REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Akty ujednolicone - rok 2001 nr 34 poz. 408

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 4 kwietnia 2001 r.

w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24111 § 6 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do układu zbiorowego pracy, zwanego dalej „układem", stosuje się odpowiednio do:

1) protokołów dodatkowych do układów,

2) porozumień o stosowaniu układu oraz protokołów dodatkowych do tych porozumień, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2, § 8 ust. 2 i § 11 ust. 1.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o pracodawcy lub zakładowej organizacji związkowej jako o stronach zakładowego układu zbiorowego pracy, należy przez to rozumieć również podmioty, które zawarły układ zakładowy na podstawie przepisów art. 24128 Kodeksu pracy.

§ 2.
1. Rejestracji układu dokonuje się na wniosek jednej ze stron układu.

2. Wniosek o rejestrację układu powinien zawierać informacje dotyczące:

1) daty i miejsca zawarcia układu oraz daty jego wejścia w życie,

2) stron układu i ich siedzib oraz adresów do korespondencji,

3) spełnienia przez strony układu warunków wymaganych do zawarcia układu,

4) terminu mocy obowiązującej układu,

5) zakresu obowiązywania układu, w szczególności terytorialnego i podmiotowego, oraz liczby pracowników, którzy tym układem zostali objęci.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) zszyte lub oprawione egzemplarze układu, w ilości odpowiadającej liczbie podmiotów, które zawarły układ, powiększonej o 2 egzemplarze; egzemplarze układu powinny zawierać oryginalne podpisy osób reprezentujących strony, które go zawarły,

2) pełnomocnictwa osób zawierających układ w imieniu organów do tego uprawnionych,

3) odpis orzeczenia sądu stwierdzającego reprezentatywność organizacji związkowej,

4) pismo ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji) potwierdzające wchodzenie w jej skład ogólnokrajowego związku zawodowego lub zrzeszenia (federacji) związków zawodowych,

5) wyciąg z rejestru organizacji związkowych lub organizacji pracodawców stwierdzający zarejestrowanie danej organizacji,

6) wyciąg ze statutu organizacji związkowej lub organizacji pracodawców wskazujący organ właściwy do zawarcia układu.

4. W razie gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2–6, są w posiadaniu organu rejestrującego i zachowały swą aktualność, nie zachodzi potrzeba ponownego ich dołączania do wniosku o rejestrację układu.

5. W przypadku wniosku o rejestrację układu zakładowego, wnioskodawca powinien udostępnić tekst układu ponadzakładowego obowiązującego u pracodawcy.

§ 3.
Organ rejestrujący może zażądać uzupełnienia wniosku o rejestrację układu o informacje i dokumenty niezbędne do:

1) ustalenia, czy układ został zawarty zgodnie z przepisami o zawieraniu układów zbiorowych pracy,

2) sprawdzenia, czy układ nie zawiera postanowień niezgodnych z prawem.

§ 4.
Wniosek o rejestrację układu, niespełniający wymogów przewidzianych w § 2 i 3, nie podlega rozpatrzeniu. Wniosek ten, łącznie z dołączonymi do niego dokumentami, podlega zwrotowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy jego rozpatrzenia.
§ 5.
Wezwanie do dokonania zmian w treści układu oraz powiadomienie o możliwości rejestracji układu bez niektórych jego postanowień przekazuje się stronom układu na piśmie, ze wskazaniem postanowień układu niezgodnych z prawem.
§ 6.
1. Powiadomienie o odmowie rejestracji układu w rejestrze układów, zwanym dalej „rejestrem", przekazuje się stronom układu na piśmie. Pismo powinno zawierać uzasadnienie odmowy i pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wykreślenia układu z rejestru na podstawie przepisu art. 24111 § 54 Kodeksu pracy.

§ 7.
1. Układ rejestruje się po uprzednim zamieszczeniu przez organ rejestrujący klauzuli rejestracyjnej oraz pieczęci suchej na egzemplarzach układu. Jeden egzemplarz układu pozostaje w zbiorze układów.

2. Wzory klauzul rejestracyjnych układu oraz porozumienia o stosowaniu układu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 8.
1. O wpisaniu układu do rejestru organ rejestrujący powiadamia na piśmie strony układu i przesyła po jednym egzemplarzu układu podmiotom, które zawarły układ. W piśmie podaje się datę dokonania wpisu.

2. W przypadku wpisania do rejestru porozumienia o stosowaniu układu, organ rejestrujący powiadamia o tym na piśmie również strony tego układu.

§ 9.
1. Na wniosek jednej ze stron układu wpisuje się do rejestru informacje dotyczące:

1) wypowiedzenia układu,

2) rozwiązania układu,

3) daty ustania stosowania postanowień rozwiązanego układu, w razie gdy w układzie tym ustalono inny termin niż dzień wejścia w życie nowego układu,

4) zawarcia przez strony układu porozumienia ustalającego termin stosowania postanowień rozwiązanego układu (z podaniem daty ustania stosowania tych postanowień),

5) podziału, połączenia, rozwiązania się lub likwidacji organizacji albo innych podmiotów, które układ zawarły,

6) wstąpienia innego pracodawcy lub podmiotu w prawa i obowiązki strony układu,

7) wstąpienia organizacji związkowej w prawa i obowiązki strony zawartego układu,

8) przejścia praw i obowiązków strony zawartego układu ponadzakładowego na innego ministra lub centralny organ administracji rządowej,

9) zawieszenia stosowania układu,

10) odstąpienia od stosowania układu przez pracodawcę, w przypadku rozwiązania organizacji pracodawców lub wszystkich organizacji związkowych będących stroną tego układu,

11) zmiany nazwy lub siedziby podmiotu, który zawarł układ.

2. W razie gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy okoliczności wymagających stwierdzenia w formie pisemnej, do wniosku tego powinien być dołączony odpowiedni dokument.

3. Wniosek o wpis informacji do rejestru niespełniający wymogów przewidzianych w ust. 1 i 2 nie podlega rozpatrzeniu. Wniosek ten łącznie z dołączonymi do niego dokumentami podlega zwrotowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy jego rozpatrzenia.

4. O dokonaniu wpisu do rejestru informacji, o których mowa w ust. 1, organ rejestrujący powiadamia strony układu.

§ 10.
Z urzędu podlegają wpisaniu do rejestru informacje dotyczące:

1) rozszerzenia przez ministra właściwego do spraw pracy, na podstawie art. 24118 Kodeksu pracy, stosowania układu ponadzakładowego,

2) uchylenia rozszerzenia stosowania układu na podstawie wymienionej w pkt 1,

3) wykreślenia układu z rejestru na podstawie art. 24111 § 54 Kodeksu pracy.

§ 11.
1. Wpisu do rejestru dokonuje się w karcie rejestrowej. Wzory kart rejestrowych układu i porozumienia o stosowaniu układu określają załączniki nr 2–5 do rozporządzenia.

2. Dla każdego układu prowadzi się odrębną kartę rejestrową.

3. Oprócz karty rejestrowej prowadzi się zbiór układów oraz akta rejestrowe.

4. Dla każdego układu prowadzi się oddzielne akta rejestrowe. Obejmują one dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru i dokumenty w sprawie postępowania rejestracyjnego oraz wszelkie pisma dotyczące danego układu.

§ 12.
Karty rejestrowe, zbiór układów oraz akta rejestrowe nie mogą być wynoszone poza miejsce ich przechowywania i przeglądane bez nadzoru upoważnionego pracownika.
§ 13.
1. Karty rejestrowe, założone dla układów zarejestrowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność.

2. Dla dokonania rejestracji protokołu dodatkowego do układu oraz wpisu informacji, o których mowa w § 9 ust. 1, do kart rejestrowych określonych w ust. 1 dołącza się karty rejestrowe sporządzone według wzorów określonych w rozporządzeniu.

§ 14.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy oraz wzoru rejestru tych układów (Dz. U. Nr 123, poz. 606).
§ 15.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: L. Komołowski

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 4 kwietnia 2001 r. (poz. 408)


Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 5 maja 2001 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-04-20
  • Data wejścia w życie: 2001-05-05
  • Data obowiązywania: 2001-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Akty ujednolicone

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA