| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Bankowi Gospodarstwa Krajowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Skarbu Państwa: P. Czyżewski

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie 5 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 97, poz. 868).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 21, poz. 188, z 2000 r. Nr 107, poz. 1140 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 776).

Załącznik 1. [STATUT BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa
z dnia 27 sierpnia 2003 r. (poz.1526)

STATUT BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem państwowym i działa na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65. poz. 594), zwanej dalej „ustawą”, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1)), obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Nazwa banku brzmi „Bank Gospodarstwa Krajowego”.

2. Bank ma prawo posługiwać się skróconą nazwą „BGK”.

§ 3. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „Bankiem”, posiada osobowość prawną i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również poprzez otwieranie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych.

2. Prowadzenie przez Bank działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej służy zapewnieniu efektywnej realizacji celów określonych w art. 4 ustawy.

3. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.

Rozdział 2

Przedmiot działalności Banku

§ 4. 1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności bankowych:

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;

2) prowadzenie innych rachunków bankowych;

3) udzielanie kredytów;

4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw;

5) emitowanie bankowych papierów wartościowych;

6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych.

2. Bank może wykonywać również następujące czynności bankowe:

1) udzielać pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów odrębnej ustawy;

2) wykonywać operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty;

3) wydawać karty płatnicze oraz wykonywać operacje przy ich użyciu;

4) dokonywać terminowych operacji finansowych;

5) nabywać i zbywać wierzytelności pieniężne;

6) przechowywać przedmioty i papiery wartościowe oraz udostępniać skrytki sejfowe;

7) prowadzić skup i sprzedaż wartości dewizowych;

8) udzielać i potwierdzać poręczenia;

9) wykonywać czynności zlecone, związane z emisją papierów wartościowych;

10) pośredniczyć w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami;

11) pełnić funkcje banku reprezentanta jako przedstawiciela ustawowego obligatariuszy.

§ 5. 1. Poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w § 4, Bank może:

1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;

2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych;

3) dokonywać obrotu papierami wartościowymi;

4) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym że bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia;

5) nabywać i zbywać nieruchomości;

6) świadczyć usługi konsuttacyjno-doradcze w sprawach finansowych;

7) świadczyć usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami;

8) prowadzić działalność maklerską w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

9) lokować środki pieniężne w papierach wartościowych krajowych i zagranicznych;

10) prowadzić działalność lokacyjno-depozytową na rynku międzybankowym;

11) emitować obligacje;

12) realizować transakcje z wykorzystaniem instrumentów pochodnych;

13) pośredniczyć w transakcjach kompensacyjnych.

2. Bank w swej działalności może zaciągać kredyty i pożyczki pieniężne.

§ 6. 1. Bank realizuje zadania związane z obsługą funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw, w szczególności związane z obsługą:

1) Funduszu Dopłat;

2) Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich;

3) Funduszu Termomodernizacji;

4) Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego;

5) Krajowego Funduszu Autostradowego;

6) Krajowego Funduszu Mieszkaniowego;

7) Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych;

8) dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez Bank i banki komercyjne osobom i podmiotom dotkniętym powodzią;

9) dopłat do oprocentowania kredytów dla restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego;

10) dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i umarzania tych kredytów;

11) dopłat do oprocentowania kredytów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego;

12) Programu Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych;

13) rachunku rezerw poręczeniowych;

14) zlecanej windykacji należności Skarbu Państwa z tytułu umów poręczeń i gwarancji.

2. Bank realizuje czynności związane z wykorzystaniem środków publicznych określonych umowami zawartymi z organami administracji rządowej, w szczególności dotyczące obsługi:

1) programu „Pierwsza Praca”;

2) zagranicznych zobowiązań i należności Skarbu Państwa;

3) Funduszu Hipotecznego.

§ 7. Bank może otwierać i posiadać rachunki bankowe w bankach mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz lokować środki dewizowe na tych rachunkach.

§ 8. Bank wykonuje czynności wymienione w § 4 i 5 z uwzględnieniem podstawowych celów działalności określonych w art. 4 ustawy.

Rozdział 3

Organy Banku i jego organizacja

§ 9. Organami Banku są Rada Nadzorcza i Zarząd.

§ 10. 1. Skład, zasady powoływania, zasady i warunki odwoływania oraz liczbę członków Rady Nadzorczej określa art. 8 ustawy.

2. Rada Nadzorcza wybiera, w głosowaniu tajnym, spośród swego grona osobę pełniącą stale funkcję zastępcy przewodniczącego Rady oraz sekretarza Rady.

§ 11. 1. Do zadań Rady Nadzorczej, poza zadaniami określonymi w art. 9 ust. 1 ustawy, należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku;

2) określanie liczby wiceprezesów i członków Zarządu;

3) powoływanie członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu;

4) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu z ważnych powodów;

5) składanie wniosku – do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych – o odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji;

6) rozpatrywanie spraw przedstawionych przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej;

7) podejmowanie uchwał w sprawie określenia kompetencji Zarządu Banku w zakresie zaangażowania kapitałowego w spółkach i organizacjach gospodarczych oraz zbycia posiadanych w nich udziałów i akcji;

8) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;

9) określanie zasad tworzenia i wykorzystania funduszy, o których mowa w § 26 pkt 6.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają:

1) wnioski Zarządu w sprawie emisji bankowych papierów wartościowych oraz obligacji;

2) regulamin organizacyjny Banku i regulamin Zarządu;

3) wnioski Zarządu w przedmiocie tworzenia i likwidacji oddziałów Banku;

4) wnioski Zarządu w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości Banku;

5) wnioski Zarządu dotyczące zaangażowania kapitałowego Banku w spółkach i organizacjach gospodarczych oraz zbycia posiadanych w nich udziałów i akcji w zakresie przekraczającym kompetencje Zarządu, o których mowa w ust. 1 pkt 7.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:

1) zawieranie w imieniu Banku umów o pracę z członkami Zarządu;

2) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, z wyjątkiem wynagrodzenia prezesa Zarządu, a także przyznawanie innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy;

3) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych członkom organów Banku oraz osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku;

4) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o przyznanie nagrody rocznej prezesowi Zarządu;

5) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku.

4. Uchylania uchwał Zarządu przez Radę Nadzorczą dokonuje się zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy.

5. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Banku oraz ma prawo żądać od Zarządu i pozostałych pracowników Banku wszystkich informacji i wyjaśnień dotyczących działalności Banku.

§ 12. 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, niniejszego statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje osobiście.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek prezesa Zarządu albo co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub co najmniej trzech członków Zarządu, złożony w formie pisemnej przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – członek Rady Nadzorczej pełniący stale funkcję zastępcy przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane przez przewodniczącego Rady Nadzorczej z inicjatywy osób, o których mowa w ust. 3, musi odbyć się nie później niż w ciągu 10 dni od daty złożenia pisemnego wniosku przewodniczącemu Rady Nadzorczej w sprawie jego zwołania.

5. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej pełniącego stale funkcję zastępcy przewodniczącego.

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

7. Uchwały o powołaniu i odwołaniu prezesa i członków Zarządu są podejmowane w głosowaniu tajnym.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Decyzje w tej sprawie podejmuje przewodniczący Rady Nadzorczej. Uchwałę podjętą w tym trybie uważa się za przyjętą, jeżeli w głosowaniu brali udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i głosowała za nią bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

9. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie mogą zostać podjęte uchwały dotyczące:

1) powołania i odwołania prezesa Zarządu, wiceprezesów i członków Zarządu oraz ich zawieszania w czynnościach;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym;

4) podziału zysku albo pokrycia straty;

5) rocznego planu finansowo-rzeczowego Banku;

6) wyboru osoby stale pełniącej funkcję zastępcy przewodniczącego Rady oraz sekretarza Rady Nadzorczej.

10. Uchwały Rady Nadzorczej są przekazywane prezesowi Zarządu do wykonania.

§ 13. Skład, zasady powoływania, zasady i warunki odwoływania oraz zawieszania członków Zarządu określają art. 10 i 11 ustawy.

§ 14. 1. Zarząd kieruje działalnością Banku.

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z kierowaniem Bankiem oraz podejmowanie decyzji w formie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla Rady Nadzorczej, w szczególności dotyczące:

1) składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

2) udzielania i odwoływania pełnomocnictw;

3) ustalania zasad polityki kadrowej i płacowej;

4) opracowywania wieloletnich programów rozwoju;

5) sporządzania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Banku;

6) ustalania oprocentowania kredytów, pożyczek pieniężnych, depozytów i lokat oraz stawek prowizji i opłat za czynności bankowe;

7) uchwalania regulaminów bankowych;

8) zamiany wierzytelności na akcje lub udziały.

3. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej materiały wymagające rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Radę, a w szczególności:

1) wieloletnie programy rozwoju Banku;

2) finansowo-rzeczowy plan działalności Banku;

3) sprawozdanie finansowe Banku;

4) sprawozdanie z działalności Banku;

5) wniosek dotyczący podziału zysku albo pokrycia straty;

6) wnioski w sprawie emisji bankowych papierów wartościowych;

7) wnioski w przedmiocie tworzenia i likwidacji oddziałów Banku;

8) regulamin organizacyjny Banku i regulamin Zarządu;

9) wnioski w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości Banku;

10) wnioski Zarządu dotyczące zaangażowania kapitałowego Banku w spółkach i organizacjach gospodarczych oraz zbycia posiadanych w nich udziałów i akcji na zasadach określonych w § 11 ust. 2 pkt 5.

§ 15. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

§ 16. 1. Prezes Zarządu reprezentuje Bank na zewnątrz, przewodniczy obradom Zarządu, organizuje działalność Banku, a także zapewnia wykonywanie uchwał Zarządu. Prezes Zarządu jest przełożonym wszystkich pracowników Banku.

2. Do kompetencji prezesa Zarządu należy w szczególności:

1) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji służbowych i innych przepisów regulujących działalność i organizację Banku, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej;

2) decydowanie w sprawach obsady stanowisk;

3) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

4) przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków w sprawach powołania i odwołania wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu;

5) podpisywanie dokumentów Banku;

6) zapewnienie bezpieczeństwa Banku i ochrony informacji niejawnych.

§ 17. W razie nieobecności prezesa Zarządu jego funkcje i kompetencje realizuje wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu, z wyłączeniem wykonywania uprawnienia określonego w § 25 ust. 1 pkt 1.

§ 18. 1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) jest Bank.

2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.

§ 19. 1. Bank wykonuje zadania przez centralę, oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.

2. W skład centrali Banku wchodzą departamenty oraz inne komórki organizacyjne.

§ 20. 1. Do zakresu działania centrali Banku należy w szczególności:

1) planowanie i organizowanie realizacji czynności bankowych oraz innych zadań Banku, koordynowanie działalności oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Banku, a także wykonywanie niektórych z tych zadań;

2) współpraca z organami państwa. Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Bankowego, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących Banku;

3) kontrola działalności wszystkich jednostek organizacyjnych Banku;

4) opracowywanie projektów regulaminów, zarządzeń, instrukcji służbowych i innych przepisów Banku;

5) opracowywanie wieloletnich programów rozwoju oraz rocznych planów finansowo-rzeczowych Banku;

6) obsługa zagranicznych zobowiązań i należności Skarbu Państwa;

7) emitowanie obligacji;

8) sporządzanie sprawozdań Banku;

9) pełnienie funkcji banku reprezentanta jako przedstawiciela ustawowego obligatariuszy.

2. Centrala Banku może także prowadzić działalność operacyjną.

§ 21. Oddziały i inne jednostki organizacyjne Banku wykonują czynności bankowe i inne czynności wynikające z zakresu działania Banku.

§ 22. 1. W centrali Banku działają:

1) Komitet Finansowy;

2) Komitet Kredytowy.

2. Zarząd może powoływać inne komitety zajmujące się określonymi dziedzinami działalności Banku.

3. Zakres działania, tryb powoływania i skład komitetów uchwala Zarząd.

§ 23. 1. W oddziałach Banku mogą być tworzone komitety kredytowe w celu rozpatrywania zagadnień dotyczących działalności kredytowej i obsługi kredytobiorców.

2. Tryb powoływania i skład komitetu kredytowego oddziału uchwala Zarząd.

§ 24. 1. W Banku działa instytucjonalna i funkcjonalna kontrola wewnętrzna, która sprawdza legalność i prawidłowość działalności prowadzonej przez Bank oraz prawidłowość i rzetelność składanych sprawozdań i informacji.

2. Kierujący komórką kontroli wewnętrznej podlega bezpośrednio prezesowi Zarządu Banku.

3. Regulamin kontroli wewnętrznej uchwala Zarząd.

§ 25. 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku są upoważnieni:

1) prezes Zarządu – samodzielnie;

2) dwie osoby łącznie spośród pozostałych członków Zarządu;

3) członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Zarząd, działającym w granicach pełnomocnictwa;

4) dyrektor łącznie z zastępcą dyrektora albo działający łącznie dwaj zastępcy dyrektora oddziału lub innej jednostki organizacyjnej Banku w zakresie czynności wykonywanych przez tę jednostkę zgodnie z regulaminem organizacyjnym Banku;

5) dyrektor lub zastępca dyrektora oddziału lub innej jednostki organizacyjnej Banku z pełnomocnikiem w zakresie czynności wykonywanych przez tę jednostkę zgodnie z regulaminem organizacyjnym Banku.

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku dotyczących czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych osoby wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 mogą ustanowić pełnomocników działających samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa, bez prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, mogą ustanowić pełnomocników procesowych, działających samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Rozdział 4

Fundusze Banku

§ 26. Bank posiada następujące fundusze:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz zapasowy;

3) fundusz rezerwowy;

4) fundusz ogólnego ryzyka;

5) fundusze utworzone, powierzone lub przekazane na podstawie odrębnych ustaw bądź innych aktów prawnych;

6) inne fundusze celowe.

§ 27. Fundusz statutowy jest tworzony:

1) ze środków pieniężnych lub rzeczowych składników majątkowych wnoszonych przez Skarb Państwa;

2) z corocznych odpisów z zysku netto Banku, w wysokości nie mniejszej niż 10% tego zysku.

§ 28. 1. Fundusz zapasowy jest tworzony:

1) z odpisów z rocznego zysku netto, w wysokości nie niższej niż 8% tego zysku, przy czym dokonywania odpisów można zaprzestać, gdy fundusz zapasowy osiągnie wysokość co najmniej 1/3 funduszu statutowego;

2) z innych źródeł.

2. Fundusz zapasowy przeznaczony jest, z zastrzeżeniem § 34, na pokrycie strat bilansowych Banku.

§ 29. 1. Fundusz rezerwowy tworzony jest z odpisów z rocznego zysku netto.

2. Fundusz rezerwowy jest przeznaczony na pokrycie szczególnych strat i wydatków oraz strat bilansowych w części niepokrytej funduszem zapasowym.

§ 30. 1. Fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest z odpisów z rocznego zysku netto.

2. Fundusz ogólnego ryzyka przeznacza się na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.

Rozdział 5

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej

§ 31. 1. Bank prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i zgodnie z zasadą samofinansowania pokrywa z uzyskanych przychodów koszty działalności oraz zobowiązania wobec budżetu państwa i z tytułu zawartych umów, a także wydatki na rozwój i inne potrzeby.

2. Bank wyodrębnia w swoim planie finansowym plany finansowe obsługiwanych funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi na podstawie odrębnych ustaw bądź innych aktów prawnych oraz sporządza dla nich bilans i rachunek zysków i strat, jeżeli z odrębnych przepisów wynika taki obowiązek.

§ 32. 1. Roczne sprawozdanie finansowe obejmujące działalność własną Banku oraz działalność funduszy, o których mowa w § 26 pkt 5, Zarząd przedstawia do rozpatrzenia i zatwierdzenia Radzie Nadzorczej w terminie do dnia 31 maja roku następnego po okresie sprawozdawczym.

2. Badania i oceny rocznego sprawozdania finansowego dokonują uprawnione do tego podmioty na podstawie odrębnych przepisów.

3. Bank ogłasza roczne sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach po uprzednim rozpatrzeniu i zatwierdzeniu go przez Radę Nadzorczą.

4. Rokiem obrotowym w Banku jest rok kalendarzowy.

§ 33. 1. Zysk netto, z zastrzeżeniem ust. 2, uchwałą Rady Nadzorczej przeznacza się na:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz zapasowy;

3) fundusz rezerwowy;

4) fundusz ogólnego ryzyka;

5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

6) nagrody dla załogi;

7) inne cele.

2. Zysk netto osiągnięty na działalności funduszy. o których mowa w § 26 pkt 5, przeznacza się na uzupełnienie tych funduszy, po pomniejszeniu o środki przeznaczone na nagrody, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz zapasowy Banku.

§ 34. W przypadku wystąpienia strat na działalności któregoś z funduszy, o których mowa w § 26 pkt 5, strata pokrywana jest w ciężar tego funduszu.

§ 35. Bank prowadzi rachunkowość zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »