reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 20 maja 2005 r.

o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Art. 1.
[1] Ustawa określa warunki nabywania prawa do zapomogi pieniężnej oraz zasady wypłaty i finansowania tej zapomogi.
Art. 2.
1. [2] Zapomoga pieniężna, zwana dalej „zapomogą”, przysługuje osobom, które w marcu danego roku kalendarzowego mają prawo do:

1) świadczeń, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.),

2) świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.),

3) świadczenia przedemerytalnego albo zasiłku przedemerytalnego, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252),

4) świadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, 50 i 52 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.),

5) rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.),

6) renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.),

7) świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.),

8) świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.),

9) świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 2 i art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.),

10) świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.),

11) świadczenia, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873),

zwanym dalej „osobami uprawnionymi”, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 31 marca roku, w którym ustala się prawo do dodatku, kwoty 1 200,00 zł miesięcznie.

1a. [3] Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świadczenia łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupełnych oraz innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów, które są wypłacane przez organy emerytalno-rentowe – w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia na zasadach określonych w ustawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 7 i 8, a także zawieszenia na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

2. [4] (uchylony).

3. [5] W przypadku gdy osoba uprawniona pobiera więcej niż jedno świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przy ustalaniu wysokości świadczeń na dzień 31 marca roku, w którym ustala się prawo do dodatku, przyjmuje się sumę przysługujących świadczeń.

Art. 3.
W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, o którym mowa w art. 2, osobie uprawnionej przysługuje jedna zapomoga [6] .
Art. 4.
[7] 1. Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna zapomoga.

2. W przypadku gdy osobie uprawnionej do renty rodzinnej przysługuje renta socjalna, przy ustalaniu kwoty łącznego świadczenia, zgodnie z art. 2 ust. 3, przyjmuje się sumę renty rodzinnej i wypłaconej renty socjalnej.

Art. 5.
[8] (uchylony).
Art. 6.
[9] (uchylony).
Art. 7.
[10] Zapomoga przysługuje w wysokości:

1) 420,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 600,00 zł;

2) 310,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie uprawnionej wynosi powyżej 600,00 zł nie więcej jednak niż 800,00 zł;

3) 180,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie uprawnionej wynosi powyżej 800,00 zł nie więcej jednak niż 1 000,00 zł;

4) 140,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie uprawnionej wynosi powyżej 1 000,00 zł nie więcej jednak niż 1 200,00 zł.

Art. 8.
[11] 1. Zapomogę wypłaca się osobie uprawnionej z urzędu, wraz ze świadczeniem, o którym mowa w art. 2.

2. Zapomogę wypłaca się w kwietniowym terminie wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 2.

Art. 9.
[12] (uchylony).
Art. 10.
Organem wypłacającym, o którym mowa w niniejszej ustawie, jest:

1) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

2) organ rentowy, o którym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

3) organy emerytalno-rentowe Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji.

Art. 11.
[13] (uchylony).
Art. 12.
[14] (uchylony).
Art. 13.
[15] (uchylony).
Art. 14.
[16] (uchylony).
Art. 15.
[17] (uchylony).
Art. 16.
[18] (uchylony).
Art. 17.
1. [19] Decyzje w sprawie zapomogi wydaje i zapomogę wypłaca organ wypłacający świadczenie, o którym mowa w art. 2.

2. Od decyzji organu wypłacającego przysługują środki odwoławcze przewidziane w przepisach, o których mowa w art. 2.

Art. 18.
Kwota zapomogi [20] nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Art. 19.
[21] Zapomoga oraz koszty jej obsługi są finansowane ze środków budżetu państwa.
Art. 20.
[22] (uchylony).
Art. 21.
Z kwoty zapomogi [23] nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
Art. 22.
[24] W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem art. 136.
Art. 23.
1. Przy ustalaniu prawa do dodatku w 2005 r. uwzględnia się dochód uzyskany w roku 2004.

2. W roku 2005 organy wypłacające w terminie do dnia 15 czerwca 2005 r. informują osoby mające, w dniu wejścia w życie ustawy, prawo do świadczeń, o których mowa w art. 2, o warunkach uzyskania dodatku.

3. W 2005 r. termin wyznaczony na złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 11, oraz wniosku, o którym mowa w art. 12, upływa w dniu 31 lipca tego roku.

4. Osobom, które złożą oświadczenia lub wnioski do dnia 30 czerwca 2005 r., wypłaca się dodatek w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 r., a osobom, które złożą oświadczenia i wnioski w lipcu 2005 r. – wypłaca się dodatek do dnia 30 września 2005 r.

5. Roszczenie o nabycie prawa do dodatku za rok 2005 przedawnia się z dniem 30 września 2005 r.

Art. 24.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 po pkt 59 dodaje się pkt 59a w brzmieniu:

„59a) dodatek pieniężny, o którym mowa w ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny (Dz. U. Nr 102, poz. 852),".

Art. 25.
[25] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 23, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

[1] Tytuł ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

Art. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[2] Art. 2 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[3] Art. 2 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[4] Art. 2 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[5] Art. 2 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[6] Art. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[7] Art. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[8] Art. 5 uchylony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[9] Art. 6 uchylony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[10] Art. 7 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[11] Art. 8 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[12] Art. 9 uchylony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[13] Art. 11 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[14] Art. 12 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[15] Art. 13 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[16] Art. 14 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[17] Art. 15 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[18] Art. 16 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[19] Art. 17 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[20] Art. 18 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[21] Art. 19 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[22] Art. 20 uchylony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[23] Art. 21 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[24] Art. 22 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[25] Ustawa wchodzi w życie 25 czerwca 2005 r., z wyjątkiem art. 23, który wchodzi w życie 10 czerwca 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama