| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 10 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy2)

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy”:

a) w części A „Substancje chemiczne”:

– Ip. 6 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„6

Akrylaldehyd

[107-02-8]

0,05

0,1

-”

– Ip. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

1

2

3

4

5

„10

Akrylan etylu

[140-88-5]

20

40

-

11

Akrylan metylu

[96-33-3]

14

28

-”

– Ip. 35 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„35

Benzyna:

a) ekstrakcyjna3

[8030-30-6]

500

1 500

-

b) do lakierów

[8052-41-3; 64742-82-1; 64742-92-0; 64742-48-9]

300

900

-”

– Ip. 43 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„43

Brom

[7726-95-6]

0,7

1,4

-”

– Ip. 49 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„49

Bromometan

[74-83-9]

5

15

-”

– Ip. 55 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„55

Butan-2-on

[78-93-3]

450

900

-”

– Ip. 87 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„87

4-Chlorostyren (p-chlorostyren)

[1073-67-2]

50

400

-”

– Ip. 91 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„91

Chromiany (VI) i dichromiany (VI)

(chromiany) - w przeliczeniu na Cr (VI)

[ - ]

0,1

0,3

-”

– Ip. 107 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„107

Dekatlenek tetrafosforu

[1314-56-3]

1

2

-”

– Ip. 133 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„133

Dietyloamina

[109-89-7]

15

30

-”

– Ip. 152 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„152

1,4-Dioksan

[123-91-1]

50

-

-”

– Ip. 174 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„174

Eter diizopropylowy

[108-20-3]

1 000

-

-”

– Ip. 178 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„178

Etyloamina

[75-04-7]

9,4

18

-”

– Ip. 197 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„197

Fosfan

[7803-51-2]

0,14

0,28

-”

– Ip. 216 i 217 otrzymują brzmienie:

1

2

3

4

5

„216

Heksan (n-heksan)

[110-54-3]

72

-

-

217

Heksanu izomery acykliczne nasycone,
z wyjątkiem heksanu

[75-83-2; 79-29-8; 107-83-5; 96-14-0]

400

3 200

-”

– Ip. 244 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„244

Krezol - mieszanina izomerów

[95-48-7; 108-39-4; 106-44-5; 1319-77-3]

22

-

-”

– Ip. 256 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„256

Kwas pikrynowy

[88-89-1]

0,1

-

-”

– Ip. 301 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„301

Naftalen

[91-20-3]

20

50

-”

– Ip. 310 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„310

Nitrobenzen

[98-95-3]

3

-

-”

– Ip. 346 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„346

Pentan

[109-66-0]

3 000

-

-”

– Ip. 355 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„355

Polichlorowane bifenyle (dwufenylu pochodne chlorowane)

[1336-36-3]

1

-

-”

– Ip. 381 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„381

Terpentyna

[8006-64-2]

112

300

-”

– Ip. 384 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„384

Tetrachlorek węgla

[56-23-5]

20

-

-”

– Ip. 389 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„389

Tetrafosfor (fosfor biały, fosfor żółty)

[12185-10-3]

0,03

0,24

-”

– Ip. 394 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„394

Tiuram - disulfid tetrametylotiuramu - pyły

[137-26-8]

0,5

-

-”

– Ip. 398 i 399 otrzymują brzmienie:

1

2

3

4

5

„398

Tlenek węgla

[630-08-0]

23

117

-

399

Tlenek azotu

[10102-43-9]

3,5

7

-”

– Ip. 425 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„425

Tritlenek glinu [1344-28-1]

- w przeliczeniu na Al:

- dymy, pył całkowity

- dymy, pył respirabilny

2,5

1,2

-

-

-

-”

– po Ip. 441 dodaje się Ip. 442-479 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

„442

Akrylan hydroksypropylu – mieszanina izomerów

[25584-83-2]

2,8

6

-

443

Akrylan 2-hydroksypropylu

[999-61-1]

2,8

6

-

444

Akrylan 2-hydroksy-1-metyloetylu

[2918-23-2]

2,8

6

-”

 

1

2

3

4

5

445

Azotan 2-etyloheksylu

[27247-96-7]

3,5

7

-

446

3-Amino-1,2,4-triazol (amitrol)

[61-82-5]

0,15

-

-

447

Benzotiazol

[95-16-9]

20

-

-

448

Chlorek chloroacetylu

[79-04-9]

0,2

0,6

-

449

Chlorooctan metylu

[96-34-4]

5

10

-

450

2-Cyjanoakrylan metylu

[137-05-3]

2

4

-

451

2-(Dibutyloamino)etanol

[102-81-8]

14

-

-

452

Disiarczek dimetylu

[624-92-0]

2,5

5

-

453

Ditlenek azotu

[10102-44-0]

0,7

1,5

-

454

Diwinylobenzen

[1321-74-0]

50

-

-

455

1,2-Epoksypropan (tlenek propylenu)

[75-56-9]

9

-

-

456

3-(2,3-Epoksypropoksy)propen

[106-92-3]

6

12

-

457

2-Etyloheksan-1-ol

[104-76-7]

160

320

-

458

2-Fenoksyetanol

[122-99-6]

230

-

-

459

Glin metaliczny, glin proszek

(niestabilizowany) [7429-90-5]

- dymy, pył całkowity

- dymy, pył respirabilny

2,5
1,2

-
-

-
-

460

2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan

(bisfenol-A) [80-05-7]

- pyły

5

10

-

461

2,2'-Iminodietanol

[111-42-2]

9

-

-

462

Izocyjanian cykloheksylu

[3173-53-3]

0,04

-

-

463

Izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5-
-trimetylocykloheksylu
(diizocyjanian izoforonu)

[4098-71-9]

0,04

-

-

464

Izocyjanian metylu

[624-83-9]

0,03

-

-

465

lzooktan-1-ol - mieszanina izomerów
[26952-21-6]

220

440

-

466

Izopentan (metylobutan)

[78-78-4]

3 000

-

-

467

2-lzopropoksyetanol

[109-59-1]

20

-

-

468

4-Metoksyfenol

[150-76-5]

5

-

-

469

2-Metylonaftalen

[91-57-6]

25

50

-

 

1

2

3

4

5

470

4,4'-Metylenodianilina

[101-77-9]

0,08

-

-

471

Mrówczan metylu

[107-31-3]

100

200

-

472

Neopentan (2,2-dimetylopropan)

[463-82-1]

3 000

-

-

473

Parafina stała [8002-74-2]

-dymy

2

-

-

474

Propen

[115-07-1]

2 000

8 600

-

475

Spaliny silnika Diesla [-]

- pył respirabilny

0,5

-

-

476

3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metanoinden

(dicyklopentadien)

[77-73-6]

10

-

-

477

Tlenek diazotu

[10024-97-2]

90

-

-

478

Trimetoksyfosfan

[121-45-9]

5

10

-

479

Wodorotlenek glinu [21645-51-2]

- w przeliczeniu na Al:

- dymy, pył całkowity

- dymy, pył respirabilny

2,5

1,2

-

-

-

-”

b) w części B „Pyły” Ip. 3 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

„3

Pyły zawierające azbest (jeden lub więcej rodzajów azbestu wymienionych poniżej):

- aktynolit [77536-66-4]

- antofilit [77536-67-5]

-chryzotyl [12001-29-5]

- grueneryt (amozyt) [12172-73-5]

- krokidolit [12001-28-4]

- tremolit [77536-68-6]

- pył całkowity1

- włókna respirabilne3

0,5

-

-

0.1”

 

2) w załączniku nr 2 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy”:

a) w części A „Hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy” skreśla się pkt 1.6,

b) część B „Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne i drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka” otrzymuje brzmienie:

„B. Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne i drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka

1. Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne

1.1. Drgania na stanowisku pracy działające na organizm człowieka przez kończyny górne są charakteryzowane przez:

– ekspozycję dzienną, wyrażoną w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz),

– ekspozycję trwającą 30 minut i krócej, wyrażoną w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz).

1.2. Wartość ekspozycji dziennej nie może przekraczać 2,8 m/s2.

1.3. Wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej nie może przekraczać 11,2 m/s2.

1.4. Wartości podane w pkt 1.2 i 1.3 stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.

1.5. Definicje pojęć i metody pomiaru określają Polskie Normy.

2. Drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka

2.1. Drgania na stanowisku pracy o ogólnym działaniu na organizm człowieka są charakteryzowane przez:

– ekspozycję dzienną, wyrażoną w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz),

– ekspozycję trwającą 30 minut i krócej, wyrażoną w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz).

2.2. Wartość ekspozycji dziennej nie może przekraczać 0,8 m/s2.

2.3. Wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej nie może przekraczać 3,2 m/s2.

2.4. Wartości podane w pkt 2.2 i 2.3 stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.

2.5. Definicje pojęć i metody pomiaru określają Polskie Normy.”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

 

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia art. 8 dyrektywy 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 97 z 15.04.2003).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 12 listopada 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jaroszewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »