| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 30 listopada 1989 r.

o Funduszu Daru Narodowego

Art. 1. [Fundusz Daru Narodowego]
1. Tworzy się Fundusz Daru Narodowego, zwany dalej „Funduszem”.

2. Fundusz gromadzi środki pochodzące od Polaków i przyjaciół Polski w kraju i za granicą.

Art. 2. [Środki Funduszu]
1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie potrzeb przedstawianych przez rząd, kościoły, związki wyznaniowe, organizacje społeczne, a w szczególności na wspieranie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz oświaty, nauki i kultury.

2. Środki dewizowe Funduszu mogą być przeznaczone również na zmniejszenie zadłużenia zagranicznego.

Art. 3. [Dochody Funduszu]
1. Dochodami Funduszu są dary składane indywidualnie lub zbiorowo w postaci:

1) wpłat pieniężnych oraz obligacji i akcji emitowanych na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

2) wartości dewizowych, w tym walut obcych, wystawionych w walutach obcych akcji, świadectw udziałowych, obligacji, książeczek i innych dowodów oszczędnościowych, certyfikatów i kwitów depozytowych, czeków, czeków podróżnych, weksli, akredytyw, poleceń wypłat oraz innych dokumentów bankowych i finansowych podlegających wymianie na waluty obce,

3) darów rzeczowych (ruchomości), a w szczególności biżuterii, złota, platyny, srebra, dzieł sztuki.

2. Zarząd Funduszu może przyjąć dary w innej postaci niż wymienione w ust. 1.

Art. 4. [Darczyńca]
Darczyńca może zastrzec szczególne przeznaczenie daru lub szczególny sposób jego wykorzystania, a także swoją anonimowość.
Art. 5. [Zwolnienie od opłat]
1. Darczyńca zwolniony jest od opłat pocztowych, bankowych, notarialnych, sądowych, skarbowych i innych, wiążących się z darowizną na rzecz Funduszu.

2. Opłaty wymienione w ust. 1 ponosi Skarb Państwa.

Art. 6. [Dary na rzecz Funduszu]
1. Dary na rzecz Funduszu zwolnione są od podatku od spadków i darowizn.

2. Wartość darowizny odlicza się w pełnej wysokości od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, podatkiem wyrównawczym oraz podatkiem rolnym obliczanym od działów specjalnych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Dokonywanie przez Fundusz obrotu wartościami dewizowymi nie wymaga zezwolenia dewizowego.

Art. 7. [Organy Funduszu]
Organami Funduszu są Rada Nadzorcza oraz Zarząd.
Art. 8. [Rada Nadzorcza]
Rada Nadzorcza liczy 11 osób w składzie: przewodniczący oraz członkowie, powoływani i odwoływani wspólną uchwałą Prezydiów Sejmu i Senatu.
Art. 9. [Zadania Rady Nadzorczej]
1. Rada Nadzorcza określa zasady gromadzenia i przechowywania środków Funduszu oraz nadzoruje jego działanie.

2. Do Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

2) zatwierdzanie regulaminu prac Zarządu,

3) udzielanie pełnomocnictw ogólnych,

4) określanie zasad wyceny i sprzedaży darów rzeczowych,

5) określanie kierunków wydatkowania środków Funduszu,

6) składanie okresowych sprawozdań z wykorzystania środków Funduszu Prezydiom Sejmu i Senatu oraz ich publikowanie,

7) ustalenie sposobu i terminu zakończenia działalności Funduszu.

Art. 10. [Zasady prowadzenia Księgi Darów]
Rada Nadzorcza określi zasady prowadzenia Księgi Darów, do której będą wpisywani darczyńcy.
Art. 11. [Zarząd Funduszu]
1. Zarząd Funduszu stanowią: prezes i dwóch jego zastępców oraz dwóch członków.

2. Zarząd kieruje działalnością Funduszu.

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) ewidencjonowanie wpływu darów i wydatkowania środków,

2) okładanie kont bankowych i podawanie do publicznej wiadomości danych o tych kontach,

3) dysponowanie środkami Funduszu,

4) podawanie do wiadomości publicznej listy darczyńców,

5) prowadzenie Księgi Darów.

4. Do składania oświadczeń woli upoważnionych jest dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu i pełnomocnik.

Art. 12. [Przechowywanie darów]
1. Dary w postaci biżuterii, złota, platyny, srebra i inne dary rzeczowe o szczególnej wartości oraz papiery wartościowe przechowywane są w formie depozytu w Narodowym Banku Polskim.

2. Dzieła sztuki przechowywane są w muzeach i bibliotekach, których wykaz ustali Minister Kultury i Sztuki, oraz w archiwach, których wykaz ustali Minister Edukacji Narodowej.

Art. 13. [Obsługa administracyjna i techniczno-organizacyjna Funduszu]
1. Obsługę administracyjną i techniczno-organizacyjną Funduszu zapewniają Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu.

2. Koszty związane z działalnością Funduszu pokrywane są z budżetu centralnego, w częściach dotyczących Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.

Art. 14. [Termin składania darów]
Dary mogą być składane do dnia 11 listopada 1990 r.
Art. 15. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: W. Jaruzelski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »