| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 8 maja 2002 r.

w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego.

Na podstawie art. 69 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór legitymacji służbowej inspektora wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego, zwanego dalej "inspektorem transportu drogowego", szczegółowy sposób postępowania z tą legitymacją, w tym sposób jej wydawania, używania i przechowywania, a także przypadki, w których podlega ona wymianie i zwrotowi,

2) wzór odznaki identyfikacyjnej inspektora transportu drogowego oraz szczegółowy sposób postępowania z tą odznaką, w tym sposób jej używania i przechowywania,

3) wzór oznakowania pojazdu służbowego Inspekcji Transportu Drogowego i szczegółowy sposób postępowania z tym związany.

§ 2.
1. Inspektor transportu drogowego, na okres zatrudnienia w Inspekcji Transportu Drogowego, otrzymuje legitymację służbową, zwaną dalej "legitymacją".

2. Legitymacja jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia inspektora transportu drogowego do wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

3. Legitymację wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego, zwany dalej "Głównym Inspektorem".

4. Legitymacja ważna jest przez okres jednego roku.

5. Wzór legitymacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
Inspektor transportu drogowego w czasie wykonywania obowiązków służbowych jest obowiązany posiadać przy sobie legitymację i okazywać ją przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.
§ 4.
Legitymacji nie wolno:

1) odstępować innej osobie,

2) wywozić za granicę, chyba że zgodę na wywóz legitymacji wyrazi Główny Inspektor,

3) przesyłać pocztą.

§ 5.
1. Inspektor transportu drogowego nie może posługiwać się legitymacją w razie:

1) zmiany danych zawartych w legitymacji,

2) uszkodzenia jej lub zniszczenia,

3) upływu terminu ważności legitymacji.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, legitymacja podlega wymianie.

3. W razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia legitymacji inspektor transportu drogowego obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie, drogą służbową, Głównego Inspektora.

§ 6.
1. Inspektor transportu drogowego jest obowiązany zdeponować legitymację u Głównego Inspektora w przypadku:

1) wyjazdu za granicę i nieuzyskania zgody na jej wywóz,

2) uzyskania urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,

3) zawieszenia w czynnościach służbowych,

4) usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej ponad 3 miesiące.

2. Inspektor transportu drogowego zwraca legitymację Głównemu Inspektorowi w przypadku ustania stosunku pracy; jeżeli stosunek pracy ustał na skutek zgonu inspektora transportu drogowego, zwrotu legitymacji dokonuje członek rodziny lub przełożony.

§ 7.
1. Inspektor transportu drogowego w czasie wykonywania obowiązków służbowych jest obowiązany posiadać przy sobie odznakę identyfikacyjną.

2. Do odznaki identyfikacyjnej, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 1 i 3, § 4, § 5 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 oraz § 6.

3. Odznakę identyfikacyjną przytwierdza się nakrętką gwintowaną do skórzanego paska odpowiadającego rozmiarami wielkości odznaki.

4. Wzór odznaki identyfikacyjnej, o której mowa w ust. 1. określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Inspektor transportu drogowego obowiązany jest dbać o należyty stan legitymacji i odznaki identyfikacyjnej, a także chronić je przed utratą lub zniszczeniem.

2. Po zakończeniu wykonywania obowiązków służbowych legitymacja i odznaka identyfikacyjna powinny być przechowywane w miejscu należycie zabezpieczonym.

§ 9.
1. Pojazdy służbowe Inspekcji Transportu Drogowego są koloru ciemnozielonego z tym, że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) są koloru białego.

2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1, w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien a progiem pojazdu są oznakowane poziomym pasem wyróżniającym odblaskowym barwy białej oraz mają po obu stronach pojazdu napis "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO" barwy białej. Na dachu pojazdu umieszcza się podświetlaną tablicę koloru białego z napisem "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO" barwy czarnej; napis "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO" barwy czarnej może być również umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu może być odwrócony (lustrzany).

3. Wzór oznakowania pojazdu służbowego Inspekcji Transportu Drogowego z podświetlaną tablicą z napisem, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 10.
Oznakowanie, o którym mowa w § 9, nie może być stosowane na pojeździe innym niż pojazd służbowy Inspekcji Transportu Drogowego.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 8 maja 2002 r. (poz. 718)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
Skala 1:1

infoRgrafika

Opis:

Awers (przód) legitymacji;

- tło koloru jasnoszarego,

- napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA" koloru czarnego,

- wizerunek orła w kolorze czarnym o wymiarach 37 mm x 40 mm,

- napisy w kolorze czarnym "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO" i "NR 001" *

- w połowie szerokości strony pionowe pasy koloru biało-czerwonego o szerokości 17 mm.

Rewers (tył) legitymacji:

- tło koloru jasnoszarego,

- napis w kolorze czarnym "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA INSPEKTORA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO",

- z lewej strony u góry, w ramce, kolorowa fotografia inspektora w mundurze bez nakrycia głowy, o wymiarach 25 mm x 35 mm, na której w prawym dolnym rogu odciska się okrągłą pieczęć Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego,

- z prawej strony u góry napisy koloru czarnego "Nr identyfikacyjny" **, "Stanowisko"; powyżej napisów wykropkowane na czarno miejsca przeznaczone na dokonanie wpisów,

- z prawej strony napis koloru czarnego "Ważna do dnia"; powyżej wykropkowane na czarno miejsce przeznaczone na wpisanie daty ważności,

- pod ramką z lewej strony napis w kolorze czarnym "Imię" oraz do końca wiersza wykropkowane na czarno miejsce do wypełnienia,

- poniżej z lewej strony napis w kolorze czarnym "Nazwisko" oraz do końca wiersza wykropkowane na czarno miejsce do wypełnienia,

- z prawej strony u dołu miejsce na podpis wystawcy i pieczęć opisane napisami w kolorze czarnym "Podpis wystawcy" i "mp."

Wymiary:

- wysokość legitymacji

90 mm

- szerokość legitymacji

65 mm,

- wysokość fotografii

35 mm,

- szerokość fotografii

25 mm.

 

Uwaga:

Legitymacja jest dwustronnie laminowana folią plastikową.

 

 

* Numer legitymacji służbowej - trzycyfrowy numer legitymacji inspektora transportu drogowego, oznaczony cyframi arabskimi, który ulegać będzie zmianom wobec wskazania w polu "Ważna do dnia" terminu ważności legitymacji. Po jego upływie inspektor transportu drogowego otrzyma legitymację z nowym, kolejnym, zapisanym cyframi arabskimi, numerem.

** Numer identyfikacyjny inspektora transportu drogowego - nadany w systemie kadrowo-informatycznym numer identyfikacyjny inspektora transportu drogowego.

Załącznik 2. [WZÓR ODZNAKI IDENTYFIKACYJNEJ INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI IDENTYFIKACYJNEJ INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

infoRgrafika

Opis:

Awers:

- wizerunek orła i napisy "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO" i "WOJEWÓDZTWO" w kolorze czarnym, wycięte i nałożone na tarczę odznaki identyfikacyjnej,

- wizerunek orła o wymiarach 51 mm x 58 mm,

- nad wizerunkiem orła miejsce na wytłoczony i nałożony numer odznaki identyfikacyjnej inspektora transportu drogowego* zapisany cyframi arabskimi w kolorze czarnym,

- owal lekko wypukły, wykonany ze stopu metali w kolorze srebrnym.

Rewers:

- lekko wklęsły,

- posiada wybity kolejny numer seryjny***.

Wymiary odznaki identyfikacyjnej:

- wysokość 90 mm

- szerokość 60 mm

 

 

* Numer odznaki identyfikacyjnej inspektora transportu drogowego - numer tożsamy z numerem identyfikacyjnym inspektora transportu drogowego wpisanym w legitymacji służbowej w polu "Nr identyfikacyjny".

** Oznaczenie województwa - miejsce, w którym wpisana zostanie drukowanymi literami pełna nazwa właściwego województwa np. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE.

*** Numer seryjny - numer wybijany na rewersie odznaki, służący ewidencjonowaniu ilości wybitych odznak identyfikacyjnych. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia odznaki numer odznaki identyfikacyjnej inspektora pozostanie ten sam, zaś numer seryjny będzie inny wobec wybicia kolejnej odznaki.

Załącznik 3. [WZÓR OZNAKOWANIA POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR OZNAKOWANIA POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

infoRgrafika

Uwaga:

Wymiary podane we wzorze oznakowania pojazdów służbowych liczone są w milimetrach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Król

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »