| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i sposobów kalkulacji kosztów przez operatora telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej

Na podstawie art. 59 ust. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

W odniesieniu do operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 57 ust. 4 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne, zwanego dalej „operatorem", rozporządzenie określa:

1) sposoby przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów do działalności określonych w art. 59 ust. 4 pkt 1 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, zwanych dalej „rodzajami działalności"

2) sposób i terminy dokonywania aktualizacji wyceny określonych rodzajów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od tych środków i wartości odpisów amortyzacyjnych;

3) sposób kalkulacji kosztów i bazę ich obliczania, stosowany przez operatora, oraz termin jego wprowadzenia;

4) tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „Prezesem URTiP", opracowanej przez operatora szczegółowej instrukcji w zakresie wyodrębnienia i przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, na regulowane rodzaje działalności, zwanej dalej „instrukcją", oraz opisu kalkulacji kosztów;

5) zakres i terminy przekazywania Prezesowi URTiP:

a) sprawozdań dotyczących poszczególnych rodzajów działalności objętej regulacją.

b) wyników kalkulacji kosztów, odrębnie dla każdej z usług i rozliczeń wynikających z umów o połączeniu sieci, zawartych z innymi operatorami.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) efektywnie działającym operatorze – rozumie się przez to hipotetycznego operatora, jaki funkcjonowałby na w pełni konkurencyjnym rynku, o takim samym zakresie działalności oraz popycie na jego usługi, co rzeczywiście istniejący operator o znaczącej pozycji rynkowej;

2) kalkulacji kosztów – rozumie się przez to wyliczanie przez operatora kosztów odrębnie dla każdej z usług powszechnych, dla każdej z usług, w której operator zajmuje znaczącą pozycję rynkową, oraz dla rozliczeń wynikających z umów o połączeniu sieci, zawartych z innymi operatorami, zgodnie z zatwierdzonym na dany rok obrotowy przez Prezesa URTiP opisem kalkulacji kosztów;

3) rachunkowości regulacyjnej – rozumie się przez to rachunkowość prowadzoną przez operatora, zgodnie z zatwierdzoną na dany rok obrotowy przez Prezesa URTiP instrukcją, w sposób zapewniający wyodrębnienie aktywów i pasywów składających się na średnioroczny kapitał zaangażowany, przychodów i kosztów, na poszczególne rodzaje działalności określone w art. 59 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne, oraz ustalenie przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie dla każdej z usług i rozliczeń, objętych kalkulacją kosztów.

Rozdział 2

Sposoby przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów

§ 3.

1. Średnioroczny kapitał zaangażowany stanowią wykazane zgodnie z ustawą o rachunkowości, a następnie wycenione w wartościach bieżących netto średnioroczne aktywa pomniejszone o średnioroczne:

1) rezerwy na zobowiązania z wyłączeniem rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego;

2) zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem zobowiązań z tytułu tej części długoterminowych kredytów, pożyczek i emisji długoterminowych dłużnych papierów wartościowych, których okres wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego, zobowiązań z tytułu dywidend i podatku dochodowego od osób prawnych;

3) rozliczenia międzyokresowe z wyłączeniem ujemnej wartości firmy.

2. Z uwzględnieniem ust. 3, przypisanie składników średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i kosztów powinno być dokonywane zgodnie z:

1) przeznaczeniem i wykorzystaniem składników aktywów na potrzeby określonego rodzaju działalności lub określonej usługi;

2) zasadą przyczyny powstawania aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów w ramach określonej działalności lub usługi;

3) zasadą spójności pomiędzy ujęciem według rodzajów działalności składników średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów, wynikającą z faktu, że składniki te odzwierciedlają różne aspekty tych samych zdarzeń.

3. Przypisanie składników średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i kosztów powinno być dokonywane w następujący sposób:

1) składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów związane wyłącznie z jednym rodzajem działalności lub jedną usługą powinny zostać przypisane bezpośrednio do rodzaju działalności lub usługi na podstawie dowodów księgowych;

2) składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów związane bezpośrednio z kilkoma rodzajami działalności lub kilkoma usługami powinny zostać przypisane do każdego z tych rodzajów działalności lub usług na podstawie analizy wartości czynników powodujących wykorzystanie aktywów oraz powstawanie zobowiązań, przychodów i kosztów w ramach określonej działalności lub usługi;

3) w przypadku gdy przypisanie w sposób bezpośredni nie jest możliwe, składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz kosztów związane z kilkoma rodzajami działalności lub kilkoma usługami powinny zostać przypisane do rodzajów działalności lub usług pośrednio, na podstawie ich związku z innym rodzajem lub grupą rodzajów składników, dla których bezpośrednie przypisanie jest możliwe;

4) w przypadku gdy przypisanie w sposób bezpośredni albo pośredni nie jest możliwe, wspólne składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz kosztów powinny zostać alokowane na podstawie ogólnego wskaźnika obliczonego jako stosunek kosztów bezpośrednich i pośrednich przypisanych do danego rodzaju działalności lub usługi do łącznych kosztów bezpośrednich i pośrednich przypisanych do wszystkich rodzajów działalności lub usług.

4. Wartości czynników, o których mowa w ust. 3 pkt 2, są ustalane na podstawie danych z ksiąg rachunkowych, a także innych dokumentów i zbiorów informacyjnych operatora, w tym również danych statystycznych pochodzących z badań wyrywkowych oraz algorytmów opartych na tych danych.

5. Składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 3, powinny być wyraźnie zidentyfikowane przez operatora w instrukcji i opisie kalkulacji kosztów. Instrukcja oraz opis kalkulacji kosztów powinny zawierać maksymalny udział kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 4, w łącznej wartości kosztów oraz może zawierać inny sposób ich alokacji niż określony w ust. 3 pkt 4.

Rozdział 3

Aktualizacja wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

§ 4.

W przypadku przypisania składników średniorocznego kapitału zaangażowanego do rodzajów działalności oraz dla kalkulacji kosztów operator dokonuje przeszacowania składników średniorocznego kapitału zaangażowanego do ich wartości bieżących netto.
§ 5.
1. Wartość bieżącą netto składników średniorocznego kapitału zaangażowanego stanowi wartość bieżąca pasywów oraz wartość bieżąca aktywów skorygowana o odpisy amortyzacyjne i odpisy aktualizujące, a w przypadku zobowiązań finansowych i aktywów finansowych także po kompensacie, o której mowa w art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152 i Nr 139, poz. 1324).

2. Wartość bieżącą stanowi:

1) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – koszt odtworzenia składnika aktywów lub grupy składników o podobnej funkcji i przeznaczeniu;

2) dla pozostałych składników średniorocznego kapitału zaangażowanego – średnioroczna wartość ustalona zgodnie z metodą opartą na koszcie odtworzenia lub na zasadach wyceny określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jeżeli nie zniekształca to istotnie obrazu wartości bieżącej średniorocznego kapitału zaangażowanego operatora.

3. Korekty do wartości bieżącej, wykazane w sprawozdaniu z wyniku dla każdego rodzaju działalności, o którym mowa w § 16 ust. 4 pkt 2, stanowią zmianę stanów różnicy pomiędzy wartością bieżącą netto aktywów i pasywów a ich wartością księgową netto wynikającą z ksiąg rachunkowych, obliczonych na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.

4. Aktualizacji wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do ich wartości bieżącej dokonuje się na dzień sporządzenia sprawozdania z prowadzenia rachunkowości regulacyjnej.

§ 6.
Koszt odtworzenia, stanowiący wartość bieżącą środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustala się:

1) w wysokości aktualnej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia istniejącego składnika aktywów;

2) w wysokości wartości oszacowanej, wyznaczonej w oparciu o aktualną cenę nabycia lub koszt wytworzenia podobnego składnika aktywów o porównywalnym stopniu zużycia, zdolnościach produkcyjnych i potencjale użytkowym – jeżeli nie jest możliwe ustalenie aktualnej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia istniejącego składnika aktywów;

3) w wysokości oszacowanej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nowoczesnego odpowiednika istniejącego składnika aktywów, pomniejszonych o ewentualne redukcje kosztów operacyjnych związane z wyższą efektywnością nowoczesnego odpowiednika w stosunku do istniejącego składnika, przy uwzględnieniu parametrów technicznych nowoczesnego odpowiednika i stopniu jego zaawansowania technologicznego – jeżeli, w przypadku określonego operatora, zastąpienie istniejącego składnika aktywów podobnym składnikiem jest niemożliwe lub nieuzasadnione ze względu na postęp technologiczny.

§ 7.
1. Korekcie do wartości bieżącej mogą nie podlegać środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej lub o krótkim okresie użytkowania, jeżeli nie zniekształca to istotnie obrazu wartości bieżącej średniorocznego kapitału zaangażowanego operatora.

2. Przy ustalaniu okresu amortyzacji od wartości bieżącej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się okres ich ekonomicznej użyteczności, określony przy uwzględnieniu czynników wymienionych w art. 32 ust. 2 pkt 1–5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

3. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji od wartości bieżącej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powinna być corocznie weryfikowana i uwzględniana w następnych okresach.

4. Średnioroczne stany aktywów i pasywów ustala się jako średnią ważoną ich dziennych lub miesięcznych stanów w roku obrotowym, wyrażonych w wartościach bieżących. Średnioroczne stany aktywów i pasywów można ustalać także, jako średnią arytmetyczną stanów na początek i koniec roku obrotowego wyrażonych w wartościach bieżących, jeżeli nie zniekształca to istotnie obrazu średniorocznej sytuacji operatora zawartej w sprawozdaniu.

Rozdział 4

Sposób kalkulacji kosztów, baza ich obliczania i termin jego wprowadzenia

§ 8.

1. Operator o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 57 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne, kalkuluje koszty odrębnie dla każdej usługi, w której zajmuje znaczącą pozycję rynkową, oraz dla rozliczeń wynikających z umów o połączeniu sieci.

2. Operator o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 57 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne, kalkuluje koszty odrębnie dla każdej z usług powszechnych oraz dla rozliczeń wynikających z umów o połączeniu sieci.

§ 9.
1. Do kalkulacji kosztów stanowiących podstawę rozliczeń wynikających z umów o połączeniu sieci operator stosuje zorientowany przyszłościowo, długookresowy koszt przyrostowy przypadający na określoną jednostkę fizyczną tych rozliczeń.

2. Zorientowany przyszłościowo, długookresowy koszt przyrostowy stanowi koszt świadczenia określonego wolumenu usługi, przy uwzględnieniu przyszłych warunków jej świadczenia, przez efektywnie działającego operatora, którego uniknąłby w przyszłości w sytuacji całkowitego zaprzestania świadczenia usługi, przy założeniu, że zakres pozostałych usług operatora nie ulega zmianie, obejmujący również odpisy amortyzacyjne od wartości bieżącej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z tą usługą.

3. Do kalkulacji kosztu przyrostowego, o którym mowa w ust. 1, należy stosować odpowiednio sposoby przypisania kosztów do poszczególnych usług określone w § 3 ust. 3 pkt 1–3.

4. Kalkulacja kosztów usług, o których mowa w ust. 1, może uwzględniać uzasadnione koszty związane z kilkoma usługami oraz koszty wspólne dla całego przedsiębiorstwa operatora, odpowiednio alokowane, zgodnie ze sposobami przypisania kosztów do poszczególnych usług, określonymi w § 3 ust. 2, 3 i 5, oraz na zasadach określonych w instrukcji i opisie kalkulacji kosztów.

§ 10.
1. Do kalkulacji kosztów usług powszechnych oraz usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych operator stosuje zorientowany przyszłościowo, w pełni alokowany koszt, przypadający na określoną jednostkę fizyczną usługi.

2. Zorientowany przyszłościowo, w pełni alokowany koszt stanowi koszt podstawowej działalności operacyjnej związany ze świadczeniem określonej usługi, oczekiwany w przyszłości przez efektywnie działającego operatora, obejmujący koszty przypisane w sposób określony w § 3 ust. 2, 3 i 5, w tym także odpisy amortyzacyjne od wartości bieżącej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

3. Do kalkulacji kosztów, o których mowa w ust. 1, należy stosować sposoby przypisania kosztów do poszczególnych usług określone w § 3 ust. 2, 3 i 5, zaliczając do kosztów usługi uzasadnione:

1) koszty wytworzenia usługi;

2) koszty sprzedaży oraz koszty obsługi użytkowników końcowych;

3) koszty ogólnego zarządu operatora przypadające na daną usługę.

§ 11.
Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1, uwzględnia wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, określony w odrębnych przepisach.
§ 12.
Sposób kalkulacji kosztów, o którym mowa w § 8–11, operator wprowadza począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, na który zostały zatwierdzone instrukcja i opis kalkulacji kosztów lub ich aktualizacje.

Rozdział 5

Tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania instrukcji oraz opisu kalkulacji kosztów

§ 13.

1. Wniosek o uzgodnienie instrukcji i opisu kalkulacji kosztów operator przedkłada Prezesowi URTiP nie później niż w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub od dnia doręczenia operatorowi decyzji Prezesa URTiP ustalającej jego znaczącą pozycję rynkową, załączając do niego projekt instrukcji oraz projekt opisu kalkulacji kosztów, zwane dalej „projektami".

2. Prezes URTiP uzgadnia projekty z operatorem w terminie 90 dni od dnia ich przedłożenia.

3. Uzgadnianie odbywa się w trybie spotkań roboczych przedstawicieli Prezesa URTiP i upoważnionych do dokonywania uzgodnień przedstawicieli operatora.

4. Z przebiegu każdego spotkania roboczego sporządza się pisemny protokół, w którym zamieszcza się w szczególności prezentowane stanowiska oraz dokonane uzgodnienia.

5. W przypadku nieuzgodnienia projektów w terminie, o którym mowa w ust. 2, zakończenie uzgodnień następuje z upływem tego terminu.

§ 14.
1. Projekty zgodne z dokonanymi uzgodnieniami, o których mowa w § 13 ust. 2–5, operator przedkłada w terminie 7 dni od dnia zakończenia tych uzgodnień Prezesowi URTiP w celu ich zatwierdzenia.

2. Prezes URTiP po otrzymaniu projektów zgodnie z ust. 1:

1) zatwierdza je albo

2) wzywa operatora do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień.

3. Operator składa Prezesowi URTiP uzupełnione projekty lub wyjaśnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich złożenia.

4. Po otrzymaniu uzupełnionych projektów lub wyjaśnień Prezes URTiP:

1) zatwierdza przedstawione projekty albo

2) wzywa operatora do dokonania zmian w tych projektach.

5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do dokonania zmian w projektach operator wprowadza do nich zmiany zawarte w wezwaniu i przedkłada projekty Prezesowi URTiP.

6. Prezes URTiP, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektów, w których dokonano zmian zgodnie z ust. 5, zatwierdza te projekty.

7. W przypadku niewprowadzenia przez operatora zmian zawartych w wezwaniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Prezes URTiP odmawia zatwierdzenia przedłożonych projektów.

8. Zatwierdzone instrukcję i opis kalkulacji kosztów Prezes URTiP opatruje klauzulą „zatwierdzam", podpisem, pieczęcią i datą.

§ 15.
1. Operator przedkłada do uzgodnienia i zatwierdzenia coroczną aktualizację instrukcji oraz opisu kalkulacji kosztów, w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

2. Do uzgadniania i zatwierdzania zmian wynikających z aktualizacji instrukcji i opisu kalkulacji kosztów stosuje się odpowiednio przepisy § 13 ust. 2–5 oraz § 14.

Rozdział 6

Zakres i terminy przekazywania Prezesowi URTiP sprawozdań i wyników kalkulacji kosztów

§ 16.

1. Sprawozdanie z prowadzenia rachunkowości regulacyjnej operator sporządza na dzień kończący rok obrotowy.

2. Sprawozdanie z prowadzenia rachunkowości regulacyjnej sporządza się, stosując sposoby przypisania składników średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i kosztów operatora, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 5, zasady rachunkowości regulacyjnej oraz odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości.

3. Sprawozdanie z prowadzenia rachunkowości regulacyjnej sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu zawartego w sprawozdaniu.

4. Sprawozdanie z prowadzenia rachunkowości regulacyjnej zawiera w szczególności:

1) bilans odrębnie dla każdego rodzaju działalności, dla którego prowadzona jest rachunkowość regulacyjna, zawierający średnioroczne stany aktywów i pasywów wyrażone w wartościach bieżących netto dla bieżącego i poprzedniego roku obrotowego;

2) sprawozdanie z wyniku działalności dla każdego rodzaju działalności, dla którego prowadzona jest rachunkowość regulacyjna, zawierające informacje za bieżący i poprzedni rok obrotowy;

3) zwrot z zaangażowanego kapitału uzyskany w bieżącym i poprzednim roku obrotowym odrębnie dla każdego rodzaju działalności, dla którego prowadzona jest rachunkowość regulacyjna;

4) skonsolidowany bilans oraz skonsolidowane sprawozdanie z wyniku działalności w wartościach bieżących zbiorczo dla wszystkich rodzajów działalności;

5) porównanie skonsolidowanego bilansu i skonsolidowanego sprawozdania z wyniku działalności z odpowiednimi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, wraz z wyjaśnieniem powstałych rozbieżności;

6) sprawozdanie z przepływów transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi usługami lub rodzajami działalności.

5. Zakres informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2, 3 i 6, wykazywanych w ramach sprawozdania z prowadzenia rachunkowości regulacyjnej, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 17.
1. Sprawozdanie z wyniku dla każdego rodzaju działalności, o którym mowa w § 16 ust. 4 pkt 2, obejmuje:

1) przychody netto ze sprzedaży związane z danym rodzajem działalności, w tym przychody netto z tytułu transferów wewnętrznych usług między różnymi rodzajami działalności;

2) koszty operacyjne związane z danym rodzajem działalności, w tym koszty transferów wewnętrznych usług między różnymi rodzajami działalności;

3) wartość korekt z tytułu przeszacowania składników średniorocznego kapitału zaangażowanego do wartości bieżącej;

4) wynik z pozostałej działalności operacyjnej stanowiący różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi związanymi z daną działalnością;

5) wynik z tytułu działalności finansowej stanowiący różnicę między przychodami finansowymi a kosztami finansowymi, które można przypisać do danego rodzaju działalności, z wyłączeniem kosztów długoterminowych kredytów, pożyczek i emisji długoterminowych dłużnych papierów wartościowych;

6) dopłaty z tytułu deficytu, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 1070), zwane dalej „dopłatami z tytułu deficytu”.

2. Do wyniku działalności nie zalicza się:

1) strat i zysków nadzwyczajnych;

2) podatku dochodowego i pozostałych zmniejszeń zysku lub zwiększeń strat.

§ 18.
Wyniki kalkulacji kosztów zawierają podstawowe informacje dotyczące kalkulacji kosztów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1, dokonanych w danym roku obrotowym, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 19.
Dokumentację stanowiącą podstawę prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług i rozliczeń oraz sprawozdania i wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 16 – 18, operator przechowuje, stosując odpowiednio przepisy rozdziału 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
§ 20.
Sprawozdanie z prowadzenia rachunkowości regulacyjnej, o którym mowa w § 16, oraz wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 18, operator przekazuje Prezesowi URTiP w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego wraz z opinią biegłego rewidenta, o której mowa w art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne, i raportem niezależnego podmiotu, wyznaczonego przez Prezesa URTIP, zgodnie z art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Rozdział 7

Przepis końcowy

§ 21.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652).

Załącznik 1. [ZAKRES INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 16 UST. 4 PKT 1, 2, 3 I 6 ROZPORZĄDZENIA, WYKAZYWANYCH W RAMACH SPRAWOZDANIA Z PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI REGULACYJNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 10 grudnia 2003 r. (poz. 2087)

Załącznik nr 1

ZAKRES INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 16 UST. 4 PKT 1, 2, 3 I 6 ROZPORZĄDZENIA, WYKAZYWANYCH W RAMACH SPRAWOZDANIA Z PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI REGULACYJNEJ

Średnioroczny bilans w wartościach bieżących

(odrębnie dla każdego rodzaju działalności, dla którego prowadzona jest rachunkowość regulacyjna)

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

l. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

– w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

IV. Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

C. Aktywa razem (A + B)

D. Rezerwy na zobowiązania i zobowiązania krótkoterminowe

l. Rezerwy na zobowiązania (z wyłączeniem rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego)

II. Zobowiązania krótkoterminowe (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych, dywidend oraz podatku dochodowego od osób prawnych)

III. Rozliczenia miedzyokresowe (z wyłączeniem ujemnej wartości firmy)

E. Średnioroczny kapitał zaangażowany (C – D)

Sprawozdanie z wyniku działalności w zakresie sieci dostępowej

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

l. Transfery wewnętrzne usług do działalności detalicznej

II. Przychody netto ze sprzedaży usług do innych operatorów

B. Koszty działalności operacyjnej

– w tym amortyzacja

C. Korekta do wartości bieżącej (+/-)

D. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej (+/-)

E. Wynik z działalności finansowej (+/-)

F. Wynik działalności w zakresie sieci dostępowej (A-B+/-C+/-D+/-E)

G. Dopłaty z tytułu deficytu ponoszonego w związku z budową sieci i jej utrzymaniem, otrzymywane od innych operatorów

H. Dopłaty z tytułu deficytu ponoszonego w związku z budową sieci i jej utrzymaniem:

I. ponoszone z tytułu własnej działalności detalicznej

II. ponoszone na rzecz innego operatora

l. Wynik działalności w zakresie sieci dostępowej, po uwzględnieniu dopłat (F+G-H)

Sprawozdanie z wyniku działalności w zakresie sieci transportowej

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

l. Transfery wewnętrzne usług do działalności detalicznej

II. Przychody netto ze sprzedaży usług do innych operatorów

B. Koszty działalności operacyjnej

– w tym amortyzacja

C. Korekty do wartości bieżącej (+/-)

D. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej (+/-)

E. Wynik z działalności finansowej (+/-)

F. Wynik działalności w zakresie sieci transportowej (A-B+/-C+/-D+/-E)

Sprawozdanie z wyniku działalności detalicznej

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w podziale na świadczone usługi detaliczne

B. Koszty działalności operacyjnej

l. Koszty działalności detalicznej

– w tym amortyzacja, w podziale na świadczone usługi detaliczne

II. Transfery wewnętrzne usług sieci transportowej

III. Transfery wewnętrzne usług sieci dostępowej

IV. Dopłaty dla sieci dostępowej z tytułu deficytu dostępu

C. Korekty do wartości bieżącej (+/-)

D. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej, w podziale na świadczone usługi detaliczne (+/-)

E. Wynik z działalności finansowej, w podziale na świadczone usługi detaliczne (+/-)

F. Wynik działalności detalicznej (A - B +/- C +/- D +/- E)

G. Dopłaty z tytułu deficytu ponoszonego w związku ze świadczeniem usług telefonicznych, otrzymywane od innych operatorów

H. Dopłaty z tytułu deficytu ponoszonego w związku ze świadczeniem usług telefonicznych

I. ponoszone z tytułu własnej działalności detalicznej

II. ponoszone na rzecz innego operatora

l. Wynik działalności detalicznej, po uwzględnieniu dopłat (F + G - H)

Sprawozdanie z przepływów transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi usługami lub rodzajami działalności

A. Przepływ transferów wewnętrznych sieci transportowej na poszczególne usługi działalności detalicznej

B. Przepływ transferów wewnętrznych sieci dostępowej na poszczególne usługi działalności detalicznej

C. Suma przepływów wewnętrznych sieci dostępowej i transportowej na poszczególne usługi działalności detalicznej

Zwrot z zaangażowanego kapitału

(odrębnie dla każdego rodzaju działalności, dla którego prowadzona jest rachunkowość regulacyjna)

A. Wynik z działalności

B. Średnioroczny kapitał zaangażowany

C. Zwrot z zaangażowanego kapitału (A ¸ B x 100 %)

Załącznik 2. [ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W WYNIKACH KALKULACJI KOSZTÓW]

Załącznik nr 2

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W WYNIKACH KALKULACJI KOSZTÓW

1. Wyniki kalkulacji kosztów każdego z rozliczeń wynikających z umów połączenia sieci, dla każdej z usług powszechnych oraz dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, powinny być dokonane w podziale na zidentyfikowane procesy i elementy sieci związane z daną usługą.

2. Wyniki, o których mowa w ust. 1, dla każdego z rozliczeń wynikających z umów o połączeniu sieci należy przedstawić w podziale na:

1) przyrostowe koszty operacyjne, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia;

2) koszty wspólne, o których mowa w § 9 ust. 4 rozporządzenia, uwzględnione w przyrostowych kosztach operacyjnych;

3) wartość średniorocznego kapitału zaangażowanego;

4) wyrażony procentowo wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału;

5) koszt kapitału zaangażowanego, będący iloczynem wartości, o których mowa w pkt 3 i 4;

6) sumę kosztów, o których mowa w pkt 1 i 5;

7) całkowite wykorzystanie danego elementu sieci w jednostkach stosowanych w rozliczeniach wynikających z umów o połączeniu sieci, zawartych z innymi operatorami;

8) jednostkowy koszt elementu sieci lub procesu, będący ilorazem wartości, o której mowa w pkt 6, i wartości, o której mowa w pkt 7;

9) wskaźnik udziału elementów lub procesów w świadczeniu danej usługi;

10) koszt świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

3. Wyniki, o których mowa w ust. 1, dla każdej usługi powszechnej oraz dzierżawy łączy telekomunikacyjnych należy przedstawić w podziale na:

1) koszty operacyjne, o których mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia;

2) koszty alokowane na podstawie ogólnego wskaźnika, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia, uwzględnione w kosztach operacyjnych;

3) korekty z tytułu przeszacowania składników średniorocznego kapitału zaangażowanego do wartości bieżącej, uwzględnione w kosztach operacyjnych;

4) wartość średniorocznego kapitału zaangażowanego;

5) wyrażony procentowo wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału;

6) koszt kapitału zaangażowanego, będący iloczynem wartości, o których mowa w pkt 4 i 5;

7) sumę kosztów, o których mowa w pkt 1 i 6;

8) całkowity ruch elementów sieci ujęty w minutach;

9) jednostkowy koszt elementu sieci lub procesu, będący ilorazem wartości, o której mowa w pkt 7, i wartości, o której mowa w pkt 8;

10) wskaźnik udziału elementów lub procesów w świadczeniu danej usługi;

11) koszt świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »