terenie powiatu w 2012 roku. Obydwie opinie zostały przyjęte pozytywnie i jednogłośnie przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji.                           

Jako pierwsza została przedstawiona przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu w 2012 roku, po której zadano pytanie: jak przebiega realizacja programu ochrony środowiska? W odpowiedzi Pani Naczelnik wskazała, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska monitoruje realizację programu i taki, samym schematem opracowywane jest sprawozdanie. Jako, że ustawodawca ściśle określa w jaki sposób i przy użyciu jakich danych należy monitoring środowiska prowadzić – sporządzane sprawozdania często nie odzwierciedlają podejmowanych działań. Dlatego Pani Naczelnik zaproponowała aby w roku 2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przygotował sprawozdanie w oparciu o wyniki np. cztero bądź pięcioletnich badań, w zestawieniu zbiorczym. Tak przygotowane sprawozdanie da nam obraz, które parametry jakich czynników uległy poprawie, a które pogorszeniu oraz wskażą na celowość bądź bezcelowość podejmowanych działań na rzecz ochrony środowiska.

Zaproszony na posiedzenie komisji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu – Pani Jolanta Wąsowska przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tarnogórskiego za rok 2012, po którym Pan Wicestarosta zadał pytanie: jak wygląda sytuacja zachorowań na gruźlicę?

Pani Inspektor odpowiedziała, że w roku 2012 przypadków zachorowań (zgłoszonych) na gruźlicę było 21, natomiast w roku 2011 – 27. Odnotowano więc spadek o 6 zachorowań. Niestety gruźlica jest tego typu chorobą, która wymaga długotrwałej hospitalizacji, a następnie długotrwałej rekonwalescencji. Często osoba chora nie chce poddać się takiemu leczeniu, a nie istnieją obecnie żadne środki przymusu. Ponadto taka długotrwała rekonwalescencja jest kosztowna i często chorego na gruźlicę nie stać na wykupywanie leków co skutkuje nawrotem choroby.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE) w Bytomiu niejednokrotnie już zwracała się z prośbą do gminnych czy miejskich ośrodków pomocy społecznej o finansowanie takiego leczenia.             

Na posiedzeniu Komisji omawiano również temat: „Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do sezonu letniego 2013 r.”. Przedstawiający informację – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach – Pan Artur Wieczorek poinformował, że od 16 maja działa już na terenie powiatu sezonowa komórka policyjna, która w roku 2013 stacjonuje w Komisariacie w Radzionkowie. Ponadto Policja zwróciła się z prośbą do Starostwa Powiatowego oraz do Gminy Świerklaniec o sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie wakacyjnym. Wiadomą już jest, że Starostwo w roku bieżącym sfinansuje dodatkowe patrole policyjne na kwotę 15.000 zł w okresie od 28 czerwca do 28 lipca br. Natomiast Gmina Świerklaniec przekaże policji 16.000 zł z czego 15.000 zł na dodatkowe patrole w okresie od 02 sierpnia do 01 września br. oraz 1.000 zł na zakup paliwa do łodzi motorowej.

Pan Naczelnik poruszył również problem braku uregulowań prawnych w zakresie regulaminów porządkowych, które zatwierdzone w formie uchwały rady miasta/gminy dają możliwość interweniującemu policjantowi potraktowanie sprawy jako wykroczenia na mocy kodeksu wykroczeń.

Zasygnalizowano ponadto kwestię wypływającą z przepisów ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, a w szczególności art. 30, który stanowi o usunięciu statku lub innego obiektu pływającego i jednocześnie nakłada na powiat obowiązek wyznaczenia parkingu strzeżonego celem odholowania zatrzymanej łodzi lub innego obiektu pływającego gdy nie można tego zrobić wprowadzając łódź do strzeżonego portu bądź przystani.             

W ramach omawianego tematu Przewodniczący Rady Powiatu w Tarnowskich Górach – Pan Andrzej Fiała zwrócił uwagę na brak w Tarnowskich Górach (w centrum) parkingu bądź parkingów dla autokarów, które mogłyby podjechać z wycieczką np. do restauracji. Szczególnie ważnym problemem staje się to w sezonie letnim kiedy nasz powiat odwiedzają wycieczki autokarowe. Na posiedzeniu Komisji wypracowano następującewnioski:

1. Wystąpić do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z prośbą o przedstawienie pięcioletniej analizy porównawczej przeprowadzanych monitoringów na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

- Skierowano stosowną prośbę do Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie (pismo nr BP.5511.2.2013 z dn. 29.05.2013 r.). W odpowiedzi – Kierownik Delegatury WIOŚ w Częstochowie przychylił się do prośby Komisji i w informacjach o stanie środowiska na ternie Powiatu Tarnogórskiego począwszy od roku 2014 będą zamieszczane zbiorcze zestawienia wyników badań z kilku kolejnych lat.

2. Wniosek do Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach o rozwiązanie sytuacji ściekowej w zespole pałacowym w Brynku.

- Z uwagi na przyjęcie do realizacji przez Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem wniosku w przedmiotowej
sprawie złożonego przez Pana Adama Chmiela do Przewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
– sprawę rozpatruje ww. Wydział.

3. Zwrócić się z ponowną z prośbą do gmin i miast powiatu aby regulaminy bądź inne przepisy porządkowe zostały wprowadzone w życie w formie uchwały rady gminy/miasta. Tylko w taki sposób uchwalone przepisy stanowią prawo miejscowe, a ich łamanie kwalifikowane jest jako wykroczenie i podlega egzekucji na mocy przepisów prawa. Stanowić to będzie wtedy również podstawę do interwencji policyjnej.

4. Wystąpić do gmin i miast powiatu z prośbą o rozeznanie możliwości wyznaczenia miejsc postoju dla autokarów – mogą to być tylko miejsca parkingowe sezonowe.

- Pismem nr BP.5511.2.2013 z dn. 03.06.2013 r. zwrócono się do lokalnych samorządów z prośbą
o realizację wypracowanych w czasie posiedzenia Komisji wniosków. Otrzymano odpowiedzi na powyższe z następujących gmin:

a) Gmina Krupski Młyn poinformowała, iż miejsca rekreacyjne tj. place zabaw, obiekty sportowe oraz basen są wyposażone w odpowiednie regulaminy. W kwestii akwenów wodnych – akwen w Odmuchowie nie jest kąpieliskiem i obowiązuje tam zakaz kąpieli, na co wskazują umieszczone w widocznym miejscu tabliczki informacyjne. Odnośnie miejsc parkingowych dla autokarów – gmina Krupski Młyn posiada wiele miejsc
parkingowych, z których mogą korzystać kierowcy autokarów przywożących turystów na teren powiatu
i gminy.

b) Gmina Tarnowskie Góry poinformowała, że miejsca rekreacji mają regulaminy porządkowe
wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry oraz znajdują się w punktach
wejściowych na ich teren. Natomiast w kwestii parkingów dla autokarów przywożących turystów
przewiduje się jedynie parking przy ul. Sienkiewicza. Pozostałe parkingi nie są przystosowane do
manewrów autokarów.

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 03 września 2013 r.

Omawiano następujące tematy:

3.1. Opiniowanie propozycji do budżetu powiatu na rok 2014 w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3.2. Ocena realizacji w roku 2012 Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014;

3.3. Budowa oraz u nowocześnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie osiedli mieszkaniowych np. boiska, place zabaw, itp.;3.4.Doskonalenie systemu ratownictwa drogowego. Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej,w szczególności dla kierowców i młodzieży.

Realizując pierwszy temat posiedzenia przedstawione zostały propozycje do budżetu powiatu na rok 2014 przedłożone przez Biuro Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisję ds. Bezpieczeństwa i Ochronę Porządku Prawnego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach. Przedłożone propozycje zostały jednogłośnie przyjęte w głosowaniu jawnym przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

W następnym punkcie posiedzenia przedstawiono Ocenę realizacji w roku 2012 Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014. Na podstawie uzyskanych informacji od poszczególnych realizatorów Programu należy stwierdzić, iż każde zamierzenie w nim określone, jest realizowane w większym bądź mniejszym stopniu, przez jedną, bądź kilka jednostek. Program jest realizowany na bieżąco w ciągu całego roku, a jego główną cechą jest zacieśnienie się współpracy między poszczególnymi realizatorami i podejmowanymi wspólnymi działaniami na rzecz poprawy ogólnie pojętego bezpieczeństwa.

Omawiając kolejny punkt posiedzenia Pani Starosta poprosiła obecnych przedstawicieli gmin i miast powiatu aby przedstawili pokrótce informacje z zakresubudowy i unowocześnienia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie osiedli mieszkaniowych np. boiska, place zabaw, itp.

Obecny na posiedzeniu Komisji inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta w Miasteczku Śląskim poinformował, iż w gminie większe inwestycje jak np. budowa orlików czy wielofunkcyjnego boiska miała miejsce w latach ubiegłych. W roku 2013 dokonano remontów w infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej na kwotę ok. 3.000,- zł.

Burmistrz miasta Kalety poinformował, iż nad Zalew Zielona zostały zakupione pomosty pływające, uruchomiona została wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych – co jest finansowane i prowadzone z pieniędzy gminnych. Ponadto są budowane place zabaw. W trakcie realizacji znajduje się również projekt modernizacji stadionu – zakupiono układy solarne, będą nowe trybuny, siłownia plenerowa jak również krąg taneczny i kino letnie.

Wójt gminy Zbrosławice poinformował, że w gminie znajdują się 3 boiska z czego 2 posiadają sztuczną nawierzchnię. W roku bieżącym oddano do użytku wyremontowaną salę gimnastyczną w Kopienicy. Budowane są ponadto place zabaw, jednak z uwagi na obszerność gminy (21 sołectw) zadania te realizowane są sukcesywnie.

Informacje przekazali również obecni na posiedzeniu przedstawiciele gmin:

- Krupski Młyn – w której zrealizowano m.in. zadania inwestycyjne takie jak: „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Potępie – Odmuchowie”, gdzie wykonano plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią, „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Krupskim Młynie”, w ramach którego wykonano plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną. Ponadto w ramach zadania: „Budowa sali gimnastycznej w Krupskim Młynie” wybudowano pełnowymiarową halę sportową.

- Świerklaniec – w roku 2012 zmodernizowano plac zabaw zlokalizowany przy świetlicy środowiskowej
w Świerklańcu oraz rozbudowano plac zabaw na terenie boiska piłkarskiego w Nakle Śląskim. W zamian za drewno z pielęgnacji parku w Świerklańcu wykonano plac zabaw w okolicach kajakowni. Ponadto wykonano remont boiska przy Szkole Podstawowej w Orzechu i I etap modernizacji bazy sportowej w Nowym Chechle;

Otrzymano ponadto pisemną informację z zakresu omawianego tematu z Gminy Radzionków, w której informowano, iż w roku 2012 w gminie nie były realizowane zadania z zakresu budowy oraz unowocześniania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie osiedli mieszkaniowych jednakże w roku 2013 zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego krytego basenu sportowego przy Hali Sportowej w Radzionkowie. Zadanie to będzie realizowane w latach następnych. Natomiast w latach ubiegłych gmina poczyniła wiele starań, dzięki którym infrastruktura sportowo-rekreacyjna należy to nowoczesnych i dostosowanych do oczekiwań mieszkańców gminy, jak również spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

W punkcie posiedzenia:„Doskonalenie systemu ratownictwa drogowego. Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności dla kierowców i młodzieży”głos zabrali przedstawiciele KPP oraz KP PSP w Tarnowskich Górach.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach – Pan Władysław Walicki wskazał, iż policjanci nie prowadzą żadnych szkoleń czy kursów z zakresu pomocy przedmedycznej jedynie uczestniczą w takowych jako słuchacze.

Natomiast Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich Górach poinformował, że ze względów formalnych strażacy posiadają ukończone kursy pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Również w 2013 roku straż przeprowadzała już szkolenia (prelekcje) w tym zakresie m.in. dla młodzieżowej drużyny pożarniczej czy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego – Pan Gustaw Jochlik nadmienił, iż w okresie gdy pełnił funkcję Burmistrza miasta Radzionkowa wszystkich absolwentów gimnazjum „wyposażył” w wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs taki finansowany przez Urząd Miasta znalazł swoje odzwierciedlenie na świadectwie szkolnym, co bardziej motywowało do uczestnictwa i do wykorzystywania zdobytej wiedzy.

W punkcie:Inne sprawy,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach poinformował, iż ze względu na pojawiający się problem lokalnych pseudokibiców, Policja zamierza zorganizować spotkanie z wszystkimi lokalnymi prezesami klubów sportowych na temat bezpieczeństwa imprez sportowych. W tym celu zwrócił się z prośbą do Pani Starosty o możliwość udostępnienia sali konferencyjnej w dniu 18 września br. na ww. cel, na co Pani Starosta wyraziła zgodę.

Obecna na posiedzeniu Komisji Z-ca Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach nadmieniła, aby Policja na powyższym spotkaniu nakreśliła organizatorom imprez problem oceny ilości miejsc. Często niedokładne oszacowanie skali organizowanego przedsięwzięcia sportowego, brak biletów i znacznie przewyższająca liczba osób chcących brać udział w imprezie powoduje, że dochodzi do łamania prawa (np. podwójne numerowanie biletów) bądź zamieszek.

Na posiedzeniu Komisji sformułowano następującywniosekdo realizacji:

Zwrócić się z prośbą do lokalnych samorządów aby w miarę swoich możliwości finansowych organizowały kursy, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych – młodzieży w którą najbardziej należy i warto inwestować.

W odpowiedzi na powyższe miasto Tarnowskie Góry poinformowało, iż ze swej strony czyni starania aby świadomość mieszkańców w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ustawicznie rosła.
W tym celu z budżetu miasta wydatkowane są środki finansowe związane z dokształcaniem z podstaw udzielania pomocy w nagłych wypadkach. Szkoleniem objęto całe spektrum wiekowe – już od pierwszoklasistów (przeprowadzono pokaz dla 535 uczniów klas pierwszych również z elementami szkoleniowymi) po osoby dorosłe na ogólnodostępnych, bezpłatnych kursach. Przeszkolono również dyspozytorów i pracowników związanych z obsługą pasażerów Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej, gdzie mogli przećwiczyć sposób obsługi AED oraz praktyczne udzielanie pierwszej pomocy.             

W dniu 11 grudnia 2013 r. odbyło się ostatnie w roku posiedzenie Komisji, na którym omawiano następujące zagadnienia:

4.1. Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2014.

4.2. Analiza stanu infrastruktury i wyposażenia służb, straży i wymiaru sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

4.3. Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok.

4.4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok.

Posiedzeniu, wieńczącemu kadencję Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013 r. przewodniczyła Pani Lucyna Ekkert - Starosta Tarnogórski, która po przywitaniu gości i członków Komisji, stwierdziła quorum (7 członków obecnych) oraz zapoznała wszystkich obecnych z tematami posiedzenia.

Omawiając pierwszy temat posiedzenia Pani Starosta przekazała głos inspektorowi Biura Bezpieczeństwa Publicznego, który przedstawił projekt budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2014 przyjęty uchwałą nr 326/1582/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14.11.2013 r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok. Ponadto przedstawione zostały wprowadzone do ww. projektu budżetu przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w dniu 10.12.2013 r. zmiany dotyczące spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zmiana wprowadzona przez Komisję Budżetu i Finansów dotyczy zmniejszenia o 40 tys. zł dofinansowania do zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach (Dział 754, rozdział 75404).

Zaproponowana przez Komisję Budżetu i Finansów zmiana wprowadziła ogólny sprzeciw członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach – Pani Halina Barwinek-Folek powiedziała, że przy takim obszarze, jaki obejmuje Powiat Tarnogórski Policji są niezbędne samochody. Zarówno w straży pożarnej czy w pogotowiu, tak samo w Policji istotny jest czas dojazdu do miejsca zdarzenia.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach – Pan Władysław Walicki powiedział, że taka informacja jest bolączką dla Policji. Pan Komendant zapytał ponadto jaki był powód usunięcia dofinansowania do zakupu samochodu oznakowanego dla Policji?

O wyjaśnienia w tej kwestii poproszono Przewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach – Pana Andrzeja Fiałę, który jednocześnie jest członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Pan Przewodniczący poinformował, że powodem takiej decyzji Komisji Budżetu i Finansów jest bezczynność Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach na apele utworzenia posterunku/komisariatu na Osiedlu Przyjaźń.

W tym miejscu Pani Starosta poinformowała, że już wiele razy mowa była o tym, jak mieszkańcy rozumieją zapewnienie bezpieczeństwa na Osiedlu Przyjaźń. Przykładem tego są m.in. wyniki przeprowadzonej wśród mieszkańców Dzielnicy Stare Tarnowice, w roku 2012, ankiety poczucia bezpieczeństwa. Ponadto z najświeższych danych uzyskanych od Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach, obecnego na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 03.12.br. wynika, że to nie budynek daje poczucie bezpieczeństwa czy szyld a patrole Policji piesze i zmotoryzowane. A tych w rejonie Osiedla Przyjaźń jest wiele, co m.in. widać po wynikach pracy (statystyce przestępczości) Policji.

W związku z powyższym zaproponowanowniosek:

aby Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, skoro ma taki ustawowy obowiązek (opiniowania budżetu powiatuw zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego), zwróciła się pismem do przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz do wszystkich radnych Rady Powiatu w Tarnowskich Górach i poinformowała o swojej negatywnej ocenie po wprowadzonej przez Komisję Budżetu i Finansów zmianie. W uzasadnieniu należy podać obawy przed pogorszeniem się stanu bezpieczeństwa w Powiecie Tarnogórskim. W przypadku gdy problem w braku samochodów oznakowanych w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach istnieje już od lat (o czym sygnalizuje Komenda Powiatowa Policji w swoich pismach) istnieje realne prawdopodobieństwo, że w pewnym momencie wysłużone już radiowozy „odmówią posłuszeństwa” i nie będzie możliwości szybkiego i sprawnego dotarcia do miejsca zdarzenia. Zaznaczyć również należy, że tak samo jak pogotowie czy straż pożarna (której w roku 2013 Starostwo dofinansowało zakup samochodu ratownictwa drogowego w wysokości 100 tys. zł), Policja pełni służbę dla ludzi – mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego – i tak samo od Policji wymaga się ciągłego patrolowania zmotoryzowanego rejonów oraz szybkiej i skutecznej reakcji na zdarzenia negatywne. Jak wiadomo taka skuteczna reakcja w obecnych czasach bez sprawnego samochodu nie jest realna.             

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu Komisji jednogłośnie przyjęli powyższy wniosek jak również jednogłośnie negatywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu na rok 2014 w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego po zmianie zaproponowanej przez Komisję Budżetu i Finansów.

Przechodząc do kolejnego punktu posiedzenia Pani Starosta poprosiła obecnego – w zastępstwie Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich Górach - Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego – Pan Grzegorz Twardawa o przedstawienie informacji z zakresu stanu infrastruktury i wyposażenia Komendy.

Pan Naczelnik poinformował m.in. o sfinansowanym, dzięki środkom finansowym pochodzącym m.in. z budżetu Powiatu Tarnogórskiego (100 tys. zł) czy Miasta Tarnowskie Góry (120 tys. zł) zakupie samochodu technicznego z funkcją ratownictwa ekologicznego. Ponadto Powiat przeznaczył kwotę 20 tys. zł na wyposażenie w sprzęt techniczny stanowiska kierowania KP PSP w ramach porozumienia o przejętych działaniach PCZK.

Toczą się również rozmowy w sprawie przekazania terenu dla KP PSP pod budowę nowej siedziby. W tym celu planuje się opracowanie koncepcji zagospodarowania pozyskanego terenu w roku 2014. Ponadto Pan Twardawa nadmienił, że rok mijający był stosunkowo spokojnym rokiem, nie obfitującym w nadmierne anomalie pogodowe dzięki czemu odnotowano mniej groźnych zdarzeń, mniej spektakularnych akcji pożarniczych.

W tym miejscu poruszony został problem parkowania samochodów, zwłaszcza na osiedlach mieszkaniowych, gdzie samochody parkowane rzędem po obu stronach ulicy pozostawiają wąskie przejazdy, gdzie w razie niebezpieczeństwa wóz strażacki nie ma prawa przejechać i dotrzeć do miejsca zdarzenia. Zwrócono się z pytaniem do przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, czy straż posiada jakieś środki prawne aby zmusić właścicieli posesji, dysponentów bloków (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe) do wyznaczenia dróg pożarowych?

Niestety straż pożarna nie dysponuje żadnymi środkami prawnymi aby wymusić wytyczenie takich dróg na osiedlach mieszkaniowych.

Pani Starosta zaproponowała przyjąć do realizacji następującywniosek:

Wystosować pismo do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych lokalnych osiedli aby, z uwagi na zbyt gęsto parkowane samochody, poczyniły starania mające na celu dostosowanie przejezdności dróg/ulic dojazdowych do bloków dla służb ratowniczych m.in. dla samochodów straży pożarnej na wypadek pożaru.

Wniosek został przyjęty przez wszystkich członków Komisji do realizacji.

Następny w temacie głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, który poinformował, że najważniejszą inwestycją poczynioną w Komendzie w roku 2013 to finansowanie ze środków ministerialnych remontu elewacji budynku Komendy. Ponadto decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
w KPP w Tarnowskich Górach prawdopodobnie w przyszłym roku nastąpi także rozbudowa kojców z uwagi na zwiększenie ilości psów policyjnych w jednostce.

Pan Komendant powiedział również, że tak samo jak w straży - w policji zawsze brakuje czegoś, dlatego kierowane są do powiatu jak i gmin pisma z prośbą o wsparcie finansowe. Tym bardziej żal, gdy widoczne jest wsparcie dla jednych tylko służb - straż otrzymała dofinansowanie do zakupu samochodu 100 tys. zł – a Policji radni powiatowi chcą zabrać tak często obiecywane środki na dofinansowanie zakupu samochodu w wys. 40 tys. zł. Widząc jednak determinację i sprzeciw pani Starosty oraz wszystkich członków Komisji bezpieczeństwa i Porządku wobec takiego ruchu Komisji Budżetu i Finansów Pan Komendant jest pełny nadziei na pomyślny finał planowanego finansowania.

Przechodząc do kolejnego punktu posiedzenia tj:„Przedstawienie projektu sprawozdaniaz działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013”Pani Starosta zapytała obecnych członków Komisji czy wnoszą do (przesłanego wraz z zaproszeniem na posiedzenie Komisji) projektu sprawozdania jakieś poprawki, uwagi? Uwag nie wniesiono.

Wobec powyższego sprawozdanie zostanie uzupełnione o informację z dzisiejszego posiedzenia Komisji i przedłożone do przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach na sesji w m-cu styczniu 2014 – zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym.

Ostatnim punktem posiedzenia było:„Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok”, do którego propozycje przedstawił Kierownik Biura Bezpieczeństwa Publicznego – Pan Janusz Bentkowski. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag do proponowanego planu i przyjęli go jednogłośnie. W tym miejscu Pani Starosta zaznaczyła, że z uwagi na fakt, iż jest to ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w tej kadencji, przedstawiony plan zostanie również zaproponowany do przyjęcia nowo powołanym członkom Komisji na kadencję 2014-2016 na posiedzeniu inauguracyjnym.             

W temacie: „Inne sprawy” Pani Starosta zwróciła się z prośbą do I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach – Pana Władysława Walickiego, aby w ramach uzupełnienia odpowiedzi na interpelację radnego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach – Pana Pawła Mrachacza złożoną w dniu 29.10 br., a dotyczącą bezpieczeństwa na Osiedlu Przyjaźń, Komendant Powiatowy Policji rozważył możliwość zwiększenia w ww. rejonie służb patrolowych pieszych lub zmotoryzowanych.

Na zakończenie Pani Starosta podziękowała wszystkim zebranym za udział w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kadencji 2011-2013, współpracę, dyskusje oraz wypracowywane wnioski.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Starosta Tarnogórski


Lucyna Ekkert

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »