REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 1 poz. 18

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 stycznia 2002 r.

o sprostowaniu błędów.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) prostuje się następujące błędy:

1) w jednolitym tekście ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 953):

przypis 17 powinien mieć brzmienie:

17) Od dnia 27 stycznia 1995 r., stosownie do art. 2 ustawy wymienionej w przypisie 1, z pracownikami urzędów państwowych wymienionych w art. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych nie nawiązuje się stosunku pracy na podstawie mianowania. Nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie umowy o pracę lub, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią, na podstawie powołania. Stosunki pracy nawiązane przed tym dniem na podstawie mianowania pozostają w mocy i mogą być zmieniane i rozwiązywane na zasadach określonych w ustawie o pracownikach urzędów państwowych. Przepisu stanowiącego, że od dnia 27 stycznia 1995 r. z pracownikami urzędów państwowych wymienionych w art. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych nie nawiązuje się stosunku pracy na podstawie mianowania, nie stosuje się w przypadku przeniesienia urzędnika mianowanego, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych.";

2) w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639) w załączniku, w części drugiej Tabela Stawek Celnych:

a) w dziale 49 – Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego; manuskrypty, maszynopisy i plany, po pozycji towarowej określonej kodem PCN w brzmieniu:

 „4906 00 00 0 Plany i rysunki architektoniczne, techniczne, przemysłowe, handlowe, topograficzne itp., oryginalne wykonane ręcznie; teksty rękopiśmienne; reprodukcje fotograficzne na papierze światłoczułym i kopie wykonane przez kalkę",

powinny być następujące pozycje towarowe określone odpowiadającymi im kodami PCN w brzmieniu:


Kod PCN

Wyszczególnienie

Jedno­stka miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

 

au­tono–micz–ne

kon­wen­cyj–ne

krajów DEV

kra­jów LDC

UE

EFTA

Cze­chy i Słowa­cja

Wę­gry

Słowe­nia

Rumu­nia

Buł­garia

Litwa

Łotwa

Esto­nia

Izrael

Wy­spy Ow-cze

Tur­cja

Chor­wacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

4907 00

Nieskasowane znaczki pocztowe, znaczki skarbowe lub podobne, bieżącej lub nowej emisji w kraju, w którym mają lub będą miały określoną, zidentyfikowaną wartość nominalną; znaczki w arkuszach; formularze czekowe; banknoty, akcje; obligacje i podobne papiery wartościowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4907 00 10 0

– Znaczki pocztowe, skarbowe i podobne

70

21

16,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4907 00 30 0

– Banknoty

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4907 00 90 0

– Pozostałe

70

21

16,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4908

Kalkomanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4908 10 00 0

– Kalkomania do wypalania

30

9

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4908 90 00 0

– Pozostałe

30

9

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4909 00

Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, nawet z kopertami lub ozdobami:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4909 00 10 0

– Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane

30

9

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4909 00 90 0

– Pozostałe

30

9

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4910 00 00 0

Kalendarze drukowane różnych rodzajów, również bloki kalendarzowe

 

30

9

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4911

Pozostałe wyroby drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4911 10

– Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4911 10 10 0

– – Katalogi handlowe

30

9

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4911 10 90 0

– – Pozostałe

30

9

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

– Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4911 91

– – Obrazki, rysunki i fotografie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4911 91 10 0

– – – Arkusze (z wyłączeniem materiałów reklamowych), nieskładane, z ilustracjami lub obrazkami, a bez tekstów i napisów, z przeznaczeniem do wydań książek lub czasopism publikowanych w różnych krajach w jednym lub w wielu językach

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4911 91 80 0

– – – Pozostałe

 

30

9

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4911 99 00 0

– – Pozostałe

30

9

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) w dziale 70 – Szkło i wyroby ze szkła, pozycje towarowe określone kodami PCN 7010 90 55 0 i 7010 90 57 0 w brzmieniu:

"

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jed­no­stka miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

auto­no­micz-ne

konwen­cyj-ne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Cze­chy i Sło­wacja

Wę­gry

Słowe­nia

Rumu­nia

Bułga­ria

Litwa

Łotwa

Esto­nia

Izrael

Wyspy Ow-cze

Tur­cja

Chor wacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

*

7010 90 55 0

– – – – – – – – 0,15 l lub większej niż 0,33 l

szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

7010 90 57 0

– – – – – – – – Mniejszej niż 0,5 l

szt.

 

powinny mieć następujące brzmienie:

"

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jed­nost-ka miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

 

auto-no­micz-ne

kon­wen­cyj-ne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Cze­chy i Słowa­cja

Wę­gry

Słowe­nia

Rumu­nia

Buł-ga­ria

Litwa

Łotwa

Esto­nia

Izrael

Wyspy Ow-cze

Tur­cja

Chor­wacja

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

*

7010 90 55 0

– – – – – – – – 0,15 l lub większej niż 0,33 l

szt.

30

9

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*

7010 90 57 0

– – – – – – – – Mniejszej niż 0,5 l

szt.

30

9

7,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) w dziale 81 – Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; wyroby z tych materiałów, pozycja towarowa określona kodem PCN 8112 92 31 0 w brzmieniu:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jed­nost-ka miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

auto-no­micz-ne

kon­wen­cyj-ne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Cze-chy i Sło-wacja

Wę­gry

Sło-wenia

Rumu­nia

Bu-ga­ria

Litwa

Łotwa

Esto­nia

Izrael

Wys-py Ow-cze

Tur­cja

Chor­wacja

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

*

81129231 0

– – – – Nieobrobione plastycznie; proszki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powinna mieć następujące brzmienie:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jed-no­stka miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

auto-no­micz-ne

kon­wen­cyj-ne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Cze­chy i Sło-wacja

Wę­gry

Słowe­nia

Rumu­nia

Buł-ga­ria

Litwa

Łotwa

Esto­nia

Izrael

Wys-py Ow-cze-

Tur- cja

Chor­wacja

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

*

8112 92 31 0

– – – – Nieobrobione plastycznie; proszki

25

3

2,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-01-08
  • Data wejścia w życie: 2002-01-08
  • Data obowiązywania: 2002-01-08

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA