| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 października 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82, Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596, z 1997 r. Nr 34, poz. 204 i Nr 145, poz. 972, z 1999 r. Nr 21, poz. 183 oraz z 2000 r. Nr 44, poz. 500, Nr 46, poz. 532 i Nr 55, poz. 655) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) budowa wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich,"

b) skreśla się pkt 4,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) budowa i modernizacja dróg gminnych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz dróg powiatowych na terenach wiejskich,"

d) dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) inwestycje z zakresu gospodarki odpadami stałymi na terenach wiejskich,

7) zaopatrzenie w energię elektryczną terenów wiejskich.";

2) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. 1. Agencja może udzielać poręczeń spłaty kredytów studenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685 i z 2000 r. Nr 48, poz. 550).

2. Warunkiem ubiegania się przez studentów o uzyskanie poręczenia spłaty kredytu studenckiego jest:

1) złożenie wniosku o udzielenie poręczenia,

2) złożenie zaświadczenia o dochodach w rodzinie,

3) zawarcie warunkowej umowy o kredyt studencki,

4) złożenie zaświadczenia z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi.

3. Poręczenie spłaty kredytu studenckiego może być udzielone do wysokości 80% wykorzystanej kwoty kredytu, a w przypadku poręczenia spłaty kredytu dla studentów o dochodach na osobę w rodzinie uprawniających do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, do 100% wykorzystanej kwoty kredytu.

4. Pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia kredytu mają studenci o dochodach na osobę w rodzinie uprawniających do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.";

3) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. O udział w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 i 7, mogą występować gminy, związki międzygminne i miasta do 5 tysięcy mieszkańców oraz powiaty na przedsięwzięcia inwestycyjne wymienione w § 4 ust. 1 pkt 5.

2. Wniosek o udział w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych składa się w oddziałach regionalnych Agencji wraz z wymaganymi dokumentami. Szczegółowe warunki ubiegania się o pomoc finansową na rozwój i poprawę infrastruktury technicznej obszarów wiejskich, wzory wniosków wraz z wykazem wymaganych dokumentów oraz warunki kwalifikacji wniosków o udział w finansowaniu tych przedsięwzięć inwestycyjnych Prezes Agencji przedstawia do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

3. Agencja udziela pomocy na przedsięwzięcia inwestycyjne, o których mowa w ust. 1, w wysokości do 50% zakwalifikowanych kosztów. Wysokość pomocy może wynieść do 75% zakwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego dla gmin, o których mowa w art. 45 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119).

4. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 3, nie może przekroczyć rocznie 300.000 zł dla gminy, związku międzygminnego, miasta do 5 tysięcy mieszkańców oraz powiatu, niezależnie od liczby złożonych wniosków, o których mowa w ust. 2.

5. W sprawach dotyczących dofinansowania inwestycji telefonizacyjnych gminy współpracują z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi.";

4) po § 15 dodaje się § 15a i 15b w brzmieniu:

„§ 15a. 1. Wnioski, o których mowa w § 15 ust. 2, po dokonaniu weryfikacji, są przekazywane wraz z niezbędną dokumentacją przez oddziały regionalne Agencji do Agencji.

2. Agencja, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zawiera umowę z podmiotem wnioskującym o udział w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

§ 15b. 1. Warunkiem ubiegania się o udział w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w § 15 ust. 1, jest:

1) rozpoczęcie prac nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego, zgodnie z umową, o której mowa w § 15a ust. 2,

2) informowanie Agencji o postępie w pracach inwestycyjnych,

3) zakończenie prac i dostarczenie Agencji wymaganych dokumentów, zgodnie z umową, o której mowa w § 15a ust. 2,

4) złożenie wniosku o udział w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Agencja jest zobowiązana do:

1) niezwłocznego rozpatrywania wniosków o udział w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w § 15 ust. 1,

2) przeprowadzania kontroli:

a) przed zakwalifikowaniem wniosku do udzielenia pomocy w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych – w zakresie wypełnienia przez wnioskodawcę warunków uprawniających do ubiegania się o pomoc,

b) przed wypłatą środków finansowych — w zakresie zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego,

3) monitorowania postępów w pracach związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych,

4) niezwłocznego wypłacania środków finansowych, po złożeniu wymaganych dokumentów potwierdzających zrealizowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego,

5) zagwarantowania, że żaden z pracowników Agencji nie będzie wykonywał więcej niż jedną z następujących czynności:

a) akceptowania kwot udzielanej pomocy,

b) wypłaty środków finansowych,

c) księgowania wydatkowanych kwot,

6) prowadzenia odrębnej dokumentacji i ewidencji księgowej środków finansowych dotyczących udziału w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w § 15 ust. 1."

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »