| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 czerwca 2001 r.

w sprawie udzielania informacji o osobach na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580 i z 2001 r. Nr 56, poz. 579) zarządza się, co następuje:

§ 1.
[1] Rozporządzenie określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania informacji o osobach, na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym, a także określa wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie oraz wzór formularza informacji o osobie.
§ 2.
Informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Krajowym Rejestrze Karnym, zwanym dalej „Rejestrem", udziela się na:

1) wniosek – osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze,

2) zapytanie – podmiotom wymienionym w art. 6 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, zwanej dalej „ustawą".

§ 3.
1. Zapytanie lub wniosek o udzielenie informacji o osobie z Rejestru kieruje się do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej „biurem informacyjnym", lub jego punktów informacyjnych działających przy niektórych sądach powszechnych, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Dane osobowe osoby, której zapytanie lub wniosek dotyczy, ustala się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości tej osoby.

3. Zapytanie sporządza się oddzielnie dla każdej osoby.

§ 4.
1. W przypadkach niecierpiących zwłoki, zwłaszcza gdy ma to znaczenie dla toczącego się postępowania lub wykonania czynności przez uprawniony organ, informacje o osobach z Rejestru mogą być udzielane przez biuro informacyjne za pomocą urządzeń służących do automatycznego ich przekazywania.

2. Informacja o osobie z Rejestru wysyłana za pomocą urządzeń, o których mowa w ust. 1, uwzględnia takie same dane oraz taki sam układ, jaki posiada formularz informacji o osobie z Rejestru.

§ 5.
Urządzenia służące do automatycznego przekazywania informacji o osobach z Rejestru wyposaża się w systemy zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych do tych urządzeń i przesyłanych danych oraz wykorzystywaniem ich przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§ 6.
1. Zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobach z Rejestru, po wpłynięciu do biura informacyjnego, podlegają sprawdzeniu co do zgodności z wymaganiami ustalonymi w ustawie.

2. Nie udziela się informacji, jeżeli zapytanie lub wniosek zawiera braki.

§ 7.
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub wniosek polega na sporządzeniu informacji o osobie z Rejestru, zgodnie z rodzajem i zakresem danych objętych zapytaniem lub wnioskiem.
§ 8.
1. Po wpłynięciu zapytania lub wniosku zawarte w nich dane osobowe porównuje się z danymi osobowymi zgromadzonymi w kartotekach i bazie danych systemu informatycznego Rejestru. Po ustaleniu zgodności tych danych sporządza się informację o osobie.

2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi osobowymi zgromadzonymi w Rejestrze a danymi osobowymi zawartymi w zapytaniu lub wniosku, jeżeli nie budzą one wątpliwości co do tożsamości osoby, informacja o osobie z Rejestru zawiera wykaz tych rozbieżności.

§ 9.
Informacja o osobie z Rejestru, przed przekazaniem podmiotowi zapytującemu lub wnioskodawcy, podlega kontroli pod względem jej kompletności. Kontrolę przeprowadza osoba upoważniona przez dyrektora biura informacyjnego.
§ 10.
Określa się wzór formularza:

1) zapytania o udzielenie informacji o osobie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

2) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 11.
1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek, są zgromadzone w Rejestrze, informacji o osobie z Rejestru udziela się na formularzu, o którym mowa w § 10 pkt 2. Do informacji załącza się nadesłane zapytanie lub wniosek.

2. Jeżeli dane osobowe osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek, nie są zgromadzone w Rejestrze, zapytanie lub wniosek zwraca się podmiotowi zapytującemu lub wnioskodawcy z adnotacją „NIE FIGURUJE".

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2001 r.

Minister Sprawiedliwości: L. Kaczyński

Załącznik 1. [WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 1 czerwca 2001 r. (poz. 618)

Załącznik nr 1

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

1. Punkt Informacyjny w Białymstoku przy Sądzie Apelacyjnym,

2. Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej przy Sądzie Okręgowym,

3. Punkt Informacyjny w Bydgoszczy przy Sądzie Okręgowym,

4. Punkt Informacyjny w Częstochowie przy Sądzie Okręgowym,

5. Punkt Informacyjny w Gdańsku przy Sądzie Okręgowym,

6. Punkt Informacyjny w Gliwicach przy Sądzie Okręgowym,

7. Punkt Informacyjny w Gorzowie Wielkopolskim przy Sądzie Okręgowym,

8. Punkt Informacyjny w Jeleniej Górze przy Sądzie Okręgowym,

9. Punkt Informacyjny w Kaliszu przy Sądzie Okręgowym,

10. Punkt Informacyjny w Katowicach przy Sądzie Okręgowym,

11. Punkt Informacyjny w Kielcach przy Sądzie Okręgowym,

12. Punkt Informacyjny w Koszalinie przy Sądzie Okręgowym,

13. Punkt Informacyjny w Krakowie przy Sądzie Okręgowym,

14. Punkt Informacyjny w Lublinie przy Sądzie Apelacyjnym,

15. Punkt Informacyjny w Łodzi przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia,

16. Punkt Informacyjny w Olsztynie przy Sądzie Okręgowym,

17. Punkt Informacyjny w Opolu przy Sądzie Okręgowym,

18. Punkt Informacyjny w Poznaniu przy Sądzie Okręgowym,

19. Punkt Informacyjny w Radomiu przy Sądzie Okręgowym,

20. Punkt Informacyjny w Rzeszowie przy Sądzie Okręgowym,

21. Punkt Informacyjny w Szczecinie przy Sądzie Okręgowym,

22. Punkt Informacyjny w Toruniu przy Sądzie Rejonowym,

23. Punkt Informacyjny w Świdnicy przy Sądzie Okręgowym,

24. Punkt Informacyjny we Wrocławiu przy Sądzie Apelacyjnym,

25. Punkt Informacyjny w Zielonej Górze przy Sądzie Okręgowym.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie traci moc 28 listopada 2003 r. na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. Nr 198, poz. 1930).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »