| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 maja 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 79, poz. 720) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W legitymacji służbowej funkcjonariusza w służbie stałej i przygotowawczej wpisuje się numer legitymacji, imię i nazwisko funkcjonariusza, PESEL, stopień służbowy, zajmowane przez funkcjonariusza stanowisko służbowe, grupę krwi, typ i numer przydzielonej broni służbowej oraz termin ważności legitymacji, a także umieszcza się fotografię kolorową funkcjonariusza w ubiorze cywilnym.

2. W legitymacji służbowej funkcjonariusza w służbie kandydackiej wpisuje się imię i nazwisko funkcjonariusza, numer i termin ważności legitymacji oraz umieszcza się fotografię funkcjonariusza i odciska na niej pieczęć.

3. Wpisy stopnia służbowego, zajmowanego przez funkcjonariusza stanowiska służbowego, typu i numeru przydzielonej broni oraz terminu ważności w legitymacji, o której mowa w ust. 1, potwierdza się właściwymi pieczęciami urzędowymi."

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Szef Biura Ochrony Rządu lub upoważniona przez niego osoba wydaje funkcjonariuszowi legitymację służbową i dokonuje w niej wpisów."

3) w § 5 dodaje ust. 3 w brzmieniu:

„3. Utraconą przez funkcjonariusza legitymację służbową unieważnia Szef Biura Ochrony Rządu."

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz.1128).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210, poz. 2036.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA BIURA OCHRONY RZĄDU W SŁUŻBIE STAŁEJ I PRZYGOTOWAWCZEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 maja 2004 r. (poz.1456)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA BIURA OCHRONY RZĄDU W SŁUŻBIE STAŁEJ I PRZYGOTOWAWCZEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »