| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie urządzeń radiowych, objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Obowiązkowi zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „Prezesem URTiP", o zamiarze wprowadzenia do obrotu podlegają następujące rodzaje urządzeń radiowych:

1) nadawcze,

2) nadawczo-odbiorcze

– zwane dalej „urządzeniami", dla których warunki wykorzystania częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach członkowskich Unii Europejskiej nie są zharmonizowane.

§ 2.
1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do urządzeń, do pracy których na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach członkowskich Unii Europejskiej wykorzystywane są jednakowe zakresy częstotliwości oraz obowiązują jednakowe wymagania dotyczące podstawowych parametrów technicznych urządzeń, takich jak: moc, częstotliwość, szerokość pasma, cykle pracy.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się także do urządzeń, które spełniają warunki, o których mowa w ust. 1, oraz których praca odbywa się w warunkach sterowania siecią telekomunikacyjną, co dotyczy w szczególności stacji ruchomych systemu GSM, TETRA, UMTS i TFTS.

§ 3.
Ustala się wzór formularza zawiadomienia o zamiarze wprowadzenia do obrotu urządzenia radiowego, zwanego dalej „zawiadomieniem", stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
1. Zawiadomienie składa się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

2. Prezes URTiP, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, informuje na piśmie składającego zawiadomienie o przyjęciu zawiadomienia z zastrzeżeniem, że urządzenie objęte zawiadomieniem może powodować zaburzenia elektromagnetyczne w pracy innych urządzeń w określonych zakresach częstotliwości.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, zawiadomienie uważa się za przyjęte bez zastrzeżeń.

§ 5.
1. Prezes URTiP może zwrócić zawiadomienie w celu uzupełnienia lub poprawienia, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zawiadomienie uważa się za złożone od dnia otrzymania przez Prezesa URTiP uzupełnionego lub poprawionego zawiadomienia. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli w treści zawiadomienia nie wskazano adresu albo siedziby podmiotu wprowadzającego urządzenie radiowe do obrotu i osoby upoważnionej do kontaktów w imieniu podmiotu wprowadzającego urządzenie radiowe do obrotu i nie ma możliwości ustalenia tego adresu lub siedziby na podstawie posiadanych przez Prezesa URTiP danych, zawiadomienie pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 6.
Dokonanie zmiany treści zawiadomienia wymaga złożenia nowego zawiadomienia.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1)Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz.165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 kwietnia 2004 r. (poz. 1166)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »