REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 106 poz. 493

USTAWA

z dnia 8 sierpnia 1996 r.

o urzędzie Ministra Skarbu Państwa.

Tekst pierwotny

ROZDZIAŁ 1

Urząd Ministra Skarbu Państwa

Art. 1. [Zadania Ministra Skarbu Państwa]

1. Do zadań Ministra Skarbu Państwa należy inicjowanie polityki Państwa w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, w tym prywatyzacji tego mienia, oraz ochrony interesów Skarbu Państwa, jak również jej realizacja oraz zapewnienie koordynacji działań w tym zakresie.

2. Minister Skarbu Państwa może również inicjować politykę Państwa w zakresie przekształceń własnościowych mienia komunalnego.

3. Minister Skarbu Państwa jest właściwy w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i ochrony interesów Skarbu Państwa, z wyjątkiem spraw, które na mocy odrębnych przepisów należą do innych organów administracji rządowej i państwowych jednostek organizacyjnych.

4. Minister Skarbu Państwa reprezentuje Skarb Państwa w zakresie określonym w ust. 3.

Art. 2. [Zakres działania Ministra Skarbu Państwa]
Do zakresu działania Ministra Skarbu Państwa należy w szczególności:

1) przygotowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów oraz, z jej upoważnienia, Sejmowi corocznych sprawozdań o stanie mienia Skarbu Państwa oraz o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji,

2) przygotowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów:

a) założeń polityki ochrony interesów Skarbu Państwa oraz gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,

b) projektów rocznych kierunków prywatyzacji oraz programów prywatyzacji majątku państwowego,

c) projektów ustaw i rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących ochrony interesów Skarbu Państwa, gospodarowania mieniem państwowym oraz prywatyzacji, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,

d) corocznych sprawozdań z realizacji kierunków prywatyzacji,

3) prowadzenie zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa,

4) prowadzenie ewidencji podmiotów, w szczególności państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa lub do działania w imieniu Skarbu Państwa,

5) wykonywanie uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa, w szczególności:

a) w zakresie praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi,

b) w stosunku do mienia pozostałego po likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej lub przypadającego Skarbowi Państwa w wyniku likwidacji spółki z jego udziałem,

chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,

6) składanie w imieniu Skarbu Państwa oświadczeń woli o utworzeniu spółki prawa handlowego lub przystąpieniu do takiej spółki oraz o utworzeniu fundacji bądź innej osoby prawnej, przewidzianej przepisami prawa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,

7) kontrola wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa przez państwowe jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 4,

8) kontrola wykonywania przez inne organy administracji państwowej oraz państwowe osoby prawne zadań określonych w odrębnych przepisach, w zakresie przekształceń własnościowych,

9) realizacja innych zadań określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz w przepisach o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.

Art. 3. [Uprawnienia Ministra Skarbu Państwa]
1. Ministrowi Skarbu Państwa przysługują, określone w odrębnych przepisach, uprawnienia względem państwowych osób prawnych w rozumieniu art. 441 Kodeksu cywilnego, jeżeli nie zostały one zastrzeżone na rzecz innych organów państwowych.

2. Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika, jakiej państwowej osobie prawnej przysługują prawa majątkowe do składnika mienia państwowego, prawa te przysługują Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa.

Art. 4. [Wykonywanie zastępstwa procesowego przez Ministra Skarbu Państwa]
1. Minister Skarbu Państwa może przyjąć wykonywanie zastępstwa procesowego w poszczególnych sprawach cywilnych, w tym gospodarczych:

1) Skarbu Państwa w zakresie działania innych organów administracji rządowej i państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

2) państwowych osób prawnych

- na wniosek właściwych organów, kierowników jednostek organizacyjnych lub organów zarządzających państwowych osób prawnych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych lub gdy wartość przedmiotu sporu jest znaczna.

3. O przyjęciu lub odmowie wykonywania zastępstwa procesowego Minister Skarbu Państwa zawiadamia wnioskodawcę w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku.

Art. 5. [Państwowa osoba prawna]
1. Minister Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów oraz postanowień statutów wydanych na podstawie tych przepisów:

1) tworzy, likwiduje, łączy, dzieli i przekształca państwowe osoby prawne,

2) powołuje i odwołuje organy państwowych osób prawnych,

3) zgłasza sprzeciwy wobec czynności prawnych państwowych osób prawnych, w tym również banków i zakładów ubezpieczeń, w zakresie rozporządzania rzeczowymi składnikami majątku trwałego w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz nieodpłatnego oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Państwowymi osobami prawnymi w rozumieniu ust. 1 są również fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa.

3. Państwowe osoby prawne, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, powiadamiają Ministra Skarbu Państwa o zamiarze dokonania czynności prawnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli jej przedmiot przekracza równowartość kwoty 50.000 ECU.

4. Minister Skarbu Państwa, w terminie miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, może nie wyrazić zgody na dokonanie czynności prawnej, której dotyczyło powiadomienie.

5. W przypadku niewyrażenia zgody przez Ministra Skarbu Państwa na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 3, państwowej osobie prawnej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do tego Ministra.

6. Sprzeciw, wraz z jego uzasadnieniem, wnosi się w terminie siedmiu dni od daty doręczenia decyzji o braku zgody na dokonanie czynności. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie decyzji.

7. W razie podtrzymania decyzji przez Ministra Skarbu Państwa, państwowej osobie prawnej przysługuje prawo wniesienia w ciągu siedmiu dni sprawy do sądu. W tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy o przedsiębiorstwach państwowych dotyczące wniesienia do sądu sprawy w związku ze sprzeciwem organu założycielskiego.

8. Czynność prawna dokonana przez państwową osobę prawną z naruszeniem niniejszego artykułu jest nieważna.

9. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwolnić poszczególne rodzaje państwowych osób prawnych lub poszczególne osoby prawne z całości lub określonej części obowiązków wynikających z ust. 3.

10. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się do czynności prawnych, które wymagają zezwolenia na podstawie przepisów ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym.

Art. 6. [Współdziałanie Ministra Skarbu Państwa z innymi organami]
W celu realizacji swoich zadań Minister Skarbu Państwa współdziała, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach:

1) z innymi organami administracji rządowej,

2) z organami samorządu: terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeniami - w zakresie wynikającym z ich przedmiotu działania.

Art. 7. [Organizacja Ministerstwa Skarbu Państwa]
1. Organizację Ministerstwa Skarbu Państwa oraz wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Skarbu Państwa oraz nadzorowanych przez tego Ministra określa statut nadany, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.

2. W strukturze organizacyjnej Ministerstwa wyodrębnia się jednostkę organizacyjną do obsługi spraw zastępstwa procesowego, w tym spraw, o których mowa w art. 4. Statut może przewidywać utworzenie delegatur terenowych Ministerstwa oraz określić ich właściwość miejscową i rzeczową.

3. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania Ministra Skarbu Państwa.

ROZDZIAŁ 2

Agencja Prywatyzacji

Art. 8. [Utworzenie Agencji Prywatyzacji]

1. Tworzy się Agencję Prywatyzacji, zwaną dalej „Agencją”.

2. Nadzór nad Agencją sprawuje Minister Skarbu Państwa.

3. Agencja jest państwową osobą prawną.

4. Siedzibą Agencji jest miasto Warszawa.

Art. 9. [Statut Agencji]
1. Agencja działa na podstawie ustawy oraz statutu nadanego, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa.

2. Statut Agencji reguluje w szczególności: organizację Biura Prezesa Agencji, tworzenie oddziałów terenowych, zasady udzielania pełnomocnictw, system kontroli finansowej, szczegółowe zasady wynagradzania pracowników. Statut Agencji może również regulować szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej Agencji.

Art. 10. [Zadania Agencji]
1. Agencja z upoważnienia Ministra Skarbu Państwa dokonuje, w imieniu Skarbu Państwa, prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego w trybie i na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prywatyzacji przedsiębiorstw lub spółek, o których mowa w art. 2a ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 i Nr 85, poz. 498, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496), dokonuje Minister Skarbu Państwa. Rada Ministrów może, na wniosek Ministra Skarbu Państwa, powierzyć Agencji wykonywanie określonych czynności w odniesieniu do tych przedsiębiorstw i spółek.

3. Agencja może prowadzić inną niż wymieniona w ust. 1 i 2, wyodrębnioną działalność w zakresie i w formach określonych w statucie Agencji.

4. Dochody z prywatyzacji, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 1, stanowią dochody budżetu Państwa.

Art. 11. [Organy Agencji]
Organami Agencji są:

1) Prezes,

2) Rada Nadzorcza.

Art. 12. [Prezes Agencji]
1. Prezes Agencji jest powoływany i odwoływany, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 10, przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa, zgłoszony w porozumieniu z Ministrem Gospodarki.

2. Agencją kieruje Prezes i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Prezes Agencji przedstawia Ministrowi Skarbu Państwa oraz Ministrowi Gospodarki kwartalne sprawozdanie z działalności Agencji.

4. Prezes Agencji, za pośrednictwem Ministra Skarbu Państwa, przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdanie z działalności Agencji, które po przyjęciu przez Radę Ministrów Minister Skarbu Państwa przedstawia Sejmowi.

Art. 13. [Rada Nadzorcza Agencji]
1. Rada Nadzorcza Agencji, zwana dalej „Radą”, składa się z przewodniczącego i ośmiu członków, w tym czterech przedstawicieli Ministra Skarbu Państwa oraz po dwóch przedstawicieli Ministrów Finansów oraz Gospodarki.

2. Kadencja Rady trwa trzy lata.

3. Przewodniczącego Rady oraz jej członków powołuje na okres kadencji i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa zgłoszony, w przypadku przedstawicieli Ministrów Finansów oraz Gospodarki, w porozumieniu z tymi ministrami.

4. Prezes Rady Ministrów może, w okresie kadencji, odwołać przewodniczącego lub członka Rady po zasięgnięciu opinii Ministra Skarbu Państwa oraz właściwego ministra, o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku odwołania przewodniczącego lub członka Rady przed upływem kadencji, Prezes Rady Ministrów powołuje przewodniczącego lub członka na okres do końca kadencji. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Rada wykonuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach działalności Agencji, a w szczególności:

1) bada i ocenia sprawozdania z działalności Agencji oraz jej sprawozdania finansowe,

2) podejmuje uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i udzielenia pokwitowania Prezesowi Agencji z wykonania obowiązków w poprzednim roku,

3) opiniuje roczne plany rzeczowo-finansowe, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2,

4) może żądać od Prezesa i pracowników Agencji informacji i wyjaśnień oraz przeglądać dokumenty.

7. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

8. Rada przedkłada swoje opinie Ministrowi Skarbu Państwa oraz Ministrowi Gospodarki.

9. Rada przedkłada uchwały, o których mowa w ust. 6 pkt 2, Prezesowi Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Skarbu Państwa.

10. Prezes Rady Ministrów może, w terminie miesiąca od powiadomienia o nieudzieleniu Prezesowi Agencji pokwitowania z wykonania obowiązków, odwołać Prezesa Agencji. W tym zakresie przepisu art. 12 ust. 1 nie stosuje się.

Art. 14. [Przychody Agencji]
1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

2. Przychodami Agencji są:

1) wynagrodzenie prowizyjne za wykonywanie czynności określonych w art. 10 ust. 1 i 2,

2) wpływy z prowadzonej przez Agencję wyodrębnionej działalności, o której mowa w art. 10 ust. 3,

3) środki budżetowe, w przypadkach określonych w art. 16,

4) inne wpływy.

3. Przychód z prowizji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, może być, po odliczeniu kosztów jego uzyskania, przeznaczony wyłącznie na inwestycje Agencji niezbędne dla jej działania w zakresie, o którym mowa w art. 10.

4. Dochody z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych.

Art. 15. [Roczny plan rzeczowo-finansowy Agencji]
1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, który zatwierdza Minister Skarbu Państwa po zasięgnięciu opinii Ministra Finansów. Projekt planu przedstawia do zatwierdzenia Prezes, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę.

2. Roczny plan rzeczowo-finansowy Agencji zawiera w szczególności przewidywane przychody oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 10, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Agencji.

3. Agencja na zasadach przewidzianych w statucie tworzy fundusz statutowy oraz w ciężar jej kosztów fundusz rezerwowy w wysokości nie wyższej niż 5% przychodów Agencji, przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat wynikających z prowadzonej działalności. Agencja może tworzyć inne fundusze, o ile statut tak stanowi.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji, w tym źródła przychodów wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 4, a także wysokość prowizji, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1.

Art. 16. [Finansowanie działalności Agencji z budżetu Państwa]
Działalność Agencji, z wyłączeniem działalności, o której mowa w art. 10 ust. 3, może być finansowana z budżetu Państwa, na zasadach określonych przez Radę Ministrów:

1) w okresie pierwszego roku działalności Agencji,

2) jeżeli przychody z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 14 ust. 2, nie wystarczają na pokrycie kosztów czynności, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2,

3) w przypadkach powierzenia Agencji przez Ministra Skarbu Państwa, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, czynności innych niż wymienione w art. 10 ust. 2 i 3.

ROZDZIAŁ 3

Zasady reprezentowania Skarbu Państwa

Art. 17. [Kierownicy urzędów państwowych]

1. Kierownicy urzędów państwowych, w rozumieniu przepisów o pracownikach urzędów państwowych, reprezentują Skarb Państwa w odniesieniu do powierzonego im mienia i w zakresie zadań ich urzędów, określonych w odrębnych przepisach. W strukturach organizacyjnych urzędów państwowych wyznacza się komórki albo stanowiska pracy do obsługi spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych podporządkowanych kierownikom urzędów państwowych mogą - w granicach określonych w ust. 1 - reprezentować Skarb Państwa na podstawie udzielonych im pełnomocnictw.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do Najwyższej Izby Kontroli.

4. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Skarbu Państwa, może, w drodze rozporządzenia, rozciągnąć przepisy ust. 1 i 2 na kierowników innych państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Art. 18. [Pełnomocnictwo udzielane przez Ministra Skarbu Państwa]
1. Minister Skarbu Państwa może zlecać, z zachowaniem zasad i trybu określonego w odrębnych przepisach, osobom prawnym lub fizycznym dokonywanie określonych czynności cywilnoprawnych oraz faktycznych w zakresie jego właściwości, udzielając w tym zakresie stosownych pełnomocnictw, z tym jednak, że pełnomocnictwo dotyczące wykonywania zadań określonych w art. 2 pkt 5 i 6 może być udzielone, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 i 2, za zgodą Rady Ministrów, wyłącznie państwowej osobie prawnej.

2. Minister Skarbu Państwa, w porozumieniu z właściwymi organami administracji rządowej, może udzielać kierownikom państwowych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej upoważnień do wykonywania zadań określonych w art. 2 pkt 5-8.

Art. 19. [Sprawozdania z wykonywania zadań w zakresie spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa]
1. Podmioty, o których mowa w art. 17 i 18, przedstawiają Ministrowi Skarbu Państwa sprawozdania z wykonywania zadań w zakresie wynikającym ze spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa.

2. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Skarbu Państwa, złożony w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, określa, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb oraz terminy składania sprawozdań, o których mowa w ust. 1.

Art. 20. [Delegacja]
Rada Ministrów, na wniosek Ministra Skarbu Państwa, określa, w drodze rozporządzenia:

1) zakres, szczegółowe zasady i tryb kontroli, o której mowa w art. 2 pkt 7 i 8,

2) tryb powierzania mienia kierownikom urzędów państwowych,

3) tryb powierzania mienia kierownikom jednostek organizacyjnych podporządkowanych kierownikom urzędów państwowych oraz tryb udzielania im pełnomocnictw do reprezentowania Skarbu Państwa,

4) szczegółowe zasady ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa, w tym zbiorczej ewidencji, o której mowa w art. 2 pkt 3, oraz związane z tym obowiązki państwowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie.

Art. 21. [Sprawozdania analityczne w zakresie prowadzonej ewidencji majątku Skarbu Państwa]
Do czasu przygotowania zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa, o której mowa w art. 2 pkt 3, Minister Skarbu Państwa opracowuje okresowo sprawozdania analityczne w zakresie prowadzonej przez właściwe organy ewidencji majątku Skarbu Państwa.
Art. 22. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA