REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Akty ujednolicone - rok 2005 nr 6 poz. 47

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa rodzaje, wysokość i warunki zwrotu kosztów przejazdu osobom wezwanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, do osobistego stawiennictwa w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wypłacanych przez Zakład.
§ 2.
1. Zakład zwraca osobie wezwanej koszty przejazdu z miejsca zamieszkania tej osoby do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem.

2. Jeżeli stan zdrowia osoby wezwanej wymaga opieki innej osoby, wzywająca jednostka organizacyjna Zakładu, na wniosek osoby wezwanej, może wyrazić zgodę na zwrot osobie wezwanej kosztów przejazdu osoby towarzyszącej. Zgoda powinna być uzyskana przed wyjazdem osoby wezwanej do miejsca wskazanego w wezwaniu.

§ 3.
1. Zakład zwraca osobie wezwanej koszty przejazdu do kwot równych:

1) cenie biletu za przejazd kolejowy wykonywany przez uprawnionego przewoźnika w drugiej klasie pociągu osobowego, uwzględniającej posiadane uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, bez względu na tytuł tych uprawnień;

2) cenie biletu za przejazd w autobusowej komunikacji zwykłej przewoźnika wykonującego regularne przewozy osób, uwzględniającej posiadane uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, bez względu na tytuł tych uprawnień – jeżeli brak jest połączenia kolejowego, o którym mowa w pkt 1, albo gdy przejazd autobusem nie jest droższy;

3) cenie biletu za przejazd publicznymi środkami komunikacji miejskiej, uwzględniającej posiadane uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, bez względu na tytuł tych uprawnień.

2. W przypadku gdy między miejscem zamieszkania osoby wezwanej a miejscem wskazanym w wezwaniu nie ma osobowej komunikacji kolejowej lub autobusowej komunikacji zwykłej, wysokość zwrotu kosztów przejazdu ustala się w kwocie odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka komunikacji publicznego transportu zbiorowego.

§ 4.
W wyjątkowych okolicznościach, na wniosek osoby wezwanej, wzywająca jednostka organizacyjna Zakładu może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za przejazd uzgodnionym środkiem transportu, z tym że zwracane koszty nie mogą przekraczać kwot określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 oraz z 2004 r. Nr 237, poz. 2376). Zgoda powinna być uzyskana przed wyjazdem osoby wezwanej.
§ 5.
1. Warunkiem zwrotu kosztów przejazdu osobie wezwanej, po jej przybyciu w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego w wezwaniu, jest złożenie przez nią pisemnego wniosku, zawierającego oświadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym, oraz przedstawienie biletów lub rachunków za przejazd.

2. Zwrot kosztów przejazdu do wysokości określonej w § 3 i 4 następuje na podstawie przedstawionych biletów lub rachunków.

3. W przypadku nieprzedstawienia biletów lub rachunków, zwrot kosztów przejazdu w obie strony następuje według taryf przewozowych dla najtańszego środka transportu na danej trasie.

§ 6.
[1] Koszty przejazdu wzywająca jednostka organizacyjna Zakładu zwraca w formie gotówkowej, bezpośrednio po przedstawieniu przez osobę wezwaną dokumentów, o których mowa w § 5, lub na wskazany przez tę osobę rachunek bankowy lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a jeżeli osoba wezwana rachunków takich nie posiada – za pośrednictwem operatora publicznego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego – w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia przez osobę wezwaną dokumentów, o których mowa w § 5.
§ 7.
Przepisy § 3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do zwrotu kosztów przejazdu osoby towarzyszącej.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135.

[1] § 6 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 26, poz. 161). Zmiana weszła w życie 4 marca 2009 r.

Metryka

REKLAMA

Akty ujednolicone

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA