REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Akty ujednolicone - rok 2014 poz. 1326

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
[1] 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

1) Ochotniczych Hufcach Pracy, zwanych dalej „OHP”,

2) (uchylony),

3) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”,

4) Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,

5) [2] (uchylony),

5a) Centrum Projektów Europejskich,

5b) Rządowym Centrum Bezpieczeństwa,

5c) [3] Krajowej Szkole Skarbowości,

6) resortowych ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, tworzonych przez organy administracji rządowej,

7) stołówkach i bufetach pracowniczych,

8) domach wczasowych,

9) ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych,

10) zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą,

11) wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności,

12) innych niż wymienione w pkt 1–10 państwowych jednostkach budżetowych, do których nie mają zastosowania odrębne przepisy

– zwanych dalej „jednostkami”.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora (komendanta), zastępcy dyrektora (zastępcy komendanta) i głównego księgowego jednostek, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.
§ 4.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§ 5.
Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

– ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 6.
1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.

§ 7.
1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 8.
1. Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy:

1) na II zmianie – w wysokości 10%,

2) na III zmianie – w wysokości 20%

– stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

3. W razie zbiegu uprawnień do dodatku za pracę na III zmianie i do dodatku za pracę w porze nocnej przysługuje jeden z tych dodatków – korzystniejszy dla pracownika.

§ 9.
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2a. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.

3. (uchylony).

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 10.
1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 11.
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
§ 12.
1. Pracownikowi, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą:

1) po przepracowaniu nieprzerwanie 15 lat w tym zakładzie przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia;

2) przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

a) 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy,

b) 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy,

c) 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy,

d) 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy,

e) 250% miesięcznego wynagrodzenia – po 45 latach pracy,

f) 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 50 latach pracy.

3. Pracownik zatrudniony po dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości określonej w ust. 1.

4. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

5. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

6. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

7. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

8. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

9. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

10. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

11. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 10, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

12. Przepisy ust. 10 i 11 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

13. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

14. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 4–12, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

§ 13.
1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 14.
Pracownikowi zatrudnionemu w stołówce, bufecie pracowniczym lub domu wczasowym przysługuje prawo do korzystania z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków na warunkach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 15.
Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
§ 16.
Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.
§ 17.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§ 18.
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§ 19.
Tracą moc rozporządzenia:

1) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.), z wyjątkiem § 9, 10 i 12, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;

2) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich (Dz. U. Nr 86, poz. 391, z późn. zm.), z wyjątkiem § 8, 9 i 16, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;

3) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (Dz. U. Nr 97, poz. 453, z późn. zm.), z wyjątkiem § 8, 9 i 18 oraz załącznika nr 6 część I ust. 1 pkt 1, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.

§ 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Załącznik nr 1

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO [4]

I. Dla pracowników OHP

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 150–2 000

II

1 170–2 010

III

1 210–2 020

IV

1 250–2 030

V

1 300–2 050

VI

1 350–2 100

VII

1 400–2 200

VIII

1 450–2 300

IX

1 500–2 400

X

1 550–2 500

XI

1 650–2 700

XII

1 750–2 900

XIII

1 850–3 100

XIV

1 950–3 300

 

1

2

XV

2 050–3 500

XVI

2 150–3 700

XVII

2 250–3 900

XVIII

2 350–4 100

XIX

2 450–4 400

XX

2 600–4 900

XXI

3 100–5 400

 

II. Dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

 

1

2

 

I

1 150–2 000

 

II

1 190–2 020

 

III

1 240–2 050

 

IV

1 290–2 100

 

V

1 340–2 200

 

VI

1 390–2 300

 

VII

1 440–2 400

 

VIII

1 490–2 500

 

IX

1 540–2 600

 

X

1 600–2 800

 

XI

1 700–3 000

 

XII

1 800–3 200

 

XIII

1 900–3 400

 

XIV

2 000–3 600

 

XV

2 100–3 800

 

XVI

2 200–4 000

 

XVII

2 350–4 300

 

XVIII

2 500–4 600

 

XIX

2 700–4 900

 

XX

2 900–5 300

 

XXI

3 200–5 700

 

XXII

3 500–6 100

 

 

IIa. Dla pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

 

1

2

 

I

2 000–2 300

 

II

2 100–2 500

 

III

2 300–2 700

 

IV

2 600–3 000

 

V

2 900–3 300

 

VI

3 200–3 700

 

VII

3 600–4 100

 

VIII

4 000–4 500

 

IX

4 400–5 000

 

X

4 900–5 600

 

XI

5 400–6 100

 

XII

6 000–6 700

 

XIII

6 600–7 300

 

XIV

7 200–8 500

 

XV

7 900–9 000

 

 

III. (uchylona) 

IV. Dla pracowników Centrum Informatycznego Edukacji

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 400-2 500

II

1 600-3 000

III

1 800-3 500

IV

2 000-1 000

V

2 200-4 500

VI

2 400-5 000

VII

2 600-5 500

VIII

2 800-6 000

IX

3 000-7 000

X

3 500-8 000

XI

4 000-9 000

XII

4 500-10 000

 

V. Dla pracowników Centrum Projektów Europejskich i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 100-2 000

II

1 300-2 100

III

1 500-2 300

IV

1 700-2 500

V

1 900-2 700

VI

2 100-2 900

VII

2 300-3 100

VIII

2 500-3 300

IX

2 700-3 500

X

2 900-3 700

XI

3 100-3 900

XII

3 300-4 100

XIII

3 600-4 600

XIV

4 100-5 200

XV

4 600-6 200

XVI

5 100-7 200

XVII

5 600-8 700

XVIII

6 200-10 800

 

VI. Dla pracowników Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

980-2 200

II

1 100-2 400

III

1 300-2 600

IV

1 500-2 800

V

1 700-3 000

VI

1 900-3 500

VII

2 100-4 000

VIII

2 300-4 500

IX

2 500-5 000

X

2 700-5 500

XI

2 900-6 000

XII

3 100-6 500

XIII

3 300-7 000

XIV

3 500-7 500

XV

3 800-8 000

 

VIa. Dla pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

 

1

2

 

I

1 300–2 200

 

II

1 400–2 400

 

III

1 500–2 600

 

IV

1 700–2 800

 

V

1 900–3 000

 

VI

2 100–3 500

 

VII

2 300–4 000

 

VIII

2 500–4 500

 

IX

2 500–5 000

 

X

2 900–5 500

 

XI

3 100–6 000

 

XII

3 300–6 500

 

XIII

3 500–7 000

 

XIV

3 800–7 500

 

XV

4 500–8 000

 

XVI

5 000–9 800

 

 

VII. Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

 

1

2

 

I

980–2 000

 

II

990–2 010

 

III

1 000–2 020

 

IV

1 010–2 030

 

V

1 020–2 050

 

VI

1 030–2 100

 

VII

1 040–2 200

 

VIII

1 050–2 300

 

IX

1 060–2 500

 

X

1 080–2 700

 

XI

1 100–2 900

 

XII

1 130–3 100

 

XIII

1 160–3 300

 

XIV

1 190–3 500

 

XV

1 230–3 700

 

XVI

1 270–3 900

 

XVII

1 310–4 200

 

XVIII

1 360–4 500

 

XIX

1 450–7 000

 

 

Załącznik 2. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA
STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do

1

35

2

50

3

65

4

80

5

95

6

110

7

125

8

150

9

175

10

200

 

Załącznik 3. [TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃI KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH]

Załącznik nr 3

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH [5]

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Komendant Główny OHP

-

-

wyższe

10

2

Zastępca Komendanta Głównego OHP,

komendant wojewódzki OHP,

zastępca komendanta wojewódzkiego OHP

-

-

wyższe

8

3

Dyrektor centrum kształcenia i wychowania, dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego

-

-

wyższe

6

4

Dyrektor

-

-

wyższe

5

5

Zastępca dyrektora centrum kształcenia

i wychowania,

zastępca dyrektora ośrodka szkolenia

zawodowego,

zastępca dyrektora

-

-

wyższe

3

6

Główny księgowy budżetu OHP, główny księgowy

-

-

według odrębnych przepisów

 

II. Pracowników zatrudnionych w OHP

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor wykonawczy Komendy Głównej OHP

XIX-XXI

9

wyższe

8

2

Doradca Komendanta Głównego OHP, dyrektor biura Komendy Głównej OHP

XVIII-XX

9

wyższe

8

zastępca głównego księgowego budżetu OHP

3

3

Dyrektor centrum edukacji i pracy młodzieży,

zastępca dyrektora biura Komendy Głównej

OHP,

dyrektor biura komendy wojewódzkiej OHP

XV-XVIII

8

wyższe

8

4

Kierownik ośrodka szkolenia i wychowania

XV-XVIII

8

wyższe

7

radca prawny w Komendzie Głównej OHP

według odrębnych przepisów

 

1

2

3

4

5

6

5

Komendant hufca pracy

XV-XVII

7

wyższe

6

radca prawny

według odrębnych przepisów

6

Główny organizator Komendy Głównej OHP, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych

XV-XVII

7

wyższe

8

7

Zastępca głównego księgowego

XV-XVII

7

wyższe

3

8

Kierownik warsztatu

XIV-XVII

7

wyższe

4

9

Doradca zawodowy

X–XIV

-

wyższe

rok w zakresie poradnictwa zawodowego

doradca zawodowy – stażysta

VII–XI

-

wyższe

-

średnie

1

10

Pośrednik pracy

VII–XIII

-

wyższe

rok w zakresie pośrednictwa pracy

pośrednik pracy – stażysta

V–XI

-

wyższe

-

średnie

1

11

Kierownik internatu,

zastępca komendanta hufca pracy

XIV-XVI

6

wyższe

5

psycholog

według odrębnych przepisów

12

Główny specjalista w Komendzie Głównej OHP

XII-XVI

-

wyższe

7

13

Specjalista do spraw programów

X–XIV

-

wyższe

rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy

specjalista do spraw programów – stażysta

V–XI

-

wyższe

-

średnie

1

14

Pedagog

XIII-XV

6

wyższe

4

15

Kierownik wydziału (zespołu), kierownik rejonowego ośrodka szkolenia zawodowego młodzieży

XII-XV

8

wyższe

4

16

Starszy: specjalista, księgowy w Komendzie

Głównej OHP,

główny specjalista w komendzie wojewódzkiej

OHP

XII-XV

-

wyższe

6

 

1

2

3

4

5

6

17

Duszpasterz

XI-XV

6

według odrębnych przepisów

18

Specjalista w Komendzie Głównej OHP, starszy: specjalista, księgowy w komendzie wojewódzkiej OHP, główny specjalista inny niż wymieniony w lp. 12 i 16

XI-XIV

-

wyższe

3

19

Starszy specjalista inny niż wymieniony w lp. 16 i 18

X-XIV

-

wyższe

2

20

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

VII–XIII

-

wyższe

rok w zakresie organizacji szkoleń

specjalista do spraw rozwoju zawodowego – stażysta

V–XI

-

wyższe

-

średnie

1

21

Doradca EURES

VII–XIII

-

wyższe oraz spełnianie wymagań zawartych w odrębnych procedurach określonych przez Komisję Europejską

rok w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego

Asystent EURES

V–XI

-

wyższe

-

średnie

1

22

Starszy wychowawca,

kierownik świetlicy środowiskowej

XI-XIII

5

wyższe

4

23

Starszy inspektor, specjalista

IX-XIII

-

wyższe

2

średnie

3

24

Wychowawca

IX-XI

5

wyższe

3

25

Księgowy, inspektor

IX-XI

-

średnie

3

26

Starszy referent, kasjer

IX-XI

-

średnie

2

27

Instruktor praktycznej nauki zawodu

VIII-XI

5

według odrębnych przepisów

28

Instruktor szkolenia zawodowego

VIII-XI

-

29

Referent

V-VIII

-

średnie

-

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych

1

Kierownik administracyjny

IX-XIV

3

średnie

3

2

Kierowca

IX-XI

-

według odrębnych przepisów

3

Konserwator

IX-X

-

zasadnicze

2

4

Starszy recepcjonista, kucharz

VIII-X

-

średnie

2

5

Mechanik

VII-X

-

zasadnicze

3

6

Pomoc kuchenna

III-X

-

średnie

-

zasadnicze

2

7

Starszy magazynier

VIII-IX

-

średnie

1

8

Elektryk

VIII-IX

-

zasadnicze

-

9

Recepcjonista

VII-IX

-

średnie

-

pokojowa

podstawowe

-

10

Magazynier

VII-VIII

-

zasadnicze

2

11

Pracownik gospodarczy

V-VII

-

podstawowe

-

12

Portier, dozorca

IV-V

-

podstawowe

-

13

Sprzątaczka

III-V

-

podstawowe

-

 

III. (uchylona)

IV. Pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Bibliotekarze dyplomowani i pozostali pracownicy służby bibliotecznej

1

Starszy: kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany

XXI-XXII

-

według odrębnych przepisów

2

Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany

XX-XXI

-

3

Starszy kustosz,

główny specjalista,

administrator systemu bibliotecznego starszy

kustosz – bibliotekarz systemowy

XVIII-XX

-

4

Kustosz

XV-XVII

-

5

Starszy: bibliotekarz, dokumentalista, specjalista

XIII-XV

-

6

Bibliotekarz,

dokumentalista,

specjalista

XI-XIII

-

7

Starszy magazynier biblioteczny, młodszy: bibliotekarz, dokumentalista

X-XI

-

8

Magazynier biblioteczny

IX-X

-

II. Pracownicy administracji i obsługi

1

Główny specjalista

XV-XVIII

-

wyższe

7

2

Starszy specjalista

XIII-XVI

-

wyższe

5

3

Specjalista

XI-XIV

-

średnie

5

4

Starszy: księgowy, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych)

X-XIII

-

średnie

4

5

Księgowy,

starszy referent,

operator obsługi i naprawy urządzeń

technicznych (audiowizualnych

i komputerowych)

IX-XI

-

średnie

2

6

Kierowca

VII-VIII

-

według odrębnych przepisów

7

Referent, kasjer, magazynier, sekretarka

VI-VIII

-

średnie

4

8

Pomocnik biblioteczny

V-VII

-

zawodowe

-

 

V. (uchylona)

Va. Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Europejskich

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego

XVII-XVIII

10

wyższe

4

2

Naczelnik wydziału,

doradca

XIV-XVIII

10

wyższe

3

audytor wewnętrzny,

radca prawny,

pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

3

Zastępca kierownika Wspólnego Sekretariatu

Technicznego,

ekspert ds. programu,

koordynator Punktu Informacyjnego

XVI-XVII

9

wyższe

3

4

Kierownik: sekcji, zespołu,

główny specjalista

XIII-XV

7

wyższe

3

5

Starszy specjalista

XI-XIV

4

wyższe

2

informatyk

-

6

Specjalista

X-XIII

-

wyższe

2

7

Starszy: księgowy, inspektor

IX-XII

-

wyższe średnie

1

4

8

Księgowy,

inspektor,

starszy

referent,

asystent

VIII-XI

-

średnie

-

9

Sekretarka,

recepcjonistka

VIII-X

-

średnie

-

10

Referent

VI-X

-

średnie

-

11

Kierownik: kancelarii, archiwum

VIII-IX

-

średnie

2

12

Rzemieślnik,

konserwator

VII-IX

-

zasadnicze

-

13

Magazynier

VI-VIII

-

średnie

-

14

Operator urządzeń powielających, robotnik magazynowy

VI-VIII

-

podstawowe

-

15

Kierowca samochodu osobowego

V-VIII

-

według odrębnych przepisów

16

Robotnik gospodarczy

IV-VII

-

podstawowe

-

17

Goniec,

woźny

II-IV

-

podstawowe

-

 

Vb. Pracowników zatrudnionych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Doradca

XV-XVII

9

wyższe

5

2

Naczelnik (szef) wydziału

XIV-XVII

8

wyższe

5

3

Kierownik (szef) zespołu

XI-XIV

7

wyższe

4

4

Kierownik (szef) sekcji

X-XIII

6

wyższe

3

5

Główny specjalista, starszy informatyk

IX-XII

5

wyższe

3

6

Starszy specjalista

VIII-XI

4

wyższe

2

średnie

7

Specjalista, informatyk

VI-IX

3

średnie

1

8

Referent

III-VI

-

średnie

-

 

Vc. Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatycznym Edukacji

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik zakładu, kierownik wydziału, ekspert

XI–XII

10

wyższe

6

2

Zastępca kierownika zakładu, zastępca kierownika wydziału, kierownik projektu, główny specjalista, analityk, administrator sieci

X–XI

8

wyższe

5

radca prawny

według odrębnych przepisów

3

Kierownik sekcji, kierownik zespołu, administrator systemu, koordynator

IX–X

6

wyższe

5

4

Starszy specjalista, konsultant

VIII–IX

5

wyższe

5

5

Specjalista

VII–VIII

4

wyższe

4

średnie

5

6

Projektant, starszy księgowy

VI–VII

-

wyższe

3

średnie

4

7

Starszy programista, starszy informatyk, samodzielny referent

V–VI

-

wyższe

2

średnie

3

8

Programista, informatyk, starszy referent, starszy technik

IV–V

-

wyższe

1

średnie

2

9

Technik, księgowy

III–IV

-

średnie

1

10

Młodszy programista, młodszy informatyk

II–III

-

wyższe

-

średnie

1

11

Młodszy technik, referent

I–II

-

średnie

-

 

Vd. (uchylona)

Ve. Pracowników zatrudnionych w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik: wydziału, oddziału, obiektu

XIII-XV

10

wyższe

5

2

Kierownik: biura, zespołu, sekcji, projektu

XII-XIV

8

wyższe

4

3

Główny: specjalista, architekt

IX-XIV

6

wyższe

5

radca prawny

według odrębnych przepisów

4

Zastępca głównego księgowego

X-XIII

6

wyższe

3

średnie

6

5

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, audytor

IX-XIII

6

według odrębnych przepisów

6

Administrator, architekt

IX-XIII

-

wyższe

3

7

Główny energetyk,

inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

VIII-XII

5

wyższe

3

8

Starszy: specjalista, informatyk, programista, analityk, projektant

VII-XII

-

wyższe

3

9

Specjalista,

informatyk,

programista,

analityk,

projektant

VI-XI

-

wyższe

1

średnie

3

10

Kierownik: kancelarii materiałów niejawnych, kancelarii tajnej, archiwum

V-VIII

2

wyższe

1

średnie

2

11

Energetyk

V-VIII

-

wyższe

1

średnie

2

12

Starszy: inspektor, technik, archiwista

IV-VII

-

średnie

2

13

Inspektor,

młodszy administrator,

technik

III-VI

-

średnie

-

14

Referent, sekretarka, archiwista, magazynier

II-IV

-

średnie

-

15

Konserwator, sprzątaczka, pracownik gospodarczy

I-III

-

zawodowe lub podstawowe

-

kierowca

według odrębnych przepisów

 

Vf. Pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik filii

XIII–XVI

wyższe

5

2

Kierownik działu

XII–XV

wyższe

5

3

Koordynator, główny specjalista

IX–XIV

wyższe

4

radca prawny

według odrębnych przepisów

4

Kierownik: zespołu, projektu, sekcji, zmiany

VIII–XIII

wyższe

3

5

Starszy: specjalista, archiwista, księgowy

VII–XII

wyższe

3

6

Archiwista

II–IV

średnie

3

7

Specjalista, analityk, informatyk

VI–XI

wyższe

3

średnie

4

8

Starszy: referent, recepcjonista

V–X

wyższe

2

9

Samodzielny referent, księgowy, asystentka

IV–IX

wyższe

1

średnie

10

Instruktor

III–VIII

wyższe

1

11

Referent, technik, magazynier, recepcjonista

II–VII

średnie

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych, obsługi, przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków

1

Konserwator, sprzątaczka, pokojowa, pracownik gospodarczy

I–III

zasadnicze lub podstawowe

kierowca

według odrębnych przepisów

2

Szef kuchni, szef zmiany

IV–VI

średnie

1

3

Kuchmistrz

III–V

zasadnicze

4

Starszy kelner

III–V

zasadnicze

1

5

Kucharz, kelner

II–IV

zasadnicze

6

Młodszy: kucharz, kelner, pomoc kuchenna

I–III

zasadnicze lub podstawowe

 

Vg. Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor departamentu

XIII–XV

8

wyższe

5

2

Dyrektor biura, naczelnik wydziału

XI–XV

7

wyższe

3

 

radca prawny

6

według odrębnych przepisów

 

3

Kierownik sekcji, główny specjalista

IX–XI

6

wyższe

3

 

4

Starszy specjalista

VII–X

wyższe

2

 

5

Specjalista

V–IX

wyższe

1

 

6

Młodszy specjalista, administrator

IV–VIII

średnie

1

 

7

Asystent dyrektora

IV–VII

średnie

 

8

Kierowca

III–VI

według odrębnych przepisów

 

9

Zaopatrzeniowiec

I–II

średnie

 

10

Pomoc biurowa

I

średnie

 

 

VI. Pracowników wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XV-XIX

7

według odrębnych przepisów

2

Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawności

XIV-XVIII

6

3

Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII-XVII

5

 

4

Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII-XVI

4

według odrębnych przepisów

 

VII. Pracowników wewnętrznej służby ochrony

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Szef ochrony

XI-XIV

5

według odrębnych przepisów

2

Zastępca szefa ochrony

X-XII

4

3

Dowódca zmiany

IX-XI

3

4

Starszy wartownik – konwojent

VI-IX

-

5

Wartownik – konwojent

V-VII

-

6

Młodszy wartownik – konwojent

IV-VI

-

 

VIII. Pracowników innych niż wymienieni w tabelach I-VII

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego

XVIII–XIX

8

wyższe

6

kierownik oddziału zamiejscowego, filii, zakładu

XVII–XVIII

2

Zastępca kierownika zakładu

XVI-XVII

6

wyższe

6

3

Zastępca głównego księgowego

XIV-XVII

8

wyższe

6

4

Główny specjalista

XIV-XVII

6

wyższe

6

rzecznik patentowy, radca prawny

według odrębnych przepisów

5

Kierownik: laboratorium, działu, wydziału

XVI-XVII

5

wyższe

5

6

Kierownik: zespołu, pracowni, analityk systemu, kierownik punktu żywienia

XIII-XVI

52)

wyższe

5

starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

wyższe

i uprawnienia

budowlane

7

Zastępca kierownika działu, kierownik samodzielnej sekcji

XII-XV

5

wyższe

5

starszy: specjalista, redaktor techniczny, grafik, mechanik, programista, technolog, projektant, elektronik, informatyk, sekretarz redakcji

-

8

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XI-XIV

-

średnie

i uprawnienia

budowlane

5

9

Kierownik: sekcji, zmiany

XI-XIV

4

średnie

6

10

Kierownik: internatu, stołówki, bufetu

XI-XIV

3

średnie

4

1

2

3

4

5

6

11

Specjalista

XI-XIV

-

wyższe

3

12

Starszy: technik, laborant

IX-XIV

-

średnie

5

13

Zastępca kierownika stołówki

IX-XIII

-

średnie

4

14

Kierownik: warsztatu, stacji obsługi, transportu, magazynu, biblioteki

X-XIII

4

średnie

4

starszy: dokumentalista, redaktor, operator

systemu, mechanik, instruktor,

samodzielny referent,

technik,

projektant,

informatyk,

laborant

-

starszy bibliotekarz

według odrębnych przepisów

15

Technolog

VIII-XIII

-

średnie

3

16

Bibliotekarz

IX-XII

-

według odrębnych przepisów

17

Zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi, kierownik garaży

IX-XII

2

średnie

4

starszy: inspektor, operator elektronicznych

maszyn cyfrowych, księgowy, planista,

ekonomista, magazynier, fotograf, kasjer,

dokumentalista,

programista,

operator systemu

 

18

Inspektor,

redaktor,

grafik,

redaktor techniczny,

korektor,

kalkulator,

zaopatrzeniowiec,

magazynier,

ratownik wodny,

elektronik,

księgowy,

kasjer

VIII-XI

-

średnie

3

19

Starszy: archiwista, referent, operator urządzeń

przygotowania danych,

planista,

ekonomista,

fotograf,

sekretarka,

dyspozytor taboru samochodowego,

kontroler techniczny,

przewodnik turystyczny

VIII-X

-

średnie

2

20

Intendent

VI-X

-

średnie

2

21

Kierownik: kancelarii, kancelarii tajnej, archiwum

VII-IX

2

średnie

3

operator elektronicznej techniki obliczeniowej,

kontroler przygotowania danych,

starsza maszynistka,

młodszy: programista, elektronik, technolog,

mechanik

-

22

Referent,

archiwista,

maszynistka,

operator,

starsza: telefonistka, teletypistka

VII-VIII

-

średnie

-

23

Operator urządzeń przygotowania danych

VII-VIII

-

podstawowe

2

24

Pracownik kancelarii

IV-VIII

-

średnie

-

podstawowe

2

25

Młodszy bibliotekarz

VI-VII

-

według odrębnych przepisów

26

Młodszy: technik, dokumentalista,

telefonistka,

teletypistka

V-VII

-

średnie

-

27

Młodszy: ratownik wodny, operator urządzeń przygotowania danych

V-VII

-

podstawowe

-

28

Młodsza: telefonistka, teletypistka

IV-VI

-

podstawowe

i umiejętność

wykonywania

czynności

-

Pracownicy zatrudnieni przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków

1

Szef kuchni

IX-XIII

2

średnie

4

2

Kuchmistrz,

mistrz: garmażeryjny, cukierniczy, kelnerski

VIII-XII

-

średnie

4

3

Barman

VII-IX

-

średnie

2

4

Sprzedawca, dietetyk, starszy kelner

VI-IX

-

średnie

3

kucharz,

garmażer,

cukiernik

zasadnicze

2

5

Starszy bufetowy, młodszy kucharz, kelner

V-VIII

-

zasadnicze

1

6

Bufetowy,

wykwalifikowana pomoc kuchenna

III–VII

-

zasadnicze

-

7

Młodszy kelner, kawiarka

II-VI

-

zasadnicze

-

8

Pomoc: kuchenna, bufetowa

I-V

-

podstawowe

-

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi

1

Starszy rzemieślnik – specjalista

X-XII

-

średnie

4

2

Maszynista offsetowy

VII-XII

-

zasadnicze

2

3

Rzemieślnik – specjalista, operator maszyn cyfrowych

IX-XI

-

zasadnicze

3

kierowca autobusu

według odrębnych przepisów

4

Mechanik samochodowy, kserografista, konserwator maszyn

IX-X

-

zasadnicze

2

5

Kierowca

VII-X

-

według odrębnych przepisów

6

Rzemieślnik (np. ślusarz, spawacz, elektryk,

stolarz, tapicer, szklarz, introligator itp.),

elektronik,

ogrodnik,

palacz co.

VIII-IX

-

zasadnicze lub

tytuł czeladnika

lub mistrza

w zawodzie

-

7

Operator urządzeń powielających lub

offsetowych,

recepcjonista

VII-VIII

-

podstawowe

-

8

Robotnik: gospodarczy, transportowy, zieleni itp., starsza pokojowa

IV-VII

-

podstawowe

-

9

Pomocnik rzemieślnika

III-VI

-

podstawowe

i przyuczenie

do zawodu

-

praczka, prasowaczka, szwaczka, powielaczowy

podstawowe

-

10

Starszy: dźwigowy, portier, pokojowa

IV-V

-

11

Portier,

dozorca,

szatniarz,

dźwigowy,

woźny,

sprzątaczka,

pomocnik palacza

II-IV

-

podstawowe

-

12

Goniec

I-III

-

Pracownicy w zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą

1

Maszynista maszyn offsetowych zwojowych

VII-XII

-

zasadnicze

3

2

Elektronik-konserwator,

organizator przetwarzania składu

komputerowego,

składacz komputerowego systemu składu,

kopista offsetowy,

maszynista typograficzny arkuszowy,

maszynista maszyn offsetowych arkuszowych,

montażysta składu,

fotoretuszer,

fotograf,

retuszer,

naświetlacz składu komputerowego,

składacz ręczny,

montażysta offsetowy,

maszynista maszyn druku cyfrowego,

introligator: galanteryjny, przemysłowy

VII-XII

-

zasadnicze

3

3

Mechanik

V-XII

-

zasadnicze

2

4

Monter-konserwator maszyn poligraficznych

VI-XI

-

zasadnicze

2

5

Składacz na aparatach pisząco-kodujących

VII-X

-

zasadnicze

1

6

Elektromonter,

operator rysografu

V-X

-

zasadnicze

1

7

Krajacz

IV-X

-

podstawowe

-

8

Szlifierz ostrzarz

V-IX

-

podstawowe

-

9

Kompletator składu komputerowego

VI-VIII

-

podstawowe

-

10

Belowacz makulatury,

pracownik: magazynowy, transportowy,

w ekspedycji,

operator: maszyn powielających,

kserograficznych

IV-VIII

-

podstawowe

-

11

Operator maszyn: introligatorskich,

offsetowych, typograficznych, druku

cyfrowego,

odbieracz przy maszynach drukujących

IV-VII

-

podstawowe

-

12

Liczarka,

pomocnik

IV-VI

-

podstawowe

-


1) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Dodatek funkcyjny przysługuje w czasie wykonywania nadzoru inwestorskiego.

Załącznik 4. [WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH LUB CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH POSIŁKÓW]

Załącznik nr 4

WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH LUB CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH POSIŁKÓW

I. Pracownicy zatrudnieni w domach wczasowych

1. Posiłki przysługują następującym pracownikom zatrudnionym w domach wczasowych:

1) pracownikom kuchni oraz kelnerom – bezpłatnie;

2) pracownikom domów wczasowych niewymienionym w pkt 1 – za odpłatnością w wysokości 50% stawki żywienia pracowników.

2. Dzienna stawka żywienia dla pracownika domu wczasowego wynosi 60% stawki obowiązującej dla wczasowicza, z podziałem na:

1) śniadanie – 12%;

2) obiad – 30%;

3) kolację – 18%.

3. Z posiłków, o których mowa w ust. 1, pracownik może korzystać:

1) w czasie wykonywania pracy w domu wczasowym w 8-godzinnym czasie pracy – z dwóch posiłków wydawanych w tym czasie; w przypadku wydłużonego czasu wykonywania pracy pracownikowi przysługują posiłki wydawane w tych godzinach pracy;

2) w okresie przygotowań do sezonu letniego i zimowego, przerw międzysezonowych lub międzyturnusowych, trwających nie dłużej niż 7 dni – z dwóch posiłków (śniadanie, obiad);

3) w dniach wolnych od pracy i w czasie choroby, trwających nie dłużej niż 3 dni – z dwóch posiłków (śniadanie, obiad).

4. Z posiłków spożywanych poza godzinami pracy pracownik może korzystać na warunkach pełnej odpłatności stawki żywienia pracownika.

5. Posiłki dla pracowników mogą być przyrządzane we wspólnej kuchni, lecz oddzielnie rozliczone dla pracowników i oddzielnie dla wczasowiczów.

II. Pracownicy zatrudnieni w stołówkach i bufetach pracowniczych wchodzących w skład stołówek

1. Pracownikowi bezpośrednio zatrudnionemu przy sporządzaniu posiłków w stołówce lub bufecie pracowniczym przysługują dwa posiłki na warunkach odpłatności w dniach wykonywania pracy.

2. Odpłatność pracownika, o której mowa w ust. 1, wynosi 50% wartości surowców zużytych do przygotowania posiłków obliczonej w cenach detalicznych.

[1] Tytuł rozporządzenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (Dz.U. poz. 584). Zmiana weszła w życie 1 czerwca 2013 r.

[2] § 1 ust. 1 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz.U. poz. 432). Zmiana weszła w życie 1 marca 2017 r.

[3] § 1 ust. 1 pkt 5c dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz.U. poz. 432). Zmiana weszła w życie 1 marca 2017 r.

[4]  Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz.U. poz. 432). Zmiana weszła w życie 1 marca 2017 r.

[5] Załącznik nr 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz.U. poz. 432). Zmiana weszła w życie 1 marca 2017 r.

REKLAMA

Akty ujednolicone

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA