| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy1)

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 oraz z 2005 r. Nr 212, poz. 1769) w załączniku nr 1 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” w części A „Substancje chemiczne” wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 16 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„16

2-Aminoetanol
[141-43-5]

2,5

7,5

–”

 

2) lp. 21 i 22 otrzymują brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„21

Antymon [7440-36-0] i jego związki nieorganiczne, z wyjątkiem stibanu
w przeliczeniu na Sb

0,5

22

Arsan
[7784-42-1]

0,02

–”

 

3) lp. 28 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„28

Bar [7440-39-3] i jego związki rozpuszczalne – w przeliczeniu na Ba

0,5

–”

 

4) lp. 36 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„36

Beryl [7440-41-7] i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Be

0,0002

–”

 

5) lp. 62 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„62

Chlor
[7782-50-5]

0,7

1,5

–”

 

6) lp. 71 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„71

Chlorobenzen
[108-90-7]

23

70

–”

 

7) lp. 76 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„76

Chloroetan
[75-00-3]

200

–”

 

8) lp. 79 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„79

4-Chlorofenol
[106-48-9]

0,5

1,5

–”

 

9) lp. 83 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„83

Chlorometan
[74-87-3]

20

–”

 

10) lp. 90 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„90

Chrom metaliczny [7440-47-3]
Związki chromu (II) – w przeliczeniu na Cr
Związki chromu (III) – w przeliczeniu na Cr

0,5

–”

 

11) lp. 92 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„92

Cyjanamid
[420-04-21

0,9

1,8

–”

 

12) lp. 124 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„124

1,1-Dichloroeten
[75-35-4]

12,5

–”

 

13) lp. 126 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„126

Dichlorometan
[75-09-2]

88

–”

 

14) lp. 129 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„129

1,2-Dichloropropan
[78-87-5]

50

–”

 

15) lp. 151 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„151

Dinitrotoluen – mieszanina izomerów
[25321-14-6]

0,33

–”

 

16) lp. 192 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„192

Fluorki – w przeliczeniu na F-
[-]

2

–”

 

17) lp. 204 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„204

2-Furaldehyd
[98-01-1]

10

25

–”

 

18) lp. 217 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„217

Heksanu izomery acykliczne nasycone,
z wyjątkiem heksanu
2,2-Dimetylobutan
[75-83-2]

400

1200

 

2,3-Dimetylobutan
[79-29-8]

400

1200

 

3-Metylopentan
[96-14-0]

400

1200

 

 

2-Metylopentan
[107-83-5]

400

1200

–”

 

19) lp. 219 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„219

Heksan-2-on (metylo-n-butyloketon)
[591-78-6]

10

–”

 

20) lp. 226 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„226

Hydrochinon
[123-31-91

1

2

–”

 

21) lp. 235 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„235

Jodometan
[74-88-41

7

20

–”

 

22) lp. 245 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„245

Ksylen – mieszanina izomerów:
1,2-; 1,3-; 1,4-
[95-47-6, 108-38-3, 106-42-3, 1330-20-7]

100

–”

 

23) lp. 249 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„249

Kwas azotowy(V)
[7697-37-2]

1,4

2,6

–”

 

24) lp. 265 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„265

Metakrylan metylu
[80-62-6]

100

300

–”

 

25) lp. 290 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„290

4-Metylopent-3-en-2-on
[141-79-7]

20

40

–”

 

26) lp. 296 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„296

Morfolina
[110-91-8]

36

72

–”

 

27) lp. 306 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„306

Nikotyna
[54-11-5]

0,5

–”

 

28) lp. 310 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„310

Nitrobenzen
[98-95-3]

1

–”

 

29) lp. 314 i 315 otrzymują brzmienie:

1

2

3

4

5

„314

3-Nitrotoluen
[99-08-1]

11

315

4-Nitrotoluen
[99-99-0]

11

–”

 

30) lp. 340 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„340

Ortokrzemian tetraetylu
[78-10-4]

80

–”

 

31) lp. 364 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

„364

Pyretryny
[8003-34-7]

1

–”

 

32) lp. 401 i 402 otrzymują brzmienie:

1

2

3

4

5

„401

2-Toliloamina
[95-53-4]

3

402

Toluen
[108-88-3]

100

200

–”

 

33) po lp. 479 dodaje się lp. 480–495 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

„480

Adypinian bis(2-etyloheksylu)
[103-23-1]

400

481

2-(2-Butoksyetoksy)etanol
[112-34-5]

67

100

482

Chlorek allilu
[107-05-1]

2

483

1-Chloro-4-nitrobenzen
[100-00-5]

0,6

484

Dezfluran
[57041-67-5]

125

485

1,2-Dichloroeten – izomery
sym- [540-59-0], cis- [156-59-2], trans-
[156-60-5]

700

486

Eter tert-butylometylowy
[1634-04-4]

180

270

487

1,3-Etylenotiomocznik
[96-45-7]

0,1

488

n-Heksanal
[66-25-1]

40

80

489

Izofluran
[26675-46-7]

32

490

2-(2-Metoksyetoksy)etanol
[111-77-3]

50

491

Nitrotoluen – mieszanina izomerów
[1321-12-6]

11

492

2-Nitrotoluen
[88-72-2]

11

493

Pentanal
[110-62-3]

118

300

494

Sewofluran
[28523-86-6]

55

495

1,2,3-Trichloropropan
[96-18-4]

7

–”

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. M. Mielniczuk

 

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiającej drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 38 z 09.02.2006, str. 36).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426 i Nr 89, poz. 589.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

prawnik i PM kancelarii SWLEX

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »