| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 16 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy2)

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” w części A „Substancje chemiczne”:

a) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

9

Akrylan 2-etyloheksylu

[103-11-7]

35

70

 

b) lp. 183 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

183

Fenol

[108-95-2]

7,8

16

 

c) lp. 236 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

236

Kadm [7440-43-9] i jego związki nieorganiczne

– w przeliczeniu na Cd:

a) pyły i dymy

0,01

 

b) frakcja respirabilna5)

0,002

 

d) lp. 243 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

243

Kobalt [7440-48-4] i jego związki nieorganiczne

– w przeliczeniu na Co

0,02

 

e) lp. 258 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

258

Kwas siarkowy(VI)

[7664-93-9]

a) mgły

1

3

 

b) frakcja torakalna6)

0,05

 

f) lp. 291 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

291

1-Metylo-2-pirolidon

[872-50-4]

40

80

 

g) lp. 370 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

370

Siarkowodór

[7783-06-4]

7

14

 

h) lp. 384 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

384

Tetrachlorek węgla

[56-23-5]

6,4

32

 

i) lp. 386 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

386

Tetrachloroeten

[127-18-4]

85

170

 

j) lp. 412 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

412

Trichloroeten

[79-01-6]

50

100

 

k) po lp. 509 dodaje się lp. 510–518 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

510

Bezwodnik trimelitowy (1,2-bezwodnik kwasu benzeno-1,2,4-trikarboksylowego)

[552-30-7]

0,04

0,08

511

Chlorek benzoilu

[98-88-4]

2,8

512

2-Cyjanoakrylan etylu

[7085-85-0]

1

2

513

Kwas trichlorooctowy

[76-03-9]

2

4

514

Bromoeten (bromek winylu)

[593-60-2]

0,4

515

3,7-Dimetylookta-2,6-dienal (cytral)

[5392-40-5]

27

54

516

Eter bis(2-metoksyetylowy)

[111-96-6]

10

517

Eter pentabromodifenylowy (pochodne pentabromowe eteru difenylowego) – mieszanina izomerów

[32534-81-9]

0,7

518

Tetrametylosukcynonitryl

[3333-52-6]

2,6

 

l) odnośniki nr 5 i 6 otrzymują brzmienie:

5) Frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.

6) Frakcja torakalna – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych w obrębie klatki piersiowej, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze tchawiczo-oskrzelowym i obszarze wymiany gazowej.”;

2) w załączniku nr 2 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” w części C „Mikroklimat” pkt 2 „Mikroklimat zimny” otrzymuje brzmienie:

„2. Mikroklimat zimny

2.1. Mikroklimat zimny odnosi się do warunków środowiska termicznego, dla których wartość wskaźnika PMV (przewidywana ocena średnia) wynosi –2 lub mniej.

2.2. Dopuszczalne wychłodzenie ogólne organizmu określa wartość wskaźnika IREQmin (m2*K*W–1), która zależy od warunków środowiska termicznego, metabolizmu (wydatku energetycznego) oraz parametrów odzieży (izolacyjności i przepuszczalności powietrza).

2.3. Dopuszczalne wychłodzenie miejscowe organizmu określa wskaźnik tWC (°C). Wartości dopuszczalne czasu narażenia w zależności od wskaźnika tWC określono w tabeli 2a.

Tabela 2a. Wartości dopuszczalne wskaźnika tWC w zależności od czasu narażenia

Temperatura chłodzenia powietrzem

tWC w °C

Dozwolony czas narażenia

tWC > –24

Ekspozycja ciągła

–24 ≥ tWC > –34

Ekspozycja skrócona 

 

infoRgrafika

 

–34 ≥ tWC > –59

Ekspozycja skrócona 

 

infoRgrafika

 

tWC ≤ –59

Ekspozycja zabroniona

 

2.4. Definicje pojęć oraz metod pomiaru i oceny mikroklimatu zimnego są określone w Polskich Normach.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiającej trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywę Komisji 2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 338 z 19.12.2009, str. 87).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1769, z 2007 r. Nr 161, poz. 1142, z 2009 r. Nr 105, poz. 873 oraz z 2010 r. Nr 141, poz. 950.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, kadr i płac, audytu, podatków oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »