REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 70 poz. 778

USTAWA

z dnia 24 lipca 1999 r.

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1122 oraz z 1999 r. Nr 41, poz. 412) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 skreśla się przecinek i wyrazy „chyba że za innym podziałem przemawiają szczególnie ważne okoliczności”;

2) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister kierujący działem administracji rządowej jest właściwy w sprawach z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w odrębnych przepisach do kompetencji innego organu.”;

3) w art. 5:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) architektura i budownictwo,”

b) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

10) kultura fizyczna i sport,”

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa,”

d) po pkt 18 dodaje się pkt 18a i 18b w brzmieniu:

„18a) rozwój regionalny,

18b) rynki rolne,”

e) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

„22a) turystyka,”;

4) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dział administracja publiczna obejmuje sprawy:

1) administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych,

2) reform i organizacji struktur administracji publicznej,

3) zespolonej administracji rządowej w województwie,

4) podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych,

5) ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów,

6) zbiórek publicznych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Głównego Urzędu Administracji Publicznej.”;

5) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, izby skarbowe i urzędy skarbowe.”;

6) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki, certyfikacji, własności przemysłowej, działalności gospodarczej oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.

2. Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności sprawy:

1) funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju,

2) działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju,

3) kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi,

4) ustalania taryf celnych, kontyngentów oraz wprowadzania zakazów przywozu i wywozu towarów i technologii.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad działalnością Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Agencji Atomistyki, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Agencja Rezerw Materiałowych oraz Agencja Techniki i Technologii.”;

7) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. Dział architektura i budownictwo obejmuje sprawy:

1) architektury,

2) geodezji i kartografii,

3) budownictwa,

4) nadzoru architektoniczno-budowlanego.

2. Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa sprawuje nadzór nad działalnością Głównego Geodety Kraju oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.”;

8) w art. 10 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy „rybołówstwa morskiego i”;

9) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Dział gospodarka wodna obejmuje sprawy gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej, meteorologii, hydrologii, w tym budowy i utrzymania urządzeń hydrologicznych oraz budowy, modernizacji i utrzymania śródlądowych dróg wodnych, z wyjątkiem żeglugi śródlądowej.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad działalnością Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.”;

10) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością, w szczególności w zakresie:

1) podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej,

2) ochrony dóbr kultury i muzeów,

3) miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych,

4) działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego oraz ich ochrony,

5) wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa,

6) edukacji kulturalnej,

7) wystaw artystycznych,

8) polityki audiowizualnej,

9) amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji i stowarzyszeń regionalnych oraz społeczno-kulturalnych,

10) wymiany kulturalnej z zagranicą,

11) działalności widowiskowej i rozrywkowej.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór nad działalnością Komitetu Kinematografii, Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych oraz Generalnym Konserwatorem Zabytków.

3. Ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego podlega Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.”;

11) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. 1. Dział kultura fizyczna i sport obejmuje sprawy:

1) kultury fizycznej,

2) sportu powszechnego i wyczynowego,

3) sportu osób niepełnosprawnych.

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu sprawuje, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nadzór nad działalnością Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu oraz związków i organizacji sportowych.”;

12) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa obejmuje sprawy:

1) zagospodarowania przestrzennego,

2) wspierania mieszkalnictwa,

3) gospodarki nieruchomościami,

4) polityki miejskiej,

5) rządowych programów rozwoju infrastruktury komunalnej,

6) ogródków działkowych.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”;

13) w art. 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister właściwy do spraw nauki sprawuje nadzór nad działalnością Polskiej Akademii Nauk w zakresie zgodności działania jej organów z przepisami ustaw i statutem tej Akademii.”;

14) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. Dział oświata i wychowanie obejmuje sprawy:

1) kształcenia, nauczania, wychowania, kultury fizycznej dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej,

2) organizacji dziecięcych i młodzieżowych, w tym systemu dofinansowania zadań państwa realizowanych przez te organizacje,

3) udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży,

4) międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży.”;

15) w art. 22:

a) w ust. 1:

– w pkt 6 skreśla się wyrazy „przechowalnictwa i”,

– skreśla się pkt 7 i 8,

– w pkt 10 po wyrazie „śródlądowego” dodaje się wyrazy „i rybołówstwa morskiego”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa podlegają okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego, Inspekcja Nasienna, Inspekcja Ochrony Roślin, Inspekcja Weterynaryjna oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.”;

16) w art. 23 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

„5) rozwoju przedsiębiorczości, w tym w szczególności podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspomagania pozarolniczych form aktywności zawodowej i gospodarczej mieszkańców wsi.”;

17) po art. 23 dodaje się art. 23a i 23b w brzmieniu:

„Art. 23a. Dział rozwój regionalny obejmuje sprawy:

1) współpracy z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego w zakresie spraw społeczno-gospodarczego rozwoju kraju,

2) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju regionu,

3) opracowywania projektów krajowej strategii rozwoju regionalnego,

4) opracowywania projektów i wykonywania programów rozwoju regionalnego kraju, w zakresie nie należącym do zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego,

5) kontraktów regionalnych.

Art. 23b. 1. Dział rynki rolne obejmuje sprawy przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego oraz mechanizmów regulacji rynków rolnych.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych sprawuje nadzór nad Agencją Rynku Rolnego oraz Inspekcją Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.”;

18) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa sprawuje nadzór nad Agencją Prywatyzacji, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencją Mienia Wojskowego oraz Wojskową Agencją Mieszkaniową.”;

19) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. Dział szkolnictwo wyższe obejmuje sprawy szkolnictwa wyższego, w tym określone w odrębnych przepisach sprawy nadzoru nad szkołami wyższymi, nadzoru nad przyznawaniem tytułów naukowych oraz sprawy finansowania nauki w szkołach wyższych.”;

20) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. 1. Dział transport obejmuje sprawy:

1) funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych oraz śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej,

2) ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz żeglugi śródlądowej,

3) przewozu osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej,

4) komunikacji publicznej.

2. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad Agencją Budowy i Eksploatacji Autostrad, Generalnym Dyrektorem Dróg Publicznych oraz Głównym Inspektorem Kolejnictwa.

3. Ministrowi właściwemu do spraw transportu podlegają inspektoraty żeglugi śródlądowej oraz organy nadzoru nad lotnictwem cywilnym.”;

21) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. Dział turystyka obejmuje sprawy zagospodarowania turystycznego kraju oraz mechanizmów regulacji rynku turystycznego.”;

22) w art. 28 w ust. 1 skreśla się pkt 5;

23) w art. 29:

a) w ust. 1:

– skreśla się pkt 2,

– w pkt 7 przecinek zastępuje się kropką i skreśla pkt 8,

b) skreśla się ust. 3;

24) w art. 31 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

„6) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych.”;

25) w art. 32 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą,”

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej.”;

26) w art. 33:

a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

„6) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń leczniczych.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Farmaceutycznym oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym.

3. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia podlega Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.”;

27) po art. 33 dodaje się art. 33a i 33b w brzmieniu:

„Art. 33a. 1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji rządowej nie objętą zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną przez:

1) Główny Urząd Miar,

2) Główny Urząd Statystyczny,

3) Komisję Papierów Wartościowych i Giełd,

4) Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń,

5) Polski Komitet Normalizacyjny,

6) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

7) Urząd Ochrony Państwa,

8) Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi,

9) Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych,

10) Urząd Służby Cywilnej,

11) Urząd Zamówień Publicznych,

12) Wyższy Urząd Górniczy.

2. Zakres sprawowania przez Prezesa Rady Ministrów nadzoru, o którym mowa w ust. 1, określają ustawy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień właściwego ministra określonych w odrębnych przepisach, w stosunku do urzędów, o których mowa w ust. 1.

Art. 33b. 1. Prezes Rady Ministrów wykonując politykę Rady Ministrów wydaje kierownikom urzędów, o których mowa w art. 33a ust. 1, wiążące wytyczne i polecenia.

2. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej.”;

28) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. 1. Minister jest obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do działu, którym kieruje, oraz do przedkładania w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów. W zakresie działu, którym kieruje, minister wykonuje politykę Rady Ministrów i koordynuje jej wykonywanie przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne, które jemu podlegają lub są przez niego nadzorowane.

2. W sprawach indywidualnych decyzje centralnego organu administracji rządowej są ostateczne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa uprawnienie takie przyznaje ministrowi kierującemu określonym działem administracji rządowej.”;

29) skreśla się art. 35.

Art. 2.
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483) w art. 1 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Rządowym Centrum Legislacji,”.

Art. 3.
W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7:

a) w ust. 1 wyrazy „Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej” zastępuje się wyrazami „ministrowi właściwemu do spraw zdrowia”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.”,

c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Główny Inspektor Sanitarny zadania wykonuje przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

4. Organizację Głównego Inspektoratu Sanitarnego określa statut nadany w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia.”;

2) w art. 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Nadzór nad Głównym Inspektorem Sanitarnym sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.”;

3) w art. 9 w ust. 2 i 3, w art. 25 w ust. 2, w art. 35 w ust. 1 oraz w art. 36 w ust. 4 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw zdrowia”;

4) w art. 14 w ust. 2, w art. 19, w art. 21, w art. 22, w art. 31 w ust. 2 oraz w art. 34 w ust. 2 wyrazy „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw zdrowia”.

Art. 4.
W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 726) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Obce statki rybackie mogą podejmować i prowadzić połowy w wyłącznej strefie ekonomicznej, jeżeli umowa międzynarodowa zawarta przez Rzeczpospolitą Polską z państwem przynależności statku możliwość taką przewiduje albo w razie uzyskania zezwolenia.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa.

3. Zezwolenie wydaje się na czas określony.

4. Zezwolenie może być cofnięte przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w przypadku:

1) nieprzestrzegania warunków określonych w zezwoleniu,

2) naruszenia obowiązujących przepisów,

3) narażenia na szkodę bezpieczeństwa lub innego ważnego interesu Państwa.”;

2) w art. 28 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem art. 32a.”;

3) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. 1. Jeżeli badania, o których mowa w art. 28 i 29 ust. 1, dotyczą żywych zasobów morza, zezwolenie wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa.

2. Przepisy art. 30 i 32 stosuje się odpowiednio.”;

4) w art. 42 w ust. 2 skreśla się pkt 3;

5) w art. 50 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyraz „, rybołówstwo”;

6) w art. 51:

a) skreśla się pkt 2 i 3,

b) w pkt 4:

– skreśla się lit. b),

– lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) sprawdzenia pomieszczeń statku.”;

7) w art. 56 skreśla się pkt 11;

8) w art. 60 skreśla się wyrazy „i żywych zasobów morza”.

Art. 5.
W ustawie z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 3, w art. 9 w pkt 3, w art. 18 w ust. 1, w art. 19 w ust. 1, w art. 26 w ust. 2, w art. 32 w ust. 3, w art. 33 w ust. 4 w pkt 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Główny Inspektor Farmaceutyczny”;

2) w art. 6 w ust. 3, w art. 19 w ust. 1, w art. 33 w ust. 4 w pkt 3, w art. 58 w ust. 2 w zdaniu pierwszym użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Główny Lekarz Weterynarii”;

3) w art. 10 w ust. 1 i 4, w art. 12 w ust. 2 i 3, w art. 15 w ust. 4, w art. 19 w ust. 3, w art. 34 w ust. 1, w art. 49 w ust. 1 i 2 oraz w art. 58 w ust. 2 w zdaniu trzecim użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw rolnictwa”;

4) w art. 47 wyrazy „Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Sprawiedliwości” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw sprawiedliwości”;

5) w art. 48 wyrazy „Minister Transportu i Gospodarki Morskiej” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw transportu”;

6) w art. 52:

a) w ust. 1 wyrazy „Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej” zastępuje się wyrazami „ministrowi właściwemu do spraw zdrowia”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Nadzór nad Głównym Inspektorem Farmaceutycznym sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.”;

7) w art. 53 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;

8) w art. 54 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Główny Inspektor Farmaceutyczny, jako centralny organ administracji rządowej, przy pomocy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,”;

9) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw zdrowia”.

Art. 6.
W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60, z 1995 r. Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044 oraz z 1999 r. Nr 27, poz. 243 i Nr 63, poz. 702) w art. 9 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „Minister Transportu i Gospodarki Morskiej” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw rolnictwa”.
Art. 7.
W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustawa reguluje sprawy zarządzania żywymi zasobami morza i prowadzenia działalności w zakresie rybołówstwa morskiego oraz określa organy administracji rybołówstwa morskiego i ich kompetencje.”;

2) w art. 3 wyrazy „Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw rolnictwa”;

3) w art. 4 w ust. 2-4, w art. 9 w ust. 2, w art. 10, w art. 15 w ust. 2, w art. 16, w art. 21, w art. 24 w ust. 4, w art. 26 w ust. 3, w art. 30 i w art. 34 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Transportu i Gospodarki Morskiej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw rolnictwa”;

4) w art. 6 w ust. 1, w art. 10, w art. 11 w ust. 1 i 3, w art. 12 w ust. 2, w art. 23, w art. 24 w ust. 2 oraz w art. 34 w ust. 2 i 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy „dyrektor właściwego urzędu morskiego” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „właściwy okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego”;

5) w art. 7:

a) w ust. 1 i 4 wyrazy „Minister Transportu i Gospodarki Morskiej” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw rolnictwa”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania zasobami gatunków dwuśrodowiskowych.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw rolnictwa może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, zakaz poławiania organizmów morskich określonych gatunków lub zakaz wykonywania rybołówstwa, jeżeli wymaga tego interes państwa lub bezpieczeństwo obywateli.”;

6) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określać corocznie, w drodze rozporządzenia, ogólny dopuszczalny połów organizmów morskich tych gatunków, których zasoby wymagają takiej formy ochrony.”;

7) skreśla się art. 14;

8) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Licencje połowowe wydaje okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.”,

b) w ust. 3 wyrazy „Minister Transportu i Gospodarki Morskiej” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw rolnictwa”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-zawodowych rybaków, określa, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe.”;

9) w art. 28 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Każdy polski statek podlega ewidencji w okręgowym inspektoracie rybołówstwa morskiego właściwym dla jego portu macierzystego.

2. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, dokonując ewidencji statku rybackiego, ustala dla niego oznakę rybacką oraz wystawia zaświadczenie o wpisie do ewidencji i nadaniu oznaki.”;

10) w art. 33 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Sprzęt rybacki wystawiony w polskich obszarach morskich, który nie jest oznakowany, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się własności.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania inspektorów rybołówstwa morskiego ze sprzętem, o którym mowa w ust. 2.”;

11) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

„Rozdział 5a

Organy administracji rybołówstwa morskiego i ich kompetencje

Art. 36a. Organami administracji rybołówstwa morskiego są:

1) minister właściwy do spraw rolnictwa,

2) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego - jako terenowe organy administracji rybołówstwa morskiego, zwani dalej „okręgowymi inspektorami”.

Art. 36b. 1. Okręgowi inspektorzy podlegają ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

2. Okręgowych inspektorów powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa. Zastępców okręgowych inspektorów powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek okręgowych inspektorów.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, siedziby i terytorialny zakres działania okręgowych inspektorów.

4. Okręgowi inspektorzy wykonują swoje zadania przy pomocy okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego, działających jako urzędy administracji rządowej niezespolonej.

Art. 36c. 1. Okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego tworzy i znosi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw rolnictwa.

2. Organizację okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Art. 36d. W sprawach należących do właściwości organów administracji rybołówstwa morskiego, rozstrzyganych w trybie postępowania administracyjnego, decyzje w pierwszej instancji wydaje okręgowy inspektor, chyba że na podstawie przepisu szczególnego organem właściwym w pierwszej instancji jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

Art. 36e. 1. Organy administracji rybołówstwa morskiego działają na polskich obszarach morskich, w portach i przystaniach morskich oraz w pasie technicznym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. Organy administracji rybołówstwa morskiego są właściwe także w sprawach wykonywania określonych umowami międzynarodowymi i prawem polskim zadań na morzu pełnym.”;

12) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. 1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim sprawują okręgowi inspektorzy, za pośrednictwem inspektorów rybołówstwa morskiego, zwanych dalej „inspektorami”.

2. Inspektorzy, wykonując swoje czynności, współdziałają ze służbami kontroli żywności nadzorowanymi lub podległymi ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, organami Policji, Straży Granicznej oraz z terenowymi organami administracji morskiej.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady współdziałania inspektorów ze służbami i organami, o których mowa w ust. 2, w celu skoordynowania kontroli przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim na polskich obszarach morskich oraz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich, transportu, zakładów przetwórstwa i punktów handlowych.”;

13) po art. 37 dodaje się art. 37a - 37c w brzmieniu:

„Art. 37a. W czasie wykonywania czynności służbowych inspektor jest uprawniony do:

1) kontroli dokumentów zezwalających na wykonywanie rybołówstwa morskiego,

2) sprawdzania, czy rybołówstwo morskie wykonywane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i umowami międzynarodowymi,

3) kontroli sprzętu rybackiego i ryb na pokładzie, w pomieszczeniach przetwórni i ładowniach statku,

4) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do połowu,

5) kontroli magazynów, przetwórni i innych pomieszczeń służących do przechowywania ryb,

6) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a w przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia ustawy - do:

a) zatrzymania dokumentów, o których mowa w pkt 1,

b) zatrzymania ryb i przedmiotów użytych do ich połowu oraz ich zabezpieczenia,

c) sprawdzenia pomieszczeń statku, z którego dokonano połowu.

Art. 37b. 1. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów ustawy, inspektor może zatrzymać i skontrolować statek o obcej przynależności, znajdujący się w polskich obszarach morskich, i doprowadzić go do wskazanego portu.

2. O zatrzymaniu i doprowadzeniu statku o obcej przynależności do portu polskiego inspektor zawiadamia niezwłocznie właściwy organ państwa bandery statku.

Art. 37c. 1. W czasie wykonywania czynności służbowych inspektor obowiązany jest do posiadania i okazywania legitymacji służbowej i do noszenia na widocznym miejscu służbowej odznaki.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji i odznaki służbowej inspektorów.”;

14) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokonujący połowu żywych zasobów morza w polskich obszarach morskich jest obowiązany, na wezwanie inspektora lub dowódcy jednostki pływającej Straży Granicznej, zatrzymać się i na żądanie umożliwić wykonanie czynności kontrolnych, a w szczególności:

1) udzielić niezbędnych wyjaśnień,

2) przedstawić do wglądu żądane dokumenty łącznie z dziennikiem pokładowym,

3) umożliwić obejrzenie złowionych ryb i sprzętu połowowego, sprzętu używanego do badań oraz pobranych w trakcie badań próbek i dokonanych analiz,

4) umożliwić dokonanie wpisów do dziennika pokładowego,

5) umożliwić korzystanie ze środków łączności oraz zapewnić pomoc przy przekazywaniu i otrzymywaniu depesz,

6) udzielić wszelkiej innej pomocy niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia kontroli,

7) zapewnić niezbędne zakwaterowanie i wyżywienie w czasie pobytu na statku.”;

15) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

„Rozdział 6a

Przepisy wydawane przez terenowe organy administracji rybołówstwa morskiego

Art. 39a. 1. Okręgowi inspektorzy wydają przepisy prawne na podstawie upoważnień udzielonych im w ustawach.

2. Z zastrzeżeniem art. 39b przepisy, o których mowa w ust. 1, są wydawane w formie zarządzeń.

3. Zarządzenia okręgowego inspektora podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym właściwym ze względu na terytorialny zakres obowiązywania tych zarządzeń.

Art. 39b. 1. W zakresie nie unormowanym w przepisach, o których mowa w art. 39a, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony żywych zasobów morza i zachowania porządku przy połowach, okręgowi inspektorzy mogą wydawać zarządzenia porządkowe, zawierające zakazy lub nakazy określonego zachowania.

2. Zarządzenie porządkowe podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym właściwym ze względu na terytorialny zakres obowiązywania tego zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W razie konieczności natychmiastowego wprowadzenia w życie zarządzenia porządkowego, może ono być publikowane w formie obwieszczeń okręgowego inspektora w miejscach jego obowiązywania, drogą radiową lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w żegludze morskiej lub na danym terenie. Dzień takiego opublikowania jest dniem ogłoszenia zarządzenia porządkowego.

4. Zarządzenie porządkowe ogłoszone w sposób określony w ust. 3 podaje się następnie do wiadomości we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym.”;

16) w art. 42 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, magazynowanie i transport organizmów morskich, których połów jest zabroniony na podstawie art. 11 ust. 1,”;

17) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 40-42, wymierzają okręgowi inspektorzy w drodze decyzji administracyjnej.

2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

3. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.”;

18) po art. 43 dodaje się art. 43a i 43b w brzmieniu:

„Art. 43a. 1. Nie można nałożyć kary pieniężnej, jeżeli od dnia popełnienia czynu lub zaniechania działania upłynęło 5 lat.

2. Wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 5 lat od daty wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary.

Art. 43b. 1. Kary wymierzone na podstawie art. 40-42, nie uiszczone w wyznaczonym terminie, podlegają, wraz z odsetkami za zwłokę, ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Ściągnięte kwoty z tytułu kar pieniężnych są przychodami środków specjalnych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw rolnictwa i są przeznaczone na zarybienie oraz ochronę żywych zasobów morza.”

Art. 8.
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Przepisy ustawy dotyczące ministrów stosuje się również do osób, o których mowa w art. 147 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”,

2) po art. 14 dodaje się art. 14a-14i w brzmieniu:

„Art. 14a. Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rządowe Centrum Legislacji jako państwowa jednostka organizacyjna podległa Prezesowi Rady Ministrów.

Art. 14b. Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej „Centrum”, zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej.

Art. 14c. 1. Centrum zapewnia obsługę prawną Rady Ministrów, a w szczególności:

1) opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do rządowych projektów aktów prawnych,

2) koordynuje przebieg uzgodnień rządowych projektów aktów prawnych,

3) opracowuje pod względem legislacyjnym rządowe projekty aktów prawnych skierowane do rozpatrzenia przez Radę Ministrów,

4) opracowuje rządowe projekty aktów prawnych w zakresie ustalonym przez Prezesa Rady Ministrów,

5) redaguje Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

6) współdziała z Komitetem Integracji Europejskiej w sprawie harmonizacji prawa polskiego z wymogami prawa Wspólnot Europejskich,

7) współdziała z Radą Legislacyjną w zakresie opiniowania rządowych projektów aktów normatywnych pod względem ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz spójności z systemem prawa,

8) kontroluje wydawanie przez organy administracji rządowej przepisów wykonawczych do ustaw,

9) wykonuje inne zadania określone w odrębnych przepisach lub wskazane przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, tryb opracowywania projektów aktów prawnych przez Centrum.

Art. 14d. Centrum współdziała z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami naukowymi.

Art. 14e. 1. Centrum kieruje Prezes Centrum przy pomocy wiceprezesów Centrum oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Centrum.

2. Prezesa Centrum powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

3. Prezes Centrum wykonuje czynności ze stosunku pracy wobec osób zatrudnionych w Centrum oraz inne czynności przewidziane w obowiązujących ustawach dla kierownika urzędu.

4. Wiceprezesów Centrum powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Centrum.

Art. 14f. 1. Do Prezesa, wiceprezesów, dyrektorów i wicedyrektorów komórek organizacyjnych Centrum oraz zatrudnionych w nim legislatorów i pozostałych pracowników Centrum, zwanych dalej „pracownikami Centrum”, ma zastosowanie przepis art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497 i Nr 156, poz. 775).

2. Do pracowników Centrum nie stosuje się przepisów o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

Art. 14g. 1. Wymagania kwalifikacyjne dotyczące legislatorów określają odrębne przepisy.

2. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Centrum, z uwzględnieniem ust. 1.

Art. 14h. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.

2. Prezes Centrum dysponuje środkami budżetu państwa przeznaczonymi na finansowanie Centrum.

Art. 14i. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje Centrum statut, w którym określa jego wewnętrzną organizację.”.

3) skreśla się art. 19;

4) skreśla się art. 32;

5) w art. 33 w ust. 1a skreśla się pkt 2;

6) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:

„Art. 34a. 1. Minister, w celu dostosowania do polityki ustalonej przez Radę Ministrów zasad i kierunków działania podległych lub nadzorowanych centralnych organów administracji rządowej, innych urzędów lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, może wydawać kierownikom urzędów centralnych oraz kierownikom innych urzędów i jednostek organizacyjnych wiążące ich wytyczne i polecenia.

2. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej.

3. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 1, wydane ustnie, wymagają potwierdzenia na piśmie.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do organów, urzędów i jednostek organizacyjnych wchodzących w skład zespolonej administracji rządowej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.”;

7) w art. 35 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Minister zapewnia współdziałanie podległych urzędów centralnych.

4. Minister przedstawia Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących działania podległych mu urzędów centralnych.”;

8) w art. 37 w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy „oraz gabinetu politycznego ministra”;

9) w art. 39:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W razie zniesienia lub przekształcenia ministerstwa, Prezes Rady Ministrów określa, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych, będących w posiadaniu tego ministerstwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, oraz ustala podmiot i sposób przekazania spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem jego zniesienia lub przekształcenia.”,

b) dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

„6. Minister ustala, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny ministerstwa określający zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra.

7. Dyrektor Generalny zatwierdza wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych ministrowi.

8. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do kierowników urzędów centralnych oraz utworzonych na podstawie ustawy państwowych jednostek organizacyjnych podległych kierownikom urzędów centralnych.”

Art. 9.
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 577) w załączniku w pkt 15 skreśla się kropkę i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego.”

Art. 10.
W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz. 485) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 67:

a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „przy czym dla poszczególnych działów administracji rządowej oraz dla urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów ustala się odpowiednio odrębne części budżetu.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadkach gdy jeden minister kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej, minister ten jest dysponentem wszystkich części budżetu wyodrębnionych dla tych działów.”;

2) w art. 68 w ust. 2 po wyrazach „w art. 67 ust. 4” dodaje się wyrazy „i 5”.

Art. 11.
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483) po art. 146 dodaje się art. 146a w brzmieniu:

„Art. 146a. 1. W 1999 r. pracownicy służby cywilnej, ubiegający się o mianowanie w służbie cywilnej, składają do Szefa Służby Cywilnej zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 30 ust. 1, do dnia 31 października 1999 r.

2. W 1999 r. absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, o których mowa w art. 30 ust. 2, składają do Szefa Służby Cywilnej wnioski o mianowanie w służbie cywilnej do dnia 31 października 1999 r.”

Art. 12.
1. Ministerstwa utworzone po raz pierwszy rozporządzeniem Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8, stają się odpowiednio, z mocy prawa, stroną w stosunkach pracy z pracownikami dotychczasowych ministerstw w zakresie zadań przejętych od tych ministerstw.

2. O przejściu praw i obowiązków wynikających ze stosunków pracy, o których mowa w ust. 1, dyrektorzy generalni ministerstw obowiązani są niezwłocznie zawiadomić pracownika na piśmie.

3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, zachowują dotychczasowe warunki zatrudnienia wynikające z aktów, na podstawie których powstał ich stosunek pracy. Warunki te mogą być zmienione lub stosunek pracy może być rozwiązany zgodnie z przepisami ustaw, na podstawie których został nawiązany stosunek pracy.

Art. 13.
Rozporządzenia, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8, Prezes Rady Ministrów wyda do dnia 31 grudnia 1999 r.
Art. 14.
Prezes Rady Ministrów, działając na podstawie art. 12 ustawy zmienianej w art. 8, powoła do dnia 31 grudnia 1999 r. organ opiniodawczo-doradczy, który dokona oceny możliwości:

1) przekazania wojewodzie lub jednostkom samorządu terytorialnego zadań administracji rządowej objętych zakresem działania danego działu,

2) uchylenia przepisów określających zadania administracji rządowej nie wymagających ustawowej regulacji.

Art. 15.
Do postępowań administracyjnych w sprawach objętych przepisami ustaw zmienianych w art. 4 i 7, wszczętych przed wejściem w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tych ustaw w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 16.
Zezwolenia, koncesje i licencje udzielone na podstawie przepisów ustaw zmienianych w art. 4 i 7 zachowują moc przez czas w nich określony.
Art. 17.
1. Pracownicy urzędów morskich realizujący zadania na podstawie ustawy zmienianej w art. 7 stają się pracownikami okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego.

2. Do spraw przejścia pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 231 Kodeksu pracy.

Art. 18.
Okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego przejmą od urzędów morskich, wraz z aktami, prowadzenie spraw z zakresu swojego działania, które nie zostały zakończone do dnia likwidacji inspektoratów rybołówstwa morskiego.
Art. 19.
Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazania z urzędów morskich składników majątkowych służących do wykonywania zadań wynikających z niniejszej ustawy.
Art. 20.
Minister właściwy do spraw transportu przekaże limity oraz środki finansowe przewidziane w ustawie budżetowej na 1999 r., na realizację zadań z zakresu rybołówstwa morskiego, w części 21 - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej do części 19 - Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Art. 21.
Prezes Rady Ministrów w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy:

1) z dnia 4 września 1991 r. o działach administracji rządowej,

2) z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów,

z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Art. 22.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 11 w zakresie dotyczącym Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, art. 2, art. 3, art. 5 oraz art. 8 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.,

2) art. 1 pkt 4 lit. b) w zakresie dotyczącym Głównego Urzędu Administracji Publicznej, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA