REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Akty ujednolicone - rok 2020 poz. 1205

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Bloki tematyczne wchodzące w zakres programowy 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym]

[1] Zakres programowy 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanej dalej „ustawą”, prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń, obejmuje następujące bloki tematyczne:

1) psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin):

a) adaptacja jako rezultat rozwoju,

b) przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,

c) uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,

d) osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki;

2) rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin):

a) zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym,

b) aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,

c) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,

d) neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,

e) mechanizmy rozwoju dziecka,

f) [2] środowisko rodzinne jako czynnik warunkujący rozwój dziecka;

3) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin):

a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,

b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),

c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,

d) [3] opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się, a także nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz wymagającym szczególnej opieki, w tym elementy metod terapeutycznych mających na celu stymulowanie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami,

e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,

f) wprowadzanie dziecka w kulturę,

g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,

h) [4] umiejętność pracy ze zróżnicowanymi językowo i kulturowo grupami dzieci:

– pochodzących z rodzin należących do mniejszości narodowych lub etnicznych lub rodzin migrantów,

– zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

4) kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin):

a) odpowiedzialność prawna opiekuna,

aa) [5] ochrona praw dziecka,

b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),

c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,

e) emisja głosu,

f) [6] umiejętność efektywnej komunikacji z rodzicami;

5) praktyki zawodowe (80 godzin).

§ 2. [Bloki tematyczne wchodzące w zakres programowy 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym]

Zakres programowy 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy, prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń, obejmuje następujące bloki tematyczne:

1) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (60 godzin):

a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,

b) źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3,

c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

d) innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka,

e) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;

2) kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin):

a) odpowiedzialność prawna opiekuna,

b) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów.

§ 3.

(uchylony).

§ 4. [Bloki tematyczne wchodzące w zakres programowy 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna]

Zakres programowy 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy, prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń, obejmuje następujące bloki tematyczne:

1) rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (20 godzin):

a) aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,

b) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,

c) mechanizmy rozwoju dziecka,

d) [7] środowisko rodzinne jako czynnik warunkujący rozwój dziecka;

2) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (90 godzin):

a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,

b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),

c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,

d) [8] opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się, a także nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz wymagającym szczególnej opieki, w tym elementy metod terapeutycznych mających na celu stymulowanie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami,

e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,

f) wprowadzanie dziecka w kulturę,

g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,

h) [9] umiejętność pracy ze zróżnicowanymi językowo i kulturowo grupami dzieci:

– pochodzących z rodzin należących do mniejszości narodowych lub etnicznych lub rodzin migrantów,

– zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

3) kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin):

a) odpowiedzialność prawna opiekuna,

aa) [10] ochrona praw dziecka,

b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),

c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) [11] umiejętność efektywnej komunikacji z rodzicami;

4) praktyki zawodowe (30 godzin).

§ 5. [Zagadnienia wchodzące w zakres programowy 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna]

Zakres programowy 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. b ustawy, prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń, obejmuje następujące zagadnienia:

1) udzielanie dziecku pierwszej pomocy;

2) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów;

3) innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka.

§ 5a. [Ograniczenia dotyczące szkoleń z bloków tematycznych]

[12] Szkolenia z bloków tematycznych wskazanych w § 1 pkt 4 lit. b i pkt 5, § 4 pkt 3 lit. b i pkt 4 oraz § 5 pkt 1 nie mogą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2011 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej - rodzina kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267).

[1] Tytuł rozporządzenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. poz. 1221). Zmiana weszła w życie 17 lipca 2019 r.

[2] § 1 pkt 2 lit. f) dodana przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz.U. poz. 1998). Zmiana weszła w życie 10 października 2023 r.

[3] § 1 pkt 3 lit. d) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz.U. poz. 1998). Zmiana weszła w życie 10 października 2023 r.

[4] § 1 pkt 3 lit. h) dodana przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz.U. poz. 1998). Zmiana weszła w życie 10 października 2023 r.

[5] § 1 pkt 4 lit. aa) dodana przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz.U. poz. 1998). Zmiana weszła w życie 10 października 2023 r.

[6] § 1 pkt 4 lit. f) dodana przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz.U. poz. 1998). Zmiana weszła w życie 10 października 2023 r.

[7] § 4 pkt 1 lit. d) dodana przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz.U. poz. 1998). Zmiana weszła w życie 10 października 2023 r.

[8] § 4 pkt 2 lit. d) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz.U. poz. 1998). Zmiana weszła w życie 10 października 2023 r.

[9] § 4 pkt 2 lit. h) dodana przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz.U. poz. 1998). Zmiana weszła w życie 10 października 2023 r.

[10] § 4 pkt 3 lit. aa) dodana przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz.U. poz. 1998). Zmiana weszła w życie 10 października 2023 r.

[11] § 4 pkt 3 lit. d) dodana przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz.U. poz. 1998). Zmiana weszła w życie 10 października 2023 r.

[12] § 5a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz.U. poz. 1998). Zmiana weszła w życie 10 października 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-07
  • Data wejścia w życie: 2020-07-07
  • Data obowiązywania: 2023-10-10

REKLAMA

Akty ujednolicone

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA