Kategorie

Akty ujednolicone

USTAWA

z dnia 18 stycznia 1951 r.

o dniach wolnych od pracy

Tekst pierwotny
Art. 1. [Dni wolne od pracy]
Dniami wolnymi od pracy są:

1) dni niżej wymienione:

a) 1 stycznia – Nowy Rok,

b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

d) drugi dzień Wielkiej Nocy,

e) 1 maja – Święto Państwowe,

f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

h) dzień Bożego Ciała,

i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

j) 1 listopada – Wszystkich Świętych,

k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

2) niedziele.

Art. 1a. [Dni wolne od pracy określone przez Prezesa Rady Ministrów]

[1] 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dniem wolnym od pracy jest także dzień określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów uwzględnia zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2. [Przepisy uchylone]
Tracą moc wszystkie przepisy, regulujące sprawę dni wolnych od pracy odmiennie od przepisów niniejszej ustawy.
Art. 3. [Podmioty odpowiedzialne za wykonanie ustawy]
Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.
Art. 4. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

[1] Art. 1a dodany przez art. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695). Zmiana weszła w życie 18 kwietnia 2020 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-19
  • Data wejścia w życie: 2015-01-19
  • Data obowiązywania: 2020-04-18
  • Dokument traci ważność: 2020-11-01

Akty ujednolicone