| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 8 stycznia 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki korzystania przez:

1) abonenta publicznej sieci telefonicznej z uprawnień do zmiany przydzielonego numeru;

2) abonenta stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej z uprawnień do zachowania przydzielonego numeru w sieci tego samego operatora i przy zmianie operatora;

3) abonenta stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej eksploatowanej przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usług telefonicznych świadczonych w tej sieci z uprawnień do wyboru operatora publicznego świadczącego usługi telefoniczne lub inne usługi wykorzystujące techniki komutacji.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Rozdział 2

Zmiana przydzielonego numeru

§ 2.

1. Jeżeli korzystanie z przydzielonego numeru jest dla abonenta publicznej sieci telefonicznej uciążliwe, abonent może wystąpić z żądaniem zmiany przydzielonego numeru poprzez złożenie pisemnego wniosku do:

1) operatora publicznej sieci telefonicznej albo

2) podmiotu udostępniającego usługi telekomunikacyjne operatora, o którym mowa w pkt 1

– z którym podpisał umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której abonentowi został przydzielony numer, zwanych dalej „usługodawcą”.

2. We wniosku abonent powinien wykazać, że korzystanie z przydzielonego numeru jest uciążliwe, w szczególności opisać i wyjaśnić, na czym polega uciążliwość, podać częstotliwość, w tym daty i przybliżone godziny uciążliwych połączeń.

3. Odmowa zmiany przydzielonego numeru z powodu braku możliwości technicznych może być wydana abonentowi jedynie w przypadku potwierdzenia braku możliwości technicznych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, o której mowa w art. 44 ust. 2 ustawy, zwanej dalej „decyzją Prezesa URTiP”.

4. Wniosek powinien być rozpatrzony w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania przez usługodawcę oraz w przypadku:

1) pozytywnego rozpatrzenia wniosku powinien on być zrealizowany, a abonent – pisemnie powiadomiony o nowym przydzielonym numerze i terminie jego uruchomienia;

2) negatywnego rozpatrzenia wniosku abonent powinien być pisemnie powiadomiony o odmowie zmiany przydzielonego numeru, wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o prawie odwołania się, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) braku możliwości technicznych niepotwierdzonego jeszcze decyzją Prezesa URTiP abonent powinien być pisemnie powiadomiony o braku możliwości zrealizowania wniosku i fakcie wystąpienia o wydanie decyzji Prezesa URTiP.

5. W przypadku otrzymania decyzji Prezesa URTiP, o której mowa w ust. 4 pkt 3, potwierdzającej brak możliwości technicznych, abonent powinien być niezwłocznie pisemnie powiadomiony o odmowie zmiany przydzielonego numeru, wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o prawie odwołania się. W przypadku otrzymania decyzji Prezesa URTiP stwierdzającej istnienie możliwości technicznych, wniosek abonenta powinien być niezwłocznie zrealizowany, a abonent – pisemnie powiadomiony o nowym przydzielonym numerze i terminie jego uruchomienia.

Rozdział 3

Zachowanie przydzielonego numeru

§ 3.

1. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, zwanych dalej „lokalizacją”, abonent stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej może wystąpić do usługodawcy z pisemnym wnioskiem o zachowanie przydzielonego numeru w nowej lokalizacji.

2. Wniosek abonenta powinien być rozpatrzony w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania przez usługodawcę oraz w przypadku:

1) pozytywnego rozpatrzenia wniosku powinien on być zrealizowany, a abonent – pisemnie powiadomiony o zachowaniu przydzielonego numeru i terminie jego uruchomienia w nowej lokalizacji;

2) negatywnego rozpatrzenia wniosku abonent powinien być pisemnie powiadomiony o odmowie zachowania przydzielonego numeru, wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o prawie odwołania się.

3. Odmowa zachowania przydzielonego numeru może być wydana abonentowi wyłącznie:

1) z powodu braku możliwości technicznych, potwierdzonego decyzją Prezesa URTiP;

2) gdy nowa lokalizacja abonenta znajduje się w strefie numeracyjnej innej niż lokalizacja, w której przydzielono abonentowi numer mający powiązanie z danym obszarem;

3) gdy nowa lokalizacja abonenta znajduje się poza siecią telekomunikacyjną operatora publicznej sieci telefonicznej obsługującego zakończenie sieci abonenta.

§ 4.
1. W przypadku uprawnienia abonenta stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej do zachowania przydzielonego numeru przy zmianie operatora świadczącego usługi, o którym mowa w art. 43 ust. 2a ustawy, abonent występuje z pisemnym wnioskiem do wybranego nowego usługodawcy o potwierdzenie możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z zachowaniem przydzielonego numeru.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania przez nowego usługodawcę wniosku abonenta wniosek ten powinien być rozpatrzony oraz w przypadku:

1) pozytywnego rozpatrzenia wniosku abonent powinien być pisemnie powiadomiony o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z zachowaniem przydzielonego numeru i przewidywanym terminie rozpoczęcia świadczenia usług;

2) negatywnego rozpatrzenia wniosku abonent powinien być pisemnie powiadomiony o braku możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z zachowaniem przydzielonego numeru, z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o prawie odwołania się, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) braku możliwości technicznych niepotwierdzonego jeszcze decyzją Prezesa URTiP abonent powinien być pisemnie powiadomiony o braku możliwości zrealizowania wniosku i fakcie wystąpienia o wydanie decyzji Prezesa URTiP.

3. W przypadku otrzymania decyzji Prezesa URTiP, o której mowa w ust. 2 pkt 3, potwierdzającej brak możliwości technicznych abonent powinien być niezwłocznie pisemnie powiadomiony o odmowie zmiany przydzielonego numeru, wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o prawie odwołania się. W przypadku otrzymania decyzji Prezesa URTiP stwierdzającej istnienie możliwości technicznych wniosek abonenta powinien być niezwłocznie zrealizowany i abonent powinien być pisemnie powiadomiony o nowym przydzielonym numerze i terminie jego uruchomienia.

4. Brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z zachowaniem przydzielonego numeru może zostać stwierdzony jedynie z powodu:

1) braku możliwości technicznych, potwierdzonego decyzją Prezesa URTiP;

2) niespełnienia przez abonenta ogólnych warunków zawarcia umowy, o których mowa w art. 34 ustawy.

§ 5.
1. Abonent występuje do dotychczasowego usługodawcy z pisemnym wnioskiem o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z zachowaniem przydzielonego numeru. Do wniosku abonent załącza kopię pisemnego powiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.

2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez dotychczasowego usługodawcę wniosku abonenta wniosek ten powinien być rozpatrzony, a abonent – pisemnie powiadomiony o terminie rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z zachowaniem przydzielonego numeru, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Termin rozwiązania umowy powinien być określony zgodnie z warunkami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z abonentem, z zastrzeżeniem, że nie może on przypadać wcześniej niż przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego usługodawcę.

4. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, abonent zawiera z nowym usługodawcą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z zachowaniem przydzielonego numeru, która powinna określać w szczególności termin rozpoczęcia świadczenia usług, zgodny z terminem rozwiązania umowy z abonentem przez dotychczasowego usługodawcę.

Rozdział 4

Wybór operatora

§ 6.

1. Abonent stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej eksploatowanej przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usług telefonicznych świadczonych w tej sieci, zwanego dalej „operatorem o znaczącej pozycji rynkowej”, może wybrać operatora publicznego świadczącego usługi telefoniczne lub inne usługi wykorzystujące techniki komutacji, zwanego dalej „operatorem realizującym usługi”, poprzez numer dostępu lub preselekcję.

2. Abonent, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wyboru operatora realizującego usługi poprzez numer dostępu przez wybranie podczas inicjowania połączenia ciągu cyfr zawierających numer dostępu do sieci operatora, zwany dalej „NDS”, zgodnie ze schematem wybierania określonym w planie numeracji krajowej.

3. Abonent, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wyboru operatora realizującego usługi poprzez preselekcję przez złożenie pisemnego zlecenia, zwanego dalej „zleceniem preselekcji”, kierowania wskazanych rodzajów połączeń poprzez sieć wybranego operatora realizującego usługi bez konieczności wybierania NDS.

4. W przypadku gdy abonent, o którym mowa w ust. 1, dla realizacji danego połączenia nie wybierze operatora realizującego usługi poprzez numer dostępu albo preselekcję, połączenie jest realizowane przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej.

5. Poprzez numer dostępu i preselekcję mogą być realizowane następujące rodzaje połączeń:

1) krajowe, obejmujące:

a) połączenia miejscowe i strefowe,

b) połączenia międzystrefowe,

c) połączenia z sieci stacjonarnej do sieci komórkowej,

d) inne połączenia lub usługi wykorzystujące techniki komutacji, z wyjątkiem połączeń do numerów skróconych abonenckich usług specjalnych oraz numerów niemających powiązania z danym obszarem przydzielonych operatorom w trybie art. 99 ust. 1 ustawy oraz ujętych w Tablicy Zagospodarowania Numeracji, o której mowa w art. 100 ust. 1 ustawy;

2) międzynarodowe.

6. Wybór przez abonenta operatora realizującego usługi poprzez preselekcję nie może ograniczać możliwości wyboru operatora realizującego usługi poprzez numer dostępu.

7. Wybór przez abonenta operatora realizującego usługi poprzez preselekcję może być w każdym czasie przez abonenta zmieniony lub wycofany i z tego tytułu operatorowi nie przysługuje roszczenie w stosunku do abonenta.

8. Operator o znaczącej pozycji rynkowej informuje pisemnie abonentów, o których mowa w ust. 1, o sposobie wybierania numeru w połączeniach, o których mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem, że informacja ta nie może sugerować wyboru określonego operatora realizującego usługi.

§ 7.
W przypadku gdy abonent, o którym mowa w § 6 ust. 1, dla realizacji danego połączenia wybierze poprzez numer dostępu operatora realizującego usługi, którego NDS:

1) nie jest jeszcze uruchomiony przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej, operator o znaczącej pozycji rynkowej przekazuje komunikat słowny o braku numeru;

2) jest uruchomiony przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej, ale wybrany operator realizujący usługi nie realizuje tego połączenia w danej strefie numeracyjnej, wybrany operator przekazuje odpowiedni komunikat słowny.

§ 8.
1. Abonent, o którym mowa w § 6 ust. 1, może wybrać poprzez preselekcję jednego operatora realizującego usługi w zakresie połączeń krajowych, z uwzględnieniem ust. 2, oraz jednego w zakresie połączeń międzynarodowych, co nie wyklucza wyboru tego samego operatora dla połączeń krajowych i międzynarodowych.

2. Abonent, o którym mowa w § 6 ust. 1, może wybrać poprzez preselekcję operatora realizującego usługi w zakresie oferowanego przez tego operatora zestawu połączeń krajowych w danej strefie numeracyjnej.

3. Abonent, o którym mowa w § 6 ust. 1, składa pisemne zlecenie preselekcji usługodawcy. Zlecenie preselekcji może być złożone przez operatora realizującego usługi, na rzecz którego ma być ustanowiona preselekcja.

4. Abonent korzystający z preselekcji może zmienić operatora realizującego usługi poprzez ponowne złożenie zlecenia preselekcji oraz może wycofać zlecenie poprzez złożenie pisemnego wniosku.

5. Zlecenie preselekcji powinno być rozpatrzone w terminie 14 dni od jego otrzymania przez usługodawcę oraz w przypadku:

1) pozytywnego rozpatrzenia zlecenia powinno być ono zrealizowane, a abonent – pisemnie powiadomiony o terminie jego realizacji;

2) negatywnego rozpatrzenia zlecenia abonent powinien być pisemnie powiadomiony o odmowie realizacji zlecenia preselekcji, wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o prawie odwołania się.

6. Odmowa realizacji zlecenia preselekcji może być wydana abonentowi jedynie z powodu:

1) braku możliwości technicznych, potwierdzonego decyzją Prezesa URTiP;

2) braku punktu styku sieci operatora o znaczącej pozycji rynkowej z siecią, w której realizowane są usługi operatora wybranego przez abonenta w drodze preselekcji;

3) braku punktu styku, o którym mowa w pkt 2, w strefie numeracyjnej, w której jest zlokalizowane zakończenie sieci abonenta, w przypadku połączeń, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 1 lit. a.

7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez usługodawcę wniosku abonenta o wycofanie zlecenia preselekcji wniosek ten powinien być zrealizowany, a abonent – pisemnie powiadomiony o terminie jego realizacji.

Rozdział 5

Wniosek o interwencję

§ 9.

1. Abonent publicznej sieci telefonicznej może w każdym czasie wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, na podstawie art. 110 ust. 1 pkt 4 ustawy, z wnioskiem o interwencję w przypadku niezrealizowania jego uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do abonenta stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w zakresie uprawnień do zachowania przydzielonego numeru w sieci tego samego operatora i przy zmianie operatora oraz do abonenta, o którym mowa w § 6 ust. 1, w zakresie wyboru operatora realizującego usługi.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 10.

1. Abonent publicznej sieci telefonicznej, który skorzystał z prawa wyboru operatora realizującego usługi poprzez preselekcję na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowuje posiadane uprawnienie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy abonent, o którym mowa w § 6 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie wycofa albo nie dokona zmiany zlecenia preselekcji dotyczącego wyboru operatora realizującego połączenia międzystrefowe, dokonanego na podstawie przepisów dotychczasowych, uznaje się wybór dokonany na podstawie tego zlecenia za wybór operatora realizującego usługi w zakresie wszystkich połączeń krajowych oferowanych przez tego operatora w danej strefie numeracyjnej.

3. Operator realizujący połączenia międzystrefowe, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić abonenta, o którym mowa w § 6 ust. 1, o zmianach wynikających z przepisów niniejszego rozporządzenia, w szczególności o skutkach wynikających z przepisów określonych w ust. 2, możliwości dokonania zmiany lub wycofania zlecenia preselekcji.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu § 6 ust. 8, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej (Dz. U. Nr 188, poz. 1578), które na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 1070) traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »