REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1995 nr 23 poz. 121

USTAWA

z dnia 5 stycznia 1995 r.

o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

Tekst pierwotny

Zakład Narodowy imienia Ossolińskich znajdował i znajduje inspirację w oświadczeniu Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z dnia 17 lipca 1804 r., zgodnie z którym cały majątek po śmierci Fundatora stał się „publiczną własnością Kraju i Narodu". Uznając, że Zakład - skarbnica polskiego dziedzictwa kulturalnego - kontynuuje działalność w celach wskazanych w Ustanowieniu Narodowym, w tym w aktach, które obejmują Ustanowienie Familijne z dnia 18 października 1816 r., Umowę Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z Henrykiem Lubomirskim z dnia 25 grudnia 1823 r. oraz Akt dodatkowy do Ustawy Fundacyjnej z dnia 15 stycznia 1824 r., stanowi się, co następuje:

Art. 1. [Zakład Narodowy imienia Ossolińskich]
1. Ustanawia się fundację pod nazwą „Zakład Narodowy imienia Ossolińskich" (Ossolineum), zwaną dalej „Zakładem".

2. Zakład działa pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2. [Nabycie osobowości prawnej przez Zakład]
Zakład nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji.
Art. 3. [Historyczny znak Zakładu]
Historycznym znakiem Zakładu jest znak, którego wzór stanowi załącznik do ustawy.
Art. 4. [Siedziba Zakładu]
Siedzibą Zakładu jest miasto Wrocław.
Art. 5. [Cele Zakładu]
Celami Zakładu zgodnie z historyczną tradycją i postanowieniami założyciela są:

1) utrzymywanie Narodowej Biblioteki Ossolineum i pomnażanie jej zbiorów, zwłaszcza w zakresie humanistyki polskiej i słowiańskiej, oraz ich opracowywanie i upowszechnianie,

2) utrzymywanie i pomnażanie dóbr kultury polskiej, szczególnie w zakresie rękopisów, kartografii, zbiorów sztuki, numizmatyki,

3) wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych,

4) działalność wydawnicza.

Art. 6. [Majątek Zakładu]
Dla realizacji celów określonych w art. 5 wyposaża się nieodpłatnie Zakład w majątek obejmujący, w dniu wejścia w życie ustawy, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Bibliotekę Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Art. 7. [Użytkowanie wieczyste gruntów wchodzących w skład majątku Zakładu]
1. Zakład staje się z chwilą wpisania do rejestru fundacji, z mocy prawa, użytkownikiem wieczystym gruntów, będących we władaniu Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, w zakresie, w jakim stanowią one własność Skarbu Państwa lub gminy, oraz nieodpłatnie właścicielem znajdujących się na tych gruntach budynków i innych urządzeń.

2. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1, stwierdza się decyzją wojewody w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub decyzją zarządu gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy.

3. Zakład jest zwolniony od pierwszej i rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy, o których mowa w ust. 1, jeżeli grunty te nie są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

Art. 8. [Zakład jako następca prawny Fundacji - Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich]
Zakład jest następcą prawnym Fundacji - Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich w zakresie nie objętym przepisami dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji (Dz. U. Nr 25, poz. 172) oraz dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o uzupełnieniu przepisów o zniesieniu fundacji (Dz. U. z 1957 r. Nr 1, poz. 3).
Art. 9. [Organy i statut Zakładu]
1. Organami Zakładu są:

1) Rada Kuratorów,

2) Dyrektor.

2. Statut Zakładu określi w szczególności:

1) zasady powoływania i zakres kompetencji organów,

2) zakres działalności gospodarczej.

Art. 10. [Działalność gospodarcza prowadzona przez Zakład]
Zakład może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji jego celów, w sposób przewidziany w statucie.
Art. 11. [Źródła finansowania Zakładu]
1. Źródłami finansowania Zakładu są:

1) dochody z majątku Zakładu,

2) dochody z działalności gospodarczej Zakładu,

3) darowizny, spadki i zapisy.

2. Zakład otrzymuje z budżetu państwa dotacje na realizację zadań państwowych:

1) utrzymywanie zbiorów Narodowej Biblioteki Ossolineum, ich pomnażanie, opracowywanie i upowszechnianie,

2) utrzymywanie i pomnażanie dóbr kultury polskiej, szczególnie w zakresie rękopisów, kartografii, zbiorów sztuki, numizmatyki,

3) utrzymywanie wydawnictw niekomercyjnych.

Art. 12. [Nadzór nad Zakładem]
1. Nadzór nad Zakładem sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

2. Do uprawnień nadzorczych Ministra należy okresowa kontrola wykorzystywania środków publicznych i realizacji celów statutowych Zakładu.

3. Statut Zakładu może być zmieniony przez Radę Kuratorów w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.

Art. 13. [Sprawozdanie z działalności Zakładu]
Zakład składa corocznie Ministrowi Edukacji Narodowej sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie jest udostępniane przez Zakład do publicznej wiadomości.
Art. 14. [Uchylenie decyzji Dyrektora Zakładu]
1. Minister Edukacji Narodowej może uchylić decyzję Dyrektora Zakładu, pozostającą w rażącej sprzeczności z przepisami prawa lub postanowieniami statutu albo z jego celami.

2. Od decyzji Ministra, o której mowa w ust. 1, służy Zakładowi skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Art. 15. [Zarządca tymczasowy Zakładu]
1. Jeżeli działanie Dyrektora Zakładu w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia statutu albo jest niezgodne z jego celem, Minister Edukacji Narodowej może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień.

2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Minister Edukacji Narodowej może zawiesić Dyrektora Zakładu, wyznaczyć zarządcę tymczasowego i zażądać od Rady Kuratorów przedstawienia w wyznaczonym terminie kandydatury nowego Dyrektora Zakładu.

3. Zarządca tymczasowy reprezentuje Zakład w sprawach wynikających z zarządu, w tym również w postępowaniu sądowym; jest on obowiązany wykonywać czynności potrzebne do prawidłowego działania Zakładu.

4. Od decyzji Ministra, o których mowa w ust. 2, służy Zakładowi skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Art. 16. [Prawo używania znaku historycznego]
1. Prawo używania znaku historycznego, o którym mowa w art. 3, jako znaku instytucji służy Zakładowi oraz jako znaku historycznego i towarowego - przedsiębiorstwu państwowemu Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo.

2. Prawo to nie może być zbyte lub udostępnione osobom trzecim bez zgody Rady Kuratorów Zakładu.

3. W razie zajęcia znaku, o którym mowa w ust. 1, w trybie postępowania egzekucyjnego, Zakładowi przysługuje prawo pierwokupu, chyba że Rada Kuratorów Zakładu postanowi inaczej.

Art. 17. [Zadania Ministra Edukacji Narodowej]
1. Minister Edukacji Narodowej:

1) nada Zakładowi statut,

2) w porozumieniu z Prezesem Polskiej Akademii Nauk powoła komisję inwentaryzacyjną celem ustalenia majątku przekazywanego Zakładowi,

3) zgłosi Zakład do rejestru,

4) zwróci się, po zarejestrowaniu Zakładu, do podmiotów określonych w statucie o wskazanie członków Rady Kuratorów.

2. Do czasu powołania Dyrektora Zakładu obowiązki Dyrektora pełni dotychczasowy Dyrektor Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk.

Art. 18. [Stosowanie przepisów ustawy o fundacjach]
W sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą do Zakładu stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203).
Art. 19. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

Załącznik 1.

Załącznik do ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. (poz. 121)

infoRgrafika

Znak historyczny Zakładu

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA