REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1559

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 12 listopada 2001 r.

w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb,

2) organizację społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb,

3) wzór karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego oraz wysokość opłaty pobieranej za ich wydanie,

4) szczegółowe warunki ochrony i połowu ryb, rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, zasady ustanawiania obwodów rybackich, obrębów hodowlanych i ochronnych, oznakowania obrębów i sprzętu pływającego służącego do połowu ryb oraz rejestracji tego sprzętu,

5) warunki chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

§ 2.
1. Amatorski połów ryb wędką może uprawiać osoba posiadająca kartę wędkarską, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Amatorski połów ryb wędką uprawia się:

1) bez stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb,

2) za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

a) jednym haczykiem albo

b) nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą w postaci owada; haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

c) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 50 mm,

3) bez użycia żywej ryby jako przynęty.

§ 3.
1. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Amatorski połów ryb kuszą uprawia się:

1) wyłącznie w porze dziennej: po upływie godziny od wschodu słońca, nie później jednak niż na godzinę przed zachodem słońca,

2) kuszą napinaną siłą mięśni, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielanie ostrza od jego trzonu,

3) w promieniu nie większym niż 50 m od ustawionego na powierzchni wody pływaka koloru żółtego o wyporności co najmniej 5 litrów; pływak ustawiany jest na czas połowu przez osobę dokonującą połowu ryb kuszą,

4) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie,

5) poza wyznaczonymi kąpieliskami.

§ 4.
1. Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty:

1) wędkarskiej – jest organizacja, która na terenie powiatu w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków,

2) łowiectwa podwodnego – jest organizacja, która na terenie kraju w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków

oraz której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej.

2. Przez organizację, o której mowa w ust. 1, rozumie się organizację utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), której statutowym celem działania jest upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.

3. W przypadku braku na terenie powiatu organizacji, która spełnia warunek określony w ust. 1 pkt 1, osoba ubiegająca się o kartę wędkarską może przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez inną organizację społeczną, która spełnia ten warunek.

§ 5.
Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego wynosi 10 zł.
§ 6.
Niedozwolony jest połów ryb i raków, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy albo tarczy ogonowej nie przekracza wymiaru ochronnego, który wynosi dla:

1) bolenia (Aspius aspius L.)

40 cm,

2) brzanki (Barbus petenyi Heckel)

20 cm,

3) brzany (Barbus barbus L.)

40 cm,

4) brzany karpackiej (Barbus cyclolepis Heckel)

20 cm,

5) certy (Vimba vimba L.)

30 cm,

6) głowacicy (Hucho hucho L.)

70 cm,

7) jazia (Leuciscus idus L.)

25 cm,

8) jelca (Leuciscus leuciscus L.)

15 cm,

9) klenia (Leuciscus cephalus L.)

25 cm,

10) lina (Tinca tinca L.)

25 cm,

11) lipienia (Thymallus thymallus L.)

30 cm,

12) łososia (Salmo salar L.)

35 cm,

13) miętusa (Lota lota L.) w rzecze Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi

30 cm,

14) pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.):

a) w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San oraz w rzece San i jej dopływach

b) w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach

c) w pozostałych wodach

25 cm,

25 cm,

30 cm,

15) rozpióra (Abramis ballerus L.)

25 cm,

16) sandacza (Stizostedion lucioperca L.)

45 cm,

17) sapy (Abramis sapa Pallas)

25 cm,

18) siei (Coregonus lavaretus L.)

35 cm,

19) sielawy (Coregonus albula L.)

18 cm,

20) suma (Silurus glanis L.)

70 cm,

21) szczupaka (Esox lucius L.)

45 cm,

22) świnki (Chondrostoma nasus L.)

25 cm,

23) troci (Salmo trutta m. trutta L.)

35 cm,

24) troci jeziorowej (Salmo trutta m. lacustris L.)

50 cm,

25) węgorza (Anguilla anguilla L.)

40 cm,

26) wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus L.)

15 cm,

27) raka błotnego (Pontastacus leptodactylus Esch.)

10 cm,

28) raka szlachetnego (Astacus astacus Esch.):

a) samicy

b) samca

12 cm,

10 cm.

 

§ 7.
1. Niedozwolony jest połów ryb i raków w okresach ochronnych, z zastrzeżeniem ust. 2, ustanowionych dla:

1) brzany (Barbus barbus L.) – od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca,

2) brzany karpackiej (Barbus cyclolepis Heckel) – od dnia 15 marca do dnia 15 lipca,

3) certy (Vimba vimba L):

a) w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia – od dnia 1 września do dnia 30 listopada,

b) w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach – od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca,

4) głowacicy (Hucho hucho L.), lipienia (Thymallus thymallus L.) – od dnia 1 marca do dnia 31 maja,

5) łososia (Salmo salar L.):

a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku – od dnia 1 października do dnia 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,

b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia – od dnia 1 grudnia do końca lutego; w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,

c) w pozostałych rzekach – od dnia 1 października do dnia 31 grudnia,

6) miętusa (Lota lota L.) – z wyjątkiem rzeki Odry od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi – od dnia 1 grudnia do końca lutego,

7) pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.):

a) w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach – od dnia 1 września do dnia 31 stycznia,

b) w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach – od dnia 1 września do dnia 31 stycznia,

c) w pozostałych wodach – od dnia 1 września do dnia 31 grudnia,

8) siei (Coregonus lavaretus L.) i sielawy (Coregonus albula L.) – od dnia 15 października do dnia 31 grudnia,

9) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) – od dnia 1 marca do dnia 31 maja,

10) sapy (Abramis sapa Pallas) – od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja,

11) suma (Silurus glanis L):

a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi – od dnia 1 marca do dnia 30 maja,

b) w pozostałych wodach – od dnia 1 listopada do dnia 30 czerwca,

12) szczupaka (Esox lucius L):

a) w rzekach i zbiornikach zaporowych – od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia,

b) w pozostałych wodach – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia,

13) świnki (Chondrostoma nasus L.) – od dnia 1 stycznia do dnia 15 maja,

14) troci (Salmo trutta m. trutta L):

a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku – od dnia 1 października do dnia 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,

b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia – od dnia 1 grudnia do końca lutego; w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,

c) w pozostałych rzekach – od dnia 1 października do dnia 31 grudnia,

15) troci jeziorowej (Salmo trutta m. lacustris L.) – od dnia 1 września do dnia 31 stycznia,

16) raka szlachetnego (Astacus astacus Esch.) i raka błotnego (Pontastacus leptodactylus Esch.) – od dnia 15 października do dnia 15 marca dla samców i od dnia 15 października do dnia 31 lipca dla samic.

2. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

§ 8.
Raków pręgowatych (Orconectes limosus Raf.), raków sygnałowych (Pacifastacus leniusculus Dana) oraz ryb z gatunków trawianka (Perccottus glenii Dyb.) i czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) po złowieniu nie należy wpuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
§ 9.
1. Rybackimi narzędziami połowowymi są narzędzia:

1) ciągnione: niewody, przywłoki, włoki, tuki, dragi,

2) stawne: wontony, słępy, drygawice, żaki, mieroże, kozaki, więcierze, wiersze, raczniki, przegrody, przestawy,

3) elektryczne, a także ich części, służące do połowu ryb przy pomocy prądu elektrycznego,

4) pozostałe: spławnice, cedzaki, sznury, rzutki, podrywki, pęczki oraz inne narzędzia służące do połowu ryb pod lodem.

2. Rybackimi urządzeniami połowowymi są pompy połowowe i węgornie.

§ 10.
1. Połów ryb narzędziami elektrycznymi dokonywany jest przy użyciu prądu elektrycznego stałego lub impulsowego.

2. Pole elektryczne wytwarzane przez narzędzia elektryczne służące do połowu ryb nie może oddziaływać na złowione i przetrzymywane w pobliżu tych narzędzi ryby żywe.

3. Połowu ryb przy użyciu prądu elektrycznego mogą dokonywać osoby, które odbyły szkolenie i zdały egzamin w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 11.
1. Do połowu ryb nie używa się rybackich narzędzi połowowych, w których wielkość oczek sieci, z zastrzeżeniem ust. 2, mierzona w stanie mokrym od połowy węzła do połowy węzła najbliższego, jest mniejsza niż 28 mm, a w kutlu ciągnionych rybackich narzędzi połowowych jest mniejsza niż 25 mm.

2. Wielkość oczek sieci w rybackich narzędziach połowowych służących do połowu:

1) sielawy – nie może być mniejsza niż 18 mm,

2) węgorza – nie może być mniejsza niż 12 mm,

3) uklei i stynki – nie może być mniejsza niż 6 mm,

4) ryb na przynętę – nie może być mniejsza niż 5 mm.

§ 12.
Obwód rybacki ustanawia się na kanale, rzece, innym cieku lub na ich odcinkach, jeziorze, grupie jezior lub innych zbiornikach wodnych wraz z ich dopływami zgodnie z linią brzegu.
§ 13.
1. Ustanawiając obwód rybacki, należy:

1) uwzględnić aktualny stan prawny nieruchomości oraz istniejące stosunki hydrologiczne,

2) nadać mu nazwę odpowiadającą nazwie własnej kanału, rzeki lub innego cieku, jeziora albo innego zbiornika wodnego oraz kolejny numer obwodu rybackiego z biegiem wody, przy czym:

a) jeżeli akwen zostaje podzielony na więcej niż jeden obwód rybacki, każdy z nich otrzymuje nazwę i kolejny numer w porządku rosnącym,

b) nazwy obwodów rybackich rzek lub cieków bez ustalonych nazw własnych powinny być uzupełnione wskazaniem dorzecza rzeki o ustalonej nazwie własnej, do której uchodzą,

c) obwód rybacki, obejmujący obszar wód dwóch lub więcej rzek łączących się ze sobą, otrzymuje nazwę własną rzeki o większym średniorocznym przepływie, bez względu na stosunek powierzchni lub długości tych rzek do siebie,

d) obwody rybackie jezior lub zbiorników zaporowych, przez które przepływa rzeka, powinny otrzymać nazwę własną jeziora lub zbiornika zaporowego, wraz ze wskazaniem rzeki, na której leżą, z zachowaniem numeracji odpowiadającej kolejności obwodów na tej rzece,

e) jeżeli obwód rybacki obejmuje kilka jezior, należy nadać mu nazwę własną jeziora o największej powierzchni,

3) określić jego granicę zgodną z linią brzegu, a tam, gdzie granica obwodu przebiega przez wodę – wytyczyć ją odcinkami linii prostej łączącej stałe punkty orientacyjne w terenie.

2. Obwód rybacki ustanawia się, w szczególności, na wodach:

1) których obszar obejmuje miejsca corocznie powtarzającego się tarła ryb, rozwoju narybku, gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb,

2) rzek, potoków górskich, kanałów i innych cieków, w których występuje charakterystyczny dla danego rodzaju wód gatunek ryby,

3) jezior lub zbiorników wodnych wraz z dopływami, leżących w jednej zlewni lub dorzeczu.

§ 14.
1. Obręb hodowlany obejmuje powierzchnię gruntów stawowych lub innych zbiorników wodnych służących do chowu lub hodowli ryb, łącznie z groblami, urządzeniami doprowadzającymi i odprowadzającymi wodę, oraz odcinek cieku przepływającego wzdłuż stawów rybnych.

2. Obrębów hodowlanych nie ustanawia się:

1) na szlaku żeglownym,

2) na obszarze obrębów ochronnych,

3) na odcinku rzeki uchodzącej do morza, z zastrzeżeniem ust. 3, od jej ujścia do najbliższego piętrzenia, które uniemożliwia swobodny przepływ ryb, wraz z odcinkiem rzeki o długości 50 m powyżej tego piętrzenia,

4) na dopływie odcinka rzeki, o którym mowa w pkt 3, od ujścia tego odcinka do rzeki, do najbliższego piętrzenia, które uniemożliwia swobodny przepływ ryb, wraz z odcinkiem tego dopływu o długości 50 m powyżej piętrzenia,

5) na wodach jezior lub zbiorników zaporowych, w miejscu usytuowania sadzów rybackich, służących do chowu lub hodowli ryb.

3. Przepis ust. 2 pkt 3 nie dotyczy rzeki Wisły i rzeki Odry.

§ 15.
Obręby ochronne ustanawia się:

1) na terenie przepławek, budowli lub innych urządzeń umożliwiających przepływ ryb, łącznie z odcinkami cieków przylegających do nich, a także odcinkami cieków w odległości co najmniej 50 m powyżej i 50 m poniżej przepławek, budowli lub urządzeń,

2) w miejscach corocznie powtarzającego się tarła lub rozwoju narybku,

3) w miejscach gromadnego zimowania ryb,

4) w miejscach gromadnego przepływu ryb, w jeziorach lub w ich częściach, na odcinkach kanałów, rzek i innych cieków oraz na terenie innych zbiorników wodnych lub ich częściach.

§ 16.
Oznakowania obrębów hodowlanych i ochronnych dokonuje się przez ustawienie, w odległości nie większej niż 50 m od granicy obrębu ochronnego, tablic o wymiarach nie mniejszych niż 40 cm x 40 cm lub pław w kształcie walca, w kolorze niebieskim, opatrzonych napisem koloru żółtego, wykonanym literami o wysokości 5 cm i grubości 6 mm:

1) „obręb hodowlany – nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub

2) „obręb ochronny – połów i czynności szkodliwe dla ryb wzbronione”.

§ 17.
1. Sprzęt pływający służący do połowu ryb, zwany dalej „sprzętem pływającym”, z wyjątkiem statków rejestrowanych i oznakowanych na podstawie odrębnych przepisów, znakuje się w sposób trwały i widoczny numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach obu burt; litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości.

2. Dwuliterowe oznaczenie województwa stosowane do oznakowania sprzętu pływającego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 18.
1. Rejestracji sprzętu pływającego dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu.

2. Rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu:

1) posiadanego przez uprawnionego do rybactwa,

2) służącego do amatorskiego połowu ryb.

3. Rejestr sprzętu pływającego zawiera:

1) kolejny numer w rejestrze,

2) datę wpisu do rejestru,

3) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i adres posiadacza sprzętu,

4) nadany dla sprzętu pływającego numer rejestracyjny,

5) dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające jego identyfikację, a w szczególności jego rodzaj i długość,

6) datę wykreślenia sprzętu pływającego z rejestru.

§ 19.
1. Chów lub hodowlę innych niż ryby i raki organizmów żyjących w wodzie z gatunków obcych rodzimej florze i faunie prowadzi się w budynkach, w których:

1) woda po wprowadzeniu do urządzeń służących do chowu lub hodowli tych organizmów wodnych znajduje się w obiegu zamkniętym,

2) urządzenia doprowadzające i odprowadzające wodę oraz urządzenia służące do chowu lub hodowli uniemożliwiają wydostanie się tych organizmów wodnych i ich form rozwojowych do innych wód,

3) woda odprowadzana z urządzeń, o których mowa w pkt 1, poddawana jest ciągłej ekspozycji promieniowania ultrafioletowego, nie mniejszego niż 30 000 mWs/cm2.

2. Drogi prowadzące do budynków, o których mowa w ust. 1, powinny być wyposażone w śluzy dezynfekcyjne.

§ 20.
1. Połowu innych niż ryby i raki organizmów żyjących w wodzie, w szczególności planktonu i bentosu, dokonuje się:

1) w sposób i metodami, które nie powodują w wodzie:

a) zmniejszenia ilości tlenu mierzonej w mg O2/dm3,

b) zwiększenia zawartości zawiesiny mierzonej w mg/dm3,

c) zwiększenia biologicznego zapotrzebowania tlenu – BZT5

– w stosunku do średniej wartości współczynników jakości wody w rzekach, zbiornikach zaporowych, kanałach i jeziorach, w danym okresie,

2) po zawiadomieniu uprawnionego do rybactwa i Państwowej Straży Rybackiej.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podaje się termin, miejsce oraz tytuł prawny do prowadzenia połowów.

§ 21.
Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją ważność.
§ 22.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie połowu ryb w wodach śródlądowych (Dz. U. Nr 38, poz. 370).
§ 23.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Załącznik 1. [WZÓR KARTY WĘDKARSKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 listopada 2001 r. (poz. 1559)

Załącznik nr 1

WZÓR KARTY WĘDKARSKIEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [DWULITEROWE OZNACZENIE WOJEWÓDZTWA STOSOWANE DO OZNAKOWANIA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO]

Załącznik nr 3

DWULITEROWE OZNACZENIE WOJEWÓDZTWA STOSOWANE DO OZNAKOWANIA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

1) Województwo dolnośląskie

DS

2) Województwo kujawsko-pomorskie

KP

3) Województwo lubelskie

LU

4) Województwo lubuskie

LB

5) Województwo łódzkie

LD

6) Województwo małopolskie

MP

7) Województwo mazowieckie

MA

8) Województwo opolskie

OP

9) Województwo podkarpackie

PK

10) Województwo podlaskie

PD

11) Województwo pomorskie

PM

12) Województwo śląskie

SL

13) Województwo świętokrzyskie

SW

14) Województwo warmińsko-mazurskie

WM

15) Województwo wielkopolskie

WP

16) Województwo zachodniopomorskie

ZP.

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 19 grudnia 2001 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA