REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2055

USTAWA

z dnia 5 grudnia 2002 r.

o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa]
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 1 dodaje się art. 1a i 1b w brzmieniu:

„Art. 1a. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwowej osobie prawnej – należy przez to rozumieć inną niż Skarb Państwa jednostkę organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, której mienie jest w całości mieniem państwowym.

Art. 1b. Przepisów ustawy nie stosuje się do innych, niż określone w art. 1a, podmiotów i należącego do nich mienia – w czasie trwania przewłaszczenia tego mienia albo akcji lub udziałów tych podmiotów – na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji.”

2) w art. 2 w pkt 6 wyrazy „prawa handlowego” zastępuje się wyrazem „handlowej”

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów określających tworzenie, ustrój i ustanie państwowych osób prawnych oraz z zastrzeżeniem postanowień statutów wydanych na podstawie tych przepisów:

1) tworzy, likwiduje, łączy, dzieli i przekształca państwowe osoby prawne,

2) powołuje i odwołuje członków organów państwowych osób prawnych.”

4) po art. 5 dodaje się art. 5a–5c w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. Państwowe osoby prawne są obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 50 000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.

2. Czynność prawna dokonana z naruszeniem obowiązku określonego w ust. 1 jest nieważna.

3. Nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 1, czynność prawna:

1) przedsiębiorstw państwowych, jeżeli na mocy przepisów odrębnych jest wymagane zgłoszenie zamiaru jej dokonania organowi założycielskiemu,

2) jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, jeżeli na mocy przepisów odrębnych, postanowień statutu albo umowy spółki na jej dokonanie jest wymagana zgoda walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników,

3) w zakresie rozporządzenia akcjami i obligacjami dopuszczonymi do publicznego obrotu na podstawie przepisowo publicznym obrocie papierami wartościowymi,

4) dokonywana w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub układowym,

5) Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencji Mienia Wojskowego oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – w zakresie rozporządzenia, powierzonymi tym Agencjom na podstawie przepisów odrębnych, składnikami mienia Skarbu Państwa.

Art. 5b. 1. Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 5a ust. 1, występuje państwowa osoba prawna dokonująca czynności prawnej, określając:

1) przedmiot rozporządzenia z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych identyfikujących składniki aktywów trwałych,

2) wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia,

3) sposób rozporządzenia,

4) podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie,

5) uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej.

2. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające:

a) że wnioskodawca jest państwową osobą prawną, chyba że osobowość prawna została nadana wnioskodawcy ustawą,

b) prawo do przedmiotu rozporządzenia,

c) wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2: wycenę rzeczoznawcy albo oświadczenie wnioskodawcy – jeżeli wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia można ustalić na podstawie opublikowanych cenników lub notowań giełdowych albo jeżeli koszt wyceny przewyższa 20% wartości bilansowej przedmiotu rozporządzenia,

2) projekt umowy, na podstawie której ma być dokonane rozporządzenie,

3) inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.

3. Jeżeli złożony wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem zwrotu wniosku. Termin, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia usunięcia braków.

4. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie miesiąca od dnia jego doręczenia ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Art. 5c. 1. Zgoda, o której mowa w art. 5a ust. 1, jest wyrażana na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok.

2. Zgoda może być wydana z zastrzeżeniem warunków.

3. W przypadku zgody wydanej z zastrzeżeniem warunków, odmowy wyrażenia zgody albo zwrotu wniosku, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest obowiązany do pisemnego uzasadnienia rozstrzygnięcia.

4. Państwowej osobie prawnej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnie uzasadnionego rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 3; do sprzeciwu dołącza się jego uzasadnienie.

5. W przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia sprzeciwu, państwowej osobie prawnej przysługuje prawo wniesienia w terminie 7 dni odwołania do sądu. Sąd w terminie 14 dni wyznacza rozprawę.

6. Do rozpatrywania spraw, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepisy części pierwszej księgi drugiej tytułu II działu IVa Kodeksu postępowania cywilnego.”

5) w art. 7a w ust. 2:

a) w pkt 3 wyrazy „prawa handlowego” zastępuje się wyrazem „handlowych”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) rozpatrywanie wniosków oraz sprzeciwów przedsiębiorstw państwowych, w trybie i na zasadach określonych w art. 5a–5c, w przypadku czynności prawnych, w których wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia nie przekracza równowartości w złotych 300 000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski,”

6) po art. 17 dodaje się art. 17a–17c w brzmieniu:

„Art. 17a. 1. Organy administracji publicznej oraz inne podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do reprezentowania Skarbu Państwa reprezentują Skarb Państwa zgodnie z ich właściwością i w zakresie określonym w przepisach odrębnych.

2. Do czynności prawnych dokonanych z naruszeniem przepisów o właściwości i zakresie reprezentacji Skarbu Państwa stosuje się odpowiednio art. 103 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego.

Art. 17b. 1. Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze gospodarują przydzielonym im mieniem Skarbu Państwa na zasadach racjonalnej i oszczędnej gospodarki oraz zapewniają ochronę tego mienia.

2. Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze mogą zbywać składniki majątku ruchomego.

Art. 17c. 1. Potrącenie z wierzytelności Skarbu Państwa przysługującej danemu podmiotowi reprezentującemu Skarb Państwa może być dokonane, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli potrącana wierzytelność wzajemna przysługuje wobec tego samego podmiotu reprezentującego Skarb Państwa.

2. Z wierzytelności Skarbu Państwa nie można potrącić wierzytelności wzajemnej, która była przedmiotem obrotu jako wierzytelność wobec Skarbu Państwa.”

7) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może zlecać, z zachowaniem zasad i trybu określonego w odrębnych przepisach, osobom prawnym lub fizycznym dokonywanie określonych czynności prawnych oraz faktycznych w zakresie jego właściwości, udzielając w tym zakresie stosownych pełnomocnictw.”

8) w art. 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty, o których mowa w art. 17 i 18, oraz państwowe osoby prawne i organy jednostek samorządu terytorialnego składają ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa sprawozdania z wykonywania zadań w zakresie wynikającym ze spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa udzielając pełnomocnictwa podmiotom, o których mowa w art. 18, określa zakres, tryb i termin składania sprawozdań z wykonanych przez nich zadań wynikających ze spraw związanych z reprezentacją Skarbu Państwa.”,

c) w ust. 2 wyrazy „Ministra Skarbu Państwa, złożony w porozumieniu z Prezesem” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa złożony po zasięgnięciu opinii Prezesa”

9) w art. 20:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „Ministra Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa”,

b) uchyla się pkt 2 i 3,

c) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym, uwzględniając zasadę racjonalnej gospodarki, wymóg stosowania trybu przetargu publicznego lub publicznego zaproszenia do rokowań przy rozporządzaniu składnikami aktywów trwałych o znacznej wartości oraz określone w odrębnych przepisach zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.”

10) użyte w różnych przypadkach w art. 3, w art. 4 w ust. 1 i 3, w art. 17 w ust. 4 i w art. 21 wyrazy „Minister Skarbu Państwa” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw Skarbu Państwa”.

Art. 2. [Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych]
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

„o komercjalizacji i prywatyzacji”

2) w art. 1 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub inne niż państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055),”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji w spółkach;”

3) w art. 1a:

a) w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Przepisów art. 173 § 1 i art. 303 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W spółkach, o których mowa w ust. 1, rada nadzorcza może liczyć do 9 osób.”,

c) ust. 4–6 otrzymują brzmienie:

„4. Rady nadzorcze spółek, o których mowa w ust. 1, powoływane są przez walne zgromadzenie po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na przedmiot działania spółki. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, właściwość poszczególnych ministrów. Do członków rad nadzorczych spółek, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 12 ust. 2.

5. Walne zgromadzenie może powoływać zarząd w spółkach, o których mowa w ust. 1.

6. Przepisy ust. 4 nie naruszają wynikających z ustawy uprawnień pracowników do wyboru członków rady nadzorczej lub członka zarządu spółki powstałej w wyniku komercjalizacji.”

4) po art. 1a dodaje się art. 1b w brzmieniu:

„Art. 1b. Przepisów ustawy nie stosuje się do innych niż określone w art. 1, art. 1a i art. 69a ust. 1 spółek i należącego do nich mienia – w czasie trwania przewłaszczenia akcji lub mienia tych spółek – na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji.”

5) w art. 5 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisów art. 173 § 1 i art. 303 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

6) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W czasie, w którym Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie, z tym że dwie piąte składu rady nadzorczej stanowią, z zastrzeżeniem ust. 2, osoby wybrane przez pracowników albo osoby wybrane w jednej piątej przez pracowników i w jednej piątej przez rolników lub rybaków.”,

b) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sposób ustalania wynagrodzeń dla członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, uwzględniając wielkość, znaczenie gospodarcze i wyniki finansowe spółki.”

7) w art. 13 w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy „Do czasu” zastępuje się wyrazami „W czasie”

8) w art. 14 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, postanowienia statutu dotyczące powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej mogą być zmienione, z tym że pracownicy albo pracownicy i rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru:”

9) po art. 19 dodaje się art. 19a i 19b w brzmieniu:

„Art. 19a. 1. W spółce, w której ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa, członkowie zarządu powoływani i odwoływani są przez radę nadzorczą.

2. Powołanie na członka zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą; przepis ten nie dotyczy członka zarządu wybranego przez pracowników.

3. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka zarządu.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu oraz warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu spółki, o której mowa w ust. 1.

Art. 19b. 1. Zawarcie przez spółkę, o której mowa w art. 19a, umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w statucie, wymaga zgody rady nadzorczej pod rygorem nieważności czynności prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do umów o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 5000 euro.

3. Równowartość, o której mowa w ust. 2, oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.”

10) w art. 33 w ust. 3 wyraz „zezwolić” zastępuje się wyrazami „wyrazić zgodę”

11) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru.”

12) w art. 37:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru. Przepisy art. 36 ust. 2 lub ust. 3 stosuje się odpowiednio.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Liczba akcji przypadająca na jednego rolnika lub rybaka nie może przekroczyć najwyższej liczby akcji przypadającej na jednego uprawnionego pracownika.”

13) w art. 38 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji od chwili powstania podlega dziedziczeniu.”

14) w art. 39 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Prywatyzacji bezpośredniej przez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania mogą podlegać przedsiębiorstwa państwowe, które spełniają łącznie następujące przesłanki:

1) wartość sprzedaży towarów i usług w roku poprzedzającym rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej nie jest wyższa od równowartości w złotych kwoty 6 000 000 euro, obliczonej według kursu kupna ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej,

2) wysokość funduszy własnych w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej nie jest wyższa od równowartości w złotych kwoty 2 000 000 euro, obliczonej według kursu kupna ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

3. Rada Ministrów, w uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na prywatyzację bezpośrednią przedsiębiorstwa państwowego przez oddanie do odpłatnego korzystania, które nie spełnia przesłanek wymienionych w ust. 2.”

15) w art. 52 w ust. 1 wyrazy „dziesięciu lat” zastępuje się wyrazami „piętnastu lat”

16) w art. 53:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku rozwiązania umowy przed końcem terminu, na który została zawarta, Skarb Państwa przeprowadza prywatyzację przedsiębiorstwa, które było jej przedmiotem, albo odpłatnie zbywa przejęte składniki mienia pozostałe po takim przedsiębiorstwie. Prywatyzacja przedsiębiorstwa następuje przez sprzedaż albo przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, w trybie określonym w art. 48 ust. 1.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Osobom, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1682), zalicza się wartość nieruchomości pozostawionych na terenach niewchodzących w skład obecnego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na poczet należności z tytułu:

1) części ceny sprzedaży przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 2, odpowiadającej wartości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa praw do działki zabudowanej budynkiem przeznaczonym na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej, na pracownię do prowadzenia działalności twórczej, domem letniskowym, garażem albo do działki przeznaczonej pod tego rodzaju zabudowę;

2) ceny sprzedaży praw, o których mowa w pkt 1, będących przedmiotem sprzedaży, jako niestanowiące przedsiębiorstwa mienie przejęte przez Skarb Państwa po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.”

17) w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania spłaty, zwalniania ze spłaty i restrukturyzacji należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, a także sposób zabezpieczenia niespłaconej części należności, jeżeli własność przedsiębiorstwa przeniesiono przed uiszczeniem pełnej należności za przedsiębiorstwo, ustalonej w umowie, oraz warunki oprocentowania niespłaconej należności.”

18) w art. 56:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 15% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym przeznacza się na pomoc restrukturyzacyjną w rozumieniu przepisów o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz na finansowanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800),”,

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) przychody ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów, stanowiących do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923) rezerwę na cele uwłaszczenia, przeznacza się na wspieranie rządowych programów służących aktywizacji zawodowej.”,

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 5, podlegają przekazaniu do ministra właściwego do spraw pracy. Do gospodarki finansowej tymi środkami jest stosowana forma środka specjalnego, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

6. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 5, są przeznaczane na realizację zadań ministra właściwego do spraw pracy, związanych ze wspieraniem rządowych programów służących aktywizacji zawodowej i mogą być przekazywane przez tego ministra do:

1) Funduszu Pracy;

2) Banku Gospodarstwa Krajowego – z przeznaczeniem na wypłatę pożyczek dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą lub stypendiów dla studentów.”

19) w art. 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określone w ustawie kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa lub organu założycielskiego wykonuje wobec prywatyzowanego przedsiębiorstwa komunalnego organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego oraz organ wykonawczy związku jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz organu stanowiącego związku jednostek samorządu terytorialnego.”

20) w art. 69:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz organ wykonawczy związku jednostek samorządu terytorialnego jest obowiązany do składania ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Nadzór nad wykonaniem obowiązku, o którym mowa w ust. 1, sprawują właściwi wojewodowie.”

21) art. 69a i 69b otrzymują brzmienie:

„Art. 69a. 1. Przepisy art. 1a stosuje się również do spółek, których jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, powstałych na podstawie odrębnych przepisów i w trybie innym niż określony w niniejszej ustawie.

2. Do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych w powstałych na podstawie odrębnych przepisów i w innym trybie niż określony w niniejszej ustawie, spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, mogą zostać powołane – jako reprezentanci tych podmiotów – osoby, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2, lub zostały zwolnione z obowiązku złożenia egzaminu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 7.

Art. 69b. 1. Do zbywania należących do Skarbu Państwa akcji lub udziałów w spółkach powstałych na podstawie odrębnych przepisów i w innym trybie niż określony w niniejszej ustawie stosuje się art. 33–35.

2. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji przysługujące na podstawie niniejszej ustawy lub na podstawie przepisów odrębnych może być wykonane przez osoby uprawnione tylko z jednego tytułu; uprawniony przed nabyciem akcji składa oświadczenie, że nie skorzystał z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji z innego tytułu.”.

Art. 3. [Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych]
W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981) w art. 49:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru sądowego mienie pozostałe po tym przedsiębiorstwie, w tym środki finansowe, przejmuje, z zastrzeżeniem ust. 5, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.”

2) w ust. 3 wyrazy „Minister Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw Skarbu Państwa”.

Art. 4. [Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych]
W ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz. 143 oraz z 1998 r. Nr 97, poz. 604) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. W przypadku stwierdzenia nieważności orzeczenia, osobie uprawnionej zwraca się mienie, którego przepadek lub konfiskatę orzeczono na rzecz Skarbu Państwa, oraz przedmioty zatrzymane w toku postępowania – z wyjątkiem przedmiotów, których posiadanie jest zakazane lub wymaga zezwolenia – jeżeli znajdują się one w posiadaniu państwowej jednostki organizacyjnej, a w razie niemożności zwrotu – ich równowartość wypłaca się ze środków zgromadzonych na rachunku środka specjalnego, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055).

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Skarb Państwa jest reprezentowany przez państwową jednostkę organizacyjną, w której władaniu jest mienie podlegające zwrotowi lub mienie zatrzymane w toku postępowania. W przypadku braku takiej jednostki Skarb Państwa jest reprezentowany przez organ administracji rządowej, któremu przekazano do dysponowania mienie w wyniku orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 2 ust. 1. W przypadku braku takiej jednostki zastępstwo procesowe wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.”.

Art. 5. [Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji]
W ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691, z 2000 r. Nr 122, poz. 1319 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 637) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. Akcje funduszu należące do Skarbu Państwa mogą być umarzane wyłącznie za wynagrodzeniem. Kwoty uzyskane przez Skarb Państwa w wyniku umorzenia akcji funduszu mogą być przeznaczone na spłatę zasądzonych i wymagalnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewypłacenia rocznego lub końcowego wynagrodzenia za wyniki finansowe, o którym mowa w art. 24.”

2) w art. 39:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Na pokrycie tych wydatków przeznacza się w latach 2003–2009 kwotę w wysokości 64 200 tys. zł.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po upływie 6 miesięcy od zakończenia realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, fundusz ulega likwidacji; środki pozostałe na rachunku funduszu w dniu jego likwidacji stanowią dochód Skarbu Państwa.”.

Art. 6. [Prawo geologiczne i górnicze]
W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 47:

a) w ust. 8 wyrazy „ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw środowiska”,

b) w ust. 9 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) obsługi merytorycznej i finansowo-księgowej.”,

c) w ust. 10 wyrazy „minister właściwy do spraw Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw środowiska”,

d) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Minister właściwy do spraw środowiska może upoważnić do rozporządzania informacją geologiczną organy, o których mowa w art. 101 pkt 2 i 3, oraz państwowe jednostki organizacyjne.”

2) art. 96 otrzymuje brzmienie:

„Art. 96. W razie braku przedsiębiorcy odpowiedzialnego za szkodę albo jego następcy prawnego, roszczenia określone niniejszym działem przysługują przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez właściwy miejscowo organ nadzoru górniczego.”

3) w art. 144 po wyrazach „Skarbowi Państwa” dodaje się wyrazy „reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw środowiska”

4) w art. 152 w ust. 1 po wyrazach „Skarbowi Państwa” dodaje się wyrazy „reprezentowanemu przez właściwy miejscowo organ nadzoru górniczego”.

Art. 7. [Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych]
W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w art. 7 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. W zakresie uregulowanym w ust. 1, do spółek będących zarządzającym, których ustrój określają przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055), nie stosuje się przepisów art. 12 ust. 1 i ust. 3–6 oraz art. 14 i art. 16 tej ustawy.”.

Art. 8. [Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]
W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Agencję przysługuje prawo własności lub inne prawa, uzyskane z tytułu zbycia lub obciążenia prawem rzeczowym bądź innym prawem mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 1.”

2) w art. 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do mienia, o którym mowa w art. 14 ust. 1, nie stosuje się art. 212 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154. poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1682).”

3) w art. 17 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) nabywanie nieruchomości, tworzenie towarzystw budownictwa społecznego, wnoszenie mienia do tych towarzystw, nabywanie oraz obejmowanie udziałów i akcji w towarzystwach budownictwa społecznego, wykonywanie praw z tych akcji i udziałów,

7) wykonywanie praw i obowiązków wspólnika, akcjonariusza towarzystwa budownictwa społecznego lub członka spółdzielni mieszkaniowej; w imieniu Agencji te prawa i obowiązki wykonuje Prezes Agencji lub osoba przez niego upoważniona.”

4) w art. 19 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „art. 53 ust. 1 i art. 88 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 53 ust. 1, art. 86 i art. 88 ust. 2”

5) w art. 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na zakwaterowanie żołnierzy zawodowych, pełniących czynną służbę wojskową jako służbę stałą, są przeznaczone osobne kwatery stałe, zwane dalej „kwaterami”, pozostające w zasobach Agencji, w tym również określone w art. 17 pkt 6 ustawy.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wydanie decyzji o przydziale kwatery oznacza realizację prawa do kwatery w rozumieniu art. 24 ust. 1.”

6) w art. 23 w ust. 3 po wyrazach „wspólnie zamieszkali” skreśla się wyrazy „w kwaterze”

7) w art. 24 w ust. 1 wyrazy „w art. 23 ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „w art. 23 ust. 1 i 3”

8) w art. 47:

a) w ust. 5 wyrazy „w art. 23 ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „w art. 23 ust. 1 i 3”,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Minister Obrony Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb wypłaty ekwiwalentu przysługującego w zamian za rezygnację z kwatery oraz organy dokonujące wypłat, z uwzględnieniem prowadzonej listy kolejności zawierania umów i pierwszeństwa wypłacania ekwiwalentu oraz zapewnienia sprawnego wypłacania należnego ekwiwalentu.”

9) w art. 58:

a) dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:

„2b. Pomniejszeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do wartości prawa własności ułamkowej części gruntu przypadającej na lokal mieszkalny.

2c. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży przypadające na zbywany lokal oraz koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi nabywca. Na poczet kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży Agencja pobiera zadatek.”,

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Jako równorzędne z wysługą lat, o której mowa w ust. 2 pkt 1, traktuje się okresy, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74, poz. 676).”,

c) w ust. 8 skreśla się wyrazy „sposobu rozliczenia zaliczki wpłacanej przez osoby zainteresowane wykupem mieszkania,”

10) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. 1. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego dokonuje sprzedaży lokalu mieszkalnego zajmowanego przez osobę uprawnioną do kwatery na podstawie skierowania organu odpowiedzialnego za jej przydział, udziela tej osobie ulgi lub obniżki w cenie nabycia w wysokości nie niższej niż wynikająca z art. 58 ust. 1–4.

2. Jeżeli ulgi lub obniżki w cenie nabycia lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1, stosowane przez jednostkę samorządu terytorialnego w innych transakcjach są niższe od pomniejszenia wynikającego z art. 58 ust. 1–4, na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, Agencja przekazuje tej jednostce różnicę między stosowaną przez sprzedającego ceną nabycia lokalu mieszkalnego z przypadającym udziałem ułamkowym w gruncie a wartością lokalu mieszkalnego z przypadającym udziałem ułamkowym w gruncie wyliczoną zgodnie z art. 58 ust. 1–4.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do lokali mieszkalnych sprzedawanych z zasobów Skarbu Państwa oraz nieodpłatnie przekazanych jednostce samorządu terytorialnego z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

4. Przy ustalaniu różnicy, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się cenę 1 m2 wskazaną przez sprzedającego, jednak nie wyższą niż określona na podstawie art. 47 ust. 4.”.

Art. 9. [Ustawa o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa]
W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Agencja może prowadzić na rzecz urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz zawierać umowy wynikające z tych postępowań, w tym również udzielanych na zasadach szczególnych, finansowanych z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:

„4. Agencja, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, może, ze środków finansowych pochodzących z przychodów własnych, pożyczek i kredytów, nabywać sprzęt wojskowy i uzbrojenie, środki bojowe, techniczne i materiałowe oraz usługi i naprawy zakładowe w celu przekazania ich urzędowi obsługującemu Ministra Obrony Narodowej oraz jednostkom podporządkowanym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej do użytkowania na podstawie umowy określającej w szczególności zasady użytkowania i warunki płatności.

5. Minister Obrony Narodowej może dokonać cesji na Agencję uprawnień i obowiązków zamawiającego, w tym do zawarcia umowy dostaw i usług, w zakresie zakończonych postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej i jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej. W takim przypadku finansowanie dostaw i usług następuje ze środków własnych Agencji, z zaciągniętych przez Agencję pożyczek i kredytów oraz przez Ministra Obrony Narodowej ze środków budżetowych Ministra Obrony Narodowej.

6. Przekazanie przez Agencję do użytkowania urzędowi obsługującemu Ministra Obrony Narodowej i jednostkom podległym Ministrowi Obrony Narodowej przedmiotu dostaw i usług, o których mowa w ust. 5, następuje na podstawie umowy określającej zasady korzystania z przedmiotu umowy oraz zasady płatności, z uwzględnieniem wydatkowanych przez Ministra Obrony Narodowej środków budżetowych na nabycie przedmiotu dostaw i usług.”

2) w art. 8 dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu:

„3. Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Agencję przysługuje prawo własności lub inne prawa, uzyskane z tytułu zbycia lub obciążenia prawem rzeczowym bądź innym prawem mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 2.

4. Akcje i udziały w spółkach nabyte przez Agencję za mienie Skarbu Państwa podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa.

5. Należne Skarbowi Państwa:

1) dywidendy ze spółek, o których mowa w ust. 4,

2) przychody z prywatyzacji spółek, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem środków przeznaczonych na cele, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055)

– przeznacza się na inwestycje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Tworzy się środek specjalny w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1626 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806 i Nr 216, poz. 1824), na którym gromadzi się środki finansowe uzyskane z tytułów, o których mowa w ust. 5, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.”

3) w art. 23 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy „ , jak również wykonywaniu praw z udziałów w spółkach”

4) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. Przetargi dotyczące rzeczy ruchomych przeprowadza się na zasadach i warunkach określonych w przepisach o przedsiębiorstwach państwowych, a dotyczące nieruchomości – w przepisach o gospodarce nieruchomościami.”

5) dodaje się art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. 1. Nieruchomości Skarbu Państwa mogą być przekazywane przez Agencję do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej lub agencje państwowe w zamian za przekazanie Agencji innych nieruchomości z tych zasobów. Do przekazywania nieruchomości w tym trybie nie stosuje się zasady ekwiwalentności przedmiotów przekazania.

2. Nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe lub które mogą być przeznaczone na ten cel. Agencja może przekazywać Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a Wojskowa Agencja Mieszkaniowa może przekazywać Agencji nieruchomości, które nie będą przez nią zagospodarowane na ten cel.”.

Art. 10. [Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi]
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447) w art. 2 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) proponowania przez Skarb Państwa nabycia przez jednego nabywcę akcji w spółce, w której udział Skarbu Państwa stanowi mniej niż 10% kapitału zakładowego,”.

Art. 11. [Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”]
W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r., Nr 205, poz. 1730) w art. 18:

1) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

„2. PKP SA i PLK SA są obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw transportu na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych 50 000 euro, obliczoną na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.

2a. Do czynności prawnych, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055).”

2) po ust. 2a dodaje się ust. 2b–2e w brzmieniu:

„2b. Nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 2, czynność prawna PKP SA, na której dokonanie jest wymagana zgoda walnego zgromadzenia PKP SA.

2c. Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, występuje PKP SA albo PLK SA, określając:

1) przedmiot rozporządzenia z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych identyfikujących składniki aktywów trwałych,

2) wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia,

3) sposób rozporządzenia,

4) podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie,

5) uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej.

2d. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2c, dołącza się;

1) dokumenty potwierdzające:

a) prawo do przedmiotu rozporządzenia,

b) wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia, o której mowa w ust. 2c pkt 2: wycenę rzeczoznawcy albo oświadczenie wnioskodawcy – jeżeli wartość przedmiotu rozporządzenia można ustalić na podstawie opublikowanych cenników lub notowań giełdowych albo jeżeli koszt wyceny przewyższa 20% wartości bilansowej przedmiotu rozporządzenia,

2) projekt umowy, na podstawie której ma być dokonane rozporządzenie,

3) inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.

2e. Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest wyrażana na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok. Zgoda może zostać wydana z zastrzeżeniem warunków.”.

Art. 12. [Ustawa o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej]
W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923) w art. 75 skreśla się ust. 3.
Art. 13. [Czynność prawna]
Do czynności prawnej objętej złożonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy powiadomieniem, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 14. [Realizacja prawa do nieodpłatnego nabycia akcji]
Do realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, które powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 15. [Stosowanie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych]
Przepis art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do 15% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w roku budżetowym 2002.
Art. 16. [Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów]
Uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przychody ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 75 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 12, podlegają przekazaniu na rachunek środka specjalnego, o którym mowa w art. 56 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w kwocie nieobjętej obowiązkową wpłatą do budżetu państwa.
Art. 17. [Stosowanie przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych]
1. Przepis art. 19a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do osób powoływanych w skład zarządu po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepis art. 69a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do osób powoływanych do rad nadzorczych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 18. [Środki funduszu prywatyzacji]
W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekaże z funduszu prywatyzacji do budżetu państwa kwotę 33 000 000 złotych. Środki funduszu prywatyzacji zarezerwowane w roku 2002 na realizację ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 294), które nie zostaną wykorzystane do końca tego roku, zostaną przekazane do budżetu państwa w terminie do dnia 31 marca 2003 r.
Art. 19. [Zwrot różnicy]
1. Osobom, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 3 oraz w art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wymienionej w art. 8, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nabyły zajmowany lokal mieszkalny od jednostki samorządu terytorialnego, na zasadach określonych przez sprzedającego, który nie udzielił im ulgi lub obniżki albo udzielił ich w wysokości niższej od pomniejszenia wynikającego z art. 58 ust. 1–4 tej ustawy, przysługuje zwrot różnicy między tymi upustami.

2. Zwrotu różnicy, o której mowa w ust. 1, dokonuje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa na wniosek nabywcy lokalu mieszkalnego, na podstawie zawartej z nim umowy.

Art. 20. [Rozliczenia między jednostkami budżetowymi]
Rozliczenia między jednostkami budżetowymi, powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wskutek potrąceń wierzytelności Skarbu Państwa, na podstawie art. 498 Kodeksu cywilnego, z zobowiązaniami Skarbu Państwa, określonymi w art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623), podlegają wzajemnemu zniesieniu.
Art. 21. [Przekazanie akcji i udziałów w spółkach]
Akcje i udziały w spółkach, nabyte do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przez Agencję Mienia Wojskowego na rzecz Skarbu Państwa, podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 22. [Stosowanie przepisów do czynności prawnej]
Do czynności prawnej objętej złożonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wnioskiem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 11, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 23. [Przepisy wyjaśniające]
Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, rozumie się przez to ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji.
Art. 24. [Przepisy wykonawcze]
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeśli nie są z nią sprzeczne.
Art. 25. [Wejście w życie]
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 pkt 18 lit. a, art. 5 pkt 2 i art. 6 pkt 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, ustawę z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, ustawę z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawę z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawę z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.

[1] Ustawa wchodzi w życie 15 stycznia 2003 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA