| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z póżn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zasady prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości, zwanej dalej „ewidencją”, w systemie informatycznym przez organy podatkowe, w tym zakres informacji objętych tą ewidencją.
§ 2.
1. System informatyczny powinien spełniać warunki określone w przepisach o warunkach technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

2. System informatyczny powinien umożliwiać:

1) tworzenie raportów i zbiorczych zestawień według kryteriów definiowanych przez użytkownika;

2) eksport danych zawartych w ewidencji do pliku w formacie rozszerzalnego języka znaczników (XML), w celu ich porównywania z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, zwanej dalej „ewidencją gruntów i budynków”.

3. Strukturę i zasady budowy pliku w formacie XML określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
Ewidencja obejmuje dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego, w tym:

1) dane dotyczące podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego, zwanych dalej „podatnikami”;

2) dane dotyczące gruntów, budynków lub ich części, a także budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, oraz gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym lub podatkiem leśnym, zwanych dalej „przedmiotami opodatkowania”.

§ 4.
1. W ewidencji wykazuje się dane dotyczące podatników, w tym:

1) w odniesieniu do osób fizycznych:

a) nazwisko,

b) pierwsze imię,

c) drugie imię,

d) adres zamieszkania,

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

f) numer ewidencyjny PESEL,

g) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

2) w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

a) nazwę pełną lub nazwę skróconą (firma),

b) adres siedziby,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d) numer identyfikacyjny REGON.

2. W przypadku gdy osobie fizycznej nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL, w ewidencji wykazuje się datę urodzenia oraz imiona rodziców podatnika.

3. W ewidencji wykazuje się także, czy podatnik jest właścicielem, posiadaczem samoistnym, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem zależnym przedmiotów opodatkowania.

§ 5.
1. W ewidencji wykazuje się dane dotyczące przedmiotów opodatkowania, w tym:

1) w odniesieniu do gruntów:

a) powierzchnię, określoną z dokładnością do 1 m2,

b) identyfikatory działek ewidencyjnych,

c) numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów;

2) w odniesieniu do budynków lub ich części:

a) powierzchnię użytkową, określoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

b) identyfikatory budynków,

c) numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów, jeżeli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności;

3) w odniesieniu do budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość stanowiącą podstawę opodatkowania budowli, określoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Jeżeli grunty są sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako:

1) użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym – w ewidencji wykazuje się oznaczenie użytków gruntowych, a także klas gleboznawczych, jeżeli grunty stanowią gospodarstwo rolne lub podlegają zwolnieniu albo uldze od podatku rolnego ze względu na oznaczenie klasy gleboznawczej gruntu;

2) lasy i podlegają opodatkowaniu podatkiem leśnym – w ewidencji wykazuje się powierzchnię odrębnie dla: lasów, lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i lasów wchodzących w skład parków narodowych.

3. Jeżeli w budynku znajdują się wydzielone samodzielne lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu, w rozumieniu przepisów o własności lokali – w ewidencji wykazuje się identyfikator lokalu oraz numer księgi wieczystej i nazwę sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta dla lokalu będącego przedmiotem odrębnej własności.

4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3, wykazuje się w ewidencji odrębnie dla każdej nieruchomości. Dla każdej nieruchomości wykazuje się również informacje o położeniu nieruchomości, w tym adres nieruchomości.

5. Jeżeli grunty, budynki lub ich części albo budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

1) podlegają zwolnieniu albo uldze od podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego – w ewidencji, oprócz danych, o których mowa w ust. 1–4, wykazuje się również podstawę prawną zastosowania zwolnienia albo ulgi;

2) znajdują się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego – w ewidencji wykazuje się jedynie dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3;

3) są przedmiotem współwłasności lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów – w ewidencji wykazuje się tego rodzaju informację.

§ 6.
W ewidencji mogą być wykazywane, oprócz danych wymienionych w § 4 i 5, inne dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego.
§ 7.
1. Eksport danych, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, powinien zostać zapewniony do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków mogą być udostępniane w formacie wymiany danych ewidencyjnych określonym w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

2. Dane, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3, wykazuje się w ewidencji nie później niż w terminie określonym w ust. 1.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie i 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884 i Nr 96, poz. 959.

Załącznik 1. [STRUKTURA I ZASADY BUDOWY PLIKU W FORMACIE XML]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 kwietnia 2004 r. (poz. 1138)

STRUKTURA I ZASADY BUDOWY PLIKU W FORMACIE XML

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »