| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 4 maja 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 i Nr 167, poz. 1379 oraz z 2003 r. Nr 161, poz. 1564) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu rozporządzenia dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, z późn. zm.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne."

2) w § 1 w ust. 2:

a) uchyla się pkt 4,

b) dodaje się pkt 8–10 w brzmieniu:

„8) dokumencie potwierdzającym zapłatę akcyzy – rozumie się przez to:

a) dokument określony przepisami o podatku akcyzowym potwierdzający dokonanie zapłaty akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od samochodu osobowego nabytego w państwie członkowskim,

b) w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, fakturę z wykazaną kwotą akcyzy,

9) państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo będące członkiem Unii Europejskiej,

10) państwie trzecim – rozumie się przez to państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej."

3) w § 2:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 4,

b) uchyla się ust. 7;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację, z zastrzeżeniem ust. 2–5, następujące dokumenty:

1) dowód własności pojazdu,

2) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,

3) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,

4) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,

5) zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:

a) uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, lub

b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a,

6) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

2. W przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu, do wniosku o rejestrację, z zastrzeżeniem ust. 3, dołącza się:

1) dokument, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu,

2) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,

3) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,

4) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,

5) zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:

a) uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, lub

b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a,

6) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

3. W przypadkach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a i ust. 2 pkt 5 lit. a, może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług.

4. Przepisy ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 nie dotyczą nowego: samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru, dla którego właściciel pojazdu powinien dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego.

5. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, stwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą."

5) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego, organ rejestrujący w ciągu dwóch miesięcy informuje organ państwa członkowskiego, który wydał dowód rejestracyjny, o rejestracji tego pojazdu, jego cechach identyfikacyjnych i zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.

2. Jeżeli państwo członkowskie wymaga zwrotu dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący w ciągu sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyła ten dowód do organu, który go wydał."

6) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, o których mowa w § 3 ust. 1, w przypadku gdy:

1) przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą,

2) zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy."

7) w § 6 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Wzór dowodu rejestracyjnego oraz oznaczenia kodów zastosowanych w tym wzorze stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia.

6. Wzór pozwolenia czasowego oraz oznaczenia kodów zastosowanych w tym wzorze stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia."

8) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–3, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu:

1) dowodu rejestracyjnego,

2) karty pojazdu, jeżeli była wydana,

3) stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań."

9) w § 14:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji, o której mowa w pkt 1.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającą ze zmiany właściwych, określonych w przepisach warunków technicznych, do wniosku dołącza się:

1) dowód rejestracyjny pojazdu,

2) oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi."

10) w § 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy,"

11) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

12) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Dowody rejestracyjne wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoją ważność.

2. Pozwolenia czasowe wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoją ważność na okres, na który zostały wydane.

3. Dowody rejestracyjne mogą być wydawane na drukach dowodów rejestracyjnych zgodnych z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych do czasu wyczerpania druków tych dowodów, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2004 r.

4. Pozwolenia czasowe mogą być wydawane na drukach pozwoleń czasowych zgodnych z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych do czasu wyczerpania druków tych pozwoleń, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 3.
Przepisy § 3 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 4 i 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie dotyczą pojazdu sprowadzonego z zagranicy przed dniem 1 maja 2004 r., jeżeli właściciel dokonał ostatecznej odprawy celnej przywozowej tego pojazdu i dołączył do wniosku o jego rejestrację dowód odprawy celnej przywozowej.
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, 5, 7, 11 i 12, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2004 r., oraz § 1 pkt 3 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535 i Nr 92, poz. 884.

Załącznik 1. [WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO ORAZ OZNACZENIA KODÓW ZASTOSOWANYCH W TYM WZORZE (format strony A6)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
 z dnia 4 maja 2004 r. (poz. 1169)


Załącznik nr 1

WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO ORAZ OZNACZENIA KODÓW ZASTOSOWANYCH W TYM WZORZE

(format strony A6)

infoRgrafika

infoRgrafika


 infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR POZWOLENIA CZASOWEGO ORAZ OZNACZENIA KODÓW ZASTOSOWANYCH W TYM WZORZE]

Załącznik nr 2

WZÓR POZWOLENIA CZASOWEGO ORAZ OZNACZENIA KODÓW ZASTOSOWANYCH W TYM WZORZE

(format strony A6)

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 21 maja 2004 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »