| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania informacji na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Na podstawie art. 81 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa środki i warunki techniczne służące do przekazywania informacji, o których mowa w art. 81 ust. 1 i ust. 4c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zwanej dalej „ustawą”, oraz innych informacji w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, publikacyjnych lub sprawozdawczych określonych w tej ustawie lub przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zwanych dalej „informacjami”.
§ 2.
1. Przekazanie informacji następuje:

1) na nośniku CD-ROM w standardzie ISO 9660, zwanym dalej „CD-ROM”, albo

2) za pośrednictwem teletransmisji.

2. W przypadku awarii lub innych zdarzeń uniemożliwiających wykorzystanie środków przekazu, o których mowa w ust. 1, przekazanie informacji może nastąpić, po uprzednim uzgodnieniu z odbiorcą, przy użyciu innych nośników informacji.

§ 3.
Czynności związane z przekazaniem informacji wykonują upoważnieni pracownicy podmiotu obowiązanego do wypełniania obowiązków informacyjnych, zwani dalej „operatorami”. O udzieleniu upoważnienia podmiot zobowiązany do przekazania informacji zawiadamia uprawnionych odbiorców tych informacji.
§ 4.
1. Przekazanie informacji na nośniku CD-ROM możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy informacja ta w całości mieści się na tym nośniku.

2. Jeden CD-ROM może zawierać tylko jedną informację.

3. Etykieta CD-ROM powinna, w sposób czytelny, zawierać:

1) pełną nazwę podmiotu przekazującego informację;

2) określenie rodzaju przekazywanej informacji oraz nazw plików wchodzących w jej skład;

3) imię i nazwisko oraz podpis operatora.

4. Przekazanie informacji na CD-ROM następuje:

1) bezpośrednio przez pracownika podmiotu zobowiązanego do przekazania informacji;

2) za pośrednictwem:

a) przedsiębiorcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.3)),

b) państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”,

c) podmiotu posiadającego zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek z korespondencją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 627).

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 lit. a, osoba przekazująca przekazuje informację za pokwitowaniem odbioru.

6. Informacje przekazywane za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b i c, mogą być nadawane wyłącznie przesyłką rejestrowaną za potwierdzeniem odbioru, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe. Przesyłka powinna być opatrzona klauzulą „Poufne w rozumieniu ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.”.

§ 5.
1. Przekazanie informacji w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, następuje za pośrednictwem sieci Internet, z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego HTTP opisywanego przez standard RFC 2616. Transmisja informacji powinna być zabezpieczona protokołem TLS opisywanym przez standard RFC 2246. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z opisem zawartym w standardzie RFC 2818.

2. Przed przekazaniem informacja podlega kompresji GZIP według opisu zawartego w standardzie RFC 1952.

3. Operator przekazujący informację potwierdza posiadanie uprawnień do przekazywania informacji poprzez podanie swojego identyfikatora i hasła.

4. Treść przekazywanej informacji powinna być potwierdzona przez odbiorcę. Potwierdzenie powinno zawierać co najmniej: datę i godzinę odbioru, identyfikator operatora, pieczęć elektroniczną SHA-1 wyliczaną zgodnie ze standardem FIPS-180-1.

5. Potwierdzenie powinno być archiwizowane i przechowywane przez 5 lat.

§ 6.
1. Przekazanie informacji do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd za pośrednictwem teletransmisji następuje, spełniającym warunki, o których mowa w § 5 ust. 1–4, Elektronicznym Systemem Przekazywania Informacji, zwanym dalej „ESPI”.

2. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd tworzy, administruje i sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem ESPI.

3. Nadzór, o którym mowa w ust. 2, obejmuje:

1) przydzielanie dostępu do ESPI;

2) określenie standardów technicznych;

3) określenie standardów formularzy elektronicznych;

4) konfigurowanie parametrów ESPI;

5) zabezpieczenie informacji przed ich utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych;

6) zapewnienie ciągłości pracy ESPI;

7) kontrolę prawidłowości wykorzystania ESPI przez podmioty przekazujące informacje za jego pośrednictwem;

8) prowadzenie ewidencji podmiotów przekazujących informacje za pośrednictwem ESPI.

§ 7.
1. Przekazana informacja powinna zostać utrwalona w formie dokumentu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu wypełniającego obowiązek przekazania informacji, a w odniesieniu do opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportu z przeglądu – dodatkowo opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, jest archiwizowany i przechowywany przez 5 lat.

§ 8.
W przypadku gdy przekazana informacja zawiera błędy, ponowne przekazanie informacji poprawionej następuje niezwłocznie po ich ujawnieniu, przy wykorzystaniu tego samego nośnika informacji, który został użyty przy pierwszym przekazaniu, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu.
§ 9.
1. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd może żądać ponownego przekazania informacji w przypadku stwierdzenia, że przesyłka zawierająca CD-ROM jest uszkodzona, informacja nie nadaje się do odczytu lub gdy została przekazana z naruszeniem przepisów rozporządzenia. Ponowne przekazanie informacji powinno nastąpić niezwłocznie po doręczeniu żądania, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot przekazuje informacje w oddzielnej przesyłce na nośniku opatrzonym klauzulą „przesyłka powtórna”.

§ 10.
Podmioty, które wypełniają w dniu wejścia w życie rozporządzenia obowiązki informacyjne za pośrednictwem systemu informatycznego, mogą wypełniać te obowiązki na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2004 r.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 871.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357, z 2001 r. Nr 4, poz. 23, Nr 27, poz. 298 i Nr 123, poz. 1353 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 656 i Nr 74, poz. 676.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »