| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 29 marca 1999 r.

w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej określa taryfikator kwalifikacyjny, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

2. Kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej może zatrudnić osobę posiadającą niższą, nie więcej niż o jedną czwartą, liczbę lat pracy od wymaganej do zatrudnienia na określonym stanowisku, gdy jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy.

§ 2.
1. Pracownik zatrudniony w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nie posiadający wymaganych kwalifikacji, może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku (lub stanowisku analogicznym), jeżeli był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w trakcie których obowiązany jest uzupełnić wymagane kwalifikacje.

2. Do pracowników, których kwalifikacje określają odrębne przepisy, stosuje się rozporządzenie w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami.

3. Kwalifikacje pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych określają odrębne przepisy.

§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o wykształceniu:

1) wyższym medycznym, należy przez to rozumieć tytuł zawodowy nadawany absolwentom uczelni medycznych i podstawowych jednostek organizacyjnych innych uczelni, działających w dziedzinie nauk medycznych,

2) średnim medycznym, należy przez to rozumieć tytuł zawodowy nadawany absolwentom publicznych szkół medycznych i niepublicznych szkół medycznych o uprawnieniach szkół publicznych.

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 37, poz. 162, z 1993 r. Nr 104, poz. 477, z 1994 r. Nr 88, poz. 412 i z 1995 r. Nr 84, poz. 425).
§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: F. Cegielska

Załącznik 1. [Taryfikator kwalifikacyjny]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. (poz. 300)

Taryfikator kwalifikacyjny

I. PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy w zawodzie

1

2

3

4

1

Zastępca kierownika do spraw lecznictwa: zespołu zakładów, zakładu, jednostki organizacyjnej zespołu zakładów

lekarz, lekarz stomatolog5) i specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

8

2

Naczelna pielęgniarka

- wyższe pielęgniarskie2)

5

- inne wyższe2) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne

3

Ordynator, zastępca ordynatora

lekarz, lekarz stomatolog5) i specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny

8

4

Wojewódzki lekarz kontroli nad orzecznictwem lekarskim

lekarz i specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny klinicznej

10

5

Kierownik komórki organizacyjnej, zastępca kierownika komórki organizacyjnej

- wyższe medyczne i specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny

5

- wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny

7

- inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i specjalizacja II stopnia

5

- inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i specjalizacja I stopnia

7

6

Kierownik sekcji szkolenia średniego personelu medycznego w wojewódzkim ośrodku doskonalenia kadr medycznych

- wyższe pielęgniarskie2)

3

- inne wyższe2) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne

7

Kierownik komórki organizacyjnej lecznictwa odwykowego

wyższe medyczne lub inne wyższe7) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej oraz kurs-szkolenie specjalistyczne9)

5

8

Kierownik apteki zakładowej

magister farmacji i specjalizacja II stopnia lub I stopnia

7

9

Zastępca kierownika apteki zakładowej

magister farmacji i specjalizacja I stopnia

4

10

Inspektor do spraw gospodarki lekiem

magister farmacji i specjalizacja I stopnia

3

11

Starszy: asystent, specjalista

- wyższe medyczne i specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub innej dziedzinie medycznej mającej zastosowanie przy wykonywaniu zadań na określonym stanowisku1)

5

- inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i odpowiednia specjalizacja II stopnia

Starszy asystent farmaceutyczny

magister farmacji

3

12

Starszy koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

wyższe medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

2

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

5

13

Asystent, specjalista

- wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny

3

- inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i odpowiednia specjalizacja I stopnia

Asystent farmaceutyczny

magister farmacji

1

14

Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

wyższe medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

1

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

2

15

Specjalista terapii uzależnień

wyższe medyczne lub inne wyższe7) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej oraz kurs-szkolenie specjalistyczne9)

3

16

Inżynier kliniczny

wyższe techniczne i przeszkolenie specjalistyczne

3

17

Inspektor ochrony radiologicznej I°

według odrębnych przepisów10)

 

18

Młodszy asystent

wyższe medyczne13)

1

wyższe medyczne lub inne wyższe8) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej

-

19

Stażysta: lekarz4), lekarz stomatolog4), farmaceuta4)

wyższe medyczne

-

20

Kapelan szpitalny

magister teologii lub ukończone wyższe seminarium duchowne oraz skierowanie biskupa diecezjalnego

-

21

Instruktorka przychodni wojewódzkiej do spraw pielęgniarstwa, położnictwa

wyższe pielęgniarskie

5

średnie medyczne i specjalizacja

9

22

Przełożona pielęgniarek, położnych, zastępczyni przełożonej pielęgniarek, położnych

- wyższe pielęgniarskie

3

- inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne

średnie medyczne i specjalizacja

6

23

Kierownik izby porodowej

lekarz, wyższe pielęgniarskie

3

średnie medyczne i specjalizacja

7

24

Kierownik: żłobka, komórki opiekuńczo-leczniczej, leczniczo-wychowawczej itp.

wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej1)

3

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

6

25

Kierownik centralnej sterylizacji

wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej1)

3

- średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny

6

26

Kierownik sekcji statystyki medycznej i dokumentacji chorych

wyższe medyczne lub inne wyższe mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań na określonym stanowisku1)

3

27

Kierownik: zespołu techników medycznych12), techniczny pracowni stomatologicznej

średnie medyczne

7

28

Pielęgniarka, położna oddziałowa, zastępczyni pielęgniarki, położnej oddziałowej

wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne

3

w szpitalu

średnie medyczne i specjalizacja

5

w szpitalu

średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny

7

w szpitalu

29

Inspektor ochrony radiologicznej II° i III°

według odrębnych przepisów

 

 

1

2

3

4

30

Pielęgniarka, położna koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek i położnych

wyższe pielęgniarskie

3

średnie medyczne i specjalizacja

7

średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny

10

31

Starszy felczer, felczer

średnie medyczne

-

32

Specjalistka: pielęgniarka, położna

wyższe pielęgniarskie i specjalizacja

2

średnie medyczne i specjalizacja

4

33

Specjalista technik dentystyczny

średnie medyczne i specjalizacja zawodowa

7

34

Specjalista technik radioterapii

średnie medyczne i specjalistyczne uprawnienia zawodowe10)

5

35

Starsza: pielęgniarka, położna

wyższe pielęgniarskie

1

średnie medyczne

5

36

Starsza: pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowa

wyższe pielęgniarskie

1

średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny

5

37

Starszy pracownik socjalny

wyższe o kierunkach określonych odrębnymi przepisami11)

-

szkoła pracowników socjalnych

5

38

Starszy: technik medyczny12), dietetyczka, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, ortoptysta, dyspozytor, terapeuta zajęciowy (instruktor terapii zajęciowej), higienistka szkolna, instruktor oświaty zdrowotnej, ratownik medyczny, instruktor higieny

średnie medyczne

5

39

Perfuzjonista

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

-

40

Starszy instruktor terapii uzależnień

średnie7) oraz kurs - szkolenie specjalistyczne7)

3

41

Pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowa

średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny

3

42

Pielęgniarka służby medycyny pracy

średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny

3

43

Pielęgniarka, położna

średnie medyczne

1

44

Technik medyczny12), dietetyczka, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, ortoptysta, dyspozytor, instruktor terapii zajęciowej, higienistka szkolna, instruktor oświaty zdrowotnej, ratownik medyczny

średnie medyczne, szkoła masażystów12)

-

45

Technik kliniczny

średnie techniczne i przeszkolenie specjalistyczne

1

46

Pielęgniarka epidemiologiczna

wyższe pielęgniarskie

3

średnie medyczne i kurs doskonalący

5

47

Stażystka: pielęgniarka4), położna4)

wyższe pielęgniarskie

-

średnie medyczne

-

48

Asystentka stomatologiczna

średnie medyczne

 

49

Starszy statystyk medyczny

średnie medyczne lub inne średnie

5

50

Kierownik transportu wewnętrznego

średnie medyczne lub inne średnie

5

51

Pracownik socjalny

szkoła pracowników socjalnych

-

52

Instruktor terapii uzależnień

podstawowe oraz kurs – szkolenie specjalistyczne9)

-

53

Asystentka pielęgniarska6)

szkoła asystentek pielęgniarskich

-

54

Higienistka szpitalna6)

zasadnicza szkoła higienistek szpitalnych

-

55

Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna

średnie

5

56

Statystyk medyczny, rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna

średnie

-

57

Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych

średnie oraz uprawnienia kwalifikacyjne typu E

3

miesiące

58

Preparator, dezynfektor, wykwalifikowana pomoc stomatologiczna

średnie lub podstawowe oraz przeszkolenie zawodowe

-

59

Młodsza pielęgniarka6)

kurs młodszych pielęgniarek

-

60

Przyuczona: pielęgniarka6), dietetyczka6), laborant6)

kwalifikacje uzyskane w trybie przepisów przejściowych

-

61

Przyuczeni: pomoc dentystyczna, dezynfektor i inni

podstawowe oraz przeszkolenie zawodowe

-

62

Sanitariusz szpitalny

podstawowe oraz kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy

6

miesięcy

63

Starsza: salowa, pomoc laboratoryjna

podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy

3

64

Sanitariusz (noszowy), salowa, fasowaczka, pomoc laboratoryjna, pomoc apteczna

podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy

-

II. PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI, TECHNICZNI I EKONOMICZNI

1

2

3

4

1

Kierownik zakładu (zespołu zakładów, jednostki organizacyjnej zespołu zakładów)

wyższe

6

wyższe i ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia

3

wyższe i szkolenia zagraniczne3)

3

2

Zastępca kierownika zakładu

wyższe o odpowiednim kierunku

5

3

Główny księgowy

wyższe

5

w służbach finansowo- księgo-wych, w tym 3 lata na stano-wisku kierownikadziału

4

Zastępca głównego księgowego

wyższe

4

średnie ekonomiczne

8

5

Główny specjalista, asystent kierownika zakładu

wyższe o odpowiednim kierunku

7

6

Radca prawny

według odrębnych przepisów

7

Kierownik komórki organizacyjnej

wyższe o odpowiednim kierunku

3

średnie o odpowiednim kierunku

5

8

Starszy specjalista, starszy informatyk

wyższe o odpowiednim kierunku

5

Specjalista, informatyk

3

9

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

10

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

11

Inspektor do spraw obronnych i rezerw

wyższe

2

średnie

5

12

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

według odrębnych przepisów

13

Starszy: inspektor, rewident zakładowy, księgowy, mistrz, technik informatyk

wyższe o odpowiednim kierunku

1

średnie o odpowiednim kierunku

5

14

Inspektor, księgowy, technik informatyk, mistrz, starszy kasjer

wyższe o odpowiednim kierunku

-

średnie o odpowiednim kierunku

4

15

Starszy magazynier, intendent, kasjer

średnie

1

16

Magazynier

średnie

-

podstawowe

2

17

Kierownik świetlicy

wyższe o odpowiednim kierunku

2

średnie o odpowiednim kierunku

5

18

Starszy bibliotekarz

według odrębnych przepisów

19

Kierownik kancelarii, starszy referent

średnie o odpowiednim kierunku

2

20

Bibliotekarz

według odrębnych przepisów

21

Referent, archiwista, sekretarka

średnie

-

22

Starsza maszynistka

średnie

-

23

Maszynistka

średnie

-

24

Telefonistka

podstawowe

-

III. PRACOWNICY GOSPODARCZY I OBSŁUGI

1

2

3

4

1

Laborant w kotłowni

średnie chemiczne

-

2

Konserwator urządzeń technicznych

średnie techniczne lub zasadnicza szkoła zawodowa o odpowiednim kierunku i przeszkolenie specjalistyczne

-

3

Starszy mistrz

średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe i uprawnienia mistrzowskie

5

Mistrz

-

4

Hydraulik ślusarz, elektromechanik, tokarz, elektryk, spawacz, szef kuchni, operator oczyszczalni ścieków i inni

zasadnicze zawodowe lub podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego

-

5

Palacz kotłów parowych o nadciśnieniu 0,07 Mpa, wodnych wysokotemperaturowych wraz z urządzeniami pomocniczymi

świadectwo czeladnicze lub zasadnicza szkoła zawodowa i uprawnienia kwalifikacyjne typu "E"

6

miesięcy

6

Palacz kotłów wodnych nisko- i średniotemperaturowych wraz z urządzeniami pomocniczymi

świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie palacza i uprawnienia kwalifikacyjne typu "E"

6

miesięcy

7

Palacz pieców spalania odpadów organicznych, aparaturowy uzdatniania wody

podstawowe i uprawnienia kwalifikacyjne typu "E"

6

miesięcy

8

Pomocnik palacza, robotnik nawęglania i odżużlowania

podstawowe i przyuczenie do zawodu

-

9

Starszy: dozorca, strażnik, portier

podstawowe i przeszkolenie zawodowe

3

10

Dozorca, strażnik, portier, woźny, dźwigowy, szatniarz, powielaczowy i inni

podstawowe i przeszkolenie zawodowe

-

Objaśnienia oznaczeń:

1) Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik zakładu.

2) Za równorzędne z wykształceniem wyższym może być uznane imiennie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej szkolenie w ośrodku zagranicznym, trwające co najmniej pół roku i zakończone egzaminem (certyfikat).

3) Dotyczy uznawanych imiennie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej szkoleń w ośrodkach zagranicznych, trwających co najmniej pół roku i zakończonych egzaminem (certyfikat).

4) Do czasu uzyskania prawa do wykonywania zawodu.

5) Dotyczy zakładu udzielającego wyłącznie świadczeń z zakresu chorób jamy ustnej i twarzoczaszki.

6) Dotyczy wyłącznie osób zaludnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

7) Rodzaj wykształcenia określają zasady naboru na kurs (szkolenie specjalistyczne) w zakresie terapii uzależnień, zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

8) Inne wyższe, którego rodzaj pozwalał na podjęcie specjalizacji, określonej zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej.

9) Kurs-szkolenie specjalistyczne w zakresie terapii uzależnień, na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

10) Na podstawie zarządzenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z .dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz warunków i trybu nadawania uprawnień koniecznych do ich zajmowania (Monitor Polski Nr 27, poz. 215 i z 1997 r. Nr 73, poz. 698).

11) Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zmianami).

12) Zgodnie z wykazem zawodów kształconych w szkołach medycznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 1998 r. Nr 4, poz. 9).

13) Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 20 kwietnia 1999 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »