REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Akty ujednolicone - rok 2007 nr 76 poz. 505

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zasady ustalania rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia, obowiązującego członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych w urzędach administracji rządowej, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej oraz w art. 1 ust. 1 pkt 12 i 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
§ 2.
[1] Dyrektor generalny urzędu (kierownik urzędu) ustala rozkład i wymiar czasu pracy członków korpusu służby cywilnej i pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zwanych dalej „pracownikami”, biorąc pod uwagę, że praca powinna być wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach między 815 a 1615.
§ 2a.
[2] 1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może ustalić, w drodze zarządzenia, dniem wolnym od pracy dla pracowników dzień pracy przypadający między dniami wolnymi od pracy, pod warunkiem wyznaczenia soboty dniem pracy.

2. W urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 12 i 14 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, uprawnienie określone w ust. 1 przysługuje kierownikom tych urzędów.

3. O ustaleniu dnia wolnego od pracy oraz o sobocie wyznaczonej dniem pracy dyrektorzy generalni urzędów (kierownicy urzędów) informują pracowników oraz interesantów urzędów co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem, w sposób przyjęty w danym urzędzie.

§ 3.
1. Dyrektor generalny urzędu (kierownik urzędu) może ustalić rozkład i wymiar czasu pracy pracowników, obejmujący nieprzerwanie osiem godzin na dobę między godzinami 700 a 1800, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia sprawnej pracy urzędu i zróżnicowanym charakterem wykonywanych zadań.

2. Ze względu na szczególny charakter pracy wykonywanej na stanowisku pracy rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego na tym stanowisku pracy może przewidywać pracę zmianową, przypadającą między godziną 600 jednego dnia a godziną 600 następnego dnia, w systemie czasu pracy, który ma zastosowanie do tego pracownika.

3. W urzędach, w których są wykonywane zadania związane z obsługą interesantów, rozkład i wymiar czasu pracy pracowników powinien być ustalony w taki sposób, aby co najmniej w jednym dniu tygodnia zadania te były wykonywane w godzinach między 800 a 1800.

4. Ze względu na szczególny charakter pracy wykonywanej w komórce organizacyjnej lub na stanowisku pracy, w rozkładzie czasu pracy pracowników zatrudnionych w tej komórce lub na tym stanowisku pracy dzień tygodnia niebędący dniem pracy w urzędzie może być ustalony dniem pracy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami urzędu.

5. W razie ustalania rozkładu lub wymiaru czasu pracy w poszczególnych dniach tygodnia w sposób, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4, dyrektor generalny urzędu (kierownik urzędu) bierze pod uwagę ważne względy osobiste lub rodzinne pracowników.

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. Nr 28, poz. 350, z 2002 r. Nr 24, poz. 246 oraz z 2004 r. Nr 255, poz. 2558).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600.

[1] § 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz.U. Nr 120, poz. 775). Zmiana weszła w życie 23 lipca 2008 r.

[2] § 2a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz.U. Nr 120, poz. 775). Zmiana weszła w życie 23 lipca 2008 r.

REKLAMA

Akty ujednolicone

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA