| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 października 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania, wstrzymywania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych, zwanej dalej „pomocą", objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, oraz przestrzenny zasięg wdrażania tego działania.
§ 2.
Pomoc jest udzielana grupie producentów rolnych, zwanej dalej „grupą":

1) prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisanej do rejestru grup producentów rolnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1694), zwanego dalej „rejestrem"

2) która została utworzona ze względu na produkty lub grupę produktów określonych w załączniku do rozporządzenia;

3) do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w planie rozwoju obszarów wiejskich dla tego działania.

§ 3.
1. Pomoc przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją", właściwy ze względu na siedzibę grupy.

2. Decyzja w sprawie przyznania pomocy jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

§ 4.
1. Pomoc jest udzielana na wniosek grupy.

2. Wniosek o przyznanie pomocy składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję.

3. Wniosek składa się w terminie 6 miesięcy od dnia wpisu grupy do rejestru.

4. Do wniosku dołącza się zaświadczenie wojewody o wpisie grupy do rejestru, obejmujące dane zawarte w rejestrze, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

5. Wniosek może być wycofany przez grupę przed dniem, w którym Agencja poinformowała grupę o stwierdzeniu nieprawidłowości w złożonym wniosku.

§ 5.
1. Środki z tytułu pomocy wypłaca się na wniosek grupy.

2. Środki z tytułu pomocy wypłacane w formie rocznych płatności obejmują okresy kolejnych 12 miesięcy prowadzenia działalności przez grupę, liczone od dnia wydania decyzji o wpisie grupy do rejestru.

3. Wniosek o wypłatę środków z tytułu pomocy składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę grupy w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, o którym mowa w ust. 2.

4. Wypłata środków z tytułu pomocy za dany okres jest dokonywana na podstawie decyzji dyrektora oddziału regionalnego Agencji w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o ich wypłatę.

§ 6.
1. Wniosek o wypłatę środków z tytułu pomocy składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę i siedzibę grupy;

2) nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona;

3) dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy – zgodnie z aktem założycielskim;

4) wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków grupy, za okres, którego dotyczy wniosek;

5) wartość planowanych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, na kolejny rok prowadzenia działalności przez grupę; wymóg ten nie dotyczy wniosku o wypłatę środków z tytułu pomocy za ostatni rok, za który przysługuje pomoc.

3. Do wniosku dołącza się:

1) wykazy faktur VAT i rachunków, w ujęciu chronologicznym, potwierdzających:

a) przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona,

b) wartość i ilość dostarczonych grupie produktów lub grupy produktów przez poszczególnych jej członków,

c) przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków;

2) zaświadczenie wojewody o wpisie grupy do rejestru, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków z tytułu pomocy.

§ 7.
1. Wysokość udzielanej pomocy w danym roku prowadzenia działalności przez grupę ustala się na podstawie wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, i wytworzonych w gospodarstwach jej członków.

2. Sposób obliczania oraz wysokość maksymalnych dopuszczalnych kwot udzielanej pomocy są określone w art. 33d rozporządzenia 1257/1999/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), nowelizującego i uchylającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. WE L 160 z 26.06.1999, z późn. zm.).

3. Pomoc jest wypłacana w złotych, a jej przeliczenie następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2808/1998/WE z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 349 z 24.12.1998, z późn. zm.).

§ 8.
1. Jeżeli w wyniku kontroli na miejscu zostanie stwierdzone, że w wykazie faktur VAT i rachunków, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 lit. c, ujęto przychody ze sprzedaży produktów lub grupy produktów innych niż te, ze względu na które grupa została utworzona, lub niewytworzonych w gospodarstwach jej członków:

1) wysokość środków wypłacanych z tytułu pomocy należnej za dany rok podlega zmniejszeniu o:

a) 25 %, jeżeli udział przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów stanowi powyżej 3 %, ale nie więcej niż 10 %,

b) 50 %, jeżeli udział przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów stanowi powyżej 10 %, ale nie więcej niż 15 %

– wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, i wytworzonych w gospodarstwach jej członków;

2) wypłata środków z tytułu pomocy należnej za dany rok podlega wstrzymaniu, jeżeli udział przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów przekracza 15 % wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, i wytworzonych w gospodarstwach jej członków.

2. Zmniejszenie lub wstrzymanie wypłaty środków z tytułu pomocy następuje na podstawie decyzji dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę grupy.

3. Zwrot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków z tytułu pomocy następuje na zasadach i w trybie określonym w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 9.
Grupa, której przyznano pomoc:

1) przechowuje przez okres 5 lat – licząc od dnia otrzymania ostatniej wypłaty środków z tytułu pomocy, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia pomocy i wypłaty środków z jej tytułu;

2) jest obowiązana do informowania Agencji o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze.

§ 10.
Grupy wpisane do rejestru od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia składają wnioski o przyznanie pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2005 r.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Załącznik 1. [WYKAZ PRODUKTÓW LUB GRUP PRODUKTÓW OBJĘTYCH POMOCĄ FINANSOWĄ NA WSPIERANIE GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 października 2004 r. (poz. 2391)

WYKAZ PRODUKTÓW LUB GRUP PRODUKTÓW OBJĘTYCH POMOCĄ FINANSOWĄ NA WSPIERANIE GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »