REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1989 nr 61 poz. 370

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI

z dnia 7 listopada 1989 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pilotażu morskiego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 49 § 1 oraz art. 222 Kodeksu morskiego (Dz. U. z 1986 r. Nr 22, poz. 112 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra-Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie pilotażu morskiego (Dz. U. z 1985 r. Nit 2, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3-6 otrzymują brzmienie;

"§ 3. Usługi w zakresie pilotażu morskiego mogą organizować i świadczyć osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne.

§ 4. 1. Nadzór nad wykonywaniem usług w pilotażu morskim sprawuje kapitan portu.

2. Dla celów pilotażu pełnomorskiego tworzy się stacje pilotażu pełnomorskiego przy kapitanatach portów w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie.

§ 5. Pracą pilotów może kierować szef pilotów, powoływany w jednostce organizacyjnej właściwej do utrzymywania pilotażu w sposób określony regulaminem pracy pilota.

§ 6. Regulamin pracy pilota ustala pracodawca pilota w uzgodnieniu z dyrektorem właściwego urzędu morskiego.";

2) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prawo do pilotowania zbiornikowców i innych statków przeznaczonych, do przewozu ładunków niebezpiecznych o nośności brutto powyżej 100 000 TR i zanurzeniu powyżej 13 m nabywa pilot po czwartym roku pracy i po ukończeniu kursu manewrowania dużymi statkami na modelach pływających.";

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek szefa pilotów, kapitan portu może zezwolić na pilotowanie statków do 12 000 TR w pierwszym roku pracy pilota oraz do 16 000 TR w drugim roku pracy pilota.";

3) w § 9:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) ukończony kurs manewrowania dużymi statkami na modelach pływających,

7) ukończony kurs obsługi i wykorzystania urządzenia do automatycznego prowadzenia nakresów radarowych (ARPA).";

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Kartę identyfikacyjną pilota pełnomorskiego wydaje dyrektor właściwego urzędu morskiego.";

4) w § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Osoby posiadające dyplom pilota, które nie wykonywały pilotażu w okresie ostatnich 5 lat, obowiązane są złożyć sprawdzian kwalifikacyjny.";

5) w § 12 w ust. 2 wyrazy "Minister-Kierownik Urzędu Gospodarki Morskiej" zastępuje się wyrazami "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności";

6) w § 17:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą przedstawiciele właściwego urzędu morskiego i kapitanatu portu.",

b) dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

"4. Dyrektor urzędu morskiego może powołać do składu komisji egzaminacyjnej przedstawiciela pracodawcy pilota i środowiska pilotów.",

c) dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 5,

d) dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 6 oraz wyrazy "Ministra-Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej" zastępuje się wyrazami "Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności";

7) w § 18 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Dyplomy pilota i starszego pilota podlegają z urzędu wymianie na dyplom pilota morskiego, o którym mowa w § 7."

§ 2.

Piloci posiadający uprawnienia tonażowe nieograniczone i nie spełniający warunków określonych w § 7 rozporządzenia Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie pilotażu morskiego mogą otrzymać dyplom pilota morskiego na podstawie decyzji dyrektora urzędu morskiego w ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie, po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu, Żeglugi i Łączności: F. A. Wielądek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1989-11-18
  • Data wejścia w życie: 1990-02-07
  • Data obowiązywania: 1990-02-07
  • Z mocą od: 1990-02-07
  • Dokument traci ważność: 1992-06-07

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA