reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 kwietnia 1998 r.

w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Urzędowi Komitetu Badań Naukowych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Wydane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zarządzenia i decyzje, powołujące kolegialne organy opiniodawczo-doradcze Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, oraz udzielone pełnomocnictwa zachowują moc do czasu wydania nowych na podstawie statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 34, poz. 166).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 kwietnia 1998 r. (poz. 294)

STATUT URZĘDU KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

§ 1. 1. Urząd Komitetu Badań Naukowych, zwany dalej „urzędem Komitetu”, jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Komitet Badań Naukowych, zwany dalej „Komitetem”, oraz Przewodniczącego Komitetu, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

2. Urząd Komitetu zapewnia obsługę prac Komitetu, Przewodniczącego Komitetu, komisji Komitetu, zespołów komisji Komitetu, zespołów opiniodawczo-doradczych oraz sekcji specjalistycznych, działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770) oraz aktów wykonawczych, a także organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych powoływanych w trybie § 4 ust. 2 statutu.

§ 2. 1. Przewodniczący Komitetu kieruje Urzędem Komitetu przy pomocy Sekretarza Komitetu, podsekretarzy stanu, Dyrektora Generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 5 ust. 1.

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1 z wyłączeniem Dyrektora Generalnego, ustala Przewodniczący Komitetu, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 141, poz. 943), zwanej dalej „ustawą”.

3. Przewodniczący Komitetu może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników urzędu Komitetu do podejmowania, w jego imieniu, decyzji w określonych przez niego sprawach.

§ 3. Przewodniczący Komitetu może udzielać pełnomocnictw osobom prawnym lub osobom fizycznym do dokonywania określonych czynności cywilno-prawnych lub faktycznych w zakresie właściwości Komitetu.

§ 4. 1. Organem doradczym i opiniodawczym Przewodniczącego Komitetu jest Kolegium urzędu Komitetu, w skład którego wchodzą: Sekretarz Komitetu, podsekretarze stanu, Dyrektor Generalny oraz członkowie powołani przez Przewodniczącego Komitetu spośród dyrektorów komórek organizacyjnych i innych pracowników urzędu Komitetu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.

2. Przewodniczący Komitetu może powoływać komisje, rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, cel powołania, skład osobowy, organizację, zakres i tryb działania, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy.

§ 5. 1. W skład urzędu Komitetu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Przewodniczącego,

2) Departament Prawny,

3) Departament Badań,

4) Departament Studiów i Polityki Naukowej,

5) Departament Ekonomiczny,

6) Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej,

7) Departament Systemów Informatycznych,

8) Departament Informacji i Promocji,

9) Biuro Spraw Obronnych,

10) Biuro Administracyjno-Gospodarcze.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy urzędu Komitetu określa regulamin organizacyjny, nadany przez Przewodniczącego Komitetu na wniosek Dyrektora Generalnego.

§ 6. 1. Przy urzędzie Komitetu działa, jako jednostka wyodrębniona, gospodarstwo pomocnicze – Zakład Obsługi Komitetu Badań Naukowych, zwany dalej „Zakładem”.

2. Nadzór nad Zakładem sprawuje Dyrektor Generalny.

3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Zakładu określają odrębne przepisy oraz regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego.

§ 7. Przewodniczący Komitetu sprawuje nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami badawczo-rozwojowymi:

1) Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,

2) Ośrodek Przetwarzania Informacji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama