REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Akty ujednolicone - rok 2015 poz. 1102

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 2 listopada 2006 r.

w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyłączenia ze świadczeń uwzględnianych przy ustalaniu wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego]

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego nauczyciela akademickiego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za wykonanie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, w tym za recenzje;

2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju;

3) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego;

4) ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego;

5) nagród jubileuszowych;

6) nagród, o których mowa w art. 155 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

7) odpraw emerytalnych lub rentowych;

8) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

9) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną;

10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego nauczycielowi akademickiemu w razie rozwiązania stosunku pracy.

§ 2. [Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości i składniki określone procentowo od tych stawek]

Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania przez nauczyciela akademickiego urlopu wypoczynkowego.

§ 3. [Zmienne składniki wynagrodzenia]

Zmienne składniki wynagrodzenia, takie jak:

1) wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych,

2) dodatek za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,

3) dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, za:

a) udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,

b) udział w działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej, prowadzonej przez wydziały weterynaryjne uczelni rolniczych,

c) kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi

uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy na podstawie wynagrodzenia, do którego nauczyciel akademicki nabył prawo w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, zwanego dalej „podstawą wymiaru”, a jeżeli nauczyciel akademicki przed udzieleniem urlopu był zatrudniony na uczelni krócej niż przez okres dwunastu miesięcy – na podstawie wynagrodzenia za ten okres.

§ 4. [Zmiana zasad wynagradzania lub wysokości stawek wynagrodzenia]

Jeżeli zasady wynagradzania lub wysokość stawek wynagrodzenia, o których mowa w § 3, w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, uległy zmianie przed rozpoczęciem przez nauczyciela akademickiego urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian.

§ 5. [Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego]

1. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego w części ustalonej na podstawie składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składników wynagrodzenia określonych procentowo od tych stawek oblicza się, dzieląc sumę tych składników przysługujących w miesiącu wykorzystywania urlopu przez 21. Tak obliczone wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego mnoży się przez liczbę dni tego urlopu.

2. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego w części ustalonej na podstawie zmiennych składników wynagrodzenia oblicza się, dzieląc podstawę wymiaru, ustaloną zgodnie z § 3 i 4, przez 251 dni. Jeżeli nauczyciel akademicki jest zatrudniony krócej niż dwanaście miesięcy, podstawę wymiaru dzieli się przez liczbę dni roboczych przypadających w okresie jego zatrudnienia. Tak obliczone wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego mnoży się przez liczbę dni tego urlopu.

§ 6. [Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy]

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego stanowi sumę wynagrodzenia w części ustalonej na podstawie składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składników wynagrodzenia określonych procentowo od tych stawek, obliczonego zgodnie z przepisem § 5 ust. 1, i wynagrodzenia w części ustalonej na podstawie zmiennych składników wynagrodzenia, obliczonego zgodnie z przepisem § 5 ust. 2.

§ 7. [Ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu]

1. Ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

2. Do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego uwzględnia się składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek w wysokości przysługującej nauczycielowi akademickiemu w miesiącu, w którym nabył prawo do tego ekwiwalentu.

§ 8. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Rozporządzenie ma zastosowanie przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, do których nauczyciel akademicki nabył prawo od dnia 1 września 2006 r.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.2)

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego (Dz. U. Nr 121, poz. 1301), które utraciło moc z dniem 1 września 2006 r. w związku z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-05
  • Data wejścia w życie: 2015-08-05
  • Data obowiązywania: 2015-08-05
  • Dokument traci ważność: 2018-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Akty ujednolicone

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA