| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 13 lipca 2004 r.

w sprawie wniosku o udzielenie finansowego wsparcia, kryteriów i trybu jego oceny oraz wzoru formularza rozliczenia

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004–2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 145, poz. 1533) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia;

2) szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia;

3) wzór formularza rozliczenia udzielonego finansowego wsparcia.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Zespole – należy przez to rozumieć zespół, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004–2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych, zwanej dalej „ustawą”;

2) Banku – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego;

3) bezrobotnym – należy przez to rozumieć bezrobotnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001);

4) ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

§ 3.
1. Zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Do wniosku załącza się:

1) koncepcję architektoniczno-budowlaną przedsięwzięcia wraz z opisami i szkicami, zawierającą w szczególności:

a) informację o podstawowych rozwiązaniach architektoniczno-budowlanych przedsięwzięcia, określających formę i funkcje obiektu po zakończeniu przedsięwzięcia,

b) dane dotyczące instalacji grzewczych i sanitarnych oraz wyposażenia technicznego obiektu po zakończeniu przedsięwzięcia,

c) ekspertyzę aktualnego stanu technicznego budynku – w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;

2) odpis z księgi wieczystej albo inny dokument potwierdzający własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości albo oświadczenie o zamiarze nabycia własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości.

3. Jeżeli wnioskodawca dysponuje projektem budowlanym przedsięwzięcia, dopuszcza się możliwość załączenia, zamiast koncepcji architektoniczno-budowlanej, projektu budowlanego spełniającego wymogi określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.2)), wraz z dokumentami i informacjami, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a–c, niezawartymi w tym projekcie.

4. Jeżeli wnioskodawca załączył do wniosku oświadczenie o zamiarze nabycia własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, przed zawarciem umowy o udzielenie finansowego wsparcia przekazuje Bankowi odpis z księgi wieczystej albo inny dokument potwierdzający własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości.

§ 4.
1. Jeżeli wniosek o udzielenie finansowego wsparcia nie spełnia wymagań określonych w § 3, minister wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia, wskazując wymagania, których wniosek nie spełnia, oraz wyznacza termin na uzupełnienie wniosku.

2. Minister zwraca bez rozpatrzenia wnioski złożone z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 6 ustawy, oraz wnioski nieuzupełnione w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1.

§ 5.
1. Po upływie terminu na składanie i uzupełnianie wniosków Zespół określa wynikające z nich łączne zapotrzebowanie na finansowe wsparcie.

2. Jeżeli wynikające z wniosków łączne zapotrzebowanie na finansowe wsparcie nie przekracza kwoty określonej w planie finansowym Funduszu Dopłat na 2004 r. na udzielanie finansowego wsparcia, Zespół udziela rekomendacji wszystkim wnioskom spełniającym wymogi ustawy i rozporządzenia.

3. Jeżeli wynikające z wniosków zapotrzebowanie na finansowe wsparcie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2, Zespół dokonuje oceny wniosków spełniających wymogi ustawy i rozporządzenia, przyznając wnioskom określoną liczbę punktów.

4. W granicach kwoty, o której mowa w ust. 2, Zespół udziela rekomendacji wnioskom spełniającym wymogi ustawy i rozporządzenia, w kolejności uzyskanych przez nie ocen punktowych.

5. Łączna kwota zapotrzebowania na finansowe wsparcie, wynikająca z wniosków, które uzyskały rekomendację Zespołu, nie może być wyższa od kwoty określonej w ust. 2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o przyznaniu rekomendacji wnioskowi przesądza większa liczba tworzonych lokali socjalnych lub miejsc w noclegowni, lub domu dla bezdomnych w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

6. Wnioski spełniające wymogi ustawy i rozporządzenia, które nie uzyskały rekomendacji Zespołu, Zespół przekazuje Bankowi z warunkową rekomendacją, wskazującą, że Bank powinien udzielić finansowego wsparcia na przedsięwzięcia nimi objęte w wypadku niezawarcia umowy z gminą o finansowe wsparcie przedsięwzięcia objętego wnioskiem, który uzyskał rekomendację Zespołu, lub w przypadku uzyskania przez Fundusz Dopłat dodatkowych środków na cele określone w ustawie. Zespół przekazuje również Bankowi opinię w zakresie zasad pierwszeństwa w udzielaniu finansowego wsparcia na przedsięwzięcia objęte wnioskami, które uzyskały warunkową rekomendację Zespołu.

§ 6.
1. Zespół dokonuje oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia w terminie 40 dni od dnia upływu terminu na składanie wniosków.

2. Zespół po dokonaniu oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia przekazuje je w terminie 3 dni Bankowi wraz z rekomendacją wybranych przedsięwzięć do udzielenia finansowego wsparcia lub warunkową rekomendacją.

§ 7.
Zespół ocenia wnioski i przyznaje im punkty zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 8.
Wzór formularza rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1)Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

Załącznik 1. [ZAKRES INFORMACJI, JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z i dnia 13 lipca 2004 r. (poz. 1728)

Załącznik nr 1

ZAKRES INFORMACJI, JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O FINANSOWE WSPARCIE]

Załącznik nr 2

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O FINANSOWE WSPARCIE

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 3. [WZÓR FORMULARZA ROZLICZENIA UDZIELONEGO WSPARCIA FINANSOWEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA ROZLICZENIA UDZIELONEGO WSPARCIA FINANSOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »