REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Akty ujednolicone - rok 2002 nr 217 poz. 1833

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Dawki graniczne promieniowania jonizującego i wskaźniki pochodne określające zagrożenie promieniowaniem jonizującym określają odrębne przepisy.

§ 2.
Wartości, o których mowa w § 1 ust. 1, określają najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, ustalone jako:

1) najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;

2) najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) – wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina;

3) najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) – wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

§ 3.
Wartości, o których mowa w § 1 ust. 2, określają najwyższe dopuszczalne natężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia ustalone jako poziomy ekspozycji odpowiednio do właściwości poszczególnych czynników, których oddziaływanie na pracownika w okresie jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 79, poz. 513 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 36).
§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1. [WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH l PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 listopada 2002 r. (poz. 1833)

Załącznik nr 1

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH l PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY [2]

A. Substancje chemiczne

Lp.

Nazwa i numer CAS1 substancji chemicznej
(w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji)

Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

NDS

NDSCh

NDSP

1

2

3

4

5

1

Acetaldehyd (aldehyd octowy)

 

 

 

 

[75-07-0]

5

-

45

2

Acetanilid – pyły

 

 

 

 

[103-84-4]

6

-

-

3

Acetofenon

 

 

 

 

[98-86-2]

50

100

-

4

Aceton

 

 

 

 

[67-64-1]

600

1800

-

5

Acetonitryl

 

 

 

 

[75-05-8]

70

140

-

6

Akrylaldehyd

 

 

 

 

[107-02-8]

0,05

0,1

-

7

Akrylamid

 

 

 

 

[79-06-1]

0,1

-

-

8

Akrylan butylu

 

 

 

 

[141-32-2]

11

30

-

9

Akrylan 2-etyloheksylu

 

 

 

 

[103-11-7]

35

70

-

10

Akrylan etylu

 

 

 

 

[140-88-5]

20

40

-

 

1 CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) jest oznaczeniem numerycznym substancji pozwalającym jednoznacznie zidentyfikować substancję chemiczną.

1

2

3

4

5

11

Akrylan metylu

 

 

 

 

[96-33-3]

14

28

-

12

Akrylonitryl

 

 

 

 

[107-13-1]

2

10

-

13

Aidryna2rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4, 10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen (aldrin)

 

 

 

 

[309-00-2]

0,01

0,08

-

14

Alfa-cypermetryna – aerozole, mieszanina izomerów (1S,3S) -3-(2,2-dichlorowmylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (R)-cyjano (3-fenoksyfenylo)metylu;(1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-cyjano (3-fenoksyfenylo)metylu

 

 

 

 

[67375-30-8]

1

-

-

15

Amidosiarczan(VI) amonu – pył całkowity

 

 

 

 

[7773-06-0]

10

-

-

16

2-Aminoetanol

 

 

 

 

[141-43-5]

2,5

7,5

-

17

4-Aminofenol (p-aminofenol) – pyły

 

 

 

 

[123-30-8]

5

-

-

18

N, N'-bis(2-aminoetylo)etylenodiamina (trójetylenoczteroamina)

 

 

 

 

[112-24-3]

1

3

-

19

Amoniak

 

 

 

 

[7664-41-7]

14

28

-

20

Anilina

 

 

 

 

[62-53-3]

5

20

-

21

Antymon [7440-36-0] i jego związki nieorganiczne, z wyjątkiem stibanu – w przeliczeniu na Sb

0,5

-

-

22

Arsan

 

 

 

 

[7784-42-1]

0,02

-

-

 

2 Czysta substancja ma nazwę zwyczajową HHDN, a produkt zawierający 85% HHDN nosi nazwę aldryna.

1

2

3

4

5

23

Arsen [7440-38-2] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na As

0,01

-

-

24

Asfalt naftowy – dymy

 

 

 

 

[8052-42-4]

5

10

-

25

Atrazyna – 2-chloro-4-etyloamino-6-izopropyloamino-1,3,5-triazyna

 

 

 

 

[1912-24-9]

5

-

-

26

Azotan(V)propylu (n-propylu azotan)

 

 

 

 

[627-13-4]

30

100

-

27

Azydek sodu

 

 

 

 

[26628-22-8]

0,1

0,3

-

28

Bar [7440-39-3] i jego związki rozpuszczalne – w przeliczeniu na Ba

0,5

-

-

29

Benzaldehyd (benzoesowy aldehyd)

 

 

 

 

[100-52-7]

10

40

-

30

Benzen

 

 

 

 

[71-43-2]

1,6

-

-

31

Benzenotiol

 

 

 

 

[108-98-5]

2

-

-

32

Benzo[a]piren

 

 

 

 

[50-32-8]

0,002

-

-

33

p-Benzochinon

 

 

 

 

[106-51-4]

0,1

0,4

-

34

Benzydyna

 

 

 

 

[92-87-5]

0

0

-

35

Benzyna:

 

 

 

 

a) ekstrakcyjna3

[8030-30-6]

500

1500

-

 

b) do lakierów

[8052-41-3; 64742-82-1; 64742-92-0; 64742-48-9]

300

900

-

36

Beryl [7440-41-7] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Be

0,0002

-

-

37

Bezwodnik ftalowy – pary i aerozole

 

 

 

 

[85-44-9]

1

2

-

 

3 Obowiązuje równoległe oznaczanie stężeń benzenu w powietrzu.

1

2

3

4

5

38

Bezwodnik maleinowy

 

 

 

 

[108-31-6]

0,5

1

-

39

Bezwodnik octowy

 

 

 

 

[108-24-7]

10

-

20

40

Bicyklo[4.4.0]dekan

 

 

 

 

(dekalina, dekahydronaftalen)
[91-17-8]

100

300

-

41

Bifenyl (dwufenyl)

 

 

 

 

[92-52-4]

1

2

-

42

Bifenylo-4-amina

 

 

 

 

[92-67-1]

0,001

-

-

43

Brom

 

 

 

 

[7726-95-6]

0,7

1,4

-

44

Bromfenwinfos – fosforan(V) 2-bromo-1-(2,4-dichlorofenylo)winylu-dietylu

 

 

 

 

[33399-00-7]

0,01

-

-

45

Bromochlorometan

 

 

 

 

[74-97-5]

1000

1300

-

46

2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan (halotan)

 

 

 

 

[151-67-7]

40

100

-

47

Bromoetan (etylu bromek)

 

 

 

 

[74-96-4]

50

100

-

48

Bromoform

 

 

 

 

[75-25-2]

5

-

-

49

Bromometan

 

 

 

 

[74-83-9]

5

15

-

50

Bromowodór

 

 

 

 

[10035-10-6]

-

-

6,5

51

Buta-1,3-dien

 

 

 

 

[106-99-0]

4,4

-

-

52

Butan (n-butan).

 

 

 

 

[106-97-8]

1900

3000

-

53

Butan-2-ol (sec-butylowy alkohol)

 

 

 

 

[78-92-2]

300

450

 

54

Butan-1-ol (n-butylowy alkohol)

 

 

 

 

[71-36-3]

50

150

-

 

1

2

3

4

5

55

Butan-2-on

 

 

 

 

[78-93-3]

450

900

-

56

Butano-1-tiol (n-butylowy merkaptan)

 

 

 

 

[109-79-5]

1

2

-

57

(E)-But-2-enal (krotonowy aldehyd)

 

 

 

 

[4170-30-3]

6

12

-

58

1-Butoksy-2,3-epoksypropan

 

 

 

 

[2426-08-6]

30

60

-

59

2-Butoksyetanol (butoksyetylowy alkohol)

 

 

 

 

[111-76-2]

98

200

-

60

Butyloamina

 

 

 

 

[109-73-9]

-

-

10

61

4-tert-Butylotoluen (p-tert-butylotoluen)

 

 

 

 

[98-51-1]

30

-

-

62

Chlor

 

 

 

 

[7782-50-5]

0,7

1,5

-

63

Chlorek amonu (amonowy chlorek) – pary i dymy

 

 

 

 

[12125-02-9]

10

20

-

64

Chlorek chromylu

 

 

 

 

[14977-61-8]

0,15

-

-

65

Chlorfenwinfos – fosforan(V) 2-chloro-1 -(2,4-dichlorofenylo)winylu-dietylu

 

 

 

 

[470-90-6]

0,01

0,1

-

66

Chloroacetaldehyd

 

 

 

 

[107-20-0]

1

3

-

67

Chloroaceton

 

 

 

 

[78-95-5]

-

-

4

68

2-Chloroanilina (o-chloroanilina)

 

 

 

 

[95-51-2]

3

10

-

69

3-Chloroanilina (m-chloroanilina)

 

 

 

 

[108-42-9]

3

10

-

70

4-Chloroanilina (p-chloroanilina)

 

 

 

 

[106-47-8]

3

10

-

71

Chlorobenzen

 

 

 

 

[108-90-7]

23

70

-

 

1

2

3

4

5

72

2-Chlorobuta-1,3-dien

 

 

 

 

[126-99-8]

2

6

-

73

Chlorodifluorometan (Freon 22)

 

 

 

 

[75-45-6]

3000

-

-

74

Chlorodinitrobenzen (dwunitrochlorobenzen) - mieszanina izomerów

 

 

 

 

[25567-67-3]

1

3

-

75

1-Chloro-2,3-epoksypropan

 

 

 

 

(epichlorohydryna)

1

-

-

 

[106-89-8]

 

 

 

76

Chloroetan

 

 

 

 

[75-00-3]

200

-

-

77

2-Chloroetanol (chloroetylowy alkohol, chlorohydryna etylenowa)

 

 

 

 

[107-07-3]

1

3

-

78

Chloroeten (winylu chlorek)

 

 

 

 

[75-01-4]

5

30

-

79

4-Chlorofenol

 

 

 

 

[106-48-9]

0,5

1,5

-

80

Chloromekwatu chlorek

 

 

 

 

[999-81-5]

15

-

-

81

Chloro(fenylo)metan (benzylu chlorek)

 

 

 

 

[100-44-7]

3

-

5

82

Chloroform

 

 

 

 

[67-66-3]

8

-

-

83

Chlorometan

 

 

 

 

[74-87-3]

20

-

-

84

Chloronitrobenzen (nitrochlorobenzen) -mieszanina izomerów

 

 

 

 

[25167-93-5]

1

3

-

85

1-Chloro-1-nitropropan

 

 

 

 

[600-25-9]

10

-

-

86

Chloropiryfos - tiofosforan(V) O,O-dietylu-O-3,5,6-trichloro-2-pirydylu

 

 

 

 

[2921-88-2]

0,2

0,6

-

87

4-Chlorostyren (p-chlorostyren)

 

 

 

 

[1073-67-2]

50

400

-

 

1

2

3

4

5

88

2-Chlorotoluen (o-chlorotoluen)

 

 

 

 

[95-49-8]

100

250

-

89

Chlorowodór

 

 

 

 

[7647-01-0]

5

10

-

90

Chrom metaliczny [7440-47-3]

Związki chromu (II) – w przeliczeniu na Cr
Związki chromu (III) – w przeliczeniu na Cr

0,5

-

-

91

Chromiany (VI) i dichromiany (VI)

(chromiany) - w przeliczeniu na Cr (VI)

[ - ]

 

0,1

 

0,3

-

92

Cyjanamid

 

 

 

 

[420-04-2]

0,9

1,8

-

93

Cyjanamid wapnia

 

 

 

 

[156-62-7]

1

-

-

94

Cyjanowodór i cyjanki - w przeliczeniu na CN

 

 

 

 

Cyjanowodór [74-90-8]

-

-

5

 

Cyjanek sodu [143-33-9]

-

-

5

 

Cyjanek potasu [151-50-8]

-

-

5

 

Cyjanek wapnia [592-01-8]

-

-

5

95

Cykloheksan

 

 

 

 

[110-82-7]

300

1000

-

96

Cykloheksanol

 

 

 

 

[108-93-0]

10

-

-

97

Cykloheksanon

 

 

 

 

[108-94-1]

40

80

-

98

Cykloheksen

 

 

 

 

[110-83-8]

300

900

-

99

Cykloheksyloamina

 

 

 

 

[108-91-8]

40

80

-

100

Cyklopenta-1,3-dien (cyklopentadien-1,3)

 

 

 

 

[542-92-7]

200

-

-

101

Cyna [7440-31-5] i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem stannanu (cyny wodorku) - w przeliczeniu na Sn - dymy i pyły

2

-

-

102

Cyrkon [7440-67-7] i jego związki - w przeliczeniu na Zr

5

10

-

 

1

2

3

4

5

103

2,4-D - kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy

 

 

 

 

[94-75-7]

7

-

-

104

DDT- 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan

 

 

 

 

[50-29-3]

0,1

0,8

-

105

Dekaboran (14)

 

 

 

 

[17702-41-9]

0,3

0,9

-

106

Dekasiarczek tetrafosforu (fosforu pięciosiarczek)

 

 

 

 

[1314-80-3]

1

3

-

107

Dekatlenek tetrafosforu

 

 

 

 

[1314-56-3]

1

2

-

108

Demeton (izomery: demeton O, demeton S)

 

 

 

 

[8065-48-3]

0,1

-

-

109

Demeton-S metylowy - tiofosforan(V) S-(2-etylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu (metylodemeton)

 

 

 

 

[8022-00-2]

0,1

0,8

-

110

Diazotan(V) glikolu etylenowego(nitroglikol)

 

 

 

 

[628-96-6]

0,3

0,4

-

111

Dibenzo[a,h]antracen

 

 

 

 

[53-70-3]

0,004

-

-

112

Dibenzo-1,4-tiazyna (fenotiazyna)

 

 

 

 

[92-84-2]

4

-

-

113

Diboran (6)

 

 

 

 

[19287-45-7]

0,1

0,2

-

114

1,2-Dibromoetan

 

 

 

 

[106-93-4]

0,5

-

-

115

Dibromodifluorometan

 

 

 

 

[75-61-6]

600

1200

-

116

Dichlorek cynku (chlorek cynku) - dymy

 

 

 

 

[7646-85-7]

1

2

-

117

Dichlorek disiarki (siarki chlorek)

 

 

 

 

[10025-67-9]

5

15

-

 

1

2

3

4

5

118

Dichlorfos - fosforan(V) 2,2-dichlorowinylu-dimetylu (DDVP)

 

 

 

 

[62-73-7]

1

3

-

119

1,2-Dichlorobenzen4 (dwuchlorobenzen – izomer orto)

 

 

 

 

[95-50-1]

90

180

-

120

1,4-Dichlorobenzen5 (dwuchlorobenzen -izomer para)

 

 

 

 

[106-46-7]

90

180

-

121

Dichlorodifluorometan (Freon 12)

4000

6200

.

 

[75-71-8]

 

 

 

122

1,1-Dichloroetan

 

 

 

 

[75-34-3]

400

-

-

123

1,2-Dichloroetan

 

 

 

 

[107-06-2]

50

-

-

124

1,1-Dichloroeten

 

 

 

 

[75-35-4]

12,5

-

-

125

Dichlorofluorometan (Freon 21)

40

200

-

 

[75-43-4]

 

 

 

126

Dichlorometan

 

 

 

 

[75-09-2]

88

-

-

127

2,2' -D ichloro-4,4' -metylenodianilina

 

 

 

 

(MOCA) [101-14-4]

0,02

-

-

128

1,1-Dichloro-1-nitroetan (dwuchloronitroetan)

 

 

 

 

[594-72-9]

30

60

-

129

1,2-Dichloropropan

 

 

 

 

[78-87-5]

50

-

-

130

1,2-Dichloro-1,1 ,2,2-tetrafluoroetan (Freon 114, dwuchloroczterofluoroetan)

 

 

 

 

[76-14-2]

5000

8750

-

131

(1,2-Dichlorowinylo)benzen (dwuchlorostyren)

 

 

 

 

[6607-45-0]

50

150

-

 

4 NDS dotyczy również mieszaniny izomerów: 1,2- i 1,4-dichlorobenzenu.

5 Patrz przypis 4.

1

2

3

4

5

132

Dieldryna6-

rel-(1R4S4aS, 5R, 6R,7S, 8S, 8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8, 8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen (dieldrin)

 

 

 

 

[60-57-1]

0,01

0,08

-

133

Dietyloamina

 

 

 

 

[109-89-7]

15

30

-

134

2-(Dietyloamino) etanol

 

 

 

 

[100-37-8]

13

26

-

135

Dietylobenzen - mieszanina izomerów

 

 

 

 

[25340-17-4]

100

400

-

136

Dikwatu dibromek - dibromek 1,1'-etyleno-2,2'-dipirydylowy - pyły

 

 

 

 

[85-00-7]

0,1

0,3

-

137

Diizocyjanian heksano-1,6-diylu

 

 

 

 

[822-06-0]

0,04

0,08

-

138

Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu

 

 

 

 

[584-84-9]

0,007

0,021

-

139

Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu

 

 

 

 

[91-08-7]

0,007

0,021

-

140

Dimetoat – ditiofosforan(V) S-metylokarbamoilometylu-O-O-dimetylu

 

 

 

 

[60-51-5]

0,2

0,6

-

141

Dimetoksymetan (metylal) [109-87-5]

 

 

 

 

 

1000

3500

-

142

N,N-Dimetyloacetamid

 

 

 

 

[127-19-5]

35

70

-

 

6 Czysta substancja ma nazwę zwyczajową HEOD, a produkt zawierający 85% HEOD nosi nazwę dieldryna.

 

1

2

3

4

5

143

Dimetyloamina

 

 

 

 

[124-40-3]

3

9

-

144

Dimetyloanilina (ksylidyna) - mieszanina izomerów: 2,3-; 2,4-; 2,5-; 2,6-; 3,4-; 3,5-

[1300-73-8]

 

 

 

 

10

-

-

145

N,N-Dimetyloanilina (dwumetyloanilina, N-dwumetyloanilina)

 

 

 

 

[121-69-7]

12

40

-

146

N,N-dimetyloformamid

 

 

 

 

[68-12-2]

15

30

-

147

2,6-Dimetyloheptan-4-on (dwuizobutylowy keton)

 

 

 

 

[108-83-8]

150

300

-

148

1,1-Dimetylohydrazyna

 

 

 

 

[57-14-7]

0,1

-

-

149

Dinitrobenzen - mieszanina izomerów

 

 

 

 

[25154-54-5]

1

3

-

150

Dinitrofenol - mieszanina izomerów

 

 

 

 

[25550-58-7]

0,5

-

-

151

Dinitrotoluen - mieszanina izomerów

 

 

 

 

[25321-14-6]

0,33

-

-

152

1,4-Dioksan

 

 

 

 

[123-91-1]

50

-

-

153

1,3-Dioksolan

 

 

 

 

[646-06-0]

10

50

-

154

Disiarczek węgla

 

 

 

 

[75-15-0]

12,5

-

-

155

Disulfid allilowo-propylowy

 

 

 

 

[2179-59-1]

12

18

-

156

Ditlenek chloru

 

 

 

 

[10049-04-4]

0,3

0,9

-

157

Ditlenek siarki

 

 

 

 

[7446-09-5]

1,3

2,7

-

158

Ditlenek węgla 7

 

 

 

 

[124-38-9]

9000

27000

-

 

7 NDS i NDSCh nie dotyczy środowiska pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

 

1

2

3

4

5

159

Endosulfan - (3-tlenek-6,7,8,9,10,10-heksachloro-1,5,5a,6,9,9a-heksahydro-6,9-metano-2,3,4-benzodioksatiepinu)

 

 

 

 

[115-29-7]

0,1

0,3

-

160

Endrynarel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R 8R,8aR) 1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen (endrin)

 

 

 

 

[72-20-8]

0,01

0,08

-

161

Epoksyetan

 

 

 

 

[75-21-8]

1

-

-

162

1,2-Epoksy-3-fenoksypropan (fenyloglicydowy eter)

 

 

 

 

[122-60-1]

0,6

3

-

163

1,2-Epoksy-4-(epoksyetylo)cykloheksan

 

 

 

 

[106-87-6]

60

-

-

164

1,2-Epoksy-3-izopropoksypropan

 

 

 

 

[4016-14-2]

240

360

-

165

2,3-Epoksypropanol

 

 

 

 

[556-52-5]

6

-

-

166

Etanodinitryl

 

 

 

 

[460-19-5]

8

20

-

167

Etanol (alkohol etylowy)

 

 

 

 

[64-17-5]

1900

-

-

168

Etanotiol (etylowy merkaptan)

 

 

 

 

[75-08-1]

1

2

-

169

Eter bis (2-chloroetylowy)

 

 

 

 

[111-44-4]

10

30

-

170

Eter bis (2,3-epoksypropylowy)

 

 

 

 

[2238-07-5]

0,05

-

-

171

Eter dietylowy

 

 

 

 

[60-29-7]

300

600

-

172

Eter difenylowy

 

 

 

 

[101-84-8]

7

14

-

173

Eter dimetylowy

 

 

 

 

[115-10-6]

1000

-

-

 

1

2

3

4

5

174

Eter diizopropylowy

 

 

 

 

[108-20-3]

1000

-

-

175

4'-Etoksyacetanilid (fenacetyna) - pyły

 

 

 

 

[62-44-2]

5

-

-

176

2-Etoksyetanol

 

 

 

 

[110-80-5]

8

-

-

177

Etylenodiamina

 

 

 

 

[107-15-3]

20

50

-

178

Etyloamina

 

 

 

 

[75-04-7]

9,4

18

-

179

Etylobenzen

 

 

 

 

[100-41-4]

200

400

-

180

N-Etylomorfolina

 

 

 

 

[100-74-3]

23

46

-

181

Etylotoluen - mieszanina izomerów

 

 

 

 

[25550-14-5]

100

-

-

182

Fenitrotion - tiofosforan(V) (O-3-metylo-4-nitrofenylu-O,O-dimetylu

 

 

 

 

[122-14-5]

0,02

0,1

-

183

Fenol

 

 

 

 

[108-95-2]

7,8

16

-

184

Fention - tiofosforan(V) O-3-metylo-4-(metylosulfanylo)fenylu-O-O-dimetylu

 

 

 

 

[55-38-9]

0,2

-

-

185

1,4-Fenylenodiamina

 

 

 

 

[106-50-3]

0,1

-

-

186

Fenylohydrazyna

 

 

 

 

[100-63-0]

20

-

-

187

Fenylometanol

 

 

 

 

[100-51-6]

240

-

-

188

Fenylo (2-naftylo)amina(N-fenylo-2-naftyloamina)

 

 

 

 

[135-88-6]

0,02

-

-

189

2-Fenylopropen

 

 

 

 

[98-83-9]

240

480

-

190

Fluor

 

 

 

 

[7782-41-4]

0,05

0,4

-

 

1

2

3

4

5

191

Fluorek boru

 

 

 

 

[7637-07-2]

-

-

3

192

Fluorki – w przeliczeniu na F-

 

 

 

 

[-]

2

-

-

193

Fluorooctan sodu

 

 

 

 

[62-74-8]

0,05

0,15

-

194

Fluorowodór

 

 

 

 

[7664-39-3]

0,5

2

-

195

Fonofos - etyloditiofosfonian O-etylu-S-fenylu

 

 

 

 

[944-22-9]

0,1

-

-

196

Formaldehyd

 

 

 

 

[50-00-0]

0,5

1

-

197

Fosfan (fosforowodór)

 

 

 

 

[7803-51-2]

0,14

0,28

-

198

Fosforan(V) tris(2-tolilu)

 

 

 

 

(trójkrezylu fosforan)

 

 

 

 

[78-30-8]

0,1

0,3

-

199

Fosgen

 

 

 

 

[75-44-5]

0,08

0,16

-

200

Ftalan dibutylu

 

 

 

 

[84-74-2]

5

10

-

201

Ftalan dietylu

 

 

 

 

[84-66-2]

5

15

-

202

Ftalan dimetylu

 

 

 

 

[131-11-3]

5

10

-

203

Ftalan bis(2-etyloheksylu)

 

 

 

 

(dwu-2-etyloheksylu ftalan)

 

 

 

 

[117-81-7]

1

5

-

204

2-Furaldehyd

 

 

 

 

[98-01-1]

10

25

-

205

2-Furylometanol

 

 

 

 

[98-00-0]

30

60

-

206

Glicerol - aerozole

 

 

 

 

[56-81-5]

10

-

-

207

Glifosat

 

 

 

 

[1071-83-6]

10

-

-

 

1

2

3

4

5

208

Glikol etylenowy

 

 

 

 

[107-21-1]

15

50

-

209

Glutaraldehyd (glutarowy aldehyd)

 

 

 

 

[111-30-8]

0,4

0,6

-

210

Hafn [7440-58-6] i jego związki - w przeliczeniu na Hf

0,5

-

-

211

Heksachlorobenzen

 

 

 

 

[118-74-1]

0,5

-

-

212

1,2,3,4,5,6-Heksachlorocykloheksan

(techniczny)8

 

 

 

 

[608-73-1]

0,17

-

-

213

Heksachloroetan

 

 

 

 

[67-72-1]

10

30

-

214

Heksafluorek siarki

 

 

 

 

[2551-62-4]

6000

-

-

215

Heksametylotriamid kwasu fosforowego(V)

 

 

 

 

[680-31-9]

0,05

-

-

216

Heksan (n-heksan)

 

 

 

 

[110-54-3]

72

-

-

217

Heksanu izomery acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu

 

 

 

 

 

2,2-Dimetylobutan
[75-83-2]

400

1200

-

 

2,3-Dimetylobutan
[79-29-8]

400

1200

-

 

3-Metylopentan
[96-14-0]

400

1200

-

 

2-Metylopentan
[107-83-5]

400

1200

-

218

Heksano-6-laktam

 

 

 

 

(kaprolaktam, cykloheksanoizooksym)

 

 

 

 

[105-60-2]

5

15

-

219

Heksan-2-on (metylo-n-butyloketon)

 

 

 

 

[591-78-6]

10

-

-

220

Heptan (n-heptan)

 

 

 

 

[142-82-5]

1200

2000

-

221

Heptan-2-on

 

 

 

 

[110-43-0]

238

475

-

8 NDS dotyczy mieszaniny izomerów, w przypadku występowania w środowisku pracy jednego z nich, należy stosować tę samą wartość NDS (podany numer CAS dotyczy mieszaniny).

 

1

2

3

4

5

222

Heptan-3-on

 

 

 

 

[106-35-4]

95

-

-

223

Heptan-4-on

 

 

 

 

[123-19-3]

230

-

-

224

10-Hydrat heptaoksotetraboranu sodu

 

 

 

 

(sodowy czteroboran dziesięciowodny, boraks) -pyły

 

 

 

 

[1303-96-4]

0,5

2

-

225

Hydrazyna

 

 

 

 

[302-01-2]

0,05

0,1

-

226

Hydrochinon

 

 

 

 

[123-31-9]

1

2

-

227

4-Hydroksy-4-metyIopentan-2-on (alkohol diacetonowy) [123-42-2]

240

-

-

228

2,2'-Iminobis(etyloamina)

 

 

 

 

[111-40-0]

4

12

-

229

Itr [7440-65-5] i jego związki – w przeliczeniu na Y

1

-

-

230

Izobutyroaldehyd (aldehyd izomasłowy)

 

 

 

 

[78-84-2]

100

-

-

231

Izopren

 

 

 

 

[78-79-5]

100

300

-

232

Izopropyloamina

 

 

 

 

[75-31-0]

12

24

-

233

2-Izopropylo-4,6-dinitrofenol

 

 

 

 

(dwunitroizopropylofenol, DNPP)

 

 

 

 

[118-95-6]

0,05

0,15

-

234

Jod

 

 

 

 

[7553-56-2]

0,5

1

-

235

Jodometan

 

 

 

 

[74-88-4]

7

20

-

236

Kadm [7440-43-9] i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd:

 

 

 

 

a) pyły i dymy

0,01

-

-

 

f) frakcja respirabilna9)

0,002

-

-

9 Frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.

1

2

3

4

5

237

Kamfora syntetyczna - bornan-2-on

 

 

 

 

[76-22-2]

12

18

-

238

Kaptan - N-(trichlorometylosulfanylo)

 

 

 

 

cykloheks-4-eno-1,2-dikarboksyimid

 

 

 

 

[133-06-2]

5

-

-

239

Karbaryl - metylokarbamian 1-naftylu

 

 

 

 

[63-25-22]

1

8

-

240

Karbendazym- 1H-benzimidazol-2-

 

 

 

 

ilokarbamian metylu

 

 

 

 

[10605-21-7]

10

-

-

241

Karbofuran - metylokarbamian 2,2-dimetylo-

 

 

 

 

2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-ylu

 

 

 

 

[1563-66-2]

0,1

-

-

242

Keten (etenon)

 

 

 

 

[463-51-4]

0,5

1,5

-

243

Kobalt [7440-48-4] i jego związki nieorganiczne

 

 

 

 

– w przeliczeniu na Co

0,02

-

-

244

Krezol - mieszanina izomerów

 

 

 

 

[95-48-7; 108-39-4; 106-44-5; 1319-77-3]

22

-

-

245-

Ksylen - mieszanina izomerów (1,2-; 1,3-; 1,4-)

 

 

 

 

[95-47-6; 108-38-3; 106-42-3; 1330-20-7]

100

-

-

246

Kumen (izopropylobenzen)

 

 

 

 

[98-82-8]

100

250

-

247

Kwas adypinowy - pyły

 

 

 

 

[124-04-9]

5

10

-

248

Kwas akrylowy

 

 

 

 

[79-10-7]

20

50

-

249

Kwas azotowy(V)

 

 

 

 

[7697-37-2]

1,4

2,6

-

250

Kwas chlorooctowy

 

 

 

 

[79-11-8]

2

4

-

251

Kwas chlorowy(VII) (nadchlorowy kwas)

 

 

 

 

[7601-90-3]

1

3

-

 

1

2

3

4

5

252

Kwas 2,2-dichloropropionowy i jego sól

 

 

 

 

sodowa

 

 

 

 

[75-99-0]

6

12

-

253

Kwas fosforowy(V)

 

 

 

 

[7664-38-2]

1

2

-

254

Kwas mrówkowy

 

 

 

 

[64-18-6]

5

15

-

255

Kwas octowy

 

 

 

 

[64-19-7]

15

30

-

256

Kwas pikrynowy

 

 

 

 

[88-89-1]

0,1

-

-

257

Kwas propionowy

 

 

 

 

[79-09-4]

30

45

-

258

Kwas siarkowy(VI)

 

 

 

 

[7664-93-9]

 

 

 

 

a) mgły

1

3

-

 

b) frakcja torakalna10)

0,05

-

-

259

Kwas szczawiowy

 

 

 

 

[144-62-7]

1

2

-

260

Kwas 2-tioglikolowy

 

 

 

 

[68-11-1]

4

8

-

261

Malation - ditiofosforan(V) S-1,2-

 

 

 

 

bis(etoksykarbonylo)etylu-O,O-dimetylu

 

 

 

 

[121-75-5]

1

10

-

262

Mangan [7439-96-5] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Mn

0,3

-

-

263

MCPA - kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)

 

 

 

 

octowy

 

 

 

 

[94-74-6]

1

5

-

264

Metakrylan butylu

 

 

 

 

[97-88-1]

100

300

-

265

Metakrylan metylu

 

 

 

 

[80-62-6]

100

300

-

266

Metanol (metylowy alkohol)

 

 

 

 

[67-56-1]

100

300

-

10 Frakcja torakalna – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych w obrębie klatki piersiowej, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze tchawiczo-oskrzelowym i obszarze wymiany gazowej.

1

2

3

4

5

267

Metanotiol (metylowy merkaptan)

 

 

 

 

[74-93-1]

1

2

-

268

2-Metoksyanilina

 

 

 

 

(o-anizydyna, o-metoksyanilina)

 

 

 

 

[90-04-0]

0,5

1

-

269

4-Metoksyanilina

 

 

 

 

(p-anizydyna, p-metoksyanilina)

 

 

 

 

[104-94-9]

0,5

1

-

270

Metoksychlor - pyły

 

 

 

 

[72-43-5]

10

-

-

271

2-Metoksyetanol

 

 

 

 

[109-86-4]

3

-

-

272

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol

 

 

 

 

[34590-94-8]

240

480

-

273

1-Metoksypropan-2-ol

 

 

 

 

[107-98-2]

180

360

-

274

Metylenobis (fenyloizocyjanian)

 

 

 

 

(diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu)

 

 

 

 

[101-68-8]

0,03

0,09

-

275

Metyloamina

 

 

 

 

[74-89-5]

5

15

-

276

N-Metyloanilina

 

 

 

 

[100-61-8]

2

-

-

277

3-Metylobutan-1-ol

 

 

 

 

[123-51-3]

200

400

-

278

Metylocykloheksan

 

 

 

 

[108-87-2]

1600

3000

-

279

Metylocykloheksanol - mieszanina izomerów

 

 

 

 

[25639-42-3]

70

-

-

280

2-Metylocykloheksanon

 

 

 

 

[583-60-8]

50

340

-

 

1

2

3

4

5

281

2-Metylo-4,6-dinitrofenol (dwunitro-o-krezol, DNOC)

 

 

 

 

[534-52-1]

0,05

0,4

-

282

5-Metyloheptan-3-on

 

 

 

 

[541-85-5]

50

100

-

283

5-Metyloheksan-2-on

 

 

 

 

[110-12-3]

95

-

-

284

Metylohydrazyna

 

 

 

 

[60-34-4]

0,02

0,1

-

285

N-Metylomorfolina

 

 

 

 

[109-02-4]

15

30

-

286

1-Metylonaftalen

 

 

 

 

[90-12-0]

30

-

-

287