| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 września 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 47, poz. 294 oraz z 2001 r. Nr 30, poz. 342) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Urząd Komitetu Badań Naukowych, zwany dalej „urzędem Komitetu", jest urzędem administracji rządowej obsługującym:

1) Komitet Badań Naukowych, zwany dalej „Komitetem",

2) Przewodniczącego Komitetu,

3) ministra właściwego do spraw nauki,

4) ministra właściwego do spraw informatyzacji.

2. Urząd Komitetu działa pod bezpośrednim kierownictwem Przewodniczącego Komitetu.

3. Urząd Komitetu zapewnia obsługę prac:

1) zespołów Komitetu,

2) zespołów, o których mowa w art. 8a ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych,

3) zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych,

4) organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych powoływanych w trybie § 4 ust. 2 statutu,"

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem Dyrektora Generalnego, ustala Przewodniczący Komitetu, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800), zwanej dalej „ustawą"."

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. W skład urzędu Komitetu wchodzi Gabinet Polityczny Przewodniczącego oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Przewodniczącego,

2) Departament Prawny,

3) Departament Badań,

4) Departament Studiów i Polityki Naukowej,

5) Departament Ekonomiczny,

6) Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej,

7) Departament Systemów Informatycznych Nauki,

8) Departament Systemów Informatycznych Administracji Publicznej,

9) Departament Promocji Społeczeństwa Informacyjnego,

10) Biuro Spraw Obronnych,

11) Biuro Prasy i Informacji,

12) Biuro Administracyjno-Gospodarcze.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy urzędu Komitetu określa regulamin organizacyjny, nadany przez Przewodniczącego Komitetu na wniosek Dyrektora Generalnego.

3. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Przewodniczącego sprawuje Przewodniczący Komitetu."

4) uchyla się § 7;

5) po § 7 dodaje się § 8 w brzmieniu:

„§ 8. Ilekroć w przepisach statutu jest mowa o Przewodniczącym Komitetu, rozumie się przez to także ministra właściwego do spraw nauki i ministra właściwego do spraw informatyzacji.".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »