reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu.

Na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza świadectwa służby,

2) tryb wydawania i prostowania świadectwa służby,

3) właściwość przełożonych służbowych w sprawach wydawania i prostowania świadectwa służby.

§ 2.
1. Funkcjonariusz Agencji Wywiadu, zwany dalej „funkcjonariuszem", zwalniany ze służby otrzymuje w dniu zwolnienia ze służby, określonym w rozkazie personalnym, świadectwo służby. Otrzymanie świadectwa służby funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem na kopii świadectwa służby.

2. Świadectwo służby może odebrać osoba upoważniona na piśmie przez funkcjonariusza. W takim przypadku otrzymanie świadectwa służby potwierdza własnoręcznym podpisem osoba upoważniona.

3. W razie wygaśnięcia stosunku służbowego z powodu śmierci lub stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza, świadectwo służby wydaje się uprawnionemu do odprawy pośmiertnej członkowi rodziny funkcjonariusza, niezwłocznie po wydaniu rozkazu personalnego o wygaśnięciu stosunku służbowego.

4. Jeżeli wydanie świadectwa służby nie jest możliwe w terminie określonym w ust. 1, świadectwo służby doręcza się, za pokwitowaniem, w ciągu 7 dni od dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby.

§ 3.
Wydania świadectwa służby nie można uzależniać od uprzedniego rozliczenia się funkcjonariusza z obowiązków służbowych.
§ 4.
1. Do wydawania świadectwa służby oraz do jego sprostowania jest uprawniony Szef Agencji Wywiadu.

2. Szef Agencji Wywiadu może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej do wydawania i prostowania, w jego imieniu, świadectw służby funkcjonariuszy zwalnianych z tych jednostek.

§ 5.
Kopię świadectwa służby z pokwitowaniem jego wydania przechowuje się w aktach osobowych funkcjonariusza.
§ 6.
1. W świadectwie służby podaje się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień wynikających ze stosunku służbowego oraz z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, dotyczące:

1) okresu służby,

2) zajmowanego ostatnio stanowiska służbowego, z zastrzeżeniem ust. 3,

3) podstawy prawnej zwolnienia ze służby albo, w przypadku śmierci lub stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza, informację o wygaśnięciu stosunku służbowego,

4) liczby dni, przysługujących i wykorzystanych w roku zwolnienia ze służby lub w roku, w którym wygasł stosunek służbowy:

a) urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, zdrowotnego, szkoleniowego i okolicznościowego,

b) urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

5) wykorzystanego w okresie służby urlopu wychowawczego,

6) przypadającego po dniu zwolnienia ze służby okresu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy zwolnienie nastąpiło z przyczyn dotyczących Agencji Wywiadu,

7) liczby dni, za które zwolniony funkcjonariusz otrzymał świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej „ustawą o ABW oraz AW",

8) potrąceń z uposażenia, o których mowa w art. 142 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.

2. Na prośbę funkcjonariusza, zgłoszoną przed dniem wydania świadectwa służby, w świadectwie tym podaje się także informacje o wysokości i składnikach uposażenia oraz o posiadanych kwalifikacjach.

3. W świadectwie służby nie zamieszcza się informacji niejawnych.

4. Wzór formularza świadectwa służby stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 7.
1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby może, w terminie określonym w art. 65 ust. 2 ustawy o ABW oraz AW, złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa służby. Wniosek składa się na piśmie do przełożonego, który wydał świadectwo służby.

2. W razie uwzględnienia wniosku o sprostowanie świadectwa służby, funkcjonariuszowi wydaje się nowe świadectwo służby w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

3. Nie dokonuje się sprostowania świadectwa służby, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, złożono po terminie określonym w art. 65 ust. 2 ustawy o ABW oraz AW albo funkcjonariusz wnosi o podanie w świadectwie nieprawdziwych danych.

4. O nieuwzględnieniu wniosku o sprostowanie świadectwa służby przełożony, który wydał to świadectwo, zawiadamia pisemnie funkcjonariusza w terminie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku.

§ 8.
1. W razie uchybienia terminu określonego w art. 65 ust. 2 ustawy o ABW oraz AW, przywraca się termin na wniosek funkcjonariusza, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do przełożonego, który wydał świadectwo służby, w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

3. Przywrócenie terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest niedopuszczalne.

§ 9.
1. Nowe świadectwo służby, w miejsce wydanego uprzednio, wydaje się, w przypadku:

1) mającej wpływ na treść świadectwa służby zmiany rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby lub o wygaśnięciu stosunku służbowego funkcjonariusza,

2) zwolnienia ze służby funkcjonariusza uprzednio przywróconego do służby.

2. W nowym świadectwie służby, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podaje się cały okres służby funkcjonariusza, bez uwzględnienia przerwy w służbie spowodowanej uprzednio wydanym rozkazem personalnym o zwolnieniu ze służby, uchylonym w związku z przywróceniem do służby, jeżeli na podstawie art. 62 ustawy o ABW oraz AW został uchylony skutek tej przerwy w służbie.

§ 10.
Po wydaniu nowego świadectwa służby, w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 lub w § 9 ust. 1, uprzednio wydane świadectwo służby usuwa się z akt osobowych funkcjonariusza i niszczy.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 czerwca 2002 r. (poz. 828)

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama