| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 13 lipca 2004 r.

w sprawie wniosku o udzielenie finansowego wsparcia, kryteriów i trybu jego oceny oraz wzoru formularza rozliczenia

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004–2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 145, poz. 1533) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia;

2) szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia;

3) wzór formularza rozliczenia udzielonego finansowego wsparcia.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Zespole – należy przez to rozumieć zespół, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004–2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych, zwanej dalej „ustawą”;

2) Banku – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego;

3) bezrobotnym – należy przez to rozumieć bezrobotnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001);

4) ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

§ 3.
1. Zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Do wniosku załącza się:

1) koncepcję architektoniczno-budowlaną przedsięwzięcia wraz z opisami i szkicami, zawierającą w szczególności:

a) informację o podstawowych rozwiązaniach architektoniczno-budowlanych przedsięwzięcia, określających formę i funkcje obiektu po zakończeniu przedsięwzięcia,

b) dane dotyczące instalacji grzewczych i sanitarnych oraz wyposażenia technicznego obiektu po zakończeniu przedsięwzięcia,

c) ekspertyzę aktualnego stanu technicznego budynku – w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;

2) odpis z księgi wieczystej albo inny dokument potwierdzający własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości albo oświadczenie o zamiarze nabycia własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości.

3. Jeżeli wnioskodawca dysponuje projektem budowlanym przedsięwzięcia, dopuszcza się możliwość załączenia, zamiast koncepcji architektoniczno-budowlanej, projektu budowlanego spełniającego wymogi określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.2)), wraz z dokumentami i informacjami, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a–c, niezawartymi w tym projekcie.

4. Jeżeli wnioskodawca załączył do wniosku oświadczenie o zamiarze nabycia własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, przed zawarciem umowy o udzielenie finansowego wsparcia przekazuje Bankowi odpis z księgi wieczystej albo inny dokument potwierdzający własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości.

§ 4.
1. Jeżeli wniosek o udzielenie finansowego wsparcia nie spełnia wymagań określonych w § 3, minister wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia, wskazując wymagania, których wniosek nie spełnia, oraz wyznacza termin na uzupełnienie wniosku.

2. Minister zwraca bez rozpatrzenia wnioski złożone z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 6 ustawy, oraz wnioski nieuzupełnione w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1.

§ 5.
1. Po upływie terminu na składanie i uzupełnianie wniosków Zespół określa wynikające z nich łączne zapotrzebowanie na finansowe wsparcie.

2. Jeżeli wynikające z wniosków łączne zapotrzebowanie na finansowe wsparcie nie przekracza kwoty określonej w planie finansowym Funduszu Dopłat na 2004 r. na udzielanie finansowego wsparcia, Zespół udziela rekomendacji wszystkim wnioskom spełniającym wymogi ustawy i rozporządzenia.

3. Jeżeli wynikające z wniosków zapotrzebowanie na finansowe wsparcie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2, Zespół dokonuje oceny wniosków spełniających wymogi ustawy i rozporządzenia, przyznając wnioskom określoną liczbę punktów.

4. W granicach kwoty, o której mowa w ust. 2, Zespół udziela rekomendacji wnioskom spełniającym wymogi ustawy i rozporządzenia, w kolejności uzyskanych przez nie ocen punktowych.

5. Łączna kwota zapotrzebowania na finansowe wsparcie, wynikająca z wniosków, które uzyskały rekomendację Zespołu, nie może być wyższa od kwoty określonej w ust. 2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o przyznaniu rekomendacji wnioskowi przesądza większa liczba tworzonych lokali socjalnych lub miejsc w noclegowni, lub domu dla bezdomnych w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

6. Wnioski spełniające wymogi ustawy i rozporządzenia, które nie uzyskały rekomendacji Zespołu, Zespół przekazuje Bankowi z warunkową rekomendacją, wskazującą, że Bank powinien udzielić finansowego wsparcia na przedsięwzięcia nimi objęte w wypadku niezawarcia umowy z gminą o finansowe wsparcie przedsięwzięcia objętego wnioskiem, który uzyskał rekomendację Zespołu, lub w przypadku uzyskania przez Fundusz Dopłat dodatkowych środków na cele określone w ustawie. Zespół przekazuje również Bankowi opinię w zakresie zasad pierwszeństwa w udzielaniu finansowego wsparcia na przedsięwzięcia objęte wnioskami, które uzyskały warunkową rekomendację Zespołu.

§ 6.
1. Zespół dokonuje oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia w terminie 40 dni od dnia upływu terminu na składanie wniosków.

2. Zespół po dokonaniu oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia przekazuje je w terminie 3 dni Bankowi wraz z rekomendacją wybranych przedsięwzięć do udzielenia finansowego wsparcia lub warunkową rekomendacją.

§ 7.
Zespół ocenia wnioski i przyznaje im punkty zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 8.
Wzór formularza rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1)Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

Załącznik 1. [ZAKRES INFORMACJI, JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z i dnia 13 lipca 2004 r. (poz. 1728)

Załącznik nr 1

ZAKRES INFORMACJI, JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O FINANSOWE WSPARCIE]

Załącznik nr 2

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O FINANSOWE WSPARCIE

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 3. [WZÓR FORMULARZA ROZLICZENIA UDZIELONEGO WSPARCIA FINANSOWEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA ROZLICZENIA UDZIELONEGO WSPARCIA FINANSOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kru.pl

Najwyższej jakości usługi rejestracji domen, hosting, certyfikaty SSL oraz bezpieczna poczta korporacyjna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »