| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 listopada 2003 r.

w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób i tryb sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień, a także wzory tych kart i zawiadomień.
§ 2.
1. Organy obowiązane na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym do sporządzania kart rejestracyjnych oraz zawiadomień o zmianach ewidencyjnych, zawiadomień dotyczących podmiotu zbiorowego, zwanych dalej „zawiadomieniami”, przesyłają karty rejestracyjne i zawiadomienia niezwłocznie po ich sporządzeniu do Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej „Rejestrem”.

2. Karty rejestracyjne i zawiadomienia przesyła się za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą, za pośrednictwem funkcjonariusza organu wysyłającego albo w inny sposób przewidziany odrębnymi przepisami prawa.

3. Karty rejestracyjne i zawiadomienia sporządza się pismem drukowanym.

4. Karty rejestracyjne i zawiadomienia opatruje się pieczęcią urzędową organu uprawnionego do ich sporządzania.

§ 3.
1. Ustala się następujące karty rejestracyjne:

1) karta rejestracyjna karna;

2) karta rejestracyjna nieletniego;

3) karta rejestracyjna podmiotu zbiorowego.

2. Wzory karty rejestracyjnej karnej, karty rejestracyjnej nieletniego oraz karty rejestracyjnej podmiotu zbiorowego stanowią, odpowiednio, załączniki nr 1, 2 i 10 do rozporządzenia.

§ 4.
Ustala się następujące zawiadomienia:

1) zawiadomienie w postępowaniu karnym;

2) zawiadomienie o zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności, w trybie art. 152 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.2));

3) zawiadomienie o osobie pozbawionej wolności;

4) zawiadomienie w postępowaniu w sprawach nieletnich;

5) zawiadomienie o umieszczeniu lub zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich;

6) zawiadomienie o rozesłaniu oraz odwołaniu listu gończego;

7) zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania;

8) zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego.

§ 5.
1. Na druku zawiadomienia w postępowaniu karnym umieszcza się informacje o:

1) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny;

2) odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności;

3) zawieszeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności;

4) zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny lub zastępczą karę pozbawienia wolności;

5) zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności;

6) podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

7) zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę społecznie użyteczną;

8) wykonaniu kary ograniczenia wolności;

9) wykonaniu grzywny;

10) wykonaniu środków karnych, z wyjątkiem środków karnych określonych w art. 39 pkt 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3)), w art. 22 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.4)) oraz w art. 28 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.5));

11) rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania środków zabezpieczających, o których mowa w art. 93–98 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, oraz o uchyleniu lub wykonaniu pozostałych środków zabezpieczających;

12) wykonaniu przez podmiot odpowiedzialny posiłkowe kary grzywny lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;

13) umorzeniu postępowania wykonawczego;

14) uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji;

15) zastosowaniu amnestii;

16) ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

17) wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze;

18) stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze;

19) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze;

20) zarządzeniu zatarcia skazania;

21) śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze;

22) przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;

23) warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia.

2. Zawiadomienie w postępowaniu karnym, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–21, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

3. Zawiadomienie w postępowaniu karnym, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 22 lub 23, oraz o umorzeniu postępowania wykonawczego w takich sprawach przesyła do Rejestru sąd penitencjarny.

4. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Na druku zawiadomienia o zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności, w trybie art. 152 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, umieszcza się informacje o tym zawieszeniu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

3. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Na druku zawiadomienia o osobie pozbawionej wolności umieszcza się informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania kar dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego oraz aresztu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

3. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Na druku zawiadomienia w postępowaniu w sprawach nieletnich umieszcza się informacje o:

1) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie poprawczym lub kary orzeczonej w miejsce zakładu poprawczego;

2) warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego zwolnienia;

3) warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym;

4) zmianie lub uchyleniu środka wychowawczego oraz leczniczo-wychowawczego;

5) przerwaniu lub odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych;

6) odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego;

7) powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej;

8) wykonaniu środka zabezpieczającego – przepadku przedmiotów, orzeczonego na podstawie art. 43 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd rodzinny.

3. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Na druku zawiadomienia o umieszczeniu lub zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich umieszcza się informacje o tym umieszczeniu lub zwolnieniu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd rodzinny albo sąd orzekający w pierwszej instancji w sprawie nieletniego, w trybie art. 10 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

3. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 10.
1. Na druku zawiadomienia o rozesłaniu oraz odwołaniu listu gończego umieszcza się informacje o tym rozesłaniu lub odwołaniu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie, a jeżeli postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym wydał prokurator – prokurator.

3. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 11.
1. Na druku zawiadomienia o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania umieszcza się informacje o:

1) zastosowaniu tymczasowego aresztowania;

2) uchyleniu tymczasowego aresztowania;

3) miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego.

2. Zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przesyła do Rejestru sąd orzekający o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

3. Zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przesyła do Rejestru sąd lub prokurator, który uchylił tymczasowe aresztowanie.

4. Zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przesyła do Rejestru Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

5. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 12.
1. Na druku zawiadomienia dotyczącego podmiotu zbiorowego umieszcza się informacje o:

1) wykonaniu kary pieniężnej;

2) wykonaniu przepadków;

3) wykonaniu zakazów;

4) wykonaniu podania wyroku do publicznej wiadomości;

5) zatarciu orzeczenia;

6) likwidacji podmiotu zbiorowego.

2. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

3. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 6, przesyła do Rejestru sąd gospodarczy.

4. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 13.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie określenia sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień o zmianach ewidencyjnych (Dz. U. Nr 63, poz. 643).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2003 r.

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

 

1).Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 579, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750.

3).Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142 i Nr 179, poz. 1750.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213, poz. 1803 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302 i Nr 162, poz. 1569.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 listopada 2003 r. (poz. 1928)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

infoRgrafika

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

infoRgrafika

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Paszek

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »