| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 18 kwietnia 2001 r.

w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzory wniosków stosowane w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego,

2) wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku,

3) warunki wydania i wykorzystania pozwolenia,

4) wzory pozwoleń,

5) sposób i tryb ewidencjonowania wydanych pozwoleń,

6) wzór i tryb składania sprawozdania z wykorzystania pozwolenia.

§ 2.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki, z zastrzeżeniem ust. 2, wydaje pozwolenie na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego, zwane dalej „pozwoleniem", na wniosek osoby krajowej w rozumieniu art. 3 § 1 pkt 11 lit. a) lub lit. b) ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny, zwanej dalej „wnioskodawcą".

2. W zakresie towarów rolno-spożywczych, określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 21a ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami, zwanej dalej „ustawą o administrowaniu", pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Prezes Agencji Rynku Rolnego.

3. Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów należy składać od dnia wejścia w życie przepisów ustanawiających ograniczenie obrotu z zagranicą, chyba że przepisy te określają inny termin.

4. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. W zakresie towarów, o których mowa w ust. 2, wzór wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz lub wywóz towaru objętego plafonem lub automatyczną rejestracją obrotu należy dołączyć:

1) aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej w zakresie działalności wytwórczej lub handlowej,

2) kopię zaświadczenia o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikatora statystycznego REGON.

2. Do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz lub wywóz towaru objętego kontyngentem, nieautomatyczną rejestracją obrotu lub towaru, którym obrót z zagranicą dokonywany jest na podstawie umów międzynarodowych przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 należy dołączyć:

1) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

2) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

3) kopię umowy wnioskodawcy z kontrahentem, dotyczącej towaru będącego przedmiotem wniosku.

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga uzyskania koncesji, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, należy dołączyć:

1) w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz gazu ziemnego
(kod PCN 2711 11 00 0 i 2711 21 00 0) – udokumentowany tytuł własności sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej gazu lub odpowiednią umowę o świadczenie usług przesyłowych i dystrybucję gazu z dysponentem takiej sieci,

2) w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz paliw płynnych – oświadczenie o posiadanych warunkach magazynowania paliw płynnych wraz z dokumentem stwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przeznaczonej na cele ich magazynowania (prawo własności, najmu, dzierżawy, użytkowania),

3) w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz olejów ropy naftowej surowej – oświadczenie o zdolnościach przerobu ropy naftowej wraz z dokumentem stwierdzającym posiadanie własnych instalacji rafineryjnych, a w przypadku nieposiadania takich instalacji – umowę z polskim zakładem rafineryjnym na dostawę na potrzeby rafinerii wskazanych gatunków ropy naftowej surowej z określeniem warunków dostaw.

§ 4.
1. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2, mogą być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej urzędowo, notarialnie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie braku określenia terminu ważności dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2, organ, który wydaje pozwolenie, będzie je uznawał za dowód w sprawie przez okres 3 miesięcy od dnia ich wystawienia.

§ 5.
1. Warunkiem wydania pozwolenia jest:

1) złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami § 3 i § 4,

2) wniesienie opłaty za wydanie pozwolenia, określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego (Dz. U. Nr 162, poz. 1127).

2. Warunkiem wydania kolejnego pozwolenia na ten sam towar jest:

1) spełnienie wymogów określonych w ust. 1,

2) przesłanie lub złożenie w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 3, sprawozdania z wykorzystania uprzednio wydanego pozwolenia, o ile obowiązek taki został ustanowiony.

3. Jeżeli osoba ubiega się o kolejne pozwolenie na towar określony tym samym kodem PCN, poświadczona przez organ celny kopia uprzednio wydanego pozwolenia powinna być złożona do organu wydającego pozwolenie nie później niż w dniu złożenia wniosku o kolejne pozwolenie. Przepisy § 8 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6.
1. Wzór pozwolenia na przywóz towarów określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzór pozwolenia na przywóz towarów, o których mowa w § 2 ust. 2, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Wzór pozwolenia na wywóz towarów określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Wzór pozwolenia na wywóz towarów, o których mowa w § 2 ust. 2, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Ewidencja udzielonych pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów jest prowadzona przez organ wydający pozwolenia, w formie księgi ewidencyjnej, oddzielnie dla każdego pozwolenia.

2. Księgę ewidencyjną, o której mowa w ust. 1, można prowadzić w systemie elektronicznym, pod warunkiem że zawarte w niej dane znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez organ wydający pozwolenia.

3. Wpis do księgi ewidencyjnej powinien być trwały i wyraźny, nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.

4. Księgę ewidencyjną i wydruki z systemu elektronicznego przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania dokumentów do celów archiwalnych.

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) numer pozwolenia,

2) datę wydania pozwolenia,

3) numer identyfikatora statystycznego (REGON) wnioskodawcy,

4) nazwę i adres wnioskodawcy,

5) numer wniosku,

6) wielkość, na jaką wydano pozwolenie.

§ 8.
1. Obowiązek składania sprawozdań, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o administrowaniu, polega na przesłaniu przez osobę, której wydano pozwolenie, do organu wydającego pozwolenie, poświadczonej przez organ celny kopii oryginału pozwolenia zawierającego adnotację o przywozie lub wywozie towarów objętych pozwoleniem.

2. Adnotacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać następujące informacje:

1) numer SAD,

2) dotyczące ilości lub wartości przywiezionego lub wywiezionego towaru,

3) dotyczące ilości lub wartości towaru pozostającego jeszcze do wykorzystania w ramach pozwolenia,

4) datę, podpis oraz pieczęć imienną funkcjonariusza celnego dokonującego adnotacji.

3. Poświadczona kopia oryginału pozwolenia, o której mowa w ust. 1, powinna być przesłana lub złożona do organu wydającego pozwolenia w terminie 14 dni od dnia pełnego wykorzystania pozwolenia lub w terminie 14 dni od dnia upływu terminu jego ważności.

§ 9.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego (Dz. U. Nr 162, poz. 1126 i z 2000 r. Nr 65, poz. 768).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2001 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 18 kwietnia 2001 r. (poz. 412)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »