| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw oraz przyznawania nagród z tych środków

Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb gospodarowania przekazywanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych, zwanych dalej „przestępstwami”;

2) zasady przyznawania nagród policjantom, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia tych przestępstw.

§ 2.
1. Jednostkami organizacyjnymi Policji w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia są komendy wojewódzkie (stołeczna) Policji oraz Komenda Główna Policji.

2. Przestępstwa ujawnione przez komendy wojewódzkie Policji obejmują także przestępstwa ujawnione przez podległe im komendy powiatowe, miejskie, rejonowe Policji oraz komisariaty i komisariaty specjalistyczne Policji.

§ 3.
1. Środki finansowe w wysokości 20 % wpływów uzyskanych przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych przez Policję, w sposób udokumentowany w aktach procesowych, są przekazywane Policji przez urzędy skarbowe oraz przez inne podmioty wykonujące czynności egzekucyjne na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej Policji prowadzącej w danej sprawie postępowanie przygotowawcze lub wykonującej inne czynności procesowe, które spowodowały ujawnienie przestępstwa – w terminie odprowadzenia na dochody budżetowe pozostałej części wpływów pochodzących z przepadku rzeczy.

3. Podstawą ustalenia kwoty środków finansowych, która podlega przekazaniu na rzecz Policji, jest wartość przedmiotów ujętych w wykazie dołączonym do orzeczenia o ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

4. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3, urzędy skarbowe oraz inne podmioty wykonujące czynności egzekucyjne przekazują właściwej jednostce organizacyjnej Policji w terminie, o którym mowa w ust. 2.

§ 4.
1. W przypadku udziału kilku jednostek organizacyjnych Policji w realizacji postępowania karnego, środki finansowe są przekazywane do jednostki wiodącej w postępowaniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podział kwoty wpływów na jednostki biorące udział w postępowaniu odbywa się w drodze porozumienia kierowników zainteresowanych jednostek. W razie braku porozumienia decyzję w sprawie podziału kwoty wpływów podejmuje Komendant Główny Policji.

§ 5.
Uzyskane przez Policję środki finansowe przeznacza się w wysokości do 50 % na nagrody dla policjantów, w tym również byłych policjantów, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia danego przestępstwa, a pozostałą część na usprawnienie funkcjonowania Policji.
§ 6.
1. Nagrody za ujawnienie przestępstw przyznają kierownicy jednostek organizacyjnych Policji z własnej inicjatywy lub na wniosek przełożonych policjantów, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia przestępstwa.

2. Nagrody przyznaje się nie wcześniej niż po faktycznym uzyskaniu przez jednostkę organizacyjną Policji środków finansowych z tytułu przepadku rzeczy orzeczonego w konkretnej sprawie.

3. Wypłata nagród następuje po podjęciu decyzji o wyróżnieniu.

§ 7.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych oraz zasad przyznawania nagród z tych środków (Dz. U. Nr 89, poz. 403 oraz z 1997 r. Nr 99, poz. 614).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »