| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 21 lutego 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów2)

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Zakazuje się sprzedaży konsumentom następujących substancji i preparatów niebezpiecznych:

1) zaklasyfikowanych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, zwanej dalej „ustawą", jako bardzo toksyczne lub żrące z przypisanym zwrotem R 35;

2) metanolu (CAS 67-56-1);

3) preparatów zawierających metanol w stężeniach większych niż 3 % wagowych, w tym preparatów służących do spryskiwania szyb.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje sprzedaży konsumentom następujących produktów zawierających metanol:

1) paliw do silników redukcyjnych stosowanych w modelarstwie;

2) paliw do silników spalinowych używanych w sportach motorowodnych;

3) paliw pochodzenia roślinnego (biopaliw);

4) klejów.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje sprzedaży konsumentom następujących substancji i preparatów zaklasyfikowanych jako żrące:

1) środków do czyszczenia dla potrzeb gospodarstwa domowego, także zawierających wodorotlenek sodu lub wodorotlenek potasu;

2) materiałów stosowanych w budownictwie;

3) nawozów mineralnych.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje środków ochrony roślin.

5. Substancje lub preparaty wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą być sprzedawane konsumentom pod warunkiem, że osoba wprowadzająca je do obrotu uzyska od nabywcy identyfikujące go następujące dane:

1) nazwę firmy lub imię i nazwisko;

2) adres;

3) numer REGON.

6. Osoba wprowadzająca do obrotu substancje lub preparaty wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 jest obowiązana przechowywać dane, o których mowa w ust. 5, przez okres 5 lat.

7. W przypadku substancji lub preparatów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, osoba wprowadzająca je do obrotu, poza przyjęciem od nabywcy danych, o których mowa w ust. 5, jest obowiązana do zgłoszenia w terminie do końca lutego każdego roku listy odbiorców za rok poprzedni właściwemu terenowo państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.

8. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7, jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przekazuje właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

9. Substancje lub preparaty bardzo toksyczne, żrące z przypisanym zwrotem R 35 oraz metanol mogą być stosowane w działalności zawodowej pod warunkiem:

1) zgłoszenia właściwemu terenowo państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, najpóźniej w dniu ich nabycia po raz pierwszy;

2) prowadzenia przez użytkownika ewidencji ich rozchodu;

3) zabezpieczenia ich przed przejęciem przez osoby niepowołane."

2) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) imitacji ekskrementów,"

3) w § 6:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zakazuje się wprowadzania do obrotu drewna zabezpieczonego związkami arsenu oraz zawierającymi je preparatami.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1a, nie dotyczy substancji i preparatów stosowanych do zabezpieczania drewna pod warunkiem, że będą one użyte w postaci roztworu, mieszaniny nieorganicznych związków miedzi, chromu i arsenu, zwane dalej „CCA", typu C tylko w przemysłowych próżniowych lub ciśnieniowych instalacjach do impregnacji drewna.",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Opakowania zbiorcze każdej partii drewna wprowadzanego do obrotu i zabezpieczonego w sposób, o którym mowa w ust. 4, powinny być oznakowane etykietą zawierającą informację „Podczas przenoszenia używać rękawic ochronnych, a w czasie cięcia lub jakiejkolwiek innej obróbki stosować maski przeciwpyłowe i środki ochrony oczu. Odpady powstałe podczas obróbki tego drewna powinny być traktowane jako odpady niebezpieczne i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa".",

d) uchyla się ust. 7;

4) w § 7 w ust. 2 skreśla się wyrazy „w szczególności"

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Zakazuje się wprowadzania do obrotu substancji i preparatów, w których stężenie wodoroortoboranu dibutylocyny (IV) (DBB) (CAS 75113-37-0) jest równe lub większe niż 0,1 %. Zakaz nie dotyczy wodoroortoboranu dibutylocyny (IV) (DBB) oraz zawierających go preparatów przeznaczonych wyłącznie do przetworzenia na końcowe produkty, w których stężenie DBB będzie mniejsze niż 0,1 %."

6) § 11–13 otrzymują brzmienie:

„§ 11. 1. Zakazuje się stosowania kadmu (CAS 7440-43-9) i jego związków do barwienia:

1) produktów końcowych wytworzonych z następujących substancji i preparatów:

a) poli(chlorku winylu) (PCW) o kodach CN: 3904 10, 3904 21, 3904 22,

b) poli(uretanu) (PUR) o kodzie CN: 3909 50,

c) poli(etylenu) o małej gęstości, z wyjątkiem polietylenu używanego do wytwarzania barwionej przedmieszki (Id PE) o kodzie CN: 3901 10,

d) octanu celulozy (CA) o kodach CN: 3912 11,3912 12,

e) octanomaślanu celulozy (CAB) o kodach CN: 3912 11, 3912 12,

f) żywic epoksydowych o kodzie CN: 3907 30,

g) żywic melaminowo-formaldehydowych (MF) o kodzie CN: 3909 20,

h) żywic mocznikowo-formaldehydowych (UF) o kodzie CN: 3909 10,

i) poliestrów nienasyconych) (UP) o kodzie CN: 3907 91,

j) poli(tereftalanu etylenu) (PET) o kodzie CN: 3907 60,

k) poli(tereftalanu butylenu) (PBT),

l) poli(styrenu) przezroczystego ogólnego przeznaczenia o kodach CN: 3903 11, 3903 19,

m) kopolimeru metakrylanu metylu – akrylonitrylu (AMMA),

n) poli(etylenu usieciowanego) (VPE),

o) poli(styrenu wysokoudarowego),

p) poli(propylenu) (PP) o kodzie CN: 3902 10;

2) farb o następujących kodach CN: 3208 i 3209.

2. Dopuszcza się występowanie kadmu stanowiącego zanieczyszczenie w farbach z dużą zawartością cynku, jeżeli stężenie kadmu nie przekracza 0,1 %.

3. Produkty końcowe lub składniki produktów wytworzone z substancji i preparatów wymienionych w ust. 1, barwionych kadmem mogą zostać wprowadzone do obrotu, jeżeli zawartość kadmu (w przeliczeniu na kadm metaliczny) w tych produktach lub składnikach produktów nie przekracza 0,01 % masowego.

4. Przepis ust. 1 nie dotyczy produktów barwionych ze względu na wymagania bezpieczeństwa.

§ 12. 1. Zakazuje się stosowania kadmu i jego związków do utrwalania następujących produktów końcowych wytworzonych z polimerów lub kopolimerów chlorku winylu:

1) opakowań (toreb, zbiorników, butelek, wieczek) o kodach CN: 3923 29 10, 3920 41, 3920 42;

2) artykułów biurowych i szkolnych o kodzie CN: 3926 10;

3) akcesoriów do mebli, karoserii pojazdów o kodzie CN: 3926 30;

4) artykułów odzieżowych i galanterii odzieżowej, w tym rękawiczek o kodzie CN: 3926 20;

5) wykładzin podłogowych i ściennych o kodzie CN: 3918 10;

6) materiałów tekstylnych impregnowanych, powlekanych, pokrywanych lub laminowanych o kodzie CN: 5903 10;

7) sztucznej skóry o kodzie CN: 4202;

8) płyt gramofonowych o kodzie CN: 8524 10;

9) rur i przewodów instalacyjnych i ich akcesoriów o kodzie CN: 3917 23;

10) drzwi wahadłowych;

11) pojazdów do transportu drogowego (wnętrza pojazdu, strony zewnętrznej podwozia);

12) powłok blachy stalowej używanej w budownictwie lub w przemyśle;

13) izolacji przewodów elektrycznych.

2. Wymienione w ust. 1 produkty końcowe lub składniki produktów wytworzone z polimerów lub kopolimerów chlorku winylu utrwalanych substancjami zawierającymi kadm mogą zostać wprowadzone do obrotu, jeżeli zawartość kadmu (w przeliczeniu na kadm metaliczny) w tych produktach lub składniach produktów nie przekracza 0,01 % masowego.

3. Przepisy ust. 1 nie dotyczą produktów końcowych, w których ze względu na wymagania bezpieczeństwa zastosowano stabilizatory zawierające kadm.

§ 13. 1. Zakazuje się stosowania kadmu i jego związków do powlekania następujących produktów lub składników tych produktów:

1) urządzeń i maszyn stosowanych:

a) w produkcji żywności o kodach CN: 8210, 8417 20, 8419 81, 8421 11, 8421 22, 8422, 8435, 8437, 8438, 8476 11,

b) w rolnictwie o kodach CN: 8419 31, 8424 81, 8432, 8433, 8434, 8436,

c) do schładzania i zamrażania o kodzie CN: 8418,

d) w drukarstwie i introligatorstwie o kodach CN: 8440, 8442, 8443,

e) do produkcji papieru i tektury o kodach CN: 8419 32, 8439, 8441,

f) do produkcji tkanin i odzieży o kodach CN: 8444, 8445, 8447, 8448, 8449, 8451, 8452;

2) urządzeń i maszyn stosowanych do produkcji:

a) narzędzi i maszyn stosowanych w przemyśle o kodach CN: 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431,

b) pojazdów drogowych i rolniczych wymienionych w dziale 87 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia 7 września 1987 r.) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r. zmieniającym załącznik l do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 281 z dnia 30 października 2003 r.),

c) pojazdów szynowych wymienionych w dziale 86 rozporządzenia, o którym mowa w lit. b,

d) statków wymienionych w dziale 89 rozporządzenia, o którym mowa w lit. b,

e) artykułów gospodarstwa domowego o kodach CN: 7321, 8421 12, 8450, 8509, 8516,

f) mebli o kodach CN: 8465, 8466, 9401, 9402, 9403, 9404,

g) urządzeń sanitarnych o kodzie CN: 7324,

h) urządzeń centralnego ogrzewania i urządzeń do klimatyzacji powietrza o kodach CN: 7322, 8403, 8404, 8415.

2. Zakazuje się wprowadzania do obrotu powlekanych kadmem produktów lub składników produktów wymienionych w ust. 1.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do:

1) produktów i ich składników stosowanych w przemyśle lotniczym, morskim, jądrowym, w górnictwie oraz do pojazdów i urządzeń techniki kosmicznej, które podlegają szczególnym normom bezpieczeństwa;

2) elementów i składników elementów, od których zależy bezpieczeństwo w pojazdach rolniczych i szynowych oraz na statkach;

3) styków elektrycznych zainstalowanych w każdym urządzeniu."

7) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Przepisów § 11–13 nie stosuje się do produktów zawierających kadm, jeżeli w zakresie zakazów i ograniczeń stosowania lub wprowadzania do obrotu tych produktów przepisy odrębne stanowią inaczej."

8) w § 14:

a) w ust. 1 wyraz „bifenylo-4-amin" zastępuje się wyrazem „bifenylo-4-aminy",

b) w ust. 2 skreśla się wyraz „detalicznego"

9) w § 17:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Produkty, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli nie spełniają wymagań określonych w ust. 1.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nikiel i jego związki mogą występować w sztyftach wkładanych do przekłutego ucha i innych przekłutych części ciała ludzkiego, pod warunkiem że stopień uwalniania się niklu jest niższy niż 0,2 ug/cm2 na tydzień (limit migracji)."

10) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakazuje się stosowania: węglanu ołowiu (II) (PbCO3) (CAS 598-63-0), bis (węglanu) diwodorotlenku ołowiu (II) (2PbCO3Pb(OH)2) (CAS 1319-46-6), siarczanu (VI) ołowiu (1:1) (PbSO4) (CAS 7446-14-2) oraz siarczanu (VI) ołowiu w postaci PbxSO4 (CAS 15739-80-7) jako farb lub składników preparatów przeznaczonych do stosowania jako farby."

11) w § 22 w ust. 3 skreśla się wyrazy:

„Uwaga: Unikaj narażenia. Przed stosowaniem tej substancji/preparatu zapoznaj się z instrukcją"

12) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy barwników azowych, w których jedna lub więcej grup azowych może ulec rozkładowi spowodowanemu reakcją redukcji, wskutek czego barwniki azowe mogą wydzielać jedną lub więcej amin aromatycznych wymienionych w wykazie 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w zawartościach większych niż 30 ug/g w produktach końcowych wymienionych w ust. 1 lub w jego częściach, za pomocą metod badawczych określonych w wykazie 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia."

13) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. 1. Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania pochodnych pentabromowych eteru difenylowego C12H5Br5O lub pochodnych oktabromowych eteru difenylowego C12H2Br8O jako substancji lub składników substancji i preparatów w stężeniach większych niż 0,1 % masowego.

2. Zakazuje się wprowadzania do obrotu produktów, które w swoim składzie lub częściach o zmniejszonej palności zawierają pochodne pentabromowe eteru difenylowego C12H2Br5O lub pochodne oktabromowe eteru difenylowego C12H2Br8O w stężeniach większych niż 0,1 % masowego."

14) w § 26 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) składników środków ochrony roślin i produktów biobójczych."

15) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. 1. Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania cementu w opakowaniach jednostkowych (w workach), jeżeli cement w tych opakowaniach zawiera w postaci uwodnionej więcej niż 0,0002 % rozpuszczalnego chromu (VI) w przeliczeniu na ogólną suchą masę.

2. Zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania preparatów zawierających cement, jeżeli zawierają w postaci uwodnionej więcej niż 0,0002 % rozpuszczalnego chromu (VI) w przeliczeniu na ogólną suchą masę.

3. Jeżeli zastosowano środki redukujące, bez naruszania innych przepisów dotyczących klasyfikacji, pakowania i znakowania substancji i preparatów niebezpiecznych, opakowanie cementu lub preparatu zawierającego cement powinno być oznakowane czytelnie i trwale informacją o dacie pakowania, jak również o warunkach i okresie przechowywania odpowiednim dla zachowania aktywności składników redukujących i zachowania zawartości rozpuszczalnego chromu (VI) mniejszej niż określona w ust. 1 i 2.

4. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania w przypadku wprowadzania do obrotu i stosowania pod kontrolą w procesach całkowicie zamkniętych i całkowicie zautomatyzowanych, w których cement i preparaty zawierające cement w formie uwodnionej mają wyłącznie kontakt z maszynami i nie ma możliwości kontaktu ze skórą pracowników obsługi."

16) w § 33 w pkt 2 wyrazy „79 ppm" zastępuje się wyrazami „70 ug/g"

17) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

18) w załączniku nr 2 dp rozporządzenia dodaje się Wykaz 3: „metody badawcze" w brzmieniu:

„Wykaz 3: metody badawcze

Lp.

Europejska Organizacja Normalizacji
(European Standarisation Organizations)

Zakres i nazwa metody

Nr metody badawczej

Alterna­tywne metody badawcze

1

2

3

4

5

1

CEN

Skóra. Badanie chemiczne. Wykrywanie określonych barwników azowych w barwionych wyprawionych skórach

CEN ISO/TS 17234:2003

brak

2

CEN

Tekstylia. Metody określania niektórych amin aromatycznych pochodzących z barwników azowych. Część 1: Wykrywanie zastosowania niektórych barwników azowych bez zastosowania ekstrakcji

EN 14362-1:2003 PN-EN 14362-1:2004

brak

3

CEN

Tekstylia. Metody określania niektórych amin aromatycznych pochodzących z barwników azowych. Część 2: Wykrywanie niektórych barwników azowych z zastosowaniem ekstrakcji

EN 14362-2:2003 PN-EN 14362-2:2004

brak"

 

§ 2.
Zakazu, o którym mowa w § 26 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie stosuje się do środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych zawierających oksyetylenowany nonylofenol ((C2H4O)nC15H24O), jeżeli przed dniem 17 lipca 2003 r. zostało wydane zezwolenie na dopuszczenie tych środków ochrony roślin do obrotu i stosowania lub pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych, a oksyetylenowany nonylofenol nie jest, odpowiednio, substancją biologicznie czynną lub substancją czynną, do czasu wygaśnięcia tych zezwoleń i pozwoleń.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że:

1) § 1 pkt 9 w zakresie § 17 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.;

2) § 1 pkt 13 w zakresie zakazu:

a) wprowadzania do obrotu i stosowania pochodnych pentabromowych eteru difenylowego C12H5Br5O oraz

b) wprowadzania do obrotu produktów zawierających substancje, o których mowa w lit. a

– w ratunkowych systemach ewakuacyjnych w lotnictwie, wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.

Minister Gospodarki i Pracy: w z. J. Piechota

 

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia następujących dyrektyw:

– 2003/11/WE z dnia 6.02.2003 r. (Dz. Urz. UE L 42z 12.02.2003 r.),

– 2003/34/WE z dnia 26.05.2003 r. (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003 r.),

– 2003/36/WE z dnia 26.05.2003 r. (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003 r.),

– 2004/21/WE z dnia 24.02.2004 r. (Dz. Urz. UE L 57 z 25.02.2004 r.),

– 2004/96/WE z dnia 30.09.2004 r. (Dz. Urz. UE L 305 z 1.10.2004 r.),

– 2004/98/WE z dnia 30.09.2004 r. (Dz. Urz. UE L 305 z 1.10.2004 r.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.

Załącznik 1. [WYKAZ SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH, MUTAGENNYCH l DZIAŁAJĄCYCH SZKODLIWIE NA ROZRODCZOŚĆ, DLA KTÓRYCH USTANOWIONO ZAKAZ WPROWADZANIA DO OBROTU DOSTĘPNEGO DLA KONSUMENTÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 21 lutego 2005 r. (poz. 372)

WYKAZ SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH, MUTAGENNYCH l DZIAŁAJĄCYCH SZKODLIWIE NA ROZRODCZOŚĆ, DLA KTÓRYCH USTANOWIONO ZAKAZ WPROWADZANIA DO OBROTU dostępnego DLA KONSUMENTÓW

Wyświetl załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »