| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny umiejętności wykazanych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, zwanych dalej „wnioskodawcami", a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia.
§ 2.
1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, zwany dalej „właściwym organem", ustala, w drodze postanowienia, zakres tematyczny testu umiejętności.

2. Zakres tematyczny testu umiejętności jest ustalany indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, z uwzględnieniem różnic istniejących pomiędzy kwalifikacjami posiadanymi przez wnioskodawcę a wymaganymi do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, określonymi w przepisach ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, z późn. zm.2)).

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się wnioskodawcy oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, zwanej dalej „Komisją Egzaminacyjną".

4. Wraz z postanowieniem, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawcy doręcza się informacje dotyczące przeprowadzania testu umiejętności oraz wskazuje adres siedziby Komisji Egzaminacyjnej.

§ 3.
Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, występuje z wnioskiem do Komisji Egzaminacyjnej o przeprowadzenie testu umiejętności.
§ 4.
1. Test umiejętności jest przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną, na zasadach określonych w rozporządzeniu, w terminach egzaminów na doradcę podatkowego wyznaczanych przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

2. Jeżeli wnioskodawca wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w § 3, później niż na 30 dni przed terminem określonym w ust. 1, przystępuje do testu w następnym wyznaczonym terminie.

3. O terminie oraz miejscu przeprowadzenia testu umiejętności Komisja Egzaminacyjna powiadamia wnioskodawcę nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności.

§ 5.
1. Test umiejętności przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających egzaminowanym samodzielną pracę.

2. Przed wejściem na salę egzaminacyjną osoba przystępująca do testu umiejętności jest obowiązana okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.

3. Prace pisemne są oznaczane kodem.

4. Przewodniczący składu egzaminacyjnego może wykluczyć z testu umiejętności osobę, która w jego trakcie korzystała z cudzej pomocy, posługiwała się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi, pomagała pozostałym uczestnikom testu umiejętności lub w inny sposób zakłócała jego przebieg.

5. Wykluczenie z udziału w teście umiejętności jest równoznaczne z niezaliczeniem testu.

6. Podczas testu umiejętności zdający może opuścić salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody przewodniczącego składu egzaminacyjnego. Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje pracę sekretarzowi składu egzaminacyjnego.

§ 6.
1. Test umiejętności jest przeprowadzany w języku polskim.

2. Test umiejętności składa się z części pisemnej i ustnej.

3. W przypadku niezaliczenia testu umiejętności może on być powtarzany. Termin ponownego przystąpienia do testu umiejętności może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia testu, którego wynik był negatywny.

§ 7.
1. Część pisemna testu umiejętności polega na:

1) rozwiązaniu testu;

2) rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu.

2. Liczbę pytań w teście, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się jako iloczyn liczby 10 i liczby dziedzin objętych zakresem tematycznym testu umiejętności określonym w postanowieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

3. Czas trwania testu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest równy liczbie minut odpowiadającej liczbie pytań w teście.

4. Rozwiązanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, trwa 180 minut.

5. Rozwiązując zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wnioskodawca może korzystać z publikacji zawierających wyłącznie akty normatywne.

§ 8.
1. Każde pytanie w teście, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, jest oceniane w następujący sposób:

1) odpowiedź prawidłowa – dwa punkty;

2) odpowiedź nieprawidłowa – minus jeden punkt;

3) brak odpowiedzi – zero punktów.

2. Rozwiązanie zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, jest oceniane od 0 do 20 punktów.

3. Warunkiem zaliczenia części pisemnej testu umiejętności jest uzyskanie co najmniej:

1) 80 % maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie testu oraz

2) 10 punktów za rozwiązanie zadania.

§ 9.
1. Część ustna testu umiejętności jest przeprowadzana bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej testu umiejętności.

2. Część ustna testu umiejętności polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań.

3. Liczba pytań w zestawie, o którym mowa w ust. 2, jest równa liczbie dziedzin objętych zakresem tematycznym testu umiejętności, określonym w postanowieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 10.
1. W części ustnej testu umiejętności skład egzaminacyjny ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając ilość punktów wyrażoną pełną liczbą w skali od 0 do 6 punktów za każdą odpowiedź, a następnie sumuje liczbę punktów przyznaną za każdą odpowiedź.

2. Część ustną testu umiejętności uważa się za zaliczoną, jeżeli zdający uzyskał co najmniej 70 % maksymalnej liczby punktów.

§ 11.
Sekretarz składu egzaminacyjnego sporządza protokół z przebiegu testu umiejętności. Protokół podpisują wszystkie osoby egzaminujące.
§ 12.
Test umiejętności uważa się za zaliczony, jeżeli wnioskodawca uzyskał z części pisemnej testu umiejętności liczbę punktów, o której mowa w § 8 ust. 3, i z części ustnej testu umiejętności liczbę punktów, o której mowa w § 10 ust. 2.
§ 13.
Wynik testu umiejętności jest ogłaszany w siedzibie Komisji Egzaminacyjnej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności.
§ 14.
1. W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników uczestnik testu umiejętności może zwrócić się do przewodniczącego składu egzaminacyjnego z wnioskiem o udostępnienie do wglądu pracy z części pisemnej testu umiejętności, a także o dokonanie jej ponownej oceny.

2. Wniosek jest składany w formie pisemnej.

3. Praca z części pisemnej testu umiejętności jest udostępniana w sekretariacie Komisji Egzaminacyjnej, w obecności jednego z członków Komisji Egzaminacyjnej.

§ 15.
1. W terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przekazuje jego wynik, w formie zaświadczenia, wnioskodawcy oraz właściwemu organowi, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy wnioskodawca zgłosi zamiar poprawiania testu umiejętności na zasadach określonych w § 6 ust. 3, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia o tym właściwy organ.

§ 16.
1. Koszty przeprowadzania testu umiejętności ustala się w sposób przyjęty dla przeprowadzania egzaminów na doradcę podatkowego, nie przekraczając wysokości opłaty za ten egzamin, określonej w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku gdy zakres tematyczny testu umiejętności obejmuje do 50 % dziedzin wymienionych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, wnioskodawca wnosi połowę opłaty za egzamin na doradcę podatkowego.

3. W przypadku gdy zakres tematyczny testu umiejętności obejmuje ponad 50 % dziedzin wymienionych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, wnioskodawca wnosi pełną kwotę opłaty za egzamin na doradcę podatkowego.

4. Wpłaty, o których mowa w ust. 2 i 3, są wnoszone na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności.

§ 17.
1. Wnioskodawca, który z ważnych, odpowiednio udokumentowanych, przyczyn losowych nie mógł przystąpić do testu umiejętności w wyznaczonym dla niego terminie, może przystąpić do testu w terminie późniejszym, uzgodnionym z Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej lub z osobą upoważnioną przez Przewodniczącego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet testu umiejętności przeprowadzanego w terminie późniejszym.

3. W razie rezygnacji ze zdawania testu umiejętności dokonana wpłata podlega zwrotowi, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Komisji Egzaminacyjnej o rezygnacji, nie później niż na 14 dni przed terminem testu umiejętności.

§ 18.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 62, poz. 577 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego (Dz. U. Nr 84, poz. 779).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »