| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 16 czerwca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z 2005 r. Nr 212, poz. 1769 oraz z 2007 r. Nr 161, poz. 1142) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” w części A „Substancje chemiczne”:

a) Ip. 51 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„51

Buta-1,3-dien
[106-99-0]

4,4

–”

 

b) Ip. 137–139 otrzymują brzmienie:

1

2

3

4

5

„137

Diizocyjanian heksano-1,6-diylu
[822-06-0]

0,04

0,08

138

Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu
[584-84-9]

0,007

0,021

139

Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu
[91-08-7]

0,007

0,021

–”

 

c) Ip. 157 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„157

Ditlenek siarki
[7446-09-5]

1,3

2,7

–”

 

d) Ip. 161 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„161

Epoksyetan
[75-21-8]

1

 

e) Ip. 179 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„179

Etylobenzen
[100-41-4]

200

400

 

f) Ip. 185 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„185

1,4-Fenylenodiamina
[106-50-3]

0,1

–”

g) Ip. 212 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„212

1,2,3,4,5,6-Heksachlorocykloheksan (techniczny)1
[608-73-1]

0,17

–”

h) Ip. 234 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„234

Jod
[7553-56-2]

0,5

1

–”

i) Ip. 274 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„274

Metylenobis(fenyloizocyjanian)
(diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu)
[101-68-8]

0,03

0,09

–”

j) Ip. 366 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„366

Rtęć [7439-97-6], pary i jej związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Hg

0,02

–”

k) po Ip. 495 dodaje się Ip. 496–504 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

„496

Azirydyna (etylenoimina)
[151-56-4]

0,62

497

1-Bromopropan
[106-94-5]

42

498

Diizocyjanian 2,2'-metylenodifenylu
[2536-05-2]

0,03

0,09

499

Diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu
[5873-54-1]

0,03

0,09

500

Diizocyjanian metylenodifenylu – mieszanina izomerów
(metylenodifenylodiizocyjanian, MDI)
[26447-40-5]

0,03

0,09

501

Diizocyjanian toluenodiylu – mieszanina izomerów 2,4- i 2,6-
(toluilenodiizocyjanian, TDI)
[26471-62-5]

0,007

0,021

502

Formamid
[75-12-7]

23

503

Ftalan benzylu butylu
[85-68-7]

5

504

2-Metyloazirydyna (propylenoimina)
[75-55-8]

4,7

 

 

1 NDS dotyczy mieszaniny izomerów, w przypadku występowania w środowisku pracy jednego z nich, należy stosować tę samą wartość NDS (podany numer CAS dotyczy mieszaniny).

2) w załączniku nr 2 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy”:

a) w części A „Hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy”:

– tytuł otrzymuje brzmienie:

„A. Hałas i hałas ultradźwiękowy”,

– uchyla się pkt 2 „Hałas infradźwiękowy”,

b) część C „Mikroklimat” otrzymuje brzmienie:

„C. Mikroklimat

„1. Mikroklimat gorący

1.1. Kryterium klasyfikacji środowiska termicznego do obszaru mikroklimatu gorącego jest wartość wskaźnika PMV (przewidywana ocena średnia) w zakresie powyżej +2,0.

1.2. Obciążenie termiczne w mikroklimacie gorącym określa się za pomocą wskaźnika WBGT wyrażonego w stopniach Celsjusza (°C).

1.3. Wartości WBGT nie mogą przekraczać w ciągu 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy wartości dopuszczalnych podanych w tabeli 2.

Tabela 2

Klasa tempa metabolizmu

Tempo metabolizmu

Wartości dopuszczalne WBGT

odniesienie do jednostki powierzchni skóry
W/m2

całkowite (przy średniej powierzchni skóry 1,8 m2) W

osoba zaaklimatyzowana w środowisku gorącym

osoba niezaaklimatyzowana w środowisku gorącym

°C

°C

0
(spoczynek)

M ≤ 65

M ≤ 117

33

32

1

65 < M ≤ 130

117 <M ≤ 234

30

29

(praca lekka)

2

130 < M ≤ 200

234 < M ≤ 360

28

26

(praca średnio ciężka)

3

200 < M ≤ 260

360 < M ≤ 468

nieodczuwalny ruch
powietrza
25

odczuwalny ruch
powietrza
26

nieodczuwalny ruch
powietrza
22

odczuwalny ruch powietrza
23

(praca ciężka)

4

M > 260

M > 468

23

25

18

20

(praca bardzo ciężka)

1.4. Definicje pojęć i metody pomiaru określają Polskie Normy.

2. Mikroklimat zimny

2.1. Kryterium klasyfikacji środowiska termicznego do obszaru mikroklimatu zimnego jest wartość wskaźnika PMV (przewidywana ocena średnia) w zakresie poniżej -2,0.

2.2. Obciążenie termiczne w mikroklimacie zimnym określa się pośrednio za pomocą wymaganej izolacji termicznej IREQ.

2.3. W przypadku pracy na zewnątrz budynków ocenę zagrożenia odmrożeniami przeprowadza się za pomocą oceny siły chłodzącej powietrza charakteryzowanej przez wskaźnik WCI wyrażony w kilokaloriach na metr kwadratowy i godzinę (kcal*m-2*h-1).

2.4. Dopuszczalne wartości wskaźnika WCI nie mogą przekraczać w ciągu 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy 1200 kcal*m-2*h-1.

2.5. Definicje pojęć i metody pomiaru określają Polskie Normy.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817 i Nr 99, poz. 825.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »